vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana a sledování obojživelníků

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

02020108, Sdruření Lacerta – Jesenické lomy a mokřady 2008
Jde o dlouhodobý projekt, probíhající již od roku 2002 s rozsáhlým zaměřením – mapování obojživelníků v mokřadech a na lokalitách vzniklých v důsledku lidské činnosti (kamenolomy, pískovny, jámy apod.) v oblasti Jesenicka (celkem cca 300 lokalit na ploše cca 450 km2). V letošním roce byla oblast mapování opět rozšířena a objem prací několikanásobně překročen. Kromě mapování jsou pořádány také výstavy fotografií, besedy se žáky a studenty, ZO se účastní správních řízeních, data jsou poskytována orgánům státní správy aj. Velmi cenné je uplatnění výsledků mapování v praktické ochraně – jak ve správních řízeních či následném managementu lokalit. Jde o mimořádný projekt, jak svým rozsahem, tak způsobem zpracování. Všechny cíle projektu byly splněny včetně zpracování výsledků mapování. Odevzdaná zpráva je bez nedostatků.

 

02020208, ČSOP Hasina – Metodický kurz k záchranným transferům obojživelníků
Ochrana obojživelníků včetně záchranných transferů je poměrně složitou problematikou, a je nezbytné dobrovolným ochráncům přírody poskytovat dostatečné a kvalitní informace. Částečně se tak povedlo vydáním metodiky (Vojar 2007), v letošním roce byly v rámci garantského projektu zorganizovány dva odborné semináře (Praha a Ostrava), původně zaměřené na transfery obojživelníků. Skutečný rozsah prezentovaných témat byl ovšem mnohem širší.

 

02020308, ČSOP Radhošť – Monitoring obojživelníků na Valašsku a v západní části CHKO Beskydy
Projekt navazuje na mapování výskytu obojživelníků v západní části CHKO Beskydy. Kromě pravidelně sledovaných lokalit byly sledovány i lokality nové či málo prozkoumané. V závěrečné zprávě je zhodnocen jak výskyt jednotlivých druhů, tak popis jednotlivých lokalit. Oceňuji možnost využití údajů státní správou a jejich uveřejnění v aplikaci BioLib.

 

02020408, ČSOP Křižánky – Ochrana obojživelníků v době tahu na Jičínsku
Cílem projektu bylo provedení záchranného přenosu obojživelníků na třech lokalitách v okolí Jičína. Celkem bylo přeneseno 3308 jedinců 8 druhů. Podobně jako loni bylo na jedné lokalitě vyzkoušeno navedení části migrantů do trubní komunikace pod vozovkou, s úspěchem. Jako tradičně, informace o akci byly uveřejněny v regionálním tisku i rozhlase, na lokalitě Lázně Bělohrad byly uskutečněny čtyři exkurze pro žáky základních škol. Celkově hodnotím projekt kladně, s mnoha přínosy a tradicí, závěrečná zpráva obsahuje už tradiční formální nedostatky (použitá titulní strana ze závěrečné zprávy z roku 2006, nesprávný latinský název u čolka velkého).

 

02020508, ČSOP Aron – Obojživelníci Českolipska
V rámci dlouhodobě realizovaného projektu bylo provedeno mapování obojživelníků, jehož výstupy obsahují všechny náležitosti a také transfery na třech lokalitách v okolí České Lípy. Celkem bylo přeneseno téměř 1300 jedinců. Cíle projektu považuji za splněné, závěrečná zpráva je zpracována bez nedostatků. Doporučuji zpracování dat z mapování standardním způsobem do nálezové tabulky v Excelu (viz pokyny na www.csop.cz). Do dalších sezón dále doporučuji opustit od transferů na lokalitě Pihel (malý počet přenesených jedinců) nebo provést podrobnější průzkum, zda-li jsou zábrany umístěny na místě nejsilnějšího tahu.

 

02020608, ČSOP Vlašim – Zabezpečení tahových cest obojživelníků přes komunikace v jihovýchodní části Středních Čech
Cílem posuzovaného projektu provedení záchranného transferu na sedmi lokalitách Středních Čech, celková délka zábran činila 2600 m. Přeneseno bylo více než 7000 ks obojživelníků. Přínosem podobně dlouhodobých a kvalitně zajišťovaných projektů jsou, kromě zachráněných obojživelníků, údaje o vývoji počtu zachráněných obojživelníků v čase a početnosti obojživelníků vůbec. Všechny cíle projektu byly splněny a odevzdaná zpráva je zpracována velmi podrobně a bez nedostatků. Velmi přehledně jsou zpracovány počty odchycených zvířat, oceňuji doplnění počtů obojživelníků i za předcházející sezóny.

 

02020708, ČSOP Alcedo – Mapování výskytu obojživelníků na Podblanicku
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení mapování obojživelníků na Podblanicku v období 2004 až 2008, které navazuje na mapování RNDr. Moravce z let 1974 až 1978. Konkrétními cíly bylo: (i) potvrzení výskytu druhů v zájmu Evropských společenství, (ii) potvrzení a srovnání výskytu druhů na lokalitách kontrolovaných J. Moravcem, (iii) nalezení lokalit s dříve nepotvrzeným mlokem a (iv) návrh ochrany silných populací. Výzkum je velmi užitečným neboť dovoluje porovnat výskyty obojživelníků z různých období.

 

02020908, ČSOP Zelená Šumava – Nebezpečné migrační trasy při jarním tahu obojživelníků
V rámci projektu byly sledovány potenciálně nebezpečné migrační úseky obojživelníků na šesti lokalitách. Na třech z nich byl proveden transfer migrujících obojživelníků (převážně ropuchy obecné) – na jedné lokalitě pomocí zábran a padacích pastí, na dvou lokalitách sběrem zvířat na silnici. Byla navržena konkrétní opatření.

 

02021308, Muzeum přírody Český ráj, o.s. – Obojživelníci Jičínska a Sobotecka
V rámci projektu proběhlo mapování výskytu obojživelníků na několika desítkách lokalit dvou mapovacích kvadrátů výše uvedené oblasti. Dle výsledků je početnost obojživelníků v oblasti nízká, populace izolované. Ve zprávě jsou stručně popsány jak jednotlivé lokality, tak zhodnocen výskyt jednotlivých druhů. Přiložena je též nálezová tabulka. V závěrečné zprávě chybí vymezení stanovení biocenter a biokoridorů, resp. návrh ÚSES z pohledů obojživelníků. Dle mého názoru nejsou takovéto návrhy na základě standardního mapování realizovatelné. Je třeba znát početnost jednotlivých populací včetně údajů o pohybu obojživelníků krajinou. Toho nelze dosáhnout bez dlouhodobého a systematického monitoringu včetně systematického sledování pohybu jedinců (např. telemetricky, pomocí zábran apod.). Absence tohoto výstupu není překážkou pro proplacení projektu. Jen je nutno obezřetněji formulovat cíle projektu.

 

02021408, ČSOP Silvatica – Obojživelníci na Rakovnicku
ZO se řešené problematice, tj mapování výskytu obojživelníků v oblasti Džbánu a mapování rizikových úseků silnic pro migrující obojživelníky na Rakovnicku, věnuje dlouhodobě. Výsledkem je pravidelně aktualizovaná databáze o výskytech obojživelníků v oblasti a přehled potenciálně nebezpečných migračních úseků.  V rámci projektu byly dále uspořádány dvě exkurze pro studenty rakovnických středních škol zaměřené na transfery a determinaci hlasových projevů.

 

02021808, OV ČSOP Vsetín – Mapování rizikových míst při jarním tahu obojživelníků a zpracování podkladů pro realizaci opatření
V rámci projektu byly sledovány potenciálně nebezpečné migrační úseky obojživelníků na devíti lokalitách a následně vyhodnocena významnost tahových cest. Cílem projektu bylo mapování obojživelníků na poměrně rozsáhlém území (12 mapovacích čtverců) Slavkovského lesa. Velmi oceňuji rozsah projektu (159 lokalit navštívených nejméně dvakrát), metodické provedení i zpracování výsledků (závěrečná zpráva je zpracována velmi podrobně a názorně, nálezové tabulky obsahují všechny potřebné informace). Celkem bylo zaznamenáno 10 druhů obojživelníků, vytipovány byly nejcennější lokality. Všechny cíle projektu byly splněny, projekt je zpracován na vysoké úrovni. Doporučuji proplatit finanční prostředky v plné výši. V případě pokračování projektu doporučuji zapisovat výsledky mapování do standardní nálezové tabulky vytvořené pro tyto účely a umístěné na www stránkách ČSOP. Umožní to centrální zpracování výsledků (vytvoření centrální databáze).

 

02021908, ČSOP Kladská – Mapování výskytu obojživleníků ve Slavkovském lese
V rámci projektu se získávaly data o rozšíření jednotlivých druhů obojživleníků ve Slavkovském lese. Byly vytipovány nejcennější vodní nádrže, důležité z hlediska rozmnožování obojživelníků a důležitý z pohledu jejich ochrany. probíhala též propagace obojživelníků a zapojení široké veřejnosti do projektu mapování.

 

02022008, ČSOP Radnice – Podpora populací obojživelníků Na Roztrhalce
ZO ČSOP v rámci projektu pokračuje s úpravou prostředí na lokalitě Na Roztrhalce, kde byly v roce 2006 vybudovány 4 tůně, vytvořena kamenná zídka, upraveny břehy a stružky pro zadržení vody včetně výsadby dřevin. Cílem projektu jsou finální úpravy břehové čáry, svahů, odvodňovacích stružek, výsadba vrb, rozšíření zídky a mapování výskytu obojživelníků. Byla opravena rovněž informační tabule na lokalitě. Záměr projektu považuji za užitečný, slabší stránkou je mapování výskytu – dle zprávy dle byly zaznamenány 3 druhy ze čtyř návštěv (vždy přitom jen po jednom jedinci). V textu je zmíněno ohrožení snůšek kachnami, údaj o počtu snůšek ovšem chybí. Doporučuji pečlivou inventarizaci výskytu obojživelníků na lokalitě v průběhu celého roku zaměřenou na všechna vývojová stádia (včetně počtu snůšek) a zaznamenání jeho výsledků standardním způsobem do nálezových tabulek. Důvodem je vynaložená investice (finanční, časová i nadšení dobrovolníků) do lokality – následný pečlivý monitoring poskytne informaci o efektivitě těchto investic.

