vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana ptáků

Sledování a ochrana dravců a sov

orel_ilust.jpgVztah člověka k dravým ptákům se dlouhodobě vyvíjí, přibližně do konce středověku to byl postoj spíše kladný a to především díky využívání některých druhů dravců k sokolnickým účelům. V 18. a 19. století pak nastal prudký obrat a tzv. škodnou zvěř, včetně dravců a sov, bylo možno hubit všemi způsoby. Dalšími faktory, které neméně významně ovlivnily a nadále ovlivňují populace těchto predátorů jsou rozsáhlé změny v krajině, aplikace insekticidů a rodenticidů na bázi chlorovaných uhlovodíků, ale také extrémně tuhé zimy v některých letech.

Právě kritický stav populací u většiny zájmových druhů dravců a sov je hlavním důvodem, proč se ochranářská obec v rámci možností intenzivně věnuje praktické ochraně, systematickému monitoringu těchto druhů, ale také osvětové a výchovné činnosti.

Program je zaměřen zejména na mapování hnízdního výskytu a monitoring dravců a sov v terénu, ochranu jejich hnízdních biotopů, ostrahu hnízdišť, mapování nebezpečných tras VN v místech hnízdního výskytu kriticky a silně ohrožených druhů dravců a sov, sledování a vyhodnocování dalších negativních antropogenních vlivů ohrožujících jedince nebo celé populace. Realizace záchranných programů, získávání dalších informací z oblasti bionomie, biologie a etologie.

I na prahu nového tisíciletí je limitující pro přežití dravců a sov především to, nakolik lidé pochopí, že tito ptáci jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a že plní svou nezastupitelnou funkci v ekosystémech. Proto je nedílnou součástí programu i osvětová činnost mezi nejširší veřejností.

Mezi prioritními druhy jsou zahrnuty druhy kriticky a silně ohrožené a dále druhy, kde existuje největší střet mezi ochranářskou a mysliveckou, případně chovatelskou veřejností (jestřáb lesní, káně lesní).

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant ČSOP
Mgr. Libor Opluštil, Tel.: 724 578 678, e-mail: libor.oplustil@email.cz


Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 11: POTRAVNÍ EKOLOGIE NAŠICH DRAVCŮ A SOV - Jiří Mlíkovský
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 15: OCHRANA PTÁKŮ PŘED ZRANĚNÍM NA VENKOVNÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍCH - Ivo Otáhal a kol.
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 20: PTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků - Petr Zasadil (editor)
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 27: ORNITOLOGICKÉ TABULKY – Jiří Mlíkovský                                                                                                              Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 29: NAŠI DRAVCI A SOVY A JEJICH

 


Alcedo

lednacek_ilust.jpgLedňáček říční (Alcedo atthis) je ptákem, který dokáže zaujmout veřejnost svým nevšedním zjevem stejně jako stylem života. S cíli programu Alcedo byla veřejnost seznámena v roce 1993.

Program sleduje vývoj populací ledňáčka říčního (Alcedo atthis), registruje jeho stálá hnízdiště a chrání je. Podle potřeby a možnosti vytváří pro ledňáčky náhradní nebo umělé podmínky pro jejich hnízdění. V rámci programu probíhá výzkum potravního zázemí ledňáčka říčního a stanoveni jeho predačního tlaku na ichtyofaunu různých typů vod, sběr somatických dat odchycených ptáků, sledování jeho etologie a migrace. Podobná pozorování se provádějí u doprovodného druhu programu - skorce vodního (Cinclus cinclus). Řešitelé jednotlivých projektů se podílejí na propagaci programu, výchovné a vzdělávací činnosti mezi veřejností, jejímž cílem je především ochrana obou druhů a jejich životního prostředí.

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 20: PTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků - Petr Zasadil (editor)
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 27: ORNITOLOGICKÉ TABULKY – Jiří Mlíkovský                                                                                                                    Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 34: LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ (Alcedo Atthis), jeho ochrana a výzkum - Pavel Čech (editor)                                                                                                                                   

 


Ptáci zemědělské krajiny

ptaci_zem_kraj_ilust.jpgV rámci tohoto programu se provádí monitoring populací vybraných ptačích druhů a jejich stanovišť a vytváří se doporučení pro zlepšení jejich životních podmínek na konkrétních místech zemědělské krajiny.

Program je zaměřen především na mapování výskytu, sledování početnosti a jejich změn u vybraných ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny (zejména křepelka polní, koroptev polní, chřástal polní, čejka chocholatá, pěnice vlašská, ťuhýk obecný, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, dále ťuhýk šedý, strnad luční, strnad zahradní). Součástí programu je i propagace těchto druhů ptáků a jejich ochrana. Zjišťování hnízdících ptáků, případně hledání důkazů hnízdění, je nutno provádět jen pozorováním na základě etologických projevů (opakovaný výskyt páru v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí, varující jedinci v blízkosti hnízda či mláďat, ptáci zaletující s potravou ke hnízdu, teritoriální chování - tok, zpěv, zahánění soků na hranici teritoria, atd.).

