vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ohrožené druhy dřevin

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

03050908, ČSOP při SLŠ Šluknov – Infopanel: Jilmy na Šluknovsku
Přenosná informační tabule o rozměrech 50 x 100 cm umístěná v prostorách SLŠ Šluknov. Panel obsahuje: Všeobecné informace o jilmech, jejich druhy vyskytující se v České republice a jejich aktuální problematiku – grafióza jilmu.

 

03050808, ČSOP při SLŠ Šluknov – Mapování výskytu jilmů na Šluknovsku
Monitoring všech tří druhů jilmů ve Šluknovském výběžku. Mapovaní proběhlo na území o rozloze cca 200 km². Na zájmovém území bylo navštíveno celkem 40 lokalit s možným výskytem stromů z rodu jilm. Celkově bylo nalezeno 9 jedinců nebo skupinek z tohoto rodu. U jednotlivých stromů byl popsán druh, habitus, odhadnuto stáří, zdravotní stav atp. Vymapované stromy byly zakresleny do map (i v elektronické podobě). Do projektu byly kromě členů ZO zapojeni i studenti SLŠ Šluknov.

 

03050708, Společnost přátel přírody – Sběry semen, záchranné přesadby, pěstování a výsadby ohrožených dřevin na Liberecku
Projekt se zabýval záchranným pěstováním jedle bělokoré, jilmu horského, jilmu vazu, tisu červeného, hrušně polničky, jabloně lesní, lýkovce jedovatého, kaliny obecné. Jedle bělokorá – bylo sebráno 20 kg šišek, probíhala péče o 60 000 ks semenáčků z loňských výsevů a vysazeno 3 500 ks sazenic na Liberecku a v jizerských horách. Jilm horský – celkem bylo sebráno 3 kg osiva, probíhala péče o  cca 1000 ks semenáčků z loňských výsevů a bylo vysazeno 10 jilmů na Liberecku. Jilm vaz – bylo sebráno 3 kg osiva, probíhala péče o  cca 200 ks sazenic. Tis červený – z 25 ks v PP Pod Dračí skálou bylo sebráno celkem 20 kg osiva, která jsou stratifikována, bylo vyzvednuto 120 semenáčků, přesazených do školky k dalšímu dopěstování a na  lokalitách  na Ještědském hřebenu bylo vysazeno 10 ks sazenic. Hrušeň polnička – celkem bylo sebráno 0,2 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 125 sazenic, proběhla výsadba 10 ks zazenic. Jabloň lesní - celkem bylo sebráno 0,5 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 40 sazenic, bylo vysazeno 10 sazenic. Lýkovec jedovatý – probíhala péče o 500 sazenic, bylo vysazeno 10 sazenic. Kalina obecná – probíhala péče o 150 sazenic, bylo vysazeno 21sazenic.

 

03050408, ČSOP Meles – Záchrana genofondu tisu červeného v Lužických horách
Projekt navazuje na výsledky z předchozích tří let. U tisu červeného v letošním roce proběhlo vyzvednutí 281 ks semenáčků na lokalitách Krompach, Horní Sedlo a Dymník a jejich přesazení do školky.  Dále probíhalo kosení buřeně u vysazených tisů z minulých let a  průběžná kontrola výsadeb z předešlých let. Na lokalitách Krompach, Jezevčí tis, Horní Sedlo a Dolní Sedlo proběhla na celkové ploše 0,75 ha příprava půdy pro přirozené zmlazení. Ve spolupráci Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti proběhla u 574 ks tisů vysazených v minulých letech inventarizace (změřena výška, bazální průměr, růstový tvar, určen zdravotní stav).

 

03050308, ČSOP Pozemkový spolek Hády – Inventarizace ohrožených druhů dřevin v okolí lomu Hády
Projekt se zabýval mapováním  ohrožených druhů brslenu bradavičnatého, čilimníku řezenského, dřišťálu obecného, hrušně plané, jabloně lesní, jilmu habrolistého, kručinkovce poléhavého, mahalebky obecné, hrušně sněžné, jeřábu břeku, dubu ceru, dubu pýřitého, jeřábu oskeruše, růže malokvěté, růže bedrníkolisté, růže keltské, růže vinné, řešetláku počistivého, třešně křovité a dřínu jarního. Dále pak byly mapovány nepůvodní invazivní druhy janovec metlatý, netvařec křovitý, trnovník akát a žanovec měchýřník. Mapování probíhalo na jižním svahu vrchu Hády u Brna a v jeho těsném okolí (NPR Hrádecká palninka, PP Kavky, PP Velká Klajdovka) a vycházelo z dílčích inventarizačních průzkumů z minulých let. Součástí mapování byla i následná managementová doporučení.

 

03050208, Sagittaria – Mapování a kultivace vrb v CHKO Litovelské Pomoraví
Řešený projekt vycházel z faktu, kdy poměrně velká část přirozených společenstev náplavů a blízkého okolí řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví je obsazena invazní slunečnicí topinambur. Tyto plochy byly původně osidlovány vrbovými společenstvy, která ovšem v konkurenci na počátku sukcese nemají před topinamburem šanci. Proběhlo mapování vrby pětimužné na lokalitě Černovírské slatiniště. Byl potvrzen výskyt pouze jednoho vzrostlého jedince na parcele č. 370 v k.ú. Týneček. Jedná se o samčího jednice vrby. Ze známého jedince bylo odebráno v zimních měsících 50 řízků k založení kultivace druhu (hlavové školky). Úspěšnost kultivace v současné době je 12 uchycených řízků. Nepodařilo se systematicky vymapovat celý tok řeky Moravy v CHKO LP. Byla pouze prověřena situace na rameni Mlýnského potoka, v prostoru remízů a tůní v PR Plané loučky a dále v lokalitě NPR Ramena řeky Moravy.
 

03050108, ČSOP Nové Hrady – Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na Novohradsku
Tradiční projekt, který probíhá již řadu let je zaměřen na problematiku jilmu drsnolistého v oblasti Novohradských hor. Na pozemcích města Nové Hrady a LČR s.p. byly vysazovány sazenice jilmů, které byly opatřeny kůlem a drátěnou ochranou proti poškození zvěří. Sazenice byly získány ze semen pocházejících z genofondové plantáže LČR v revíru Horní Stropnice. Celkem je zde soustředěno 940 jilmů drsnolistých 41 klonů odolných proti grafióze, které pochází z Novohradských hor a ze Šumavy. Za 12 let trvání projektu vysadila ZO ČSOP Nové Hrady v oblasti novohradských hor již 6 230 těchto sazenic. V letošním roce bylo vysazeno celkem 50 ks jilmů v NPR Terezino údolí, v Kapinoských alejích a u Řeky Stropnice. V rámci celostátní kampaně „Setkání s přírodou“ byla  uspořádána exkurze po realizovaných výsadbách jilmu drsného v NPP Terčino údolí pod názvem Setkání s jilmy.
 

53055207 - ZO ČSOP Meles – Výsadba tisu červeného na území LS Rumburk
Projekt spočíval ve výsadbě 120 ks tisu červeného do lesních porostů na LHC Rumburk.. Jako místa výsadby byly zvoleny porosty v I. a II. zóně CHKO Lužické hory.  K výsadbě byly použity kontejnerované sazenice o velikosti 20/40 cm, vypěstované z osiva a z vyzvednutých semenáčků pocházejících z Lužických hor.  Sazenice byly ochráněny proti poškození zvěří dřevěnými a drátěnými opůtky.

 

53055107 - ZO ČSOP Meles  – Výsadba tisu červeného na území LS Česká Lípa
Projekt spočíval ve výsadbě 80 ks tisu červeného do lesních porostů na LHC Rumburk.. Jako místa výsadby byly zvoleny porosty v I. a II. zóně CHKO Lužické hory.  K výsadbě byly použity kontejnerované sazenice o velikosti 20/40 cm, vypěstované z osiva a z vyzvednutých semenáčků pocházejících z Lužických hor.  Sazenice byly ochráněny proti poškození zvěří dřevěnými a drátěnými opůtky.

 

53055307 - ZO Severomoravské RS -  Ochrana tisu a ostatních ohrožených druhů dřevin v Beskydech - skládačka
Projekt se zabýval propagací a osvětou silně ohroženého tisu červeného. V rámci projektu byl vydán informační materiál ve formě dvakrát složeného letáku formátu A4 v nákladu 10 000 kusů. Leták se soustředil na tis jako velmi atraktivní ohroženou dřevinu s bohatou historií a zajímavými osvětově využitelnými atributy – jedovatost, válečné využití dřeva, mýty, pověsti. V textu nechybí podstatné přírodovědné informace, ale zároveň je atraktivní pro běžného člověka. Leták bude distribuován prostřednictvím informačních center ČSOP a jiných subjektů zabývajících se environmentální výchovou a osvětou.