 

02022108, ČSOP PS Hády – Inventarizace obojživelníků v opuštěném lomu Hády u Brna
Cílem projektu měla být inventarizace obojživelníků na výše uvedené lokalitě a okolí a odhadnout početnost jejich populací. Způsob provedení prací (zadání prací placenému odborníkovi) není vhodný pro projekty řešené v rámci programu BIODIVERZITA (pokud by veškeré terénní práce byly založeny na odměnách bude možné podpořit pouze zlomek projektů). Na tuto skutečnost jsem již upozorňoval a projekt nedoporučil. KOP přesto projekt doporučila podpořit, čili nemohu považovat způsob provedení prací za překážku proplacení financí. Zpracování výsledků: Ve zprávě absentují zde jakékoliv údaje o početnosti (což bílo cílem). Nesouhlasím se zpracovatelem, RNDr. Vlašínem, že tyto údaje nebylo možné alespoň odhadnout na základě vizuálního pozorování (odhady jsou prováděny u řady projektů s daleko větším rozsahem prací). Padací pasti nejsou jedinou kvantitativní metodou, minimem výstupů by bylo alespoň zaznamenat počet zjištěných jedinců. Navíc byla použita pro odchyt síťka, čili údaje tohoto typu musí být k dispozici. Chybou realizátora (nikoliv RNDr. Vlašína) bylo pozdní zadání prací. U projektů zabývajících se mapováním jsou podmínkou proplacení výsledky zpracované standardním způsobem (viz mapovací tabulka na www.csop.cz), což u tohoto projektu chybí. Důvodem pro tento požadavek je následná možnost výsledky mapování standardně zpracovávat. Naopak nad rámec cílů je zhodnocení ohrožení a návrhy praktické ochrany biotopu. Výsledky projektu nejsou zpracovány podle pokynů tohoto podprogramu. Finanční prostředky doporučuji proplatit až po standardním zápisu do nálezové tabulky. Za velmi vhodné považuji doplnění početnosti jedinců.

 

02022308, ČSOP Spálené Poříčí – Průzkum populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí
V rámci projektu bylo provedeno mapování obojživelníků v okolí města Spálené Poříčí, které navazuje na projekt z let 2005 až 2007. Počet sledovaných lokalit byl rozšířen. Byly zaznamenány všechny dosud zjištěné druhy, žádná lokalita není přímo ohrožena.

 

02022408, ČSOP Podorlicko  – Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat
Jde o dlouhodobý a úspěšně řešený projekt na záchranu migrujících obojživelníjků u obce Přívrat v blízkosti České Třebové. Přeneseno bylo téměř 6000 jedinců 9 druhů obojživelníků (odchycených zábranami i přímo na silnici). Dlouhodobě vysoké počty zachraňovaných zvířat jsou oprávněným důvodem k prosazení trvalých zábran a podchodů; proto je dobře, že je zaznamenáván počet jedinců v jednotlivých nádobách (umožní to vytipování nejrizikovějších míst). Velmi kladně hodnotím spolupráci se specializovanou firmou Natura Service s.r.o. a MÚ v Č. Třebové a široké zapojení řady dobrovolníků včetně osvětové činnosti u mládeže a medializace projektu.

 

02022508, ČSOP Olza  – Další sledování obojživelníků v povodí řeky Olše a okolí
Cílem projektu, probíhajícího od roku 2003, je doplnění mapování obojživelníků v celém regionu okolí řeky Olše. V letošním roce byl zaznamenán výskyt 15 druhů obojživelníků, pouze výskyt čolka karpatského se potvrdit nepodařilo. Bylo nalezeno několik nových lokalit s výskytem v oblasti vzácnějších (čolek velký) i hojnějších druhů. Údaje o výskytu druhů jsou předávány orgánům státní správy a jimi dále využívány ve správních řízeních.

 


02022908, ČSOP Armillaria – Monitoring a záchrana obojživelníků z komunikací při jarních tazích na Liberecku

Během konce března a dubna byly kontolovány instalované zábrany ve třech vytipovaných lokalitách. U Šolcova rybníka byly pouze monitorovány vybudované zábrany jinou organizací – Suchpýr o.p.s.. Přenášeni byli hlavně skokani štíhlí, ropuchy obecné, ojediněle skonkani hnědí.

 

02023008, ČSOP Javorníček– Mapování výskytu obojživelníků v okrese Vsetín a obnova tůně v Podlesí

Cílem projektu bylo provedení mapování výskytu obojživelníků na 13 vybraných lokalitách v okrese Vsetín (včetně části CHKO Beskydy) a vyhloubení drobné tůně pro rozmnožování obojživelníků na lokalitě v Podlesí.

 

02023108, ČSOP SMRS – Obnova tůně  pro rozmnožování obojživelníků v Hostýnských vrších poblíž Bystřičky (k.ú. Oznice)
Cílem projektu bylo vyhloubení drobné tůně (rozměry 10 x 5 m, hloubka 1, 5 m) pro rozmnožování obojživelníků pod bočním hřebenem Hostýnských vrchů mezi obcemi Bystřička a Oznice.  Pomocí kráčejícího bagru byly nakonec po dohodě s vlastníkem pozemku vyhloubeny tři tůně.

 

02023208, ČSOP Satyrus – Výskyt obojživelníků na Olomoucku 2008
Cílem projektu, který navazuje na sledování z let 2006 až 2007, bylo provedení mapování obojživelníků na šesti doposud sledovaných územích a mapování na nových lokalitách (celkem 11 lokalit). Celkem bylo nalezeno devět druhů obojživelníků, na vybraných lokalitách byly sledovány vybrané parametry vodního prostředí. Oceňuji intenzitu terénních prací (8 návštěv na každé lokalitě) a velmi podrobný popis a lokalizaci jednotlivých území i celkovou úroveň zpracování závěrečné zprávy včetně konkrétních návrhů managementu lokalit.

 

02023408, ČSOP Alter Meles – Mapování výskytu obojživelníků v jižní části okresu Karlovy Vary

Cílem projektu bylo mapování obojživelníků v uvedené oblasti včetně zpracování údajů o jejich výskytu a určení rizikových míst tahů obojživelníků. Data o výskytu obojživelníků mají sloužit rovněž jako podklad pro řízení o výstavbě komunikace R6. Práce byly prováděny ve spolupráci s Krajským střediskem AOPK ČR v Karlových Varech.

 

02023708, ČSOP Klenice – Sledování a ochrana obojživelníků v době jarního tahu v PP Podhradská tůň, u obce Dolní Cetno a Dolní Rokytná

V rámci projektu byly prováděny transfery obojživelníků na třech lokalitách (PP Podhradská tůň, rybník Krupský a r. v obci Dolní Cetno). Lokality byly vytipovány na základě doporučení K. Kerouše, resp. správy CHKO Kokořínsko. Bylo vystaveno 1650 m zábran a přeneseno téměř 1500 obojživelníků. Velmi kladně hodnotím zapojení dětí (43 žáků základních škol) a mládeže (25 studentů SŠ) včetně medializace akcí v tisku a rádiu. Ve shodě s návrhy v závěrečné zprávě doporučuji, pro nízký počet přenesených obojživelníků, upustit od dalších transferů na lokalitě Dolní Cetno.

 

02023808, ČSOP Klenice – Revitalizace jezírka pod „Boží vodou“
Cílem projektu byla revitalizace vodní plochy Boží voda za účelem zlepšení podmínek existence obojživelníků. Výsledkem prací byla revitalizace celkem tří drobných vodních ploch (ručně i mechanizací). Upravené vodní plochy byly následně monitorovány, u dvou z nich bylo následně prokázáno rozmnožování. Všechny cíle projektu byly splněny, odevzdaná zpráva je podrobně zpracována a bez nedostatků. Velmi oceňuji názornost zpracování a obrazovou dokumentaci včetně vypracování předchozího biologického hodnocení RNDr. V. Petříčkem.

 

02023908, ČSOP Klenice – Monitoring obojživelníků v Přírodním parku Chlum
Cílem projektu bylo mapování obojživelníků v PP Chlum v blízkosti Mladé Boleslavy. Na základě pravidelných kontrol bylo zjištěno 8 druhů obojživelníků na 14 lokalitách. Kromě údajích o výskytech obojživelníků, jež jsou příkladně zpracovány, oceňuji rovněž aktivitu věnovanou záchraně pulců při vypouštění požární nádrže v obci Nepřevázka.

 

040108, ČSOP Podorlicko – Leták Proč se obojživelníci stěhují (dodatečné VŘ)
Vydání nového letáku v nákladu 1 500 ks. Černý tisk na barevném papíře .
 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

02023107, Sdružení záchranných stanic – Obojživelník roku – materiály ke kampani
V rámci projektu bylo vyrobena trička s potiskem mloka skvrnitého, který byl vyhlášen obojživelníkem roku 2008. Trička budou sloužit k propagaci tohoto druhu a ochrany obojživelníků obecně.
 

02023007, ZO ČSOP Jaro Jaroměř 46/04 – Zajištění rizikových úseků pro obojživelníky v době tahu
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků na čtyřech lokalitách – rizikových úsecích Velkého Jaroměřska, přičemž zábrany a padací pasti byly instalovány na 2 lokalitách (celkem 600 m zábran), na zbývajících byl transfer prováděn přímým sběrem. Celkově bylo přeneseno 916 jedinců, tedy mnohem méně než v předchozích letech. Byly vytipovány další rizikové úseky. Celá akce byla medializována ve sdělovacích prostředcích. Celkem vhodně je ve zprávě zmíněna problematika vlivu zábran na zpětně migrující jedince. Situaci vyřeší zábrany instalované na obou stranách komunikace (alespoň na místě nejsilnějšího tahu).
 

02022807, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek – Mapování rizikových úseků migračních tras obojživelníků na Zlínsku 
V rámci projektu byly mapovány rizikové úseky komunikací ve vztahu k migracím obojživelníků na pěti lokalitách na Zlínsku. Projekt navazuje na pozorování v roce 2005. Na lokalitách byly zjištěny jednotlivé úhyny až úhyny v řádech několika desítek jedinců.
 

02022607, ZO ČSOP Podorlicko  52/01 – Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat
Cílem projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků u obce Přívrat v blízkosti České Třebové. Tato velmi užitečná akce běží již několikátým rokem, vždy bylo přeneseno značné množství jedinů – v letošním roce více 7000 přenesených jedinců sedmi druhů obojživelníků, nejpočetnějším zástupcem byla opět  ropucha obecná s téměř 6500 jedinci. Velmi kladně hodnotím spolupráci se specializovanou firmou Natura Service s.r.o. a AOPK a široké zapojení řady dobrovolníků.
 

02022507, ZO ČSOP Silvatica 13/18 – Obojživelníci na Rakovnicku 
Mezi cíle dlouhodobě fungujícího projektu náleželo (i) provedení záchranného transferu obojživelníků na lokalitě Václavy (zjištěn menší počet jedinců oproti předchozím letům, ZO prováděla transfer i na dalších lokalitách), (ii) mapování výskytu obojživelníků v oblasti Džbánu (výsledky jsou příkladně zpracovány v nálezové tabulce) a (iii) mapování rizikových úseků silnic pro migrující obojživelníky na Rakovnicku (zjištěna jedna lokalita s výskytem obojživelníků v řádech desítek). V rámci projektu byly dále uspořádány dvě exkurze pro studenty rakovnických středních škol.
 

