vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Struktura ČSOP

Struktura ČSOP má tři úrovně: základní organizace, územní a zájmové složky, ústřední orgány. Ty však umožňují vznik řady složek vykonávajících specializované činnosti zaměřené územně, zájmově či odborně.

 

  • Základní organizace (ZO) jsou základními jednotkami Svazu. Jejich počet se pohybuje okolo 350 a jsou rozmístěny po celé ČR. Je v nich organizována převážná většina členů ČSOP. Každá ZO má vlastní právní subjektivitu a vlastní volené orgány.

  • Územní a zájmové složky jsou sdružení více ZO s právní subjektivitou. Prakticky se jedná o regionální sdružení a zájmová sdružení.
Mnohé ZO nebo územní a zájmové složky k plnění zvláštních funkcí zřizují a provozují účelová zařízení a složky, kterými jsou především:
Regionální centra ČSOP
Ekocentra ČSOP
Stanice pro handicapované živočichy ČSOP
Kolektivy Mladých ochránců přírody
Pozemkové spolky
  • Ústřední orgány Svazu:
Sněm je nejvyšším orgánem Svazu, je tvořen volenými delegáty, rozhoduje o nejdůležitějších svazových otázkách a určuje cíle a úkoly. Volí předsedu Svazu, Ústřední výkonnou radu a Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP na tříleté volební období.
Ústřední výkonná rada (ÚVR) je tvořena předsedou Svazu a volenými činovníky Svazu. Za svou činnost odpovídá Sněmu. Zřizuje tyto orgány:
Předsednictvo (PÚVR)
Odborné komise a rady
Kancelář ÚVR
a jmenuje Čestnou radu ČSOP.
Přímo při ÚVR jsou prostřednictvím její kanceláře registrováni individuální členové ČSOP, kteří nejsou organizováni v žádné ZO.
Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK) provádí kontrolu hospodaření, majetkových a finančních záležitostí, poradenskou, metodickou a konzultační službu a vykonává funkci Ústřední disciplinární komise.

 

Základní organizace ČSOP, regionální sdružení ČSOP i Sdružení mladých ochránců přírody jsou ve smyslu nového občanského zákoníku od 1.1.2014 pobočnými spolky. Dle stanov Českého svazu ochránců přírody mohou vykonávat v plném rozsahu samostatně veškeré právní úkony včetně nakládání s majetkem a mají plnou zodpovědnost za své případné závazky (§ 19 a § 20 stanov), statutárním zástupcem jednotlivých pobočných spolků s podpisovým právem je jejich předseda (§9, odst. 3 stanov). Seznam aktuálně registrovaných základních organizací ČSOP včetně jejich kontaktních údajů najdete na www.csop.cz/prehledzo, seznam regionálních a zájmových sdružení pak zde.

aktualizace 15.2.2017 | nahoru | tisk print