vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Sledování a ochrana plazů

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

02030108, ČSOP Ochrana herpetofauny - Udržování výskytu kriticky ohroženého druhu Zamenis longissimus v Čechách
Ing. Haleš se ochraně užovky stromové v Poohří věnuje od 60. let. K jeho největším zásluhám patří osvěta místního obyvatelstva a péče o tzv. genofondovou plochu, kde doplňuje substrát a vytváří refugia. Tato genofondová plocha je oblíbeným stanovištěm užovky stromové i jiných plazů.
V poslední době je však zřejmé, že tyto aktivity pro ochranu druhu nestačí, proto byla vytvořena celková koncepce managementu (záchranný program), která počítá s většími úpravami biotopů a jejich propojením, nedílnou součástí bude  trvalá osvěta. Práce s místním obyvatelstvem je poměrně zásadním bodem a nepůsobí dobře pokud se ochranou druhu zabývá několik vzájemně nekomunikujících složek. Je tedy žádoucí dosavadní snahy o ochranu užovky stromové sjednotit pod touto koncepcí. Přes počáteční úskalí lze shledat velký pokrok v komunikaci a v současné době jsou informace mezi OS Zamenis a skupinou Ing. Haleše sdíleny.

 

02030208, Sdružení Lacerta - Plazi na Jesenicku 2008
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů na Jesenicku. Faunistický průzkum byl uskutečněn v 8 kvadrátech, které se zcela nebo částečně nacházejí na území ČR a na ploše více než 450 km2. Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Nálezy byly také fotograficky dokumentovány. Součástí zprávy je i dobře zpracovaná databáze nálezů (Excel). Výborné je, že nálezy jsou lokalizovány pomocí GPS a v databázi jsou uvedeny přesné souřadnice nálezu. Takto lokalizovaná data mají velmi široké použití. Údaje je možné snadno propojit s elektronickými mapami, přesně lokalizované nálezy jsou také lépe využitelné v ochraně přírody.

 

02030308, ČSOP Spálené Poříčí - Průzkum populací plazů v okolí Spáleného Poříčí
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v okolí Spáleného Poříčí.. V průběhu roku 2008 se zpracovatelé podrobně věnovali mapování na šesti vybraných lokalitách. Terénní návštěvy jednotlivých lokalit se v průběhu sezóny několikrát opakovaly, takže zjištění zastoupeného druhového spektra je pravděpodobně poměrně přesné. Jednotlivé lokality dokumentuje fotografie biotopu, letecký snímek a fotografie některého ze zaznamenaných druhů.

02030408, Muzeum přírody Český ráj, o.s. – Plazi Jičínska a Sobotecka
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů ve dvou kvadrátech (55 57 a 55 58).   V průběhu roku 2008 získali zpracovatelé celkem 45 údajů o výskytu plazů z 28 lokalit. ve sledovaném území. Celkem bylo zjištěno 5 druhů plazů, nejcennější jsou údaje o výskytu zmije obecné (Vipera berus). Je škoda, že se autoři nepokusili ověřit  (nebo nekomentují) také výskyt užovky hladké (Coronella austriaca) u obce Hrdoňovice, kde byl tento druh zjištěn v roce 1999.   

 

02030708, ČSOP Veronica - Management biotopů pro užovku stromovou na lokalitě Šobes
Pro udržení početnosti populace užovky stromové, ale i dalších druhů plazů, je důležité zachovat oslunění zídek. Odstraňování vegetace probíhalo průběžně, dle potřeby. Odstraněním zárustu zplaněné vinné révy, akátu i dalších dřevin a  mohutných bylin, byly zídky odstíněny. V průběhu sezóny tak byly vhodným místem pro výskyt plazů. Vzniklo také líhniště, které napomůže úspěšnějšímu rozmnožování užovek na této lokalitě. Budování líhnišť a údržba vhodných úkrytů (např. skládané zídky) pro plazy je všeobecně podceňována. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. 

 

02030808, ČSOP Jaro - Monitoring a praktická ochrana plazů na Velkém Jaroměřsku
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů na Jaroměřsku. V průběhu roku 2008 zpracovatelé zjistili údaje z 41 lokalit, z toho 23 lokalit bylo nově zjištěných..  Výzkum navazuje na mapování Jaroměřska v předchozích letech a probíhá již od roku 1998. V současné době autoři evidují z tohoto regionu 164 lokalit s výskytem plazů. Zpracovatelům se tak podařilo shromáždit neobvyklé množství údajů z oblasti Jaroměřska.   Předložená data kvalitativně odpovídají a kvantitativně přesahují požadavky kladené na krátkodobě zaměřené faunistické práce Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Druhým cílem, který si zpracovatelé projektu vytyčili, byla managamentová opatření ve prospěch populací plazů. Některé lokality zarůstající spontánně  náletem vhodně prosvětlili, jinde  stepní charakter lokality udržovali řízenou pastvou. Tyto vhodné managementové zásahy uskutečnili celkem na 16 lokalitách. Na třech lokalitách upravili a vhodným materiálem doplnili stávající zimoviště, která však plazům v průběhu celého roku poskytují vhodný úkryt a mohou být využívána i k inkubaci snůšek. Nové víceúčlové zimoviště členové JARO Jaroměř vybudovali na nově ošetřované lokalitě Brod nad Labem, Ještěrčí stráň. Získané výsledky a znalosti vhodně využili  při osvětové činnosti (přednášky pro školy, popularizace problematiky v rozhlasovém vysílání), které měly v regionu velmi kladný ohlas.