 

53055407 - ZO Valašské Meziříčí -  Management původních tisů na území Lesů ČR, s.p
V rámci projektu byly zrevidovány všechny známé tisy na území tří lesních správ  - Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát. Celkem se jednalo o 27 stromů. Dále byly provedeny drobné managementové zásahy v jejich okolí (např. odstranění kolidujících větví jiných stromů jiných stromů), fotodokumentace stromů a u zákonem nechráněných  podán návrh na jejich vyhlášení památnými, vč. celkové přípravy podkladů potřebných k vyhlášení.

 

53020507 – ZO Astacus Valašské Meziříčí - Záchrana genofondu původního tisu
V rámci projektu proběhl sběr semenáčků – celkem sesbíráno 42 perspektivních semenáčků, které byli umístěny do školky Podhoří. Došlo k opravení oplocení kolem tisu  (PS) v Liptále. Obdobná oplocenka je také kolem dvou tisů – mladších exemplářů v Karolince – Stanovici.

 


Projekty realizované v roce 2007

 

03050107, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov – Mapování výskytu jilmů na území Šluknovského výběžku
Monitoring všech tří druhů jilmů ve Šluknovském výběžku. Mapování proběhlo na území o rozloze cca 200 km2. Na zájmovém území bylo navštíveno celkem 70 lokalit s možným výskytem stromů z rodu jilm. Celkově bylo nalezeno 19 jedinců nebo skupinek z tohoto rodu. U jednotlivých stromů byl popsán druh, habitus, odhadnuto stáří, zdravotní stav atp. Vymapované stromy byly zakresleny do map ( i v elektronické podobě). Do projektu byly kromě členů ZO zapojeni i studenti SLŠ Šluknov.

03050207, 32/10 Meles – Záchrana genofondu tisu červeného v Lužických horách a jeho návrat do lesních porostů
Projekt navazuje na výsledky z předchozích dvou let. U tisu červeného v letošním roce proběhlo vyzvednutí 150 ks semenáčků na lokalitě Krompach a jejich přesazení do školky. Do volné přírody bylo vysazeno celkem 30 ks vypěstovaných sazenic (lokalita LHC Rumburk a LR Kytlice) ochráněných proti zvěři. Dále probíhalo kosení buřeně u vysazených tisů z minulých let a průběžná kontrola výsadeb z předešlých let. Na lokalitách Krompach, Jezevčí tis, Horní sedlo a Dolní sedlo proběhla na celkové ploše 0,7 ha příprava půdy pro přirozené zmlazení. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti proběhla u 170 ks tisů vysazených v minulých letech inventarizace (změřena výška, bazální průměr, růstový tvar, určen zdravotní stav).


03050407, ZO ČSOP Nové Hrady – Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na Novohradsku

Tradiční projekt, který probíhá již řadu let je zaměřen na problematiku jilmu drsnolistého v oblasti Novohradských hor. Na pozemcích města Nové Hrady a LČR s.p. byly vysazovány sazenice jilmů, které byly opatřeny kůlem a drátěnou ochranou proti poškození zvěří. Sazenice byly získány ze semen pocházejících z genofondové plantáže LČR v revíru Horní Stropnice. Celkem je zde soustředěno 940 jilmů drsnolistých 41 klonů odolných proti grafióze, které pochází z Novohradských hor a ze Šumavy. Za 12 let trvání projektu vysadila ZO ČSOP Nové Hrady v oblasti Novohradských hor již 6 230 těchto sazenic. V letošním roce bylo vysazeno celkem 50 ks jilmů v NPR Terezino údolí, v Kpinoských alejích a u řeky Stropnice.
 

03050507, 02/09 ZO ČSOP Vlašim – Záchrana lýkovce jedovatého a tisu červeného na Podblanicku
Projekt se zabýval zachováním genofondu lýkovce jedovatého a tisu červeného na Podblanicku. Lýkovec jedovatý se v bohatších populacích (desítky kusů) vyskytuje na třech známých místech Podblanicka – PP Na Stříbrném, Kupsova skála, u Šetějovic. Všechny tři lokality byly v minulých letech poškozeny polomem a těžbou dřeva, což zapříčinilo částečné vymizení lýkovce. Část populací byla místy zdecimována lidmi, kteří lýkovce vykopávali a přenášeli do zahrádek. Tis červený patří mezi silně ohrožené druhy. Tis se na Podblanicku prokazatelně vyskytuje pouze v okolí Štěchovické přehrady v počtu desítek kusů.
Na všech třech nejbohatších lokalitách lýkovce (PP Na Stříbrné, Kupsova skála, Šetějovice) bylo sebráno celkem 1 kg semen. Na lokalitě nad VN Štěchovice bylo sebráno celkem 0,3 kg semen tisu. Semena jsou v současnosti stratifikována ve školce ČSOP Vlašim a na jaře budou vyseta na venkovní záhony. Stratifikovaná semena z loňského sběru byla na jaře vyseta na záhony ve školce ČSOP Vlašim. Ve třech oplocenkách v PP Na Stříbrné, kde byly lýkovce vysazeny v roce 2003 a 2004 se v rámci managementu provedly dvě kontroly a menší opravy oplocenek spojené uvolněním lýkovcových sazenic, aby nedošlo k jejich odumření konkurenčním tlakem ostatních rostlin. Zároveň zde bylo do nové oplocenky vysazeno 50 ks autochtonních lýkovcových sazenic. V průběhu roku probíhala jednání s obcí Šetějovice, která je vlastníkem lokality s výskytem lýkovců. Byla dohodnuta pravidla péče a obnovy lesních porostů s důrazem na ochranu jednotlivých keřů lýkovce.

03050607, Sagittaria – Podpora ohrožených dřevin na střední Moravě
Cílem projektu bylo zvýšení početnosti jednotlivých druhů na lokalitách se jejich výskytem a na potencionálně vhodných nových lokalitách, kompletace a aktualizace údajů o jejich výskytu v rámci střední Moravy a jejich kultivace a namnožení, mapování a monitoring druhu a sledování ekobiologie. U jabloně lesní bylo pátráno po dalších jedincích v rámci Litovelského Pomoraví, Chrbovského lesa a Království. Byl nalezen jeden strom jabloně lesní v Litovelském Pomoraví. V rámci Chrbovského lesa tak jako v loňském roce byly sebrány plody jabloně v bažantnici. Semena sebraná v loňském roce byla vyseta a dána k chladové stratifikaci, pokračovala kultivace sazenic z minulých let. U jeřábu břeku byl kontrolován stav známých jedinců a pátráno po dalších stromech na střední Moravě (NPP Třesín, v PR Templ, v PR Pod Trlinou u Vitošova, na Dolních Vinohrádkách. Nově bylo nalezeno 16 stromů v NPP Třesín. Sazenice jsou připoutány ke kůlu, chráněny plastovým pletivem proti okusu. U lýkovce vonného proběhl monitoring populací. U Myslejovic byl v letošním roce vyrýpnut jeden trs. Byla monitorována populace na Velkém Kosíři. Bylo pátráno po jedincích brslenu bradavičnatého na historických lokalitách v Terezském údolí a u Vitošova. Nalezen pouze jeden jedinec v Terezském údolí.

03050707, Společnost přátel přírody – Sběry semen, záchranné přesadby, pěstování a výsadby ohrožených dřevin na Liberecku
Projekt se zabýval záchranným pěstováním jedle bělokoré, jilmu horského, jilmu vazu, tisu červeného, hrušně polničky, jabloně lesní, lýkovce jedovatého a kaliny obecné. Jedle bělokorá – bylo sebráno 90 kg šišek, probíhala péče o 57 000 ks semenáčků z loňských výsevů a vysazeno 7800 ks sazenic na Liberecku a v Jizerských horách. Jilm horský – celkem bylo sebráno 5 kg osiva ze 3 jedinců, probíhala péče o cca 500 ks semenáčků z loňských výsevů a bylo vysazeno 752 jilmů na Liberecku. Jilm vaz – bylo sebráno 0,5 kg osiva z jednoho jedince v Liberci, probíhala péče o cca 200 ks sazenic. Tis červený – z 15 ks v PP Pod Dračí skálou bylo sebráno celkem cca 3 000 ks semen, která jsou stratifikována, bylo vyzvednuto 100 semenáčků, přesazených do školky k dalšímu dopěstování a na lokalitách NPR Jizerskohorské bučiny a Poledník v Jizerských horách bylo vysazeno 100 ks sazenic. Hrušeň polnička – celkem bylo sebráno 0,4 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 50 sazenic. Jabloň lesní – celkem bylo sebráno 0,3 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 50 sazenic. Lýkovec jedovatý – probíhala péče o 700 sazenic. Kalina obecná – bylo sebráno 3 kg osiva z Podještědí a severního Kokořínska a probíhala péče o 200 sazenic.