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant
Daniel Křenek, č.p.1110, 739 95 Bystřice nad Olší. Tel.: 776 322 719, e-mail: dendrocopos@seznam.cz.

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 20: PTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků - Petr Zasadil (editor)
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 27: ORNITOLOGICKÉ TABULKY – Jiří Mlíkovský

 


Ciconia a ostatní Brodiví

capi_ilust.jpgRod Ciconia u nás zahrnuje dva druhy – čápa bílého (Ciconia ciconia) a čápa černého (Ciconia nigra). Čáp bílý se nejen těší mezi lidmi velké oblibě, ale má v krajině značný ekologický a ekonomický význam. Tradiční potrava čápů bílých - žáby - patří již většinou minulosti. Nadměrné požívání chemických prostředků na zemědělských kulturách mnohde snížilo stavy obojživelníků na minimum. Dnes tvoří hlavní složku potravy čápa bílého hraboš polní. Tento hlodavec je vůči chemizaci odolnější. Jeden hraboš sežere za jeden rok cca 2 kg obilí. Jeden čáp uloví za den při hnízdění až 44 hrabošů. Rozsáhlé změny v přírodě, ke kterým v naší vlasti za posledních padesát let došlo, vedly též ke snížení početnosti čapí populace. Čáp černý, jehož početnost je menší, patří mezi druhy silně ohrožené. Obdobně jsou u nás ohroženy i další druhy řádu brodivých ptáků (kvakoš noční, volavka bílá, volavka stříbřitá, bukač velký, bukáček malý, kolpík bílý, a další).

Z těchto stručných, výše uvedených důvodů, je třeba brodivým ptákům pomáhat. K tomu mimo jiné napomáhá tento program. Program je zaměřen na dlouhodobé sledování a ochranu obou druhů čápů, monitoring hnízdění, budování umělých hnízdních podložek, opravy a úpravy hnízd, kroužkování mláďat, záchranu handicapovaných mláďat, odečítání dospělých kroužkovanců. Program se zabývá též telemetrickým sledováním obou druhů čápů, výzkumem potravy atd.

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant
Mgr. Stanislav Chvapil, prom.ped., ZO ČSOP ROUDNICE NAD LABEM, Máchova 1309, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 732 149 330, e-mail: ciconia.roudnice@centrum.cz.

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 20: PTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků - Petr Zasadil (editor)
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 27: ORNITOLOGICKÉ TABULKY – Jiří Mlíkovský

 


Podpora hnízdních možností zpěvných ptáků

Mezi tradiční činnosti ochránců přírody, ať již organizovaných či neorganizovaných, patří vyvěšování budek pro zpěvné ptáky. ČSOP samozřejmě není výjimkou. Asi již nikdo nespočítá, kolik desítek tisíc ptačích budek členové ČSOP za dobu své činnosti vyvěsili. V rámci programu realizátoři, často ve spolupráci s lesními správci, zajišťují rozvěšení a následnou údržbu budek prioritně v lesích s právem hospodaření LČR, s.p., projekty však mohou být realizovány i na jiných pozemcích.

Detail hnízdní budky

 

Dokumenty

METODIKA programu

TABULKA k mapování

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant ČSOP
Odborný dohled nad projekty zajišťuje kancelář ÚVR ČSOP, tel.: 222 516 115, e-mail: martin.tresnak@csop.cz

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 20: PTAČÍ BUDKY a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků - Petr Zasadil (editor)
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 27: ORNITOLOGICKÉ TABULKY – Jiří Mlíkovský

 


Mapování doupných stromů a ochrana ptáků

Velký význam pro ochranu ptáků má také mapování a značení doupných a odumírajících stromů. Mrtvé dřevo poskytuje místo k životu, úkryt a zdroj potravy pro celou řadu organismů. V uplynulých desetiletích však došlo k značnému poklesu jeho zastoupení v krajině. Cílem programu je proto vyhledávání a značení stromů, které zůstanou v lesních porostech k dožití a úplnému rozpadu. Program může být realizován v lesích kdekoli na území ČR po předchozí dohodě s vlastníkem pozemku.

mapovani_doupnych_stromu_m.jpg

METODIKA mapování doupných stromů

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant
Mgr. Kryštof Horák, horakkrystof@seznam.cz, tel.: 737 301 664

aktualizace 7.2.2022 | nahoru | tisk print