vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Sněm ČSOP

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Je tvořen delegáty volenými na základě volebního řádu. Koná se jednou za tříleté volební období a svolává jej Ústřední výkonná rada.

10. Sněm ČSOP se konal ve dnech 24.  a 25. listopadu 2018 v Čáslavi.

Sněm rozhoduje o nejdůležitějších svazových otázkách tím, že:

  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ÚVR a zprávu ÚKRK za volební období,
  • určuje cíle a úkoly Svazu,
  • přijímá základní programové dokumenty Svazu a zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémům,
  • volí a odvolává předsedu Svazu,
  • volí a odvolává ÚVR,
  • volí a odvolává předsedu a další členy ÚKRK,
  • určuje výši a způsob placení členských příspěvků všech forem členství,
  • schvaluje symboliku Svazu a stanovuje svazové pocty,
  • přijímá, popř. mění Stanovy, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů.aktualizace 6.12.2021 | nahoru | tisk print