03050907, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek – Ohrožené druhy dřevin v PPr Želechovické paseky
V rámci monitoringu biodiverzity v PPr Želechovické paseky byl zmapován výskyt ohrožených druhů dřevin. Na území PPr se nachází biotopy souvislého převážně smíšeného lesního porostu, menších zalesněných celků, remízků a starých sadů. Celkem bylo nalezeno 8 jedinců jeřábu oskeruše, 17 samostatných jedinců a čtyři lokality s vtroušenými mladými jedinci jeřábu břeku, kde v každé lokalitě počet převyšoval 50 jedinců. Dále pak 2 jedince a jednu lokalitu s 43 jedinci jilmu habrolistého, jeden exemplář jilmu vaz a čtyři lokality s výskytem lýkovce jedovatého.
 

 53050107: Výsadba tisu červeného na území LS Rumburk, ZO ČSOP Meles
    Projekt spočíval ve výsadbě 100 ks tisu červeného do lesních porostů na LHC Rumburk. K výsadbě byly použity kontejnerované sazenice o velikosti 20/40 cm, vypěstované z osiva a z vyzvednutých semenáčků pocházejících z Lužických hor. Sazenice byly ochráněny proti poškození zvěří dřevěnými a drátěnými oplůtky.

53020207: Záchrana genofondu původního tisu, ZO Valašské Meziříčí 
Projekt se zabýval pěstováním a výsadbou semenáčků a sazenic tisu v Beskydech. 52 ks tisových sazenic a 90 ks semenáčků uložených v arboretu hranické lesnické školy bylo ve spolupráci se SCHKO Beskydy vysazeno na několika místech lesních správ Vsetín, Frýdlant nad Ostravicí a Rožnov pod Radhoštěm. Péči o jednotlivé stromy pak již nadále budou zajišťovat příslušní revírníci a lesní správci. Dále proběhl odborný seminář, kde přednášel kromě realizátorů projektu Ing. Zdeněk Otruba, který se dříve jako student Mendlovy univerzity a dnes ředitel speciálních školek tisem profesně zabývá. Na semináři bylo přes dvacet účastníků. 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

3050106, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na Novohradsku
Tradiční projekt, který probíhá již řadu let je zaměřen na problematiku jilmu drsnolistého v oblasti Novohradských hor. Na pozemcích města Nové Hrady a LČR s.p. byly vysazovány sazenice jilmů, které byly opatřeny kůlem a drátěnou ochranou proti poškození zvěří. Sazenice byly získány ze semen pocházejících z genofondové plantáže LČR v revíru Horní Stropnice. Celkem je zde soustředěno 940 jilmů drsnolistých 41 klonů odolných proti grafióze, které pochází z Novohradských hor a ze Šumavy. Za 12 let trvání projektu vysadila ZO ČSOP Nové Hrady v oblasti novohradských hor již 6 230 těchto sazenic. Projekt byl v letošním roce definitivně ukončen.


3050306, Písek II 18/08 - Ochrana jeřábu břeku v oblasti dolní Otavy

Projekt navázal na výsledky z minulých let. Byly prověřeny staré stromy a zmlazení v jejich okolí na pěti lokalitách Písecka. Starší stromy břeku byly označeny bílým kruhem bílou barvou ve výšce 1,5m nad zemí. Mladé stromy z výsadby byly opatřeny tubusy proti poškození kmínku a ke zvýraznění proti nežádoucí záměně za -plevelnou dřevinu-.Byla zopakována informace vlastníkům a stvrzena dohoda o ochraně těchto stromů. Na třech lokalitách došlo k obnovení tabulí s informativním textem ve folii. V předchozích letech bylo vysazeno 22 sazenic na jedenáct lokalit. Ztráty dosáhly 50% a byly během letošního roku nahrazeny.


3050406, 32/10 Meles - Záchrana genofondu tisu červeného a jedle bělokoré v Lužických horách a jejich návrat do lesních porostů
Projekt navazuje na výsledky z předchozích dvou let. U tisu červeného v letošním roce proběhlo vyzvednutí 125 ks semenáčků na lokalitě Krompach a Horní sedlo a jejich přesazení do školky. Do volné přírody bylo vysazeno celkem 90 ks vypěstovaných sazenic (lokalita LHC Rumburk a LHC Studený vrch) ochráněných proti zvěři. Dále bylo sebráno celkem 2,5 litru plodů, které byly vyluštěny a vysety ve školce, péče o cca 2 200 ks semenáčků a průběžná kontrola výsadeb z předešlých let. U jedle bělokoré bylo vyseto 7,5 kg osiva a probíhala péče o 15 500 ks semenáčků a sazenic z předchozích let.


3050506, Společnost přátel přírody - Sběry semen, záchranné přesadby, pěstování a výsadby ohrožených dřevin na Liberecku
Projekt se zabýval záchranným pěstováním jedle bělokoré, jilmu horského, jilmu vazu, tisu červeného, hrušně polničky, jabloně lesní, lýkovce jedovatého a kaliny obecné. Jedle bělokorá – bylo sebráno 25 kg osiva, probíhala péče o 5 000 ks semenáčků z loňských výsevů a vysazeno 6 000 ks sazenic na Liberecku a v jizerských horách. Jilm horský – celkem bylo sebráno 8 kg osiva z 6 jedinců a probíhala péče o cca 5 000 ks semenáčků z loňských výsevů. Jilm vaz – bylo sebráno 5 kg osiva z jednoho jedince v Liberci. Tis červený – z 51 ks v PP Pod Dračí skálou bylo sebráno celkem 0,5 kg osiva, která jsou stratifikována. Bylo vyzvednuto 30 semenáčků, přesazených do školky k dalšímu dopěstování a na lokalitě Divá Máří v Jizerských horách bylo vysazeno 20 ks sazenic. Hrušeň polnička – celkem bylo sebráno 0,4 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 200 semenáčků a sazenic. Jabloň lesní - celkem bylo sebráno 0,3 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 60 sazenic. Lýkovec jedovatý – probíhala péče o 250 sazenic. Kalina obecná - probíhala péče o 200 sazenic.


3050606, EKOCENTRUM - RS ČSOP Novojičínska - Záchrana a reintrodukce původního genofondu tisu červeného v obci Rybí v r. 2006

Projekt navazuje na aktivity z minulých let. V letošním roce byl uskutečněn monitoring lokalit v obci Rybí a okolí, jednání s jejich vlastníky. Pravidelně probíhala péče o pěstební plochy v arboretu Nový Dvůr u Opavy. Byl posouzen památný strom -Křížkův tis. Cílem bude zajistit smluvně lepší péči o památný tis nebo lokalitu vykoupit. Do školky ZO bylo přeneseno 20 ks semenáčků tisu urřených po dopěstování k výsadbě na původní lokality.


3050706, Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy - Podpora ohrožených lesních druhů dřevin na střední Moravě
Cílem projektu bylo zvýšení početnosti jednotlivých druhů na lokalitách s jejich výskytem a na potencionálně vhodných nových lokalitách, kompletace a aktualizace údajů o jejich výskytu v rámci střední Moravy a jejich kultivace a namnožení, mapování a monitoring druhu a sledování ekobiologie. U jabloně lesní bylo pátráno po dalších jedincích v rámci Litovelského Pomoraví a Království. Byly nalezeny další dvě jabloně lesní v Království. V rámci Chrbovského lesa tak jako v loňském roce byly sebrány plody jabloně v bažantnici. Semena sebraná v loňském roce byla vyseta a dána k chladové stratifikaci, vzešlé semenáčky přepikýrovány do rašelinnocelulózových květináčů a dány na záhony s automatickou závlahou. Celkem bylo napikýrováno cca 200 ks sazeniček. U jeřábu břeku byl kontrolován stav známých jedinců a pátráno po dalších stromech na střední Moravě (NPP Třesín, v PR Templ, v PR pod Trlinou u Vitošova, na Dolních Vinohrádkách. nově byl nalezen jeden strom ve Vitčickém lese na Prostějovsku a v PR Templ. Celkem bylo sebráno cca 3 litry malvic. Ze semen sebraných v loňském roce byly provedeny výsevy, vzešlé semenáčky byly přepikýrovány do rašelinnocelulózových květináčů, cca 150 ks sazeniček břeků. Proběhly výsadby 100 ks sazenic do vrcholové partie Velkého Kosíře. Sazenice jsou připoutány ke kůlu, chráněny plastovým pletivem proti okusu. U lýkovce vonného proběhl monitoring populací. U Myslejovic byl v letošním roce vyrýpnut jeden trs. Všechny populace jsme zaznamenána jako sterilní. Bylo pátráno po jedincích brslenu bradavičnatého na historických lokalitách v Terezském údolí a u Vitošova. Nalezen pouze jeden jedinec v Terezském údolí.


