vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana a obnova ekosystémů

Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů

Program zahrnuje především ochranářskou problematiku průzkumů nejcennějších toků a mokřadů v lesích. Tzn. také zpracování návrhu jejich ochrany, managementu a realizace drobných úprav. V rámci programu je věnována pozornost vybraným ohroženým druhům živočichů ať už patří do skupiny bezobratlých s vyšší indikační váhou (např. raci) nebo do skupiny obratlovců (obojživelníci).

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)


Zajištění péče o území navržená do soustavy Natura 2000

Program vznikl v roce 2007 a je zaměřen na opatření směřující k ochraně a zlepšování podmínek pro výskyt evropsky významných stanovišť a druhů, které jsou předmětem ochrany navržených evropsky významných lokalit, ležících na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky a zároveň mimo území již vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP). Předpokládá realizaci drobných managementových opatření nad rámec běžného lesního hospodaření.

Odborný garant ČSOP
Ing. Martin Dušek, Agentura regionálního rozvoje, s. s r.o., Třída 1. máje 97/25, 460 02 Liberec, tel.: 724 166 133, e-mail: martin.dusek72@gmail.com


Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)


aktualizace 7.2.2022 | nahoru | tisk print