02022307, ZO ČSOP Armillaria 36/08 – Monitoring a záchrana obojživelníků z komunikací při jarních tazích na Liberecku
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků pomocí zábran a pastí na třech lokalitách a přímým sběrem na dalších dvou místech Liberecka. Přeneseno bylo několik stovek jedinců. Oceňuji zhodnocení ohroženosti a návrh opatření u dalších lokalit.
 

02022207, ZO ČSOP Olza 73/05 – Další sledování výskytu jednotlivých druhů obojživelníků oblasti povodí řeky Olše 
Cílem posuzovaného projektu, který navazuje na sledování z let 2003 až 2006, je doplnění mapování obojživelníků v celém regionu okolí řeky Olše. V roce 2006 byla zaměřena pozornost na oblast Moravskoslezských Beskyd, z druhů čolka karpatského a č. velkého i blatnice skvrnité. Celkem byl zjištěn výskyt 12 druhů obojživelníků, výše uvedené druhy však nalezeny nebyly.
 

02022107, ZO ČSOP Hasina Louny 38/01  – Doplněk a vydání doplňku metodiky ČSOP Ochrana obojživelníků
Metodika dle uvedených cílů byla napsána a vydána. Došlo ke značnému rozšíření textu oproti plánu (z plánovaných 64 stran na více než 150). Z těchto důvodů byl snížen náklad z 1500 ks na 1000 ks a vynechána barevná příloha.
V první části metodiky čtenáři naleznou základní informace o stavu a příčinách ohrožení obojživelníků a biologických souvislostech jejich ochrany. Druhá část textu obsahuje přehled legislativních i praktických možností ochrany obojživelníků včetně problematiky financování těchto aktivit, dále je věnována jejich mapování výskytu a monitoringu. Obsah druhé části reaguje na stav, kdy v otevřeném programu Českého svazu ochrany přírody (ČSOP) „Ochrana biodiverzity“, financovaném Ministerstvem životního prostředí České republiky (MŽP ČR), a jeho podprogramu „Sledování a ochrana obojživelníků“ výrazně převládají faunistické průzkumy a ochrana obojživelníků v době jarního tahu.
Se vstupem České republiky do Evropské unie došlo k celé řadě legislativních změn včetně rozsáhlé novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny (např. způsob udělování výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů i území, změny kompetencí orgánů státní správy) a některých úprav jeho prováděcí vyhlášky. Legislativní ochrany obojživelníků se ovšem dotýkají i další právní předpisy, např. zákon na ochranu zvířat proti týrání atp. Orientace v této problematice není snadná, což může poněkud zmírnit nadšení těch, kteří by chtěli obojživelníkům pomoci, ovšem v legislativní džungli poněkud tápou.
 

02022007, Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj – Obojživelník roku 2008
V rámci projektu byl vytvořen text, provedeny jeho korektury a grafická úprava včetně vydání letáku „Obojživelník roku 2008“ propagující mloka skvrnitého a ochranu obojživelníků obecně.
 

02021807, ZO ČSOP Orchidea Valašsko 76/06 – Mapování a ochrana obojživelníků v Beskydech 
Cílem projektu, který navazuje na předchozí mapování obojživelníků v oblasti Beskyd, bylo v roce 2007 mapování výskytu čolka karpatského. Současně byly zaznamenávány i další druhy obojživelníků, celkem 8 druhů. Data byla nejprve zpracována v prostředí GIS a následně exportována do nálezové tabulky v programu M. Excel. Nalezeny byly dvě nové lokality č. karpatského, ve spolupráci s LZ Jablunkov byla zahájena ochrana jedné lokality s jeho výskytem.
 

02021707, ZO ČSOP Vlašim 02/09 – Zabezpečení tahových cest obojživelníků přes komunikace v jihovýchodní části Středních Čech 
Cílem posuzovaného projektu provedení záchranného transferu na sedmi lokalitách Středních Čech, celková délka zábran činila 2500 m. Přeneseno bylo 4530 ks obojživelníků, převážnou část odchycených jedinců tvořila ropucha obecná. Projekt je dlouhodobý, běží již 8 let, přináší rovněž, kromě zachráněných obojživelníků, velmi užitečná data o vývoji početnosti jejich populací.

 

02021507, ZO ČSOP 59/11 Jihlava – Ověřování lokalit vzácných druhů obojživelníků v okrese Jihlava
V rámci projektu proběhlo během sezóny 2007 mapování výskytu obojživelníků, především kuňky obecné a čolka velkého, na 33 lokalitách okresu Jihlava. Kromě lokalit s dřívějším výskytem výše zmíněných druhů byly také ověřovány lokality blatnice skvrnité, ropuchy zelené, skokana štíhlého, skokana ostronosého a skokana skřehotavého.
 

02021407, ZO ČSOP 59/11 Jihlava – Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice
Projekt navazuje na předchozí záchranné akce probíhající již od roku 2003. Cílem je transfer obojživelníků v blízkosti obce Kamenice. V roce 2007 bylo ve spolupráci s dětmi z místní ZŠ přeneseno 332 obojživelníků, z toho 270 ropuch obecných, 22 blatnic skvrnitých, 37 čolků obecných a 3 skokani hnědí. Oceňuji osvětový význam akce, především zapojení dětí.
 

02021307, ZO ČSOP 59/11 Jihlava – Záchranné transfery obojživelníků u Luk n. J.
Cílem je projektu byl transfer ochrany migrujících jedinců ropuchy obecné na jarní tahové cestě přes komunikaci u Řehořova rybníka u obce Luka nad Jihlavou. Přeneseno bylo celkem 395 obojživelníků, z toho 298 ropuch obecných a 97 skokanů hnědých. Do záchranných transferů byli zapojeni také místní skauti.
 

 

02021207, ZO ČSOP Pomoraví 71/17 – Ochrana blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) na Olomoucku
Cílem projektu bylo ověření výskytu blatnice skvrnité a případný návrh ochranných opatření na předmětných lokalitách. Sledování probíhalo na pěti lokalitách, výskyt potvrzen pouze na jedné z nich, kde byly také navrženy managementové zásahy s perspektivou jejich začlenění do připravovaného plánu péče o přírodní památku Bázlerova pískovna. Jedna lokalita bude na základě průzkumů navržena k registraci jako VKP.

 

 

02021107, ZO ČSOP Spálené Poříčí 27/04 – Průzkum populací obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí
V rámci projektu bylo provedeno mapování obojživelníků v okolí města Spálené Poříčí, které navazuje na projekt z loňského roku. Množství sledovaných lokalit bylo oproti loňskému roku zvýšeno. Nově zjištěným druhem ve sledované oblasti je ropucha zelená (loni rosnička zelená). ZO zároveň zachránila nejméně několik set pulců zejména ropuchy obecné zastavením jarního vypouštění rybníka.
 

02021007, ZO ČSOP Satyrus 71/16 – Výskyt obojživelníků na Olomoucku 2007 
Hlavním cílem posuzovaného projektu bylo provedení mapování obojživelníků na šesti územích. Celkem bylo nalezeno osm druhů, o jeden více než v loňském roce, kdy byl projekt započat. Výsledky mapování jsou příkladně zpracovány, oceňuji velmi podrobný popis a lokalizaci jednotlivých území i celkovou úroveň zpracování závěrečné zprávy.
 

02020807, ZO ČSOP Klenice 08/01 – Sledování a ochrana obojživelníků v době jarního tahu v PP Podhradská tůň, u obce Dolní Cetno a Dolní Rokytná
Cílem projektu bylo provedení záchranného transferu na třech výše uvedených lokalitách, na první jmenované se jedná o transfer prováděný již třetím rokem. Do transferů byli zapojeni studenti žáci a studenti ZŠ Bezno, gymnázia v Mnichově Hradišti i Střední integrované školy v Mladé Boleslav, kterým byla zajištěna před vlastní stavbou zábran tématicky zaměřená odborná přednáška. Celkem bylo přeneseno 1350 ks šesti druhů obojživelníků s převahou ropuchy obecné. Projekt byl medializován v místním tisku.
 

02020707, ZO ČSOP 76/08 Radhošť – Monitoring obojživelníků na Valašsku a v západní části CHKO Beskydy
Projekt se zabývá mapováním výskytu obojživelníků v západní části CHKO Beskydy. Nalezeno bylo celkem 10 druhů, v závěrečné zprávě je rovněž zhodnocen jejich výskyt včetně popisu stavu a ohrožení jednotlivých lokalit. Pozorování jsou ve shodě s republikovými trendy, kdy nejvíce ohroženými se zdají být druhy otevřené krajiny. Oceňuji možnost využití údajů státní správou a jejich uveřejnění v aplikaci BioLib.
 

02020607, 72/07 ZO ČSOP Levrekův ostrov – Obojživelníci Vrbenska a Bruntálska
Cílem projektu bylo mapování obojživelníků na vybraných stávajících i nových lokalitách, odhad početnosti jednotlivých populací a její porovnání v letech 2006 a 2007, zjištění nových lokalit výskytu čolka karpatského, stanovení ohrožení lokalit a osvětová činnost včetně poskytnutí údajů státní správě. Celkem bylo sledováno 22 lokalit a zjištěn výskyt sedmi druhů obojživelníků, nové lokality č. karpatského objeveny nebyly.
 

02020507, ZO ČSOP Alcedo Vlašim 02/19 – Mapování výskytu obojživelníků na Podblanicku 
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení mapování obojživelníků na Podblanicku, které navazuje na mapování RNDr. Moravce ze 70. let minulého století, konkrétně potvrzení výskytu druhů v zájmu Evropských společenství (Příloha IV) a rovněž ostatních druhů na lokalitách kontrolovaných J. Moravcem, nalezení lokalit s dříve nepotvrzeným mlokem a návrh ochrany silných populací. Výstupy projektu byly medializovány třemi články v odborném časopise „Rybářství“. Garant se zúčastnil soutěže „Zelený most“ organizované Těžební unií v zájmu ochrany obojživelníků na místech ohrožených těžbou či rekultivací.
 

02020407, ZO ČSOP Aron 32/06 – Obojživelníci Českolipska
V rámci dlouhodobě realizovaného projektu bylo provedeno mapování obojživelníků, jehož výstupy obsahují všechny náležitosti a také transfery na třech lokalitách v okolí České Lípy. Celkem bylo přeneseno 1953 jedinců. Záchranných transferů se zúčastnili četní dobrovolníci a mládež, akce byla propagována i v regionálním tisku.
 

02020307, ZO ČSOP 45/06 Křižánky – Záchranné transfery obojživelníků při jarním tahu na Jičínsku
Cílem projektu bylo provedení záchranného přenosu obojživelníků na 3 místech v okolí Jičína a ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj na dalších třech lokalitách na jeho území. Celkem bylo přeneseno 6778 jedinců 6 druhů. Oproti předchozím letům bylo na jedné lokalitě vyzkoušeno navedení části migrantů do trubní komunikace pod vozovkou, s úspěchem. Realizátor projektu řešil s kompetentními úřady státní správy ohrožení týkající se migrujících obojživelníků (kontaminace vodního i navazujícího prostředí). Jako tradičně, informace o akci byly uveřejněny v regionálním tisku, na lokalitě Lázně Bělohrad byla uskutečněna exkurze pro žáky základních škol.
 