3050806, 45/06 ZO ČSOP Křižánky - Záchrana jedle bělokoré

Projekt probíhá od roku 2000. Cílem v letošním roce bylo provádět údržbu již vybudovaných individuálních oplocenek semenáčů jedle bělokoré a instalovat nové, dále sběr osiva a spolupráce na vyhlášení přechodně chráněné plochy. V rámci projektu byly vybrány tři lokality v CHKO Český ráj - PR Prachovské skály (I. zóna CHKO), Přivýšina (II. zóna CHKO) a Střelečská hůra (II. zóna CHKO). K ochraně těchto semenáčů byla zvolena instalace individuálních oplocenek z  králičího pletiva o rozměrech 1 x 1 m, které je ukotveno dřevěnou, namořenou tyčí. Celkem bylo provedeno 50 nových a zkontrolováno a opraveno 246 oplocenek. Ve stejných lokalitách byl plánován sběr osiva. V letošním roce bylo sebráno 1 000 kg jedlových šišek (váženo v čerstvém stavu). Množství sebraného osiva jedle je za dosavadních 5 let, kdy se sběr regionálního osiva provádí, jedno z rekordních. Šišky byly distribuovány do lesních školek CE WOOD v Hodkovicích nad Mohelkou a Ekopro v Pusté Proseči. Podruhé bylo uspořádáno oplocování pro veřejnost v PR Hruboskalsko. Akce se zúčastnilo 20 lidí, zejména rodičů s dětmi. Projekt na záchranu jedle bělokoré je součástí průvodcovské činnosti na Lesní naučné stezce Sedmihorky, která byla vybudována v roce 2005.


3050906, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Záchrana lýkovce jedovatého a tisu červeného na Podblanicku

Projekt se zabýval zachováním genofondu lýkovce jedovatého a tisu červeného (na Podblanicku. Lýkovec jedovatý se v  bohatších populacích (desítky kusů) vyskytuje na třech známých místech na Podblanicku - PP Na Stříbrné, Kupsova skála, u Šetějovic. Všechny tři lokality byly v minulých letech poškozeny polomem a těžbou dřeva, což zapříčinilo částečné vymizení lýkovce. Část populací byla místy zdecimována lidmi, kteří lýkovce vykopávali a přenášeli do zahrádek. Tis červený patří mezi silně ohrožené druhy. Tis se na Podblanicku prokazatelně vyskytuje pouze v okolí Štěchovické přehrady v počtu desítek kusů. Na všech třech nejbohatších lokalitách lýkovce (PP Na Stříbrné, Kupsova skála, Šetějovice) bylo sebráno celkem 2 kg semen. Na lokalitě nad VN Štěchovice bylo sebráno celkem 0,5 kg semen tisu. Semena jsou v současnosti stratifikována ve školce ČSOP Vlašim a na jaře budou vyseta na venkovní záhony. Stratifikovaná semena z loňského sběru byla na jaře vyseta na záhony ve školce ČSOP Vlašim. Ve třech oplocenkách v PP Na Stříbrné, kde byly lýkovce vysazeny v roce 2003 a 2004 se v rámci managementu provedly dvě kontroly a menší opravy oplocenek spojené uvolněním lýkovcových sazenic, aby nedošlo k jejich odumření konkurenčním tlakem ostatních rostlin. V průběhu roku probíhala jednání s obcí Šetějovice, která je vlastníkem lokality s výskytem lýkovců. Byla dohodnuta pravidla péče a obnovy lesních porostů s důrazem na ochranu jednotlivých keřů lýkovce.


53050206, 45/06 ZO ČSOP Křižánky - Záchrana jilmu habrolistého

Projekt se zabýval ochranou náletů jilmu habrolistého. K oplocení byla vybrána plocha v okruhu matečného stromu na základě výskytu semenáčků. Oplocenka jako taková byla provedena netradičním způsobem. Jedná se o první takto vytvořenou oplocenku v oblasti Českého ráje. Jako plotový materiál byl využit výrobek fy Dops -Česká oplocenka- běžně používaný při plocení nového zalesnění atd.. Nebyl však připevňován ke kůlům, nýbrž byl vyvazován přímo ke stromům v porostu. Samozřejmě tak, aby nedošlo k jejich poškození. V průběhu práce bylo použito na popruhy kolem stromů více materiálů - tkané silonové popruhy, pogumované plátno a juta. I když oplocenka neprotíná žádnou migrační cestu zvěře, byla označena, aby se stala pro zvěř viditelnou. Semenáčky v oplocence byly zbaveny buřeně. Část takto vypěstovaných sazenic se v budoucnu použije jako výsadbový materiál na vhodné lokality v oblasti Českého ráje.


Projekty realizované v roce 2005

 

110105, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na Novohradsku
Tradiční projekt, který probíhá již řadu let je zaměřen na problematiku jilmu drsnolistého v oblasti Novohradských hor. Na pozemcích města Nové Hrady a LČR s.p. byly vysazovány sazenice jilmů, které byly opatřeny kůlem a drátěnou ochranou proti poškození zvěří. Sazenice byly získány ze semen pocházejících z genofondové plantáže LČR v revíru Horní Stropnice. Celkem je zde soustředěno 940 jilmů drsnolistých 41 klonů odolných proti grafióze, které pochází z Novohradských hor a ze Šumavy. Za 11 let trvání projektu vysadila ZO ČSOP Nové Hrady v oblasti novohradských hor již 6 000 těchto sazenic.


110305, ZO ČSOP Meles - Záchrana genofondu tisu červeného a jedle bělokoré a jejich návrat do lesních porostů

Projekt navazuje na výsledky z předchozího roku. U tisu červeného v letošním roce proběhlo vyzvednutí 80 ks semenáčků na lokalitě Krompach a jejich přesazení do školky. Do volné přírody bylo vysazeno celkem 80 ks vypěstovaných sazenic (lokalita Velký Buk) ochráněných proti zvěři. Dále bylo sebráno celkem 1,5 litru plodů, které byly vyluštěny a vysety ve školce, péče o cca 2000 ks semenáčků a průběžná kontrola výsadeb z předešlých let. U jedle bělokoré bylo vyseto 5,55 kg osiva a probíhala péče o 8 500 ks semenáčků a sazenic z předchozích let.110405, ZO ČSOP KŘIŽÁNKY - Záchrana jedle bělokoré

Projekt probíhá od roku 2000. Cílem v letošním roce bylo provádět údržbu již vybudovaných individuálních oplocenek semenáčů jedle bělokoré a instalovat nové, dále sběr osiva a spolupráce na vyhlášení přechodně chráněné plochy. V rámci projektu byly vybrány tři lokality v CHKO Český ráj - PR Prachovské skály (I. zóna CHKO), Přivýšina (II. zóna CHKO) a Střelečská hůra (II. zóna CHKO). K ochraně těchto semenáčů byla zvolena instalace individuálních oplocenek z králičího pletiva o rozměrech 1 x 1 m, které je ukotveno dřevěnou, namořenou tyčí. Celkem bylo provedeno 50 nových oplocenek. Ve stejných lokalitách byl plánován sběr osiva. V letošním roce bylo sebráno 1300 kg jedlových šišek (váženo v čerstvém stavu). Toto množství pochází ze 112 jedlí. Množství sebraného osiva jedle je za dosavadních 5 let, kdy se sběr regionálního osiva provádí, rekordní. Semeno jedle tak mohlo být distribuováno nejen do lesní školky Hodkovice nad Mohelkou, ale také do školek v Řečanech, Sedlčanech a ve Vlašimi.110605, ZO ČSOP Jihlava - Mapování výskytu druhů vrba plazivá (Salix repens) a vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinofolia) na okrese Jihlava
Cílem projektu bylo zjištění současného výskytu vrby plazivé a vrby rozmarýnolisté na území okresu Jihlava (malých okresů Jihlava a Telč) a vytipovat možná ohrožení v blízké či vzdálenější budoucnosti, případně navrhnout opatření k zamezení tohoto ohrožení.Základní informace o výskytu druhů byly získány z literatury, z archivů Muzea Vysočiny v Jihlavě a ústně od expertů. Terénní průzkum byl prováděn v měsících březnu až listopadu 2005. Výskyt vrby plazivé na území okresu Jihlava nebyl potvrzen. Přes zdánlivou četnost výskytu vrby rozmarýnolisté (dle muzejních dokladů) je její výskyt na okrese Jihlava v současnosti poměrně vzácný. Na lokalitách, kde se dosud vyskytuje, se jedná často o výskyt ojedinělý, tj. 1-2 polykormony. Na okrese bylo potvrzeno 6 lokalit s výskytem vrby rozmarýnolisté plus jedna lokalita s výskytem kříženců. Pouze ve 3 lokalitách (U Potoků, Bažantka a Chvojnov) přesahuje výskyt ojedinělé kusy. Na vzrůstu vrby rozmarýnolisté se odráží silný okus srnčí zvěře, zpravidla se nachází pouze přízemní, neustále zkracované keříky.110705, ZO ČSOP Jihlava - Mapování výskytu druhu zimolez okoličnatý (Chimaphila umbellata) na tzv. malých okresech Jihlava a Humpolec