 

02031008, ČSOP Javorníček - Mapování výskytu plazů v okrese Vsetín
Cílem projektu byl inventarizační průzkum plazů na vybraných lokalitách v okolí Valašského Meziříčí a v CHKO Beskydy. Zvýšená pozornost byla věnována 8 vybraným lokalitám, čtyři z vybraných lokalit jsou maloplošná chráněná území. Některé  lokality jsou již sledovány více let. Každá z  vybraných lokalit je krátce charakterizována. Autoři se však neomezovali pouze na výzkum na vybraných lokalitách. Předkládaná faunistická data jsou i z dalších míst. Uvedené výsledky odpovídají požadavkům kladeným na faunistické práce. Cenné jsou především údaje o výskytu užovky hladké a zmije obecné, které se získávají poměrně obtížně. Součástí projektu bylo i vybudování skládaných zídek  na dvou vybraných lokalitách. Skládané zídky jsou stanovištěm, které plazům zvyšuje úkrytové možnosti.

 

02031108, Zamenis, o.s. - Úprava biotopů užovky stromové ve VÚ Hradiště
Zpracovatelé projektu se zabývali praktickou ochranou  užovky stromové (Zamenis longissimus).  Tato užovka je nejvzácnějším hadem v ČR a vhodná opatření podporující stabilitu populace  jsou velmi důležitá. V průběhu realizace došlo ke změně lokalit na nichž byl zásah proveden (nesouhlas  vlastníka pozemků), to však nijak nemění význam příslušných opatření pro stabilizaci populace. Na vybraných lokalitách byly obnoveny a vytvořeny vhodné úkryty pro plazy (údržba starých, skládaných zídek, vytváření nových úkrytů  ze zbytků stavebních ruin). Velmi kladně také hodnotím využití elektrického ohradníku k ochraně stávajícího stanoviště.  Stejně důležité  jako vytváření dostatečné nabídky úkrytů je i zajištění vhodného místa rozmnožování. Realizátoři projektu na vybraných místech zbudovali tři, před predátory chráněná líhniště.
 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

02030907, Jaro Jaroměř - Monitoring a praktická ochrana plazů na Velkém Jaroměřsku
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů oblasti, kterou autoři nazývají Velké Jaroměřsko. Tato vymezená oblast zasahuje do okresů: Náchod, Hradec Králové, Jičín, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou.
Autoři se touto oblastí zabývají již od roku 1998, region dobře znají a mají velké zkušenosti s prací v terénu.
Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na faunistické práce. Součástí zprávy je i databáze nálezů (Excel). Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná).
Oceňuji okamžitou návaznost terénního výzkumu a vhodných managamentových zásahů.
Získané výsledky dokumentují rozšíření jednotlivých druhů plazů ve vybraném regionu a jsou průběžně využívány při jejich praktické ochraně. Kvalita získaných výsledků i managamentových zásahů je nadprůměrná.
  

02030707, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Monitoring výskytu plazů na území PPr Želechovické paseky            V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v PP Želechovické paseky. Záměr zpracovatelů byl získat informace z území PP Želechovické paseky tj. území o ploše cca 1000 ha. Zpracovatelé projektu nezvládli shromáždit údaje z celé vybrané plochy, soustředili se zejména na území mezi lokalitou Jaroslavické paseky a osadou Lazy. Shromážděných údajů je poměrně málo, jejich přehled je uveden v tabulce a jednotlivé nálezy jsou zakresleny také v mapě. Množství získaných dat neodpovídá požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. To je však možné omluvit vzhledem k  nezkušenosti mapovatele, který podobný terénní výzkum doposud nedělal. Výsledek také může být negativně ovlivněn letošním, nepříliš příznivým průběhem počasí. Je pravděpodobné, že v následujících sezónách budou výsledky lepší. Z letošních nálezů je zejména cenný údaj o výskytu užovky hladké (Coronella austriaca).Získané výsledky je nutné hodnotit jako počáteční sběr zkušeností s prací v terénu.

 

 

02030607, ZO ČSOP Olza - Další sledování výskytu jednotlivých druhů plazů v povodí řeky Olše
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v okolí řeky Olše. Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Získané údaje jsou uloženy ve správně koncipované databázi (Excel). Datový souhrn je doplněn krátkou charakteristikou výskytu jednotlivých druhů v rámci regionu. Kladem předložené práce je její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o  výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná, užovka hladká). V tomto roce se podařilo ověřit výskyt zmije na sedmi lokalitách, některé z nich jsou ověřovány opakovaně. Právě takové opakovaně ověřované údaje o výskytu mají velký význam. Výskyt užovky hladké potvrzen nebyl avšak jedná se o druh v terénu velmi obtížně zjistitelný.

Získané výsledky dokumentují rozšíření jednotlivých druhů plazů ve vybraném regionu a jsou dobře využitelné při jejich praktické ochraně. 

 

 

02030507, ZO ČSOP Veronica – Monitoring plazů
V rámci projektu byla vydána Metodika sledování výskytu plazů v České republice. Brožura je určena jak amatérům, tak i profesionálům z řad organizací zabývajících se ochranou přírody a jiných odvětví biologie. Byla vydána v nákladu 2000 kusů a distribuována základním organizacím ČSOP, centrům ekologické výchovy a dalším zájemcům.
 

02030407, Muzeum přírody Český ráj – Hromádky pro zvířátka v Žabím ráji
Projekt byl realizován v zahradě Muzea přírody Český ráj v Prachově. Jeho cílem bylo vytvoření vhodných podmínek pro plazy. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů  pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů.

Vytvořené hromádky budou patrně dobře plnit funkci vhodného místa k vyhřívání i vhodného úkrytu. Postavené zídky však pravděpodobně nesplňují všechny funkce, které by splňovat měly tzn. nejen místo vhodné k vyhřívání, ale i vhodný úkryt, vhodné místo k uložení snůšky vajec, případně i zimoviště. Tyto funkce dobře plní zídky, které jsou zapuštěny do svahu, tvoří okraj kompostu apod. Z předložených fotografií toho není mnoho vidět avšak  i když jsou objekty zasněžené, vypadá to, že zídky jsou postaveny bez napojení na terén. Takové zídky jsou spíše okrasným zahradním prvkem, ještěrky se na nich mohou i vyhřívat avšak další funkce pro plazy nemají. Doporučuji proto v příštím roce doplnit napojení zídek na terén.
  Důležité je nejenom vhodné objekty vybudovat, ale i pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byla zachována jejich funkčnost.  V budoucnu by bylo vhodné sledovat jejich využití jednotlivými druhy plazů.

 

02030207, Sdružení Lacerta - Plazi na Jesenicku - 2007
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů na Jesenicku. Faunistický průzkum byl uskutečněn na ploše 400 km2 v 11 kvadrátech, které se zcela nebo částečně nacházejí na území ČR.
Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Součástí zprávy je i dobře zpracovaná databáze  nálezů (Excel). Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná). Nízký počet nálezů zmije obecné a ještěrky živorodé je v tomto roce patrně dán letošními nevhodnými vlhkostními poměry. I v jiných oblastech ČR (např. Orlické hory, Českomoravská vysočina) byla letos pozorována snížená aktivita těchto druhů a následně i jejich obtížné zjištění a zaznamenání.
Získané výsledky dokumentují rozšíření jednotlivých druhů plazů ve vybraném regionu a jsou průběžně využívány při jejich praktické ochraně.
 

02030107, ZO ČSOP Ochrana herpetofauny - Udržování výskytu kriticky ohroženého druhu Zamenis longissimus
ZO se ochraně užovky stromové v Poohří věnuje od 60. let. K největším zásluhám patří osvěta místního obyvatelstva a péče o tzv. genofondovou plochu, kde doplňuje substrát a vytváří refugia. Tato genofondová plocha je oblíbeným stanovištěm užovky stromové i jiných plazů.
V poslední době je však zřejmé, že tyto aktivity pro ochranu druhu nestačí, proto byla vytvořena celková koncepce managementu (záchranný program), která počítá s většími úpravami biotopů a jejich propojením, nedílnou součástí bude trvalá osvěta. Práce s místním obyvatelstvem je poměrně zásadní. Je tedy žádoucí dosavadní snahy o ochranu užovky stromové sjednotit pod touto koncepcí. Přes počáteční úskalí lze shledat velký pokrok v komunikaci mezi jednotlivými organizacem působícími v dané oblasti.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

2030106, 01/68 ZO ČSOP Ochrana herpetofauny - Udržení jedinečného výskytu kriticky ohroženého druhu Elaphe longissima v Čechách
Realizátor se problematice užovky stromové věnuje již několik desítek let a je v oblasti dobře znám (stálými obyvateli i chataři a chalupáři). K jeho hlavním zásluhám patří osvěta mezi místním obyvatelstvem, z nichž řadu přivedl k ochraně a péči o tento druh. K dalším aktivitám patří péče o tzv. genofondovou plochu, kde vytváří líhniště a zimoviště.

2030206, Sdružení Lacerta - Plazi na Jesenicku 2006
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů na Jesenicku. Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídající požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná). Jesenicko je oblast poměrně málo faunisticky známá a bylo by dobré v budoucnu v průzkumech pokračovat. Z tohoto území (lokalita PR Vidnavské mokřiny) pochází i několik pozorování želvy bahenní (Emys orbicularis). Možná by tedy bylo vhodné v budoucnu zaměřit pozornost i na výskyt tohoto druhu v PR Vidnavské mokřiny. Získané výsledky dokumentují rozšíření jednotlivých druhů plazů ve vybraném regionu a jsou průběžně využívány při jejich praktické ochraně.

2030306, 54/44 ZO ČSOP Veronica - Oprava a obnova stanovišť pro užovku stromovou v lokalitě Šobes
Z uvedeného přehledu činnosti je dobře patrné, že realizátoři projektu splnili záměry jež si původně vytyčili. Zarostlé, neosluněné zídky přestávají být pro hady atraktivním místem a postupně je opouštějí. Pro udržení početnosti populace užovky stromové, ale i dalších druhů plazů, je důležité zachovat oslunění zídek. Odstraněním zárustu zplaněné vinné révy, akátu i dalších dřevin a mohutných bylin, byly zídky odstíněny a v příští sezóně budou opět vhodným místem pro výskyt plazů. Některé rozpadlé zídky byly opraveny nebo obnoveny. Vhodně byl zvolen i termín samotné akce (říjen), kdy již nebylo nebezpečí rušení či případně poranění plazů. V projektu popsané zásahy napomohly dlouhodobé ochraně užovky stromové.

2030406, JARO Jaroměř - Monitoring a praktická ochrana plazů na Velkém Jaroměřsku
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů na Jaroměřsku. V průběhu roku 2006 zpracovatelé zjistili 34 lokalit a shromáždili neobvyklé množství údajů z oblasti Jaroměřska. Výzkum navazuje na mapování Jaroměřska v předchozích letech a v současné době autoři evidují z tohoto regionu již 130 lokalit s výskytem plazů. Shromážděná data kvalitativně odpovídají a kvantitativně přesahují požadavky kladené na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Druhým cílem, který si zpracovatelé projektu vytyčili, byla managamentová opatření ve prospěch populací plazů. Některé lokality zarůstající spontánně náletem vhodně prosvětlili. Na vybraných lokalitách vybudovali dvě zimoviště, která však plazům v průběhu celého roku poskytují vhodný úkryt a mohou být využívána i k inkubaci snůšek. Získané výsledky a znalosti také vhodně využili při osvětové činnosti (přednášky pro školy, popularizace problematiky v rozhlasovém vysílání). Získané výsledky mají nadstandardní úroveň a dobře dokumentují rozšíření jednotlivých druhů plazů na Jaroměřsku. Jsou také průběžně využívány při jejich praktické ochraně.

2030506, ZO ČSOP Olza - Další mapování výskytu plazů v povodí řeky Olše
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v okolí řeky Olše. Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Získané údaje jsou uloženy ve správně koncipované databázi (Excel). Datový souhrn je doplněn krátkou charakteristikou výskytu jednotlivých druhů v rámci regionu. Kladem předložené práce je její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná, užovka hladká). V tomto roce se podařilo ověřit výskyt zmije na osmi lokalitách. Výskyt užovky hladké potvrzen nebyl avšak jedná se o druh v terénu velmi obtížně zjistitelný. Získané výsledky dokumentují rozšíření jednotlivých druhů plazů ve vybraném regionu a jsou dobře využitelné při jejich praktické ochraně.

2030606, ZO ČSOP Oharka - Sledování a ochrana plazů v okolí hradu Hauenštejn
Zpracovatelé projektu si vytyčili dva cíle. Prvním záměrem byl faunistický průzkum a zjištění druhového spektra v okolí lokality Horní Hrad. Druhým cílem bylo drobnými zásahy zajistit prosperitu populací plazů na této lokalitě. Shromážděná faunistická data jsou poměrně skromná (celkem 25 údajů). Vzhledem k tomu, že se jedná o malé území (katastr jedné obce), tak lokalizace dat mohla být přesnější a doložená zákresem v mapě. Pro bližší lokalizaci jsou uvedeny místní názvy, které však nelze dohledat v mapě. Byly vybudovány 3 kamenné snosy a skládaná zídka, dlouhá cca 20m. Líhniště pro plazy nebylo dokončeno. Vybudování kamenných snosů a poměrně dlouhé, skládané zídky jsou však značným přínosem ve prospěch místních populací plazů.

2030706, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Mapování výskytu a ochrana plazů v okrese Vsetín
Cílem projektu byl inventarizační průzkum plazů na vybraných lokalitách v okolí Valašského Meziříčí a v CHKO Beskydy. Některé lokality jsou i v okrese Frýdek-Místek. Zvýšená pozornost byla věnována deseti vybraným lokalitám, 7 z vybraných lokalit jsou maloplošná chráněná území a jedna lokalita je navrhované MZCHÚ. Každá z deseti vybraných lokalit je krátce charakterizována. Jsou však uvedeny i nálezy z dalších míst. Uvedené výsledky odpovídají požadavkům kladeným na faunistická data. Cenné jsou především údaje o výskytu užovky hladké a zmije obecné, které se získávají poměrně obtížně. Součástí projektu bylo i vybudování vhodných úkrytů a líhnišť pro plazy na dvou vybraných lokalitách. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. Důležité však je nejenom vhodné objekty vybudovat, ale i pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byla zachována jejich funkčnost. V budoucnu by bylo vhodné sledovat jejich využití jednotlivými druhy plazů.

2030806, Obč. sdružení Muzeum přírody Český ráj - Hromádky, kde se to hemží zvířátky
Projekt byl realizován v zahradě Muzea přírody Český ráj v Prachově. Jeho cílem bylo vybudování vhodných úkrytů a líhnišť pro plazy na třech vybraných stanovištích. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. Důležité však je nejenom vhodné objekty vybudovat, ale i pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byla zachována jejich funkčnost. V budoucnu by bylo vhodné sledovat jejich využití jednotlivými druhy plazů.

2035106, 01/68 ZO ČSOP Ochrana herpetofauny - Rozšíření projektu udržování výskytu Elaphe longissima
K aktivitám realizátora patří mj. péče o tzv. genofondovou plochu, kde vytváří líhniště a zimoviště. Ústředním bodem projektu bylo především zajištění této genofondové plochy proti zvěři a případným vykradačům.

2035206, 54/44 ZO ČSOP Veronica - Oprava a obnova stanovišť pro užovku stromovou v lokalitě Šobes
K instalaci je připraven panel, který bude turisty informovat o výskytu užovky stromové a dalších druhů plazů na lokalitě Šobes. Vzhledem k tomu, že vzácné druhy plazů (užovka stromová, ještěrka zelená atd.) je možné pozorovat přímo z  turistické stezky, považuji informování veřejnosti za velmi důležité. Panel bude umístěn u stánku s prodejem vína, kde se většina turistů zastavuje a kde také mohou různé druhy plazů zpozorovat. Překvapení turisté mohou v lepším případě při spatření hadů pociťovat negativní emoce, v horším případě hady i usmrtit. Z toho důvodu je mimořádně důležitá vhodně podaná informace o užovkách (na lokalitě se vyskytují všechny naše druhy) a ještěrkách, jejich způsobu života, možnostech ohrožení apod. Umístění informačních tabulí na lokalitě Šobes je z ochranářského hlediska velmi důležité a může napomoci ochraně užovky stromové i dalších plazů.


 

Projekty realizované v roce 2005

 

200105, Sdružení Lacerta - Plazi na Jesenicku - 2005
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů na Jesenicku. V průběhu roku 2005 zpracovatelé navštívili několik desítek lokalit. Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Data získaná v průběhu roku 2005 jsou navíc doplněna o údaje z roku 2003 – 2004. Datový souhrn je doplněn krátkou charakteristikou výskytu jednotlivých druhů v rámci regionu. Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu.

200305, SLŠ Šluknov - Informační tabule pro Informační středisko SLŠ Šluknov a informační cedule k zídce, kolem níž vede turistická stezka.
Skládaná zídka byla postavena na suché, travnaté stráni poblíž města Šluknov. Budování vhodných úkrytů pro plazy, které mohou případně sloužit i jako líhniště a zimoviště je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. Informační

200505, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování plazů v oblasti Beskyd
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v Beskydech. Pozornost zpracovatelů se zaměřila především na východní část CHKO Beskydy, byly však kontrolovány i vybrané tradiční lokality v západní části. Celkem bylo zkontrolováno 250 lokalit s předpokládaným výskytem plazů.

200605, EC Meluzína RCAB - Podpora populace užovky stromové
Zbudované líhniště odpovídá nárokům užovky stromové na místo vhodné k rozmnožování a případně i přezimování a je vhodným způsobem udržováno. Realizátoři projektu v širším okolí odstranili stínící dřeviny a vytvořili vhodné úkryty, které napomohou rozptýlení jedinců na lokalitě. Stanoviště je dostatečně vzdáleno od frekventovaných dopravních komunikací. To je velmi důležitý faktor, protože ohrožení dopravou a stroji na čištění příkopů, je na některých místech značné.

200705, ZO ČSOP Javorníček - Mapování výskytu a ochrana plazů v okrese Vsetín a CHKO Beskydy
Cílem projektu byl inventarizační průzkum plazů na vybraných lokalitách v okolí Valašského Meziříčí a v CHKO Beskydy. Jednalo se celkem o deset lokalit, čtyři z vybraných lokalit jsou maloplošná chráněná území a dvě lokality jsou navrhovaná MZCHÚ. Každá lokalita je krátce charakterizována a jsou uvedeny zjištěné druhy. Uvedené výsledky odpovídají požadavkům kladeným na faunistická data. Součástí projektu bylo i vybudování vhodných úkrytů a líhnišť pro plazy na třech vybraných lokalitách. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. Důležité však je nejenom vhodné objekty vybudovat, ale i pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byla zachována jejich funkčnost. V budoucnu by bylo vhodné sledovat jejich využití jednotlivými druhy plazů.

200805, 9. ZO ČSOP - Sledování výskytu plazů na Valašsku
Cílem projektu bylo získaní spolehlivých faunistických údajů z okolí Vsetína a Valašského Meziříčí. Shromážděné údaje kvalitativně i kvantitativně neodpovídají úplně požadavkům kladeným na faunistická data a údajů je předloženo poměrně málo (celkem 31), za cenná lze však považovat data shromážděná o výskytu užovky hladké. Naopak je zajímavé, že existuje jenom jeden údaj o zmiji.

200905, 1. ZO ČSOP - Ochrana plazů- jednoduchá opatření a osvětová činnost
Realizátoři projektu vybudovali na 12 lokalitách celkem 35 umělých úkrytů pro plazy. Úkryty byly vytvořeny formou kamenných snosů v kombinaci s organickým materiálem (větší větve, travní hmota) a případně i pletivem. Při kontrolách lokalit bylo zjištěno, že některé úkryty již v této sezóně plazi využívali. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. Prostřednictvím rozhlasu a krajských periodik byli občané v rámci projektu také informováni o ochraně plazů.

201005, ZO ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM - Kamenné valy Na Pasekách
Realizátoři projektu vybudovali 5 kamenito-štěrkovito-písčitých valů které mohou sloužit jako vhodné úkryty a zimoviště pro plazy, případně i další živočichy. Valy byly na lokalitě situovány tak, aby vytvořily na vybraném území síť úkrytů. Hlavní osa valů byla orientována ve směru východ – západ, tak aby docházelo k jejich dostatečnému prohřívání. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů.

201105, ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU - Ještěří zídky
V komunitním centru Klášter byly zbudovány skládané zídky o celkové délce 40 m, které mají zvýšit nabídku vhodných úkrytů pro plazy a zároveň mohou sloužit i jako líhniště. V budoucnu by bylo vhodné funkčnost zídek zvýšit napojením jejich části na kompost nebo kompostové boxy. Zídky by tak mohly být využívány i k přezimování plazů a dalších živočichů. Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů (např. skládané zídky) pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů.

201205, ZO ČSOP Olza - Další mapování výskytu plazů v širším okolí řeky Olše
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v okolí řeky Olše. Shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Datový souhrn je doplněn krátkou charakteristikou výskytu jednotlivých druhů v rámci regionu. Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná, užovka hladká).

205105, ZO ČSOP Ochrana herpetofauny - Udržení jedinečného výskytu Elaphe longisima v Čechách
V rámci projektu byly provedeny základní udržovací práce na genofondové ploše, prořezávání zastiňujících dřevin, oprava a údržba líhnišť. Dále byly doplněny některé cenné informace o výskytu užovky stromové v zájmové lokalitě. Projekt byl doplněn osvětovou činností realizátorů.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

200604, ZO ČSOP 76/06 Orchidea - „Mapování plazů v oblasti Beskyd“
V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v Beskydech. Uvedené výsledky odpovídají požadavkům kladeným na faunistická data. Datový souhrn je doplněn krátkou charakteristikou výskytu jednotlivých druhů v rámci regionu. Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v předchozích letech. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu

200204, ZO ČSOP Olza, - „Mapování výskytu plazů na území měst a obcí, kterými protéká řeka Olše“

V závěrečné zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu plazů v okolí řeky Olše. V průběhu jedné sezony shromážděná data kvalitativně i kvantitativně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. Datový souhrn je doplněn krátkou charakteristikou výskytu jednotlivých druhů v rámci regionu. Kladem předložené práce je také její návaznost na výzkum v této oblasti v předchozím roce. Zejména díky soustavnému výzkumu, ověřování starších údajů a zjišťování nových lokalit je možné získané výsledky dobře využít při praktické ochraně v terénu. Cenné jsou zejména údaje o výskytu obtížně zjistitelných druhů (zmije obecná, užovka hladká).

200504, ZO ČSOP 76/17 -„Mapování výskytu plazů v okrese Vsetín a CHKO Beskydy“
Ve zprávě jsou předloženy výsledky faunistického výzkumu na vybraných lokalitách v okolí Velkého Meziříčí a v CHKO Beskydy. Přiloženy jsou i zákresy mapovaných míst. Kladně také hodnotím stručný popis některých lokalit. Údaje pochází i z lokalit, které má ZO ČSOP v trvalé péči. Pokud budou některé lokality sledovány dlouhodobě a zároveň budou zaznamenávány způsoby zvoleného managamentu, mohou být získány zajímavé a v ochraně přírody dobře využitelné údaje. U předložených faunistických dat je uveden kvadrát, lokalita, datum a počet, případně pohlaví pozorovaných jedinců. Součástí projektu byla také stavba suché zídky pro ještěrky.

200904, EC Meluzína RCAB - “Podpora populace užovky stromové”
Předložená zpráva po formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na text závěrečné zprávy. Z uvedeného přehledu činnosti je dobře patrné, že realizátoři projektu splnili záměry jež si původně vytyčili. Nově vytvořené úkrytové možnosti odpovídají nárokům užovky stromové. Odstraněním části dřevin došlo k potřebnému oslunění lokality. Vytvoření dalších míst vhodných k úkrytu užovek a inkubaci jejich vajíček považuji za velmi důležité.

200704, ZO ČSOP 18/02 Makov - „Ještěrka živorodá v Píseckých horách“
Cílem projektu bylo zmapování lokalit výskytu ještěrky živorodé v lesním komplexu Písecké hory, jejich zdokumentování, sledování a ochrana.
V průběhu jedné sezóny bylo zjištěno celkem 5 lokalit ještěrky živorodé (Zootoca vivipara). Samotné získání údajů o 5 lokalitách za sezónu je u tohoto druhu poměrně málo. Je třeba však přihlédnout ke skutečnosti, že získání faunistických údajů o plazech je poměrně obtížné. Zpracovatelé se však snažili jednoduchými metodami zjistit početnost populací. Vhodnými managamentovými zásahy také na některých lokalitách zajistili úkrytové možnosti pro tento druh.

200304, 13/18 ZO ČSOP Silvatica - „Mapování výskytu plazů na Rakovnicku“
Cílem projektu bylo zmapování výskytu plazů na Rakovnicku a osvětová činnost ve prospěch plazů. Získané výsledky svou kvalitou a kvantitou plně odpovídají požadavkům kladeným na krátkodobě zaměřené faunistické práce. U předložených faunistických dat je uveden kvadrát, katastrální území, bližší popis lokality, datum, počet pozorovaných jedinců a jméno mapovatele. Oceňuji zejména shromáždění značného počtu údajů o výskytu zmije obecné (Vipera berus). Splněn byl i původní záměr vhodné osvětové činnosti mezi studenty (forma terénní exkurze a ochranářsky zaměřeného tábora pro středoškoláky).

200104, 01/68 ZO ČSOP Ochrana herpetofauny - „Vytváření stanovišť, líhní a zimovišť pro užovku stromovou“
V rámci projektu byly vyhloubeny tři nové zimovištní jámy na přechodně chráněné genofondové ploše a byl zpřístupněn zbytek jedné dřívější, která byla poškozena. Tyto jámy byly vyplněny průlezným materiálem a vybaveny vstupním kanálem, poté pak překryty izolační vrstvou, sloužící následně také jako líhňový substrát. Na základě dřívějších zkušeností zde byl použit koňský hnůj a válce staré slámy. Dále byl prováděn běžný management lokalit, zejména jejich vykosení a částečná prořezávka stromů. K projektu byla také vytvořena fotodokumentace, realizátoři se také věnovali potřebné osvětě.

200804, ZO ČSOP 45/06 - „Líhniště a zimoviště pro plazy“
Na vybraných lokalitách (PP Oborská luka, k.ú. Březka; PP rybník Vražda, k.ú. Jinolice; rybník Věžák, k.ú. Hrubá Skála) bylo v roce 2002 vybudováno 6 objektů, které mají sloužit jako líhniště, zimoviště a v některých případech i celoroční stanoviště pro různé druhy plazů. Cílem projektu v roce 2004 byla údržba těchto míst a vybudovaní dalších líhnišť a zimovišť pro plazy na vybraných lokalitách v CHKO Český ráj. Celkem bylo v roce 2004 vybudováno 5 nových objektů vhodných k především k inkubaci snůšek, ale i jako zimoviště. Nová líhniště byla zbudována na těchto lokalitách: PP Oborská louka, PP rybník Vražda, Pařezská Lhota, údolí Vazoveckého potoka.

 201004, ZO ČSOP Pátek - „ Monitoring výskytu plazů na území bývalých okresů Nymburk Kolín, Mladá Boleslav a opatření v Mladé
Cílem projektu bylo zmapování výskytu plazů v okresech Nymburk, Kolín a Mladá Boleslav. Součástí projektu byly i managamentové zásahy ve prospěch populací plazů.
Předložené zprávě chybí formální náležitosti a i po stránce obsahové je značně stručná. Po konzultaci se zpracovatelem však byla celá řada podrobností doplněna (lokalizace faunistických nálezů, popis managamentových zásahů). Byly dodány i mapové podklady s vyznačením fauvistických nálezů.
V průběhu roku byly na několika místech uskutečněny managamentové zásahy podporující populace plazů. Na Rožďalovicku se na několika lokalitách podařilo zvýšit nabídku úkrytových možností a zároveň bylo zbudováno pět zimovišt pro plazy. V Milovicích bylo rozsáhlé území 120 ha vyčištěno od odpadu a na vhodných místech zvýšena nabídka úkrytových možností pro zde žijící druhy . Na lokalitě Huslík byla vyčištěna zatemňující se tůň a vytvořeno zimoviště pro plazy.

200404, ZO ČSOP 76/09 Valašské Meziříčí - „Ochrana plazů – jednoduchá opatření a osvětová činnost – působení na sdělovací prostředky“
Cílem projektu bylo vybudování vhodných úkrytů a líhnišť pro plazy i seznámení veřejnosti s významem těchto objektů. Na dvanácti vybraných lokalitách bylo zbudováno celkem 25 objektů, které mají sloužit jako líhniště nebo stálé úkryty pro plazy. Vzhledem k velikosti vytvořených objektů nemohou sloužit jako vhodná zimoviště.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Ochrana herpetofauny - Soubor opatření pro aktivní ochranu užovky stromové
Dodatečně přiznaný projekt, který garant nestihl ohodnotit. Kompletní závěrečná zpráva je přílohou v rámci všech závěrečných zpráv dle jednotlivých programů.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování plazů v oblasti Beskyd
V rámci projektu byly dodány dobře zpracované výsledky kvalitativně i kvantitativně odpovídající požadavkům kladeným na faunistická data.

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu plazů v okolí toku řeky Olše
Kvalitativně odpovídající, ale málo početné údaje shromáždili členové ZO ČSOP Olza 73/05. To však bylo patrně alespoň zčásti způsobeno tím, že při faunistickém výzkumu plazů není možné použít standardní metody, které umožňují získat přehled o druhovém složení na lokalitě. Badatel je tak mnohem závislejší na příznivém počasí než u jiných živočišných skupin. Počet uskutečněných výjezdů do terénu (17) by za vhodných podmínek byl postačující.
Spolehlivé údaje o výskytu živočichů mají v ochraně přírody své nezastupitelné místo. Jsou využívány při řadě různých aktivit, jako jsou projekty záchrany genofondu, správní řízení, aktivní péče o zvláště chráněná území apod.

ZO ČSOP Křižánky - Líhniště a zimoviště pro plazy
Zpracovatelé projektu ze ZO ČSOP Křižánky se zabývali kontrolou a úpravami 6 líhnišť pro plazy zbudovaných již v roce 2002. Vhodný substrát byl doplněn podle potřeb. Důležitá je i osvětová část projektu. U rybníka Vražda byl instalován informační panel, který vhodnou formou vysvětluje význam líhnišť a zimovišť pro plazy.
Budování líhnišť a zimovišť nebo vhodných úkrytů (např. skládané zídky) pro plazy je všeobecně podceňováno. Jedná se však o velmi účinné metody podporující rozvoj nebo stabilizaci populací plazů. Důležité však je nejenom vhodné objekty vybudovat, ale i pravidelně kontrolovat a udržovat, aby byla zachována jejich funkčnost.

EC Meluzína RCAB - Podpora populace užovky stromové
Členové EC Meluzína se zabývali vybudováním místa vhodného k inkubaci vajec užovky stromové. Vybrané místo prosvětlili pokácením náletových dřevin a navezli vhodný substrát. Zbudované líhniště odpovídá nárokům užovky stromové na místo vhodné k rozmnožování a případně i přezimování.

46/04 ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Mapování a ochrana plazů Velkého Jaroměřska
Zároveň s faunistickým výzkumem byly zjišťovány v rámci projektu i faktory ohrožující jednotlivé lokality nebo přímo populace zjištěných druhů plazů. Výsledky získané faunistickým průzkumem v některých případech ihned využili při praktické ochraně (např. skládané zídky pro ještěrky, odstraňování náletových dřevin, budování líhniště a zimoviště pro užovky).

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print