02020207, 25/02 ZO ČSOP Zelená Šumava – Záchranný transfer ropuchy obecné při jarním migračním tahu na lokalitě Brod u Kolince
Cílem projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků, zejména ropuchy obecné, na lokalitě Brod u Kolince. Bylo instalováno celkem 220 m zábran a odchyceno 920 jedinců obojživelníků, z toho 909 ks ropuchy obecné.
 

02020107, Sdružení Lacerta – Jesenické lomy a mokřady 2007
Projekt navazuje na předchozí mapování, probíhající již od roku 2002. Cílem projektu bylo, mimo jiné, mapováním obojživelníků na lokalitách vzniklých v důsledku lidské činnosti (kamenolomy, pískovny, jámy apod.) v oblasti Jesenicka na ploše cca 400 km2. V letošním roce byly doplněny údaje z nových a aktualizovány nálezy z dříve sledovaných lokalit a také byl rozsah prací rozšířen o sledování rybníků v zájmové oblasti. Kromě mapování jsou pořádány také výstavy fotografií, besedy se žáky a studenty, ZO se účastní správních řízeních, data jsou poskytována orgánům státní správy aj.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

Projekt č. 02020206, Sdružení Lacerta – Jesenické lomy a mokřady 2006
Sdružení Lacerta se již od roku 2002 v rámci projektů „Jesenické lomy“ zabývá mapováním obojživelníků (plazů) na lokalitách vzniklých v důsledku lidské činnosti (kamenolomy, pískovny, jámy apod.) v oblasti Jesenicka, celkově 170 lokalit na ploše cca 450 km2. V letošním roce byly doplněny údaje z nových a aktualizovány nálezy z dříve sledovaných lokalit. Kromě mapování jsou v rámci osvěty pořádány také výstavy fotografií.

Projekt č. 02020306, ZO ČSOP Jihlava – Zprůchodnění stěn Řehořovské nádrže pro obojživelníky
V rámci projektu bylo u jedné ze stěn řehořovské požární nádrže instalováno zařízení sestávající ze 3 dřevěných fošen, připevněných k sobě pomocí železné pásoviny za účelem usnadnit (umožnit) výstup metamorfovaných jedinců ropuchy zelené a čolka horského. Do budoucna bude prováděn monitoring úspěšnosti tohoto zařízení. Instalace zařízení je dokumentována na fotografiích.

Projekt č. 02020406, ZO ČSOP Jihlava – Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice

V rámci tohoto projektu byly prováděny záchranné přenosy obojživelníků na 200 m dlouhém úseku u silnice cca 1 km JV od Kamenice u Jihlavy. Na projektu se účastnili také žáci ZŠ Kamenice (osvěta). Celkem bylo v období 8. 4. až 20. 5. 2006 zachráněno 741 obojživelníků, z toho 712 ropuch obecných, 25 blatnic skvrnitých, 3 čolci obecní a 1 skokan hnědý.

Projekt č. 02020506, 45/06 ZO ČSOP Křižánky – Záchranné transfery obojživelníků při jarním tahu na Jičínsku

V rámci projektu provedení záchranného přenosu obojživelníků na 3 místech jičínského regionu a ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj na dalších třech lokalitách na jeho území. Celkem bylo přeneso 2696 jedinců 11 druhů. Informace o akci byly uveřejněny v regionálním tisku, pro děti 2 základních škol proběhla na lokalitě Lázně Bělohrad praktická ukázka záchranných opatření.

Projekt č. 02020606, Klenice Mladá Boleslav – Sledování a ochrana obojživelníků v době jejich jarního tahu v PP Podhradská tůň
V rámci projektu byl proveden záchranný transfer obojživelníků na 300 m dlouhém úseku na komunikaci v oblasti PP Podhradská tůň. Celkem bylo přeneseno 287 ks pěti druhů obojživelníků s převahou ropuchy obecné. Projekt byl medializován v místním tisku a zúčastnilo se jej 10 dobrovolníků a 45 dětí 9. ZŠ a osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi.

Projekt č. 02020806, ZO ČSOP VERONICA – Sledování tahu obojživelníků na problematických místech - Kraj Zlínský a Jihomoravský

Cílem projektu je kontrola problematických tahových úseků obojživelníků v kraji Zlínském a Jihomoravském. Dle předložené zprávy byla provedena revize na 11 již dříve podchycených lokalitách v okolí Brna (Mikátová, Vlašín 2004).

Projekt č. 02020906, ZO ČSOP Satyrus – Obojživelníci Vrbenska a Bruntálska

Hlavním cílem posuzovaného projektu bylo provedení mapování obojživelníků v podhůří Jeseníků, popis lokalit včetně možných příčin ohrožení, zhotovení fotodokumentace a předání zjištěných informací příslušným orgánům ochrany přírody. Mapování bylo oproti původnímu záměru 7 lokalit provedeno na 19 lokalitách.

Projekt č. 02021006, ZO ČSOP HASINA LOUNY – Vytvoření centrální databáze výskytu obojživelníků z mapování za rok 2005
V rámci projektu byla vytvořena jednoduchá centrální databáze nálezů obojživelníků v programu Microsoft Excel získaných v průběhu mapování ZO ČSOP v roce 2005 v rámci programu OCHRANA BIODIVERZITY, části „Sledování a ochrana obojživelníků“. Zpracovány byly všechny dodané výstupy mapování od 16 ZO ČSOP, celkem se jedná o 1951 záznamů.

Projekt č. 02021206, ZO ČSOP Orchidea Valašsko – Monitoring obojživelníků v CHKO Beskydy
Cílem projektu bylo mapování obojživelníků v CHKO Beskydy, na území celého okresu Vsetín a okrajově také Nový Jičín. Projekt navazuje na sledování z předchozích let, díky čemuž lze zaznamenat určité trendy ve vývoji početností jednotlivých druhů. Celkem bylo zaznamenáno 10 druhů obojživelníků, v nálezové tabulce je více než 80 záznamů.

Projekt č. 02021306, ZO ČSOP UPOLÍN – Výzkum obojživelníků na Olomoucku
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení mapování obojživelníků na 4 lokalitách v blízkosti města Olomouce, přičemž na některých lokalitách je vytvořeno více vodních ploch. Mapování navazuje na předchozí sledování lokalit v letech 2003 – 2005, dle předložené zprávy bylo provedeno metodicky správně. Celkem nalezeno 7 druhů obojživelníků. Na lokalitě VKP Deylův ostrůvek byl proveden také rozbor vybraných ukazatelů kvality vody (pH, těžké kovy aj.).

Projekt č. 02021606, "VYSOČINA" – Mapování výskytu obojživelníků v oblasti Javořické vrchoviny
Cílem posuzovaného projektu bylo (i) mapování obojživelníků na čtyřech lokalitách Javořické vrchoviny, (ii) digitální zpracování výsledků průzkumu (do databáze v MS Excel), (iii) porovnání výskytu obojživelníku s údaji z předchozích let a (iv) návrh managamentových a legislativních opatření pro vybraná území.

Projekt č. 02021706, ZO ČSOP - ARON Obojživelníci Českolipska
V rámci hodnoceného projektu „Obojživelníci Českolipska“ bylo provedeno mapování obojživelníků, jehož výstupy obsahují všechny náležitosti a záchranné akce (transfery) obojživelníků na několika lokalitách v okolí České Lípy. Celkem bylo přeneseno 3437 jedinců, přičemž velmi potřebné jsou transfery na lokalitě Nedamov u Dubé s 2750 zachráněnými jedinci.

Projekt č. 02021806, JARO Jaroměř – Zajištění rizikových úseků silnic pro obojživelníky v době tahu
Obsahem posuzovaného projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků na 6 lokalitách (plánováno 5 lokalit) – rizikových úsecích Velkého Jaroměřska, přičemž zábrany a padací pasti byly instalovány na 3 lokalitách (celkem 850 m zábran), na zbývajících byl transfer prováděn přímým sběrem. Celkově bylo přeneseno 3974 jedinců sedmi taxonů. Celá akce byla medializována ve sdělovacích prostředcích, problematika ochrany obojživelníků byla přiblížena studentům středních a základních škol.

Projekt č. 02021906, ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ – Průzkum populací obojživelníků v okolí Spáleného Pořící
V rámci projektu bylo provedeno mapování obojživelníků v okolí města Spálené Poříčí. Projekt navazuje na předchozí sledování v loňském roce. Bylo zjištěno 5 druhů obojživelníků, oproti loňskému roku nově rosnička obecná.

Projekt č. 02022006, 02/19 ZO ČSOP Alcedo – Mapování výskytu obojživelníků na Podblanicku
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení mapování obojživelníků na Podblanicku, které navazuje na mapování RNDr. Moravce ze 70. let minulého století. V roce 2006 byla pozornost zaměřena také na druhy chráněné legislativou ES, nalezení nových lokalit Salamandra salamandra a ochranu stabilních populací. Výstupy projektu byly medializovány v odborném časopise „Minerální suroviny“.

Projekt č. 02022106, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA – Obojživelníci na Rakovnicku
Cílem posuzovaného projektu bylo (i) provedení záchranného transferu obojživelníků na lokalitách Václavy a Pavlíkov, (ii) mapování výskytu obojživelníků a (iii) mapování rizikových úseků silnic pro migrující obojživelníky na Rakovnicku. V rámci projektu byly dále uspořádány tři exkurze pro studenty rakovnických středních škol. Na dvou výše uvedených lokalitách Václavy a Pavlíkov bylo přeneseno 652 jedinců 5 druhů obojživelníků.

Projekt č. 02022206, ZO ČSOP Radhošť – Ochrana jarní migrace v obci Zašová
Projekt se zabývá transferem obojživelníků v obci Zašová. Navazuje na aktivity započaté v roce 2003. Celkem byly postaveny dva úseky zábran o délce 80 m. Oproti předchozím letům došlo k drastickému úbytku odchycených zvířat (pouhých 41 ks oproti 808 ks v loňském roce, resp. 618 ks v předloňském a 935 ks v roce 2003), při současném zachování délky a od roku 2005 prodloužení bariér. Díky přesné evidenci odchycených zvířat lze porovnávat nejen početnost, ale také druhové složení migrujících obojživelníků.

Projekt č. 02022606, 11/11 Zvoneček – Mapování obojživelníků ve čtvercích 5952, 5953, 6052, 5053 (Oblast Modřan na jih po Vrané n. Vltavou)
V rámci projektu bylo provedeno mapování obojživelníků na 19 lokalitách výše zmíněné oblasti, výstupy mapování obsahují nezbytné náležitosti. Po dohodě s realizátorem projektu byly výstupy mapování vypracovány ve formě jednoduché v rámci programu jednotné databáze v programu Microsoft Excel.