Cílem projektu bylo zjištění současného výskytu zimozelenu okoličnatého na území tzv. malých okresů okresu Jihlava a Humpolec a vytipovat možná ohrožení v blízké či vzdálenější budoucnosti, případně navrhnout opatření k zamezení tohoto ohrožení. Základní informace o dřívějším výskytu druhu byly získány z literatury, z archivů Muzea Vysočiny v Jihlavě a ústně od expertů. byla navštívena všechna bývalá výskytiště druhu na daném území a místa v blízkém okolí bývalého výskytu a místa, která by svým charakterem mohla odpovídat stanovištním nárokům druhu (staré borové lesy). Výskyt zimozelenu okoličnatého na území tzv. malých okresů Jihlava a Humpolec nebyl potvrzen. Vzhledem k nedostatku vhodných biotopů na daném území (suché světlé lesy – reliktní bory, borové doubravy, ale i starší kulturní bory), je značná pravděpodobnost, že druh na zmíněném území již vyhynul.110805, ZO ČSOP VLAŠIM - Záchrana lýkovce jedovatého na Podblanicku

Projekt se zabýval zachováním genofondu lýkovce jedovatého (Daphne mezereum) na Podblanicku. Lýkovec jedovatý se v bohatších populacích (desítky kusů) vyskytuje na třech známých místech na Podblanicku - PP Na Stříbrné, Kupsova skála, u Šetějovic. Všechny tři lokality byly v minulých letech poškozeny polomem a těžbou dřeva, což zapříčinilo částečné vymizení lýkovce. Část populací byla místy zdecimována lidmi, kteří lýkovce vykopávali a přenášeli do zahrádek. Na všech třech nejbohatších lokalitách (PP Na Stříbrné, Kupsova skála, Šetějovice) bylo sebráno celkem 2 kg semen. Semena jsou v současnosti stratifikována ve školce ČSOP Vlašim a na jaře budou vyseta na venkovní záhony. Stratifikovaná semena z loňského sběru byla na jaře vyseta na záhony ve školce ČSOP Vlašim. Ve třech oplocenkách v PP Na Stříbrné, kde byly lýkovce vysazeny v roce 2003 a 2004 se v rámci managementu bude provedlo uvolňování lýkovcových sazenic, aby nedošlo k jejich odumření konkurenčním tlakem ostatních rostlin. Z programu Místo pro přírodu se povedlo vykoupit do vlastnictví ČSOP lokalitu Kupsova skála s největším výskytem lýkovců na Podblanicku. V zimním období zde proběhne uvolnění lýkovců od náletů a v dalších letech bude postupně doplňována populace lýkovců z vypěstovaných sazenic.110905, ZO ČSOP VLAŠIM - Záchrana tisu červeného na Netvořičku

Projekt se zabýval zachováním genofondu tisu červeného (Taxus baccata) v okolí Štěchovické přehrady. V roce 1999 a 2004 zde provedla ZO ČSOP Vlašim ve spolupráci s lesnickou fakultou ČZU Praha průzkum území na který projekt navázal. Na základě literárních podkladů a místních znalostí byly prověřeny známé lokality tisu na Netvořicku a proveden průzkum i okolí. Všechna místa výskytu byla zanesena do mapy 1: 10 000, stromy spočítány. Při mapování bylo nalezeno celkem 10 ks tisů na 3 místech. Byly stanoveny příčiny ohrožení celé populace. Z exemplářů nalezených v roce 2004 bylo odebráno 150 řízků, které jsou umístěny ve školce ČSOP Vlašim. V příštích letech bude probíhat proběhne sběr semen, pěstování sazenic a následné výsadby zpět na lokality původu a rovněž bude pokračovat mapování tisů na druhém břehu Vltavy. Rovněž proběhne zaměření jednotlivých stromů pomocí GPS a jejich přesný zákres.111005, ZO ČSOP Kladská - Vliv kosení na populace Salix rosmarinifolia

Vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) se často vyskytuje na rašelinných loukách ve Slavkovském lese. V současné době se však správa CHKO Slavkovský les snaží o kosení cenných lokalit Vliv odstraňování nadzemní biomasy na Salix rosmarinifolia (dřevina) je však teoreticky problematický a prakticky neznámý. V rámci projektu bylo založeno 20 trvalých ploch o rozměrech 1x1 m. Fixace byla provedena pomocí novodurových trubek o délce 25 cm zatlučených do země. Ke každé trubce byl přidán hřebík, aby bylo možné při dohledávání použít hledač kovů. Plochy byly založeny v blocích vždy po dvou (jedna kosená, druhá zůstává ladem). Před pokosením byla na všech plochách zaznamenána pokryvnost vegetace, s důrazem na Salix rosmarinifolia. na všech plochách bude probíhat sledování (nejméně 3 roky) a poté budou stanoveny závěry.111205, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA - Sorbus torminalis

V rámci projektu probíhalo v roce 2005 pěstování sazenic, péče o stávající výsadby a zakládání nových výsadeb. Předmětem pěstování byla systematická péče o stávající kontejnerované semenáčky (cca 400 ks) ve vlastním areálu na Brejli. Pro nové výsevy se podařilo získat jen velmi málo osiva, protože břeky v regionu letos prakticky nezaplodily. Sebrané osivo bylo vyluštěno, namořeno a vyseto. Koncem března byl proveden výchovný řez stávajících realizovaných dosadeb v aleji na Brejli. V průběhu května a června byl pravidelně kontrolován stav vysazených stromků na napadení houbovou chorobou a výsadby byly dvakrát ošetřeny a odstraněna buřeň. Stávající alej byla prodloužena jako jednostranná podél obecní cesty v k.ú. Ruda výsadbou deseti stromků o výšce stromků cca 1,5 - 2 m.111305, Společnost přátel přírody - Sběry semen, záchrané přestavby, pěstování a výsadby ohrožených dřevin na Liberecku
Projekt se zabýval záchranným pěstováním jedle bělokoré, jilmu horského, habrolistého, tisu červeného, hrušně polničky, jabloně lesní a lýkovce jedovatého. Jedle bělokorá – bylo vysazeno přes 11 000 ks sazenic na Liberecku a v jizerských horách. Jilm horský – celkem bylo sebráno 5 kg osiva z 5 jedinců a vysazeno 965 jilmů do volné krajiny na Liberecku. Jilm habrolistý – bylo sebráno 2 kg osiva z jednoho jedince. Na Liberecku se jedná o velmi vzácný druh. Tis červený – z 51 ks v PP Pod Dračí skálou bylo sebráno celkem 8 kg osiva, která jsou stratifikována. Bylo vyzvednuto 20 semenáčků, přesazených do školky k dalšímu dopěstování a na 3 lokalitách v Jizerských horách bylo vysazeno 100 ks sazenic. Hrušeň polnička – celkem bylo sebráno 0,5 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 360 semenáčků a sazenic. Jabloň lesní - celkem bylo sebráno 0,5 kg osiva z lokality na Rašovce, které je stratifikováno, probíhala péče o 60 semenáčků a sazenic. Lýkovec jedovatý – v PR bukovec proběhl sběr 1 500 ks semen, která jsou stratifikována, probíhala péče o 250 semenáčků a sazenic.111405, Sagittaria - Podpora ohrožených lesních druhů dřevin na střední Moravě

Cílem projektu bylo zvýšení početnosti jednotlivých druhů na lokalitách s jejich výskytem a na potencionálně vhodných nových lokalitách, kompletace a aktualizace údajů o jejich výskytu v rámci střední Moravy a jejich kultivace a namnožení, mapování a monitoring druhu a sledování ekobiologie. Při mapování jeřábu břeku se podařilo nalézt jednoho nového jedince v Terezském údolí. Celkem zde tedy bylo potvrzeno 13 stromů. Pouze dva z nich plodili, byla tedy sebrána semena, zahájena kultivace a uchování do semenné banky. V NPP Třesín byly sebrány plody a ošetřeny pro zahájení kultivace. Na lokalitě Vitošov byl potvzen výskyt tří jedinců, kteří nebyli plodní. Na lokalitě u Stařechovic na Velkém Kosíři byl nalezen jeden vetší strom a dva menší jeřáby břeky. Dále byl potvrzen jeden strom na lokalitě Dolní vinohrádky a v PP Nad Kostelíčkem. U jabloně lesní byl ověřen stav v PP Království, která byla potvrzena při mapování v roce 2003 a 2004. V CHKO Litovelské Pomoraví se podařilo zdokumentovat jeden dospělý exemplář v PR Litovelské luhy. U lýkovce vonného proběhlo zmapování všech středomoravských populací lýkovce vonného. Největší populace byla zaznamenána na lokalitě Velký Kosíř. Dále byla zmapována lokalita Loupežník u Mostkovic, kde se nachází velmi početná populace lýkovce vonného a lokalita u Myslejovic, kde bylo potvrzeno několik trsů lýkovce. Na lokalitách Dolní Vinohrádky a Chrast u Grygova nebyl lýkovec potvrzen.111505, EKOCENTRUM - RS ČSOP Novojičínska - Záchrana a reintrodukce původního genofondu tisu červeného v obci Rybí v roce 2005
Projekt navazuje na aktivity z minulých let. V letošním roce byl uskutečněn monitoring lokalit v obci Rybí a okolí, jednání s jejich vlastníky. Pravidelně probíhala péče o pěstební plochy v arboretu Nový Dvůr u Opavy. Semena sebraná v letošním roce, cca 0,5 kg, byla rovněž vyseta na plochy v arboretu. Byl posouzen památný strom „Křížkův tis“, který byl následně ošetřen. Cílem bude zajistit smluvně lepší péči o památný tis nebo lokalitu vykoupit.510105, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Ohrožené druhy dřevin v lesích Lužických hor

Projekt byl zaměřen na mapování v lesních komplexech centrální a východní části Lužických hor, na území o rozloze cca 200 km2. Průzkumy byly zaměřeny na výskyt rojovníku bahenního (Ledum palustre), který byl v minulých letech ve vymezeném území náhodně nalezen. Projekt předpokládá postupné rozšiřování mapovaného území v následujících letech i opakovaný monitoring stavu zaznamenaných stanovišť. Cílem projektu je podchytit a zmapovat existující lokality ohrožených dřevin, aby jim mohla být poskytnuta adekvátní ochrana. Jednotlivé nalezené lokality výskytu ohrožených druhů dřevin byly lokalizovány přístrojem GPS a následně zanášeny do map a mapovacích karet. Zhodnoceny byly ekologické podmínky a popsán charakter biotopů, vyhodnoceny byly faktory, které biotopy potenciálně nebo přímo ohrožují. Celkem byly nalezeny tři oddělené populace rojovníku bahenního. Je ale pravděpodobné, že drobnější porosty se v dané oblasti mohou řídce vyskytovat na skalnatých stráních i na jiných místech.510205, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Ohrožené druhy dřevin na Rožďalovicku

Cílem bylo získání podkladů a informací pro LČR o výskytu ohrožených dřevin, aby při hospodaření v lesích LČR nedocházelo k případnému poškozování biotopů těchto rostlin. V rámci projektu bylo vymapováno 25 lokalit dle kritérií projektu s výskytem jilmu habrolistého, dubu pýřitého, lýkovce jedovatého, jeřábu břeku, klokoče zpeřeného a dřínu obecného. Řešitel odevzdal výsledky mapování (mapovací karty a mapovací list) v tištěné formě místně příslušné organizační jednotce LČR. Data budou poskytnuta i Městskému úřadu v Nymburce a využity pro případné managementové zásahy v následujících letech či jako podklad při vyhlášení území zvláštní ochrany.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

110104, Sagittaria – Podpora ohrožených druhů dřevin na střední Moravě
Projekt byl zaměřen na dva druhy – jabloň lesní (Malus sylvestris) a jeřáb břek (Sorbus torminalis). V případě jabloně lesní bylo zjišťováno její rozšíření v CHKO Litovelské Pomoraví a okolí.Celkem bylo nalezeno 9 ks jabloně lesní a několik kříženců s jabloní domácí. Všechny nalezené jabloně byly zakresleny do mapy. U jeřábu břeku probíhalo mapování v širší oblasti střední Moravy. Celkem bylo nalezeno 19 jedinců jeřábu na šesti lokalitách. Poloha všech stromů byla zanesena do mapy. U plodných stromů byla sebrána a následně stratifikována semena. Mapování u obou druhů bude pokračovat i v příštím roce.


110204, ZO ČSOP 61/00 Iris Prostějov – Záchrana vrby plazivé (Salix repens ssp. repens) na PR Uhliska u Horního Štěpánova
Cílem projektu je ochránit, stabilizovat a posílit výskyt taxonu na lokalitě novými sazenicemi vyrostlými z řízků odebraných z posledního zbylého keře vrby plazivé Salix repens subsp. repens v místě výskytu tohoto rostlinného druhu. V průběhu měsíce dubna bylo odebráno 10 ks prutů pro řízky na zakořenění. Při praktickém provádění managementu přírodní rezervace „Uhliska“ bylo okolí matečného keře pokoseno, zbaveno náletu dřevin, odstraněny byly trsy sítiny rozkladité (Juncus effusus) a metlice trstnaté (Deschampsia caespitosa). Jediný dochovaný trs Salix repens na lokalitě byl ochráněn proti okusu spárkatou zvěří, ochrana byla realizována formou jednoduché drátěné oplocenky o rozměrech 7 x 3 m a výšce 150 cm. Drátěné pletivo bylo stabilizováno dřevěnými kůly zapuštěnými cca 80 cm do země. Výsadba byla realizována do jamek 30 x 30 cm, vyplněných rašelinným substrátem.


110304, ZO ČSOP 24/02 Alter Meles – Záchranné pěstování endemitu jeřábu manětínského

Cílem projektu je záchranné pěstování jeřába manětínského na Školním polesí Chlumská hora. Převážná část prací byla směřována k zachování genofondu tohoto ojedinělého endemického druhu pomocí umělých síjí, přesadbování stávajících druhů z volné přírody a kombinace stávajících druhů ochrany proti škodám zvěří. Mapování jeřábu probíhalo již druhým rokem a do současné doby byla prozkoumána necelá polovina rozlohy Chlumské hory. Nalezení jedinci byly zakresleni do mapy, změřen průměr kmene v 1,3 m a ke každému bylo přiřazeno evidenční číslo. Každý nalezený jedinec byl označen na kmeni pořadovým číslem pomocí lesnického spreje. Celkem bylo nalezeno 286 jedinců. V podzimním období bylo sebráno cca 10 litrů semen, která byla stratifikována jejich výsev proběhne na jaře. Po přeškolkování dvouletých sazenic budou vysázeny na přirozené lokality výskytu a opatřeny ochrannými tubusy.


110404, 115104, ZO ČSOP 14/09 Nové Hrady – Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na Novohradsku

Tradiční projekt, který probíhá již řadu let je zaměřen na problematiku jilmu drsnolistého v oblasti Novohradských hor. Na pozemcích města Nové Hrady a LČR s.p. byly vysazovány sazenice jilmů, které byly opatřeny kůlem a drátěnou ochranou proti poškození zvěří. Sazenice byly získány ze semen pocházejících z genofondové plantáže LČR v revíru Horní Stropnice. Celkem je zde soustředěno 940 jilmů drsnolistých 41 klonů odolných proti grafióze, které pochází z Novohradských hor a ze Šumavy. Za 11 let trvání projektu vysadila ZO ČSOP Nové Hrady v oblasti novohradských hor již 5 800 těchto sazenic.


110504, ZO ČSOP 02/09 Vlašim – Záchrana tisu červeného na Netvořicku

Projekt se zabýval zachováním genofondu tisu červeného (Taxus baccata) v okolí Štěchovické přehrady. V roce 1999 zde provedla ZO ČSOP Vlašim ve spolupráci s lesnickou fakultou ČZU Praha zevrubný průzkum území na který projekt navázal. Na základě literárních podkladů a místních znalostí byly prověřeny obě známé lokality tisu na Netvořicku a proveden průzkum i okolí. Všechna místa výskytu byla zanesena do mapy 1: 7 940, stromy spočítány. Tisy se byly nalezeny na celkem 13 místech v celkovém počtu 311 ks. U všech skupin byl zjištěn počet kusů a obvod největšího exempláře. Při mapování byl zjištěn pouze výskyt dospělých exemplářů, 3 sazenice a žádný semenáček. V příštích letech proběhne sběr semen, pěstování sazenic a následné výsadby zpět na lokality původu. Rovněž proběhne zaměření jednotlivých stromů pomocí GPS a jejich přesný zákres.110604, ZO ČSOP 02/09 Vlašim – Záchrana vrby plazivé a lýkovce jedovatého na Podblanicku

Projekt se zabýval zachováním genofondu vrby plazivé, lýkovce jedovatého, na Podblanicku. Na základě literární podkladů a místních znalostí byly prověřeny známé lokality vrby plazivé na Vlašimsku a blízkém okolí. Výskyt vrby plazivé byl potvrzen pouze z lokality v Jinošovském údolí. Zároveň při průzkumu byly vytipovány lokality, kde je možné druh znovu vysadit. Výsadby schopné obalované sazenice, kterých bylo 100 ks byly vysazeny na dvě rašelinné louky na Podblanicku. Sazenice byly vysazeny po cca 10 ks na pět míst v každé louce. V průběhu roku byly postupně ověřovány lokality předpokládaného výskytu. Vrba plazivá byla nalezena pouze na jediné lokalitě na podmáčené louce nad rybníkem v Blažejovicích. Jedná se o jeden keř vysoký cca 1,5 m o průměru 2,5 m. Byly získány finanční prostředky z PPK na pokosení celé nivy a odstranění náletů. U lýkovce jedovatého proběhlo na Dolnokralovicku, Sedlčansku, Čerčansku a v okolí Českého Šternberka a Sázavy ověření evidovaných lokalit a mapování na místech předpokládaného výskytu. Na Šetějovicku byla nalezena jedna z nejbohatších populací lýkovce jedovatého na Podblanicku. Celkový počet keřů není zatím znám, ale odhadem jich zde roste více jak 100 ks. V PP Na Stříbrné bylo vysazeno celkem 40 ks obalovaných sazenic. Sazenice byly vysazeny do malých oplocenek velikosti několika arů, které zajistí jejich ochranu proti okusu zvěří. Ve třech oplocenkách v PP Na Stříbrné, kde byly lýkovce vysazeny v loňském roce se v rámci managmentu provedlo uvolňování lýkovcových sazenic, aby nedošlo jejich odumření konkurenčním tlakem ostatních rostlin.110704, Společnost přátel přírody – Sběry semen, záchranné přesadby, pěstování a výsadby