Projekt č. 02022706, ZO ČSOP Olza – Další mapování populací jednotlivých druhů obojživelníků v širším okolí řeky Olše
Cílem posuzovaného projektu, který navazuje na sledování z let 2003 až 2005, je doplnění mapování obojživelníků v celém regionu okolí řeky Olše. V roce 2006 byla zaměřena pozornost na ubývající druhy čolka velkého, blatnici skvrnitou, ale i „zelené“ skokany a další druhy. Celkem bylo za období 2003 až 2006 zaznamenáno 16 druhů obojživelníků. V rámci projektu byly provedeny také transfery dospělců, metamorfovaných jedinců, ale i snůšek žab.

Projekt č. 02022806, ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem – Tůňka v Březích
Cílem projektu bylo vytvoření drobné tůně pro obojživelníky v intravilánu obce Čeladná, na okraji podmáčené louky a v blízkosti lesa. Na základě dodané zprávy předcházel vlastnímu vybudování pečlivý výběr lokality zohledňující topické nároky obojživelníků mimo reprodukční období a s cílem minimalizovat nepříznivé dopady na obojživelníky, např. dopravou. Tůň byla hloubena ručně, výkopová zemina byla použita pro modelaci okolního terénu. Do prací se zapojily i děti místních obyvatel.

Projekt č. 02022906, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou – Periodické tůně ve staré pískovně
Cílem posuzovaného projektu bylo původně vyčištění a prosvětlení dvou periodických tůní na území bývalé Blahutovické pískovny. Vzhledem ke krácení finančních prostředků ze strany ÚVR ČSOP, byly redukovány práce týkající se zejména kácení stínících náletových dřevin. Obě plochy, resp. jejich okolí bylo prosvětleno, vlastní plochy vyčištěny od napadeného listí a větví.

Projekt č. 02023006, 1. ZO ČSOP – Záchrana obojživelníků v době jarního tahu u Zákopší v okrese Vsetín
Cílem posuzovaného projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků na lokalitě Zákopčí v CHKO Beskydy. Celkově bylo odchyceno 584 skokanů hnědých a 48 ropuch obecných. O záchranné akci byla veřejnost informována v Radiožurnálu.

Projekt č. 02023206, ZO ČSOP Oharka – Sledování a ochrana obojživelníků v okolí hradu Hauenštejn
Hlavním cílem projektu byla oprava jezírka v zámeckém parku a rekonstrukce suchých zídek. Zemní práce byly realizovány, vodní plocha bude napuštěna v jarním období příštího roku. Součástí projektu je i mapování obojživelníků, po dohodě s realizátorem projektu bude doplněna nálezová tabulka se všemi náležitostmi mapování. ZO dále sledovala riziková místa tahů obojživelníků, doporučuji o zjištěném rizikovém úseku informovat formou hlášenky ÚVR ČSOP v rámci projektu „Akce žába”.

Projekt č. 02023406, ZO ČSOP Podorlicko – Česká Třebová Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat
Cílem projektu bylo provedení záchranného transferu obojživelníků u obce Přívrat v blízkosti České Třebové. O značném významu této akce svědčí celkový počet 11 505 jedinců sedmi druhů obojživelníků, nejpočetnějším zástupcem byla ropucha obecná s více než 9 000 jedinci. Kladně hodnotím také aktivity ZO ohledně nevhodného vypouštění rybníka Trucovaný a také zapojení řady členů ZO i MOP a medializaci akce.

Projekt č. 02023606, 02/09 ZO ČSOP Vlašim – Zabezpečení tahových cest obojživelníků přes komunikace v jihovýchodní části Středních Čech
Cílem posuzovaného projektu provedení záchranného transferu na 5 lokalitách, celková délka zábran činila 2200 m. Přeneseno bylo 3937 ks obojživelníků 3 taxonů (čolci nebyli rozlišováni do druhu). Vzhledem k tomu, že projekt běží na vybraných úsecích již od roku 2000, je významným přínosem také vývoj počtu zachycených jedinců za posledních 7 let.

Projekt č. 02023706, Obč. sdružení Muzeum přírody Český ráj – Tůňky pro žáby a čolky
V rámci projektu byla provedena údržba 14 tůní v Prachovském sedle revitalizovaných v loňském roce a dalších 5 tůní na této lokalitě. Jedna tůň byla vybudována na lokalitě Šárovcova Lhota, s pracemi na tůni Apel bylo započato.

Projekt č. 02025206 12/05 ZO ČSOP Nový Knín – Dostavba malé zemní nádrže pro obojživelníky
Cílem projektu byla dostavba malé vodní nádrže sloužící jako biotop pro obojživelníky, jež byla započata v roce 2005. V současné době je většina prací hotova, dle závěrečné zprávy zbývá upravit jižní a západní břeh nádrže.

Projekt č. 02025306, Občanské sdružení Zezule – Obojživelníci v okolí Rasošek - informační cedule
Občanské sdružení Zezule vybudovalo ekologický koutek na místě jezírka, jež má sloužit k ekologické výchově žákům základní školy. Cílem projektu bylo ve spolupráci s Davidem Čípem ze ZO ČSOP Jaro Jaroměř doplnění ekologického koutku o informační tabuli věnovanou prezentaci a ochraně našich obojživelníků. Samotný nápad je velmi dobrý, texty, grafika i zpracování je vhodně upraveno pro cílovou skupinu dětí školou povinných.

Projekt č. 02025406, 74/03 ZO ČSOP Lipník n. Bečvou – Plakát Naši obojživelníci
Cílem projektu bylo vytištění plákátu s fotografiemi vybraných druhů obojživelníků, jež by byl dále použit v rámci osvěty na základních školách a centrech ekologické výchovy. Obsah i forma plakátu byla garantem v průběhu řešení připomínkována, konečné požadavky dala mediální komise ÚVR ČSOP.

Projekt č. 02025506, Obč. sdružení Muzeum přírody Český ráj – Obojživelník roku 2007
Předmětem projektu je vydání informačního letáku s fotografií zvoleného obojživelníka roku (pro rok 2007 byl Českou herpetologickou společností zvolen skokan ostronosý, Rana arvalis) s kalendářem herpetologických akcí na rok 2007. Projekt má být obdobou ornitologické akce „Pták roku“.

Projekt č. 02025606, 09/07 ZO ČSOP Polabí – Materiál pro bariéry na jarní tah obojživelníků v Bělušicích
Cílem projektu bylo zakoupení materiálu pro výstavbu zábran nezbytných pro provedení transferu obojživelníků na lokalitě Bělušice.

Projekt č. 02025706, 09/07 ZO ČSOP Polabí – Pohledy obojživelníci Polabí
Cílem projektu bylo vytištění tématicky zaměřených pohledů s cílem propagace Polabského ekocentra ČSOP a ochrany obojživelníků.

 


 

Projekty realizované v roce 2005

 

Projekt č. 190105, Sdružení Lacerta - Jesenické lomy 2005
Sdružení Lacerta se již od roku 2002 v rámci projektů „Jesenické lomy“ zabývá mapováním obojživelníků (a plazů) na lokalitách vzniklých v důsledku lidské činnosti (kamenolomy, pískovny, jámy apod.) v oblasti Jesenicka, plocha sledované oblasti cca 270 km2. V letošním roce byly aktualizovány údaje na dalších 40 lokalitách, kladem je i sledování ohrožujících faktorů biotopů a další aktivity spojené s ochranou obojživelníků (např. hloubení tůněk, propagační výstavy fotografií).

Projekt č. 190305, ZO ČSOP 76/08 Rožnov pod Radhoštěm - Ochrana jarní migrace v obci Zašová
Předmětem projektu bylo provedení záchranného transferu na 80 m úseku podél komunikace v obci Zašová. Bylo přeneseno 808 ks obojživelníků, převážně skokanů hnědých.

Projekt č. 190605, ZO ČSOP č. 76/06 Orchidea Valašsko - Monitoring obojživelníků v CHKO Beskydy a v okrese Vsetín
Cílem projektu bylo mapování obojživelníků na cca 80 lokalitách okresů Vsetín a Frýdek-Místek. Byl zjištěn výskyt 12 druhů obojživelníků, výsledky mapování byly zpracovány do nálezové tabulky obsahující všechny standardní požadavky na mapování obojživelníků. Projekt byl také prezentován členem ZO v rámci jeho činnosti v ekologickém středisku v Horní Lomné v Těšínských Beskydech.

Projekt č. 190705, ZO ČSOP 76/09 Valašské Meziříčí – Obnová tůně pro obojživelníky Lužná
Předmětem projektu bylo znovuobnovení tůně Lužná, která v důsledku rozsáhlé pokalamitní těžby a splachům z polní cesty byla zazemněna. Cíle projektu byly splněny, kladně hodnotím finanční spoluúčast obce Valašské Meziříčí, spolupráci s příslušným odborníkem RNDr. Milošem Holzerem a dlouholeté zkušenosti i aktivitu ČSOP v této záslužné činnosti.

Projekt č. 190805, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Mapování výskytu obojživelníků na území bývalého okresu Vsetín na vybraných lokalitách
V rámci projektu bylo provedeno mapování obojživelníků na 11 vybraných lokalitách v okrese Vsetín a na území CHKO Beskydy a dále ruční vyhloubení tůně na lokalitě Podlesí-Oznice. Závěrečná zpráva a nálezová tabulka splňuje všechny náležitosti výstupů standardního mapování.

Projekt č. 190905, ZO ČSOP 59/11 Jihlava - Mapování obojživelníků v okrese Jihlava
Cílem projektu bylo provést mapování rozšíření obojživelníků na vybraných katastrech obcí okresu Jihlava. Součástí závěrečné zprávy je příkladně zpracovaná nálezová tabulka se všemi náležitostmi, podobně jako v předchozích letech.

Projekt č. 191005, ZO ČSOP 08/01 Klenice - Sledování a ochrana obojživelníků v době jejich jarního tahu v PP Podhradská tůň
Projekt byl věnován záchrannému transferu obojživelníků na lokalitě PP Podhradská tůň. Velmi kladně hodnotím široké zapojení veřejnosti (19 dospělých a 45 dětí osmiletého gymnázia) a následnou medializaci problematiky v místním tisku. Celkem bylo přeneseno 321 ks obojživelníků 5 druhů. K projektu byla navíc z externích finančních prostředků připravena publikace sloužící k determinaci přenášených druhů.

Projekt č. 191105, ZO ČSOP 45/06 Křižánky - Ochrana obojživelníků v době tahu na Jičínsku
Projekt se zabývá transferem obojživelníků na 7 lokalitách v okolí obce Lázně Bělohrad. Celkem bylo postaveno 1120 m zábran a přeneseno 6250 ks zvířat 8 druhů obojživelníků.

Projekt č. 191305, ZO ČSOP 66/07 Dalečín - Obojživelníci v okolí Vírské přehrady
Předmětem projektu bylo mapování obojživelníků na 30 lokalitách v okolí Vírské přehrady. Dále byl projekt zaměřen na praktickou ochranu obojživelníků: (i) záchranné transfery na 4 lokalitách (přeneseno přibližně 3500 jedinců), (ii) instalace plůtku z polyetylénové síťoviny za účelem ochrany pulců v litorálu před predačním tlakem ryb v rybářském revíru (rybník v Dalečíně) a (iii) přenášení shluků vajec skokana hnědého z kaluží a dočasných tůní do trvalých nádrží.

Projekt č. 191405, ZO ČSOP 27/04 Spálené Poříčí - Průzkum výskytu obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí
V rámci projektu bylo provedeno mapování obojživelníků v okolí Spáleného Poříčí. Byl zjištěn výskyt 4 druhů obojživelníků na 8 lokalitách. Dále byly zjišťovány ohrožující faktory lokalit. Výsledky mapování byly zpracovány do nálezové tabulky podle všech pokynů.

Projekt č. 191505, ZO ČSOP 33/05 SLŠ Šluknov - Informační tabule pro Informační středisko SLŠ Šluknov a informační cedule k vodní ploše u turistické stezky
V rámci projektu byla vytvořena informační tabule sloužící k propagaci ochrany obojživelníků v Informačním středisku SLŠ Šluknov. Název celého panelu je Mezi vodou a zemí – obojživelníci. Obsah je rozdělen na dvě části – charakteristika obojživelníků a obojživelníci a jejich ohrožení. V části o ohrožení je uvedeno, kde mohou případní zájemci nalézt informace o možnosti praktické pomoci při stavbě bariér a při záchranných transferech. Text je pak dále doplněn celkovým výčtem obojživelníků v ČR a jejich stupeň ohrožení podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Součástí závěrečné zprávy jsou i snímky tabule, z nichž vyplývá, že cíle projektu byly splněny.

Projekt č. 191605, ZO ČSOP 33/05 SLŠ Šluknov - Obojživelníci na Šluknovsku
Cílem projektu bylo mapování obojživelníků na 23 lokalitách Šluknovska a dále zjištění rizikových úseků na komunikacích z hlediska migrací obojživelníků (zaznamenány tři lokality, na každé z nich byl zjišťován počet usmrcených zvířat). Výsledky mapování sice nesplňují standardní požadavky na mapování obojživelníků (blíže Mikátová a Vlašín 2002), ale vzhledem k tomu, že tyto náležitosti nebyly u projektů v roce 2005 ještě vyžadovány, garant netrvá na přepracování závěrečné zprávy. Doporučením (a v příštích letech i nutností) je výsledky mapování zpracovávat podle požadavků na standardní mapování.

Projekt č. 191805, ZO ČSOP 76/01 Valašské Meziříčí - Obnova tří tůní
V rámci projektu bylo obnovení tří tůní v lesním prostředí na břehu řeky Bečvy v katastru obce Hrachovec o o velikosti cca 8 x 10 každé z nich. Cíle projektu byly splněny, kladně hodnotím spolupráci s příslušným odborníkem RNDr. Milošem Holzerem a dlouholeté zkušenosti i aktivitu ČSOP v této záslužné činnosti.

Projekt č. 191905, Nepomucký ornitologický spolek - Obnova tůněk pro obojživelníky
Členové N.O.S. v rámci tohoto projektu vybudovali 2 tůně: jednu ručně (pískovna u obce Čepinec u Žinkov), druhou pomocí mechanizace (pískovna u obce Bezděkov u Chanovic). Předmětem projektu bylo dále sledování výskytu obojživelníků na loni upravených tůních a na dalších pěti lokalitách (vše bývalé pískovny).

Projekt č. 192005, ZO ČSOP 52/01 Česká Třebová - Transfer obojživelníků v lokalitě Přívrat

Cílem projektu byl transfer obojživelníků na lokalitě Přívrat nedaleko obce Česká Třebová. Jedná se o velmi cennou lokalitu v rybničnatém a lesnatém údolí mezi Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí a Litomyšlí. Celkem bylo pomocí zábran a padacích pastí (financovány z jiného zdroje) odchyceno a následně přeneseno 9462 jedinců 7 druhů obojživelníků. Na celé akci se podílelo 43 dobrovolníků z řad občanů i členů ZO ČSOP. Dalším přínosem je propagace těchto aktivit (přednášky pro veřejnost, články v regionálním i celostátním tisku ...).

Projekt č. 192105, ZO ČSOP 36/08 Armilária - Záchrana obojživelníků z komunikací při jarních tazích na Liberecku
Cílem projektu byl transfer obojživelníků na Liberecku: na třech lokalitách - ve Vesci (hráz Mlýnského rybníka), u Hypernovy a Šolcova rybníka v Jizerských horách byly instalovány zábrany a padací pasti, ve Vesci (Dlouhomostecká ulice) byli obojživelníci také ručně sbíráni a přenášeni. Přenášeny byly zejména ropuchy obecné a skokani hnědí v celkovém počtu cca 365 jedinců.

Projekt č. 192205, Pasíčka - ZO ČSOP 44/03 Novohradka - Obnova tůně na louce pod areálem Stanice ochrany přírody
Předmětem projektu bylo obnovení drobné vodní plochy u Skutče. Vlastní práce byly provedeny ve dvou etapách, v dubnu a listopadu. Nejprve byla z prostředků ČSOP vybudována nádrž o rozměrech 40 x 50 x 3 m, v listopadu došlo k jejímu rozšíření financovaného z jiných zdrojů. Součástí vodní plochy jsou i tři vybudované ostrovy.

Projekt č. 192305, ZO ČSOP 12/05 Nový Knín - Vybudování tůňky pro chráněné obojživelníky
V rámci projektu bylo zahájeno budování malé vodní nádrže pro ochranu obojživelníků a jiných organismů na pozemcích předsedy ČSOP, pana Emanuela Svobody jižně od obce Sudovice a Nový Knín. Požadovaná částka pokryla náklady na stavební práce pouze částečně, protože HPV je umístěna nízko a voda se objevila v nádrži až při její hloubce 2,3 m. Tento problém ale není vinou realizátora projektu, který si dle nařízení odboru Životního prostředí v Dobříši na vlastní náklady nechal vybudovat projekt od odborného projektanta, kde měly být tyto otázky řešeny. Realizátor pak na vlastní náklady nechal prohloubit nádrž tak, aby se zde vytvořil stabilní vodní sloupec (70 cm).

Projekt č. 192405, ZO ČSOP 38/01 Hasina Louny (projekt garanta) - Vytvoření a vydání metodiky k programu č. 9 „Sledování a ochrana obojživelníků“
V programu č. 9 převládají projekty zaměřené na faunistické mapování a ochranu obojživelníků v době tahu. V rámci tohoto projektu byl vytvořen rukopis metodiky jako doplněk k metodice č. 1 vydané na ÚVR ČSOP, která se zabývá: (i) požadavky na mapování a metodami mapování obojživelníků, (ii) praktickými informacemi týkající se konstrukcí odchytových zařízení a (iii) legislativní ochranou obojživelníků.

Projekt č. 192505, ZO ČSOP 38/01 Hasina Louny (projekt garanta) – Mapování obojživelníků na severočeských výsypkách
Mapování probíhalo na 17 rozlohou významnějších vnějších výsypkách 4 okresů Ústeckého kraje: Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem (celková rozloha oblasti se pohybovala kolem 600 km2). V rámci terénních prací bylo navštíveno cca 230 lokalit na 17 výsypkách Ústeckého kraje. Celkem bylo zaznamenáno 9 druhů obojživelníků.

Projekt č. 192605, 09/07 ZO ČSOP Polabí – Pohledy Obojživelníci Polabí
V rámci projektu byly navrženy a graficky připraveny dva druhy pohledů sloužící propagaci ochrany obojživelníků a Polabského ekocentra. Jedná se o pohledy obojživelníků: skokana štíhlého a rosničky zelené. Součástí projektu je také tisk celkem 3000 ks těchto pohledů (po 1500 ks od každého druhu).

Projekt č. 192705, - ZO ČSOP 32/04 Gáia - Populace obojživelníků v oblasti Lužických hor. Mapování a monitoring jednotlivých druhů a jejich biotopů.
Cílem projektu je faunistické mapování obojživelníků v oblasti Lužických hor, na území o rozloze cca 200 km2. Projekt navazuje na mapování z let 2002-2004. Průzkum populací obojživelníků v roce 2005 přinesl další nové informace o rozšíření a využívání biotopů jednotlivými druhy, objevena byla řada nových, dosud neevidovaných lokalit. Ve sledovaném území bylo zjištěno celkem devět druhů obojživelníků, z toho sedm druhů žab a dva druhy čolků. Byly zjišťovány také faktory ohrožení biotopů.

Projekt č. 192805, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - Zabezpečení tahových cest obojživelníků přes komunikace v jihovýchodní části středních Čech
V rámci projektu byl realizován záchranný transfer obojživelníků na 5 lokalitách (Trhový Štěpánov, Český Šternberk, Horka u Zruče n.S., Kačina u K.H. a Tehov). Celkem bylo instalováno 2400 m zábran a přeneseno 7740 jedinců obojživelníků. Cenné je v závěrečné zprávě uvedené srovnání počtu přenesených jedinců od roku 2000 do současnosti.

Projekt č. 192905, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - Mapování výskytu obojživelníků na Podblanicku
Projekt je zaměřen na mapování obojživelníků na území Podblanicka, které navazuje na mapování RNDr. Moravce ze 70. let minulého století. Bylo sledováno 58 lokalit a zaznamenáno 13 druhů obojživelníků.

Projekt č. 193005, ZO ČSOP 57/03 Ekocentrum Čtyřlístek - Mapování rizikových úseků migračních tras obojživelníků na Zlínsku
V rámci projektu byly mapovány rizikové trasy migrací obojživelníků v okolí Zlína. Sledováno bylo celkem 6 lokalit, které byly kontrolovány 2-3 krát v průběhu března až dubna. Byly zjišťovány počty přejetých jedinců, převážně skokana hnědého.

Projekt č. 193105, 13/18 ZO ČSOP Silvatica – Obojživelníci na Rakovnicku
Projekt se skládal z několika částí: (i) záchranný transfer obojživelníků při jarním tahu na lokalitách Václavy a Stará správa (přeneseno 893 jedinců 6 druhů) + transfery na dalších 7 lokalitách, (ii) mapování výskytu obojživelníků na Rakovnicku (zjištěno 13 druhů obojživelníků na desítkách lokalit) a (iii) mapování rizikových úseků silnic při jarním tahu obojživelníků na Rakovnicku. Součástí projektu byly také uspořádány tři exkurze pro studenty rakovnických středních škol se zaměřením na ochranu obojživelníků.

Projekt č. 193205, ZO ČSOP 46/04 JARO Jaroměř - Zajištění rizikových úseků silnic pro obojživelníky v době tahu
Projekt je věnován záchrannému transferu obojživelníků na 5ti lokalitách okresů Náchod, Trutnov a Jičín. Na třech lokalitách byly použity zábrany a padací pasti, celková délka zábran 650 m. Na zbývajících dvou místech byl transfer prováděn přímým sběrem, celkem bylo přeneseno 2843 ex. 8 druhů obojživelníků.

Projekt č. 193305, ZO ČSOP 59/11 Jihlava – Záchranné transfery obojživelníků u Kamenice
V rámci hodnoceného projektu byly prováděny transfery obojživelníků u silnice v blízkosti obce Kamenice u Jihlavy. Celkem bylo v období 1. 4. až 25. 5. 2005 odchyceno a přeneseno 523 obojživelníků, z toho 518 ropuch obecných, 2 skokani hnědí, 2 čolci obecní a 1 blatnice skvrnitá.

Projekt č. 193405, ZO ČSOP 68/01 Kunčice p. Ondřejníkem - Čolčí tůňka Na Pasekách
V rámci projektu byla obnovena tůň o velikosti cca 5 x 3,5 m a hloubce 1,5 m. Tůň byla vybudována vhodným způsobem (dostatečná hloubka, mírný sklon břehů ...), zároveň bylo upraveno i okolí (navezení kamenů, zvýšení členitosti reliéfu). Již v průběhu sezóny byl zjištěn výskyt některých druhů obojživelníků a z plazů zmije obecné (Vipera berus).

Projekt č. 193505, - ZO ČSOP 68/01 Kunčice p. Ondřejníkem - Ochrana a monitoring obojživelníků v Kunčicích p. Ondřejníkem

Cílem projektu je mapování obojživelníků v oblasti obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladná a dále provedení transferu obojživelníků na lokalitě „Žabák“ (cca 2 km JV od Kunčic p.O.). V rámci mapování byl zjištěn výskyt 8 druhů obojživelníků. V závěrečné zprávě nebyly uvedeny základní náležitosti mapování živočichů, tedy některé nezbytné údaje (datum, lokalita ...). Na základě dohody s realizátorem byly tyto údaje doplněny. Co se týče transferu, byly rovněž vyžádány k doplnění informace o délce instalovaných zábran a počtů přenesených jedinců včetně druhového zastoupení.

Projekt č. 193605, ZO ČSOP 73/05 Olza - Mapování výskytu obojživelníků v širším okolí řeky Olše se zaměřením na ohrožené druhy

Projekt je zaměřen na mapování obojživelníků v okolí řeky Olše. Výsledky mapování byly přehledně zpracovány do nálezové tabulky a se všemi náležitostmi standardního mapování obojživelníků. Dále byly provedeny záchranné transfery snůšek na vypouštěném rybníce v Dolních Marklovicích dne 16.4.2005 a dospělců na lokalitě Bohumín – Šunychl (místa ohrožená budováním protipovodňových hrází).

Projekt č. 195105, ZO ČSOP 32/06 ARON – Obojživelníci Českolipska
Projekt se zabývá monitoringem obojživelníků a záchrannými transfery na 3 lokalitách Českolipska. Celkem bylo přeneseno 4015 ks obojživelníků a postaveno 530 m zábran na lokalitě Nedamov + zábrany u Pihelu – ČOV. Cenné jsou i informace mapování obojživelníků na desítkách lokalit. Projekt probíhá v této podobě již několik let.

Projekt č. 195205, ZO ČSOP 59/11 Jihlava - Mapování obojživelníků v okrese Jihlava
Cílem projektu bylo mapování rozšíření obojživelníků na části prozatím neprozkoumaných nebo jen povrchně prozkoumaných lokalitách (katastrech) v okrese Jihlava. Projekt navazuje na mapování z let 2000-2004, přičemž dokončen bude v roce 2006. Do současné doby bylo zjištěno 10 druhů obojživelníků.

Projekt č. 195305, 24/01 ZO ČSOP Oharka – Oprava a údržba cest v okolí hradu Hauenštejn
Cílem tohoto projektu byla stavba jedné suché zídky a oprava dvou starých zídek a vytvoření malé tůňky pro rozmnožování obojživelníků v okolí hradu Hauenštejn. Co se týče zídek, byly opraveny v průběhu sezóny čtyři a postavena jedna nová. Bylo provedeno herpetologické mapování okolí hradu a nalezeno několik zajímavých druhů obojživelníků i plazů (např. užovka stromová).

Projekt č. 195405, ZO ČSOP 76/08 Rožnov pod Radhoštěm - Mapování výskytu čolka velkého na Rožnovsku
V rámci projektu bylo popsáno 5 lokalit výskytu kriticky ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus) na Rožnovsku. Výsledky mapování obsahují všechny nezbytné náležitosti standardního mapování živočichů, součástí závěrečné zprávy je i fotografická příloha (z prostředků proplacen fotografický přístroj).

Projekt č. 195505, Občanské sdružení Muzeum přírody Český ráj - Revitalizace tůněk pro čolka obecného a horského
Členové Občanského sdružení Český ráj v průběhu srpna a září 2005 revitalizovali 14 zazemňujících se tůní v okolí Muzea přírody Český ráj. Práce byly prováděny především ručně, z vyhrabané zeminy, kmenů a větví byly vybudovány úkryty pro obojživelníky.

Projekt č. 195605, ZS ČSOP Sdružení záchraných stanic – Mapování tahových cest obojživelníků – přípravná etapa.
Projek byl zaměřen na přípravu a podporu plánovaného mapování rizikových úseků silnic pro migrující obojživelníky v ČR. Jednalo se o připravu mapovacích karet, informování veřejnosti, získávání podkladových informací a přípravu internetových stránek.


 

Projekty realizované v roce 2004

 


190104, ZO ČSOP 59/11 Jihlava - Mapování obojživelníků v okrese Jihlava
Předkládaný projekt se zabývá mapováním obojživelníků okresu Jihlava, resp. navazuje na předchozí mapování v těch částech okresu, které zatím prozkoumány nebyly. Bylo nalezeno několik cenných lokalit a dále hodnoceny rizika tahových cest obojživelníků.

190204, Sdružení Lacerta – Jesenické lomy 2004
Předmětem projektu byl faunistický průzkum 87 lokalit v oblasti Jesenicka. Projekt navazuje na předchozí sledování z let 2002 a 2003. Výstupem je seznam lokalit s jejich charakteristikami, přiložena je i bohatá fotodokumentace na CD a videozáznamy na DVD.

190604, ZO ČSOP 18/08 Písek II - Sledování a ochrana obojživelníků severně od Písku
Předkládaný projekt se zabývá mapováním výskytu obojživelníků v okolí města Písku, mapové čtverce 6550 a 6650. Monitorováno bylo 16 lokalit, zaznamenáno 7 druhů obojživelníků. Po předchozí žádosti garanta prostřednictvím elektronické pošty byla závěrečná zpráva přepracována, šlo zejména o doplnění nutných charakteristik v rámci mapování (mapovací kvadrát, identifikace lokalit a jméno mapovatele).

190704, ZO ČSOP 13/18 Silvatica - Obojživelníci na Rakovnicku a Křivoklátsku
Projekt splnil všechny vytčené cíle: a) záchranný transfer (750 m zábran, 4619 přenesených ex.), b) faunistický průzkum oblasti a c) mapování rizikových úseků komunikací.

190804, ZO ČSOP N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek - Revitalizace tůněk pro obojživelníky v okolí Kamýku u Švihova (Plzeňský kraj)
Cílem projektu byla obnova 2 tůní a úprava několika dalších v okolí Kamýku u Švihova. Veškeré plánované práce byly splněny, vyjma lokality, kde vlastník pozemku těmto úpravám zabránil.

191204, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - Zabezpečení tahových cest obojživelníků přes komunikace
Předkládaný projekt se zabývá záchranným transferem obojživelníků, který byl proveden na 6 lokalitách pomocí zábran a zemních pastí (celková délka 2400 m). Celkem bylo zajištěno 6815 ks obojživelníků.

191304, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - Mapování výskytu obojživelníků na Podblanicku
Předkládaný projekt se zabývá monitoringem obojživelníků na Podblanicku, kdy navazuje a porovnává předchozí sledování RNDr. Moravce ze 70. let. Monitoring probíhal na 46 lokalitách. Zcela nově pro danou oblast byl zjištěn výskyt Pelobates fuscus. Zaznamenány byly určité změny ve vývoji početnosti a frekvencí výskytu některých druhů.

191404, ZO ČSOP 09/07 Pátek - Monitoring rizikových míst při jarním tahu obojživelníků
Projekt se zabývá monitoringem rizikových úseků komunikací při jarním tahu obojživelníků na území okresů Nymburk, Kolín a Mladá Boleslav. Jako nejrizikovější byl vyhodnocen 3000 m dlouhý úsek v Debři, pro který byly zároveň zakoupeny zábrany a ostatní materiál sloužící k jeho zajištění v průběhu příští sezóny.

191604,EC Meluzína RCAB – Podpora populací obojživelníků v Děčíně - Březinách
Cílem projektu byla obnova zanesených mělkých tůní a vhodnou úpravou jejich okolí (především vytvoření vhodných terestrických úkrytů pro letní období). Dalším cílem projektu byla výsadba keřových vrb a zpřístupnění lokality za účelem exkurzí a propagaci ochranářských aktivit.

191804, ZO ČSOP 76/08 Rožnov pod Radhoštěm - Obojživelníci v obci Zašová
Cílem projektu bylo několik aktivit: a) záchranný transfer (přeneseno 618 obojživelníků 4 druhů), b) mapování vodních ploch v k.ú. obce a monitoring zde se vyskytujících obojživelníků (zmapováno 14 lokalit, 10 druhů, u každé lokality popis potenciálního ohrožení a návrh ochranných opatření), c) výběr lokalit navržených pro obnovu (celkem 8 ploch), d) příprava lokalit pro vybudování nových tůní (zde došlo ke změně takto upravovaných lokalit na 1 v souvislosti se snížením přidělené částky) a e) příprava a tisk informačního letáčku věnujícího se ochraně obojživelníků. Poslední aktivita představovala změnu oproti předcházejícím cílům, ovšem žádost o tuto změnu byla včas podána a garantem akceptována.

191904, ZO ČSOP Křižánky 46/05 - Ochrana obojživelníků v době tahu na Jičínsku
Cílem hodnoceného projektu měla být ochrana obojživelníků (skokana hnědého) v době tahu pomocí zábran a padacích umístěných na 3 lokalitách na Jičínsku a dále umístění dopravního značení na 2 lokalitách upozorňujícího na tah žab. Na základě doplnění informací vyžádaných garantem ze dne 25.10. 2004, je doplněná závěrečná zpráva kompletní, bez nedostatků a odpovídající svému zadání.

192104,ZO ČSOP 66/07 Dalečín - Obojživelníci v okolí Vírské přehrady
Předkládaný projekt se zabývá mapováním míst rozmnožování obojživelníků v mapovacím čtverci 6463 a monitorováním vlivu nově vybudované bariéry u Vírské přehrady. Řešená problematika byla vzhledem k okolnostem rozšířena o záchranný přenos několik tisíc ks obojživelníků na témže místě a další aktivity vedoucí k nápravě nevyhovujícího stavu, kdy bariéra brání migraci obojživelníků.

192304, ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko - Mapování obojživelníků v oblasti Beskyd
V rámci projektu byl zmapován výskyt obojživelníků v oblasti Beskyd (přibližně 100 lokalit na území
600 km 2). Zjištěná data byla odpovídajícím způsobem zapsána, ze standardních údajů byl na základě telefonického vyžádání zaslán garantovi v elektronické podobě chybějící údaj o mapovacím kvadrátu.

192504,ZO ČSOP 36/08 Armillaria - Záchrana ropuch obecných (Bufo bufo) z komunikací při jarních tazích na Liberecku
Předkládaný projekt se odchytem a transferem ropuchy obecné a skokana hnědého na 4 lokalitách Liberecka. Na 3 lokalitách byly použity zábrany z fólie, na zbývající byla užita metoda prostého přenášení. Celkem bylo přeneseno více než 300 ex. obou druhů.

192604, ZO ČSOP 32/04 Gáia - Populace obojživelníků v oblasti Lužických hor. Mapování a monitoring jednotlivých druhů a jejich biotopů
V rámci projektu byl zmapován výskyt obojživelníků v oblasti Lužických hor (na území cca 200 km 2), mapování navazuje na předchozí sledování v letech 2002-2003. Lokality výskytu jednotlivých druhů jsou v závěrečné zprávě členěny do 3 typů ekosystémů, konkrétní lokalizace je uvedena.

193004, ZO ČSOP 59/11 Jihlava - Záchranný transfer obojživelníků u Kamenice

Projekt představuje instalaci zábran a padacích pastí v délce cca 500 m v blízkosti obce Kamenice u Jihlavy určených k záchrannému transferu obojživelníků přes komunikaci. Celkem bylo přeneseno 870 ks obojživelníků.

193104, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Mapování výskytu obojživelníků na vybraných lokalitách okresu Vsetín a v CHKO Beskydy
Cílem hodnoceného projektu je inventarizace obojživelníků na mokřadních lokalitách okresu Vsetín a CHKO Beskydy. Sledování probíhalo celkem na 14 lokalitách, které byly navštíveny během sezóny nejméně 2krát a to zejména v jarním období.

195104, ZO ČSOP 38/01 Hasina u Lipence - Zhodnocení úspěšnosti nově vytvořené vodní plochy na území PP Hasina u Lipenece

Na přelomu let 2000/2001 byla místní organizací ČSOP vybudována drobná vodní nádrž na území naučné stezky a PP Hasina u Lipence pro podporu obojživelníků. Účelem projektu bylo provedení jejich odchytu pomocí zábran a zemních padacích pastí pro stanovení úspěšnosti vynaložených opatření a monitoring postupného osídlování nové plochy. Jedná se o 3. odchyt v řadě od vybudování nádrže.

195204, ZO ČSOP 32/06 ARON - Obojživelníci Českolipska
Předkládaný projekt se zabývá monitoringem obojživelníků na Českolipsku a záchrannými transfery na 3 lokalitách. Celkem bylo přeneseno více než 3500 ks obojživelníků a postaveno 350 m zábran na lokalitě Nedamov + zábrany u Pihelu – ČOV. Cenné jsou i informace o lokalizaci obojživelníků (více než 90 lokalit).

195504, ZO ČSOP 46/04 Jaroměř (Ropáci)- Zajištění rizikových úseků silnic pro obojživelníky v době tahu – projektu
Předkládaný projekt se zabývá záchranným transferem obojživelníků, který byl na 3 lokalitách proveden pomocí zemních pastí a plastických zábran (celková délka 650 m) a na 2 lokalitách přenosem zvířat přes komunikaci. celkem bylo zajištěno 3197 ks obojživelníků 7 druhů.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Nový Knín - Vybudování dvou tůní miskového profilu pro potřeby chráněných obojživelníků
V rámci realizace projektu byly vybudovány dvě tůňky pro potřeby chráněných obojživelníků. Velikost tůňěk a výška vodního sloupce (0,3 – 1,2m) jsou vyhovující pro rozmnožování většiny druhů obojživelníků žijících na území ČR.

ZO ČSOP Jihlava - Mapování obojživelníků v SV části okresu Jihlava

Projekt byl zrealizován dle původního záměru a jeho provedením byla získána řada dat o výskytu obojživelníků v dané oblasti.

ZO ČSOP Jeseník n/Odrou - Tůň pro obojživelníky ve staré pískovně
Projekt předpokládal vyčištění a úpravu lokalit tak, aby mohla sloužit k rozmnožování obojživelníků. Jak vyplývá ze závěrečné zprávy do projektu se zapojila i širší veřejnost včetně dětí a projekt byl realizopván tak, jak bylo uvedeno v návrhu.

ZO ČSOP Aron - Sledování a ochrana obojživelníků na Českolipsku

Projekt se zabývá zejména mapováním výskytu a záchrannými transfery ve sledované oblasti. Během transferu bylo přeneseno cca 7000 ks žab.

Sdružení Lacerta - Jesenické lomy 2003
V rámci projektu byla vytvořena řada dokumentačních materiálů a zajímavých informací z dané oblasti.

ZO ČSOP Javorníček - Obnova tůně pro rozmnožování obojživelníků a mapování jejich výskytu v okrese Vsetín
V rámci projektu bylo provedeno mapování na 9 lokalitách v okrese Vsetín a CHKO Beskydy. Až na jedinou výjimku se jedná o lokality, na kterých se výzkum soustavně provádí již několik let a je součástí dlouhodobého managementu území.

ZO ČSOP Brněnsko - Obojživelníci v Krumlovském lese

Mapování výskytu obojživelníků bylo provedeno na ploše 3000 ha a byl rovněž evidován celkový stav zkoumaných lokalit. Během průzkumu bylo evidováno 18 funkčních rozmnožovacích lokalit a více než 20 lokalit vhodných k vytvoření nových rozmnožovacích lokalit.

ZO ČSOP Brněnsko - Ochrana obojživelníků na okrese Brno
Byla provedena inventarizace 32 lokalit na kterých byla v předešlých letech provedena revitalizační opatření. Během letošního mapování výskytu bylo zjištěno rozmnožování 13 druhů obojživelníků a na všech lokalitách bylo zjištěno rozmnožování alespoň jednoho druhu obojživelníka.

KODAS - Děti Země - Proč se žáby stěhují?
Byl proveden záchranný transfer cca 1400 kusů ropuch obecných. V rámci projektu proběhla také putovní výstava.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování obojživelníků v oblasti Beskyd
Bylo sledována cca 200 lokalit. Na 125 byl výskyt obojživelníků prokázán.

ZO ČSOP Břeclav - Obojživelníci Bořího lesa
Během mapování byl zjištěn výskyt 8 druhů obojživelníků a zpráva obsahuje řadu cenných dat.

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu obojživelníků na toku řeky Olše a v bezprostředním okolí
V rámci projektu byl ve sledované oblasti zjištěn výskyt 11 druhů žab a 4 druhů ocasatých obojživelníků.

ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm - Ochrana obojživelníků v Rožnově pod Radhoštěm a blízkém okolí
V rámci mapování byly zjištěny 4 druhy ocasatých obojživelníků a 6 druhů žab.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. - Ochrana obojživelníků v mokřadech u Moravského Písku za účasti dětí a mládeže
V roce 2003 bylo při mapování zjištěno 7 druhů žab a 1 druh čolka. V posledních 2 letech byl zaznamenán značný úbytek migrujících obojživelníků, který je zřejmě způsoben úbytkem vodních ploch v rákosinách.

ZO ČSOP 1.Opava - Sledování a ochrana obojživelníků
Byly provedeny transfery ropuchy obecné v rámci jarního tahu.

ZO ČSOP Ekochov - Záchrana populace ropuchy Bufo calamita na Pardubicku
Projekt zahrnoval umělý odchov a vypuštění obojživelníků do uměle vytvořených jezírek.

ZO ČSOP Silvatica - Obojživelníci na Křivoklátsku a Rakovnick
Byl proveden záchranný transfer a mapování výskytu na Křivoklátsku a Rakovnicku. Byl zjištěn výskyt 3 druhů ocasatých obojživelníků a 10 druhů žab.

ZO ČSOP Křižánky - Ochrana ropuchy obecné v době tahu
Cílem projektu byly záchranné transfery, keteré probíhaly na 5 lokalitách. Drtivá většina se týkala ropuchy obecné.

ZO ČSOP Salamandr - Ochrana obojživelníků při jarním tahu v oblasti severního Valašska
Byly provedeny záchranné transfery na 8 vytipovaných úsecích a zároveň proveden průzkum cca 250 km komunikací a na dvou lokalitách navržena opatření k zamezení úhynu obojživelníků.

ZO ČSOP Libosváry - Kuňka Anička 2003
Cílem bylo mapování obojživelníků v okrese Domažlice. Jedná se o poměrně málo prokoumanou oblast a proto jakákoliv data získaná z těchto lokalit jsou velmi cenná.

ZO ČSOP Makov - Obojživelníci západní části Písecka
Mapováním bylo zjištěno 4 druhů ocasatých obojživelníků a 9 druhů žab.

ZO ČSOP Písek II. - Sledování obojživelníků severně od Písku
Byl sledován výskyt obojživelníků v širším okolí upravené vodní nadrže. V rámci mapování byl zjištěn výskyt a rozmnožování 6 druhů žab a 3 druhů čolků.

ZO ČSOP Armillaria - Mapování a monitoring výskytu obojživelníků a jejich biotopů v oblasti Lužických hor
Celkově byl mapováním zjištěn výskyt 9 druhů obojživelníků.

ZO ČSOP Armillaria - Záchrana ropuch obecných (Bufo bufo) z komunikací při jarních tazích na Liberecku
Byly provedeny záchranné transfery ropuch obecných a skokanů hnědých. Transfery byly provedeny na 3 lokalitách.

ZO ČSOP Vlašim - Ochrana obojživelníků při tahových cestách přes komunikace
V rámci projektu byly provedeny záchranné transfery navazující na obdobnou činnost v minulých letech.

ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Zajištění rizikových úseků silnic pro obojživelníky v době tahu
V rámci projektu byly instalovány plastikové zábranya byly provedeny záchranné transfery obojživelníků v době tahu. Během transferů bylo přeneseno 6263 obojživelníků a plazů.

ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Mapování a ochrana obojživelníků Velkého Jaroměřska
Činnost v rámci projektu navazovala na činnost z minulých let, kdy probíhalo mapování obojživelníků ve sledované oblasti. Realizátoři při nich získali velké množství dat.

ZO ČSOP Sluníčko - Obojživelníci na Rožďalovicku
Projekt navazuje na činnost z minulých let a v rámci jeho realizace byl proveden monitoring početnosti populací obojživelníků v dané lokalitě.

ZO ČSOP Sluníčko - Obnova tůněk na pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Hasina
V rámci realizace projektu proběhla obnova tůněk ve zmíněné lokalitě, čímž se významně zlepšily podmínky pro rozmnožování obojživelníků.

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print