Obsahem projektu byly kroky směřující k záchraně genofondu a zajištění dostatku sadebního materiálu jedle bělokoré, jilmu horského, tisu červeného, hrušně polničky, jabloně lesní a lýkovce jedovatého. U jedle bělokoré by projekt zaměřen na oblast městských lesů. Vzhledem k nízké plodnosti však nedošlo ke sběru semen. V biocentrech a biokoridorech na Liberecku bylo vysazeno celkem 4944 sazenic. U jilmu horského byl proveden jsme sběr semen z 5 stromů zmapovaných v předchozích letech v okrajových částech CHKO Jizerské hory a nově i z 1 jedince v Podještědí. Celkově bylo sebráno 6 kg osiva, které již bylo vyseto ve školkách. Jilm habrolistý je na Liberecku znám pouze v 1 exempláři ze kterého bylo sebrán a následně vyset 1 kg osiva. U tisu červeného byla sbírána semena v PP Pod Dračí skalou a v jejím okolí. Celkem bylo sebráno z přibližně 45 jedinců 5 kg osiva. Semena byla stratifikována kvašením a vyseta budou na jaře příštího roku. Dále bylo vyzvednuto a přesazeno do školky 15 neperspektivních semenáčků. Na 5 lokalitách v PR a Biocentru Jedlový důl nad Josefovým dolem a bylo vysazeno celkem 100 sazenic ochráněných proti zvěři individuální ochranou. U hrušně polničky byly provedeny sběry z několika známých jedinců na Rašovce na Ještědském hřebeni. Sebráno bylo okolo 1 kg osiva, které je stratifikováno a bude vyseto na jaře. U jabloně lesní byla semena sebrána rovněž na lokalitě na Rašovce, 0,5 kg osiva bude na jaře vyseto ve školkách. V případě lýkovce jedovatého byly provedeny sběry semen v okolí Větrova na severním okraji Jizerských hor. Sebraný 0,5 kg osiva byl stratifikován, vyset bude na jaře.110804, RS ČSOP 70/00 Nový Jičín – Záchrana a reintrodukce původního genofondu tisu červeného v obci Rybí

Projekt navázal na výsledky z minulých let. V Arboretu v Novém Dvoře pokračovala pěstitelská činnost. Byl proveden výsev semen tisů ze sklizně v roce 2003. Byl proveden průzkum, jehož účelem bylo doplnění celkové charakteristiky území s výskytem tisů. RNDr. Marie Sedláčková, botanička Muzea Novojičínska, provedla v průběhu roku celkové botanické zhodnocení všech lokalit a zařazení do společenstev. Pokračoval průzkum širšího území s výskytem tisů, při kterém RNDr. Šturzová objevila lokalitu s dalšími dvěma tisy (keřovitá forma). Lokalita byla zanesena do celkového mapování a byl pořízen kartoteční list obou jedinců.110904, ZO ČSOP 38/02 Launensia – Zimostrázek alpský na Džbánu

Cílem projektu bylo provést inventarizační zmapování populací zvláště chráněného druhu – zimostrázku alpského (Polygala chamaebuxus) na Džbánu. Důraz byl kladen na podrobnou práci v terénu, a to i v oblastech, kde dosud nebyl zimostrázek nalézán vzhledem k absenci vhodného geologického podkladu a v místech, kde vznikly druhotné náhradní lokality (zářezy lesních cest, sesuté hrany apod).

 111004, ZO ČSOP 32/10 Meles – Záchrana genofondu tisu červeného a jedle bělokoré a jejich návrat do lesních porostů
Projekt navázal na práci z minulých let. Bylo vyzvednuto 220 ks semenáčků na lokalitě Krompach, které byly zaškolkovány. N pěnkavčím vrchu bylo vysazeno 30 tisových sazenic, které byly ochráněny dřevěnými oplůtky. Na dvou lokalitách byla odstraňována buřeň kolem tisových sazenic a zároveň proběhla kontrola výsadeb z minulých let. Ve školce bylo celý rok pečováno o cca 1 500 semenáčků vzešlých z loňského sběru semen. Zároveň bylo vyseto 0,1 kg osiva sebraného v letošním roce.510104, RS ČSOP 61/00 Iris Prostějov – Monitoring tisu červeného (Taxus baccata) v oblasti Hřebečovského hřbetu v okrese Svitavy
Metodika byla přizpůsobena cíli projektu, kterým je hodnocení stavu populace tisu červeného v oblasti Hřebečovského hřbetu, to znamená hodnocení početnosti, hustoty, věkové struktury, zastoupení pohlaví, schopnosti reprodukce, přirozené obnovy a rizikových faktorů ohrožujících tuto populaci. Dále byl u jednotlivých stromů zjišťován obvod kmene a výška.
Celkem bylo evidováno 249 kusů tisu, přičemž tento údaj není konečný a celkový počet tisů v oblasti Hřebečovského hřbetu se pohybuje odhadem v rozmezí 260 – 300 ks (nejsou zde zahrnuty semenáčky a stromky do věku asi 10 let, vysoké do 0,5m). Nejsilněji zastoupené věkové skupiny tisů pocházejí z období od druhé poloviny 19. století do 60. let 20. století. U 94 tisů bylo provedeno určení pohlaví, z toho bylo určeno 43 % samčích stromů, 56 % samičích stromů a 1 % s pupeny obou pohlaví.510204, ZO ČSOP 46/05 Křižánky – Záchrana jedle bělokoré

Dlouhodobý projekt, který probíhá od roku 2000 se zabývá jedlí bělokorou ve vybraných lokalitách okresu Jičín a na území CHKO Český ráj. Pro řešení bylo vybráno celkem pět lokalit – PP Farářova louka – Smolník, PP Křižánky, PP Hruboskalsko, PR Příhrazské skály, a Střelečská hůra, kde se vyskytují dospělí plodní jedinci jedle bělokoré. V průběhu roku byly průběžně kontrolovány oplocenky postavené kolem semenáčků a sazenic v minulých letech – celkem 353 oplocenek. Na Střelečské hůře bylo postaveno 100 nových oplocenek. Na nové lokalitě – Křenovy, bylo vysazeno celkem 700 ks jedlí vypěstovaných z osiva sebraného v roce 2000.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

PROJEKTY PODPOŘENÉ MŽP:

Nový Jíčín – Ekocentrum ČSOP – Záchrana původního genofondu tisu v obci Rybí

Projekt byl zaměřen na setřídění výsledků z mapování roku 2002 a jejich zveřejnění pro odbornou i laickou veřejnost. Byla provedena identifikace parcel na které se tis vyskytuje a zahájeno jednání s majiteli o záchraně druhu. Spolu se zástupci LČR – LS Libotín, ředitele Arboreta Nový Dvůr Ing. Franka a Obce Rybí bylo provedeno terénní šetření na kterém se dohodlo zanesení lokalit do LHP, zajištění sběru a množení a postup při jednání s majiteli. Ve spolupráci se skautskou organizací byla z tisů sebrána semena a předána do Arboreta Nový Dvůr k výsevu a napěstování sazenic.ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm – M apování ohrožených druhů dřevin na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

Projekt byl zaměřen na zmapování druhů Juniperus communis ssp. Communis , Ulmus minor, Ulmus glabra, Ulmus laevis, Daphne mezereum a Taxus baccata. Mapování probíhalo po celé vegetační období a u nalezených jedinců byl zaznamenán obvod, výška, počet kusů na lokalitě, zdravotní stav, úspěšnost reprodukce, nadmořská výška lokality, popis stanoviště a případná ochrana dle zákona 114/1992 Sb. Celkem bylo vymapováno 27 lokalit. Výsledky budou sloužit jako podklad pro případný management jednotlivých vytipovaných území.ZO ČSOP Nové Hrady – Záchrana genofondu jilmu drsnolistého na Novohradsku

Tradiční projekt, který probíhá již řadu let byl zaměřen na problematiku jilmu drsnolistého v oblasti Novohradských hor. Na pozemcích města Nové Hrady a LČR s.p. byly vysazovány sazenice jilmů, které byly opatřeny kůlem a drátěnou ochranou proti poškození zvěří. Sazenice byly získány ze semen pocházejících z genofondové plantáže LČR v revíru Horní Stropnice. Celkem je zde soustředěno 940 jilmů drsnolistých 41 klonů odolných proti grafióze, které pochází z Novohradských hor a ze Šumavy. Za 10 let trvání projektu vysadila ZO ČSOP Nové Hrady v oblasti novohradských hor již 5 300 těchto sazenic.ZO ČSOP Silvatica – Sorbus torminalis

Tradiční projekt probíhající již řadu let je zaměřen na záchranu jeřábu břeku v oblasti Křivoklátska. V rámci projektu probíhala kontrola a údržba výsadeb z let minulých a chemické ošetření některých sazenic proti houbovým onemocněním (napadeny listy houbou Venturia aucuparia ). Probíhala péče o památnou břekovou alej Na Brejli, především pak posekání trávy a ošetření odlomených větví. V průběhu roku byla ve školce zajišťována péče o semenáčky a sazenice z výsevů minulých let a rovněž probíhalo jejich přesazování. U stromů ze kterých je každoročně odebíráno osivo byl zjišťován stav kvetení a plození. Z důvodu velmi nízké úrody plodů bylo k výsevu použito startifikované osivo z roku 2000. Celkem byly vysety čtyři osevní truhlíky.ZO ČSOP Salamandr – Mapování břízy tmavé v okrese Vsetín

Před samotným mapováním byly zjištěny dostupné údaje z literatury a rovněž ústní sdělení znalců místní flóry. Rovněž byly využity výsledky mapovatelů soustavy Natura 2000. Celkem bylo zjištěno sedm lokalit výskytu břízy tmavé ( Betula obscura ). Na všech lokalitách byl zaznamenán jejich podrobný popis vč. nadmořské výšky, expozice a ostatních keřů a stromů které zde rostou. U jedinců Betula obscura byla zjištěna jejich výška, obvod a popis stromu. Lokalita byla rovněž zhodnocena podle jejího ohrožení a navržen její případný management. Celkem bylo nalezeno 35 ks Betula obscura. V rámci projektu byly rovněž navrženy základní body metodiky sběru a pěstování druhu a rovněž rámcově nastíněn způsob jeho ochrany.


ALTER MELES – Mapování a záchranné pěstování lýkovce jedovatého

Projekt byl zaměřen lýkovec jedovatý - jeho zmapování, zaevidování a zakreslení do mapy. Mapování probíhalo v jarních měsících (kvetení druhu a jeho snadné nalezení v terénu) na školním polesí Chlumská hora o rozloze cca 500 ha. Byly nalezeny celkem dvě lokality výskytu lýkovce, přičemž na jedné z nich se nachází pouze několik jedinců druhu. Celekm bylo nalezeno 63 ks lýkovce jedovatého. Všechna místa byla zakreslena do lesnické mapy. Z lokality, kde se nacházelo největší množství lýkovců (51 ks) bylo sebráno celkem 1,5 kg semen, která byla vyseta na otevřený záhon. Vzrostlé semenáčky budou postupně přesazovány a obalované sazenice budou vysazeny zpět na místo původu.ALTER MELES – Monitoring a záchrana endemitu – jeřáb manětínský

Projekt byl zaměřen na zmapování endemického jeřábu manětínského ( Sorbus rhodanthera ). Mapování bylo provedeno na školním polesí Chlumská hora o rozloze cca 500 ha. Všichni nalezení jedinci byli zakresleni do lesnické mapy a v terénu označeni poředovým číslem sprejem na kmeni. U všech nalezených jeřábů byl rovněž změřen průměr kmene. U lokalit bylo rovněž popsáno jejich ohrožení (především jelení zvěří). Celkem bylo nalezeno 286 jedinců tohoto endemického druhu. Na podzim proběhl sběr plodů a předpokládá se napěstování obalovaných sazenic, které budou vysazeny na místo původu.ZO ČSOP Meles – Záchrana genofondu tisu červeného a jeho návrat do lesních porostů CHKO Lužické hory

Jedná se o tradiční projekt, který u této organizace probíhá již radu jet. V letošním roce bylo v rámci projektu vyzvednuto z přirozeného zmlazení celkem 250 semenáčků Taxus baccata, které by jinak byly zničeny zvěří. Na tři lokality bylo vysazeno celkem 51 ks tisů ohražených proti poškození zvěří dřevěnými, 150 cm vysokými, oplůtky. Sazenice byly vypěstovány ze semenáčků vyzvednutých v minulých letech.. Na jedné lokalitě bylo umístěno 25 drátěných oplůtků k ochraně přirozeného zmlazení. Rovněž bylo provedeno kosení buřeně a příprava půdy pro přirozené zmlazení – celkem na dvou lokalitách. Rovněž probíhal sběr plodů, které budou sloužit k napěstování výsadbyschopných obalovaných sazenic. Celkem bylo sebráno 7 litrů tisinek. ČSOP Meles na projektu spolupracovala s příslušnými správami LČR s.p. a SCHKO Lužické hory.ZO ČSOP Vlašim – Záchrana lýkovce jedovatého na Podblanicku

Tradiční projekt, který se zabývá zachováním Daphne mezereum na Podblanicku. V letošním roce probíhalo přesné mapování lýkovců na dvou známých lokalitách Podblanicka – PP Na stříbrné u Českého Šternberka na navrhovaná PP Kupsova skála u Nesperské Lhoty. Na obou místech bylo v jarních měsících provedeno přesné zmapování lokalit výskytu a sečtení všech lýkovců, které zde rostou. Celkem bylo nalezeno 305 lýkovcových keřů (181 v PP Na Stříbrné a 124 na Kupsově skále). Rovněž byl proveden popis stanoviště. V rámci projektu byla v letošním roce rovněž provedena výsadba obalovaných lýkovcových sazenic v PP Na Stříbrné. Sazenice. které byly vypěstovány ze semen sebraných v PP Na Stříbrné, byly vysazeny do třech drátěných oplocenek. V příštích letech bude v rámci managementu probíhat jejich uvolňování od nežádoucí buřeně a dosadba dalších napěstovaných sazenic.ZO ČSOP Makov – Medvědice lékařská v kaňonu Otavy

Cílem projektu bylo zmapování lokalit výskytu medvědice lékařské v kaňonu Otavy pod Pískem až po ústí do Vltavy u Zvíkova. Celkem byly nalezeny čtyři lokality výskytu . V rámci mapování byl na jednotlivých lokalitách proveden popis stanoviště vč. okolních dřevin a expozice. Výskyt medvědice byl uváděn v m 2 . V rámci projektu bylo rovněž zhodnoceno ohrožení jednotlivých míst výskytu a navržen jejich management. Na všechny lokality byly upozorněny místně příslušné orgány ochrany přírody, s nimiž budou konzultovány zásahy plánované v příštích letech.


ZO ČSOP Křižánky – Záchrana jedle bělokoré

Tradiční projekt ČSOP Křižánky, který probíhá již několik let. Projekt se zabývá záchranou zbytkové populace jedle bělokoré ( Abies alba ) na území CHKO Český ráj ve spolupráci se správou CHKO Český ráj a LČR s.p. V rámci projektu proběhlo v letošním roce oplocení jedlových semenáčků na místech s výskytem jedlí. Semenáčky byly opatřeny individuální pletivovou ochranou a očíslovány pro potřebu evidence. Rovněž byla založena databáze výskytu jedlí a místa výskytu zakreslena do lesnických map. V rámci projektu byl vydán barevný informační materiál (skládačka), který se zabývá ochranou ohrožených druhů dřevin v lesích.PROJEKTY PODPOŘENÉ LČR, s.p.:

ZO ČSOP Sluníčko – Ochrana lýkovce jedovatéhop (Daphne mezereum) v revíru Rožďalovice

Cílem projektu bylo zmapování výskytu lýkovce jedovatého v revíru Rožďalovice. Lýkovec byl zjištěn pouze na jediné lokalitě v nivě Hasinského potoka. Místo bylo zakresleno do lesnických map. Seznam všech lokalit výskytu spolu s mapovými podklady byl předán místně příslušné lesní správě LČR, s.p., Městskému úřadu v Nymburce a Agentuře ochrany přírody a krajiny. Projekt bude sloužit jako jeden z podkladů pro vyhlášení územní ochrany lokality a jejího okolí a zároveň pro plánované managementové zásahy.ZO ČSOP Křižánky – Záchrana jedle bělokoré

Projekt byl zaměřen na indivinduální ochranu semenáčků jedle proti poškození zvěří na 3 územích – PP Farářova louka – Smolník, Křižánky, PR Hruboskalsko a PR Příhrazské skály. Celkem bylo individuálně oploceno 200 semenáčků jedle. Pletivo o velikosti 1x1 m bylo ukotveno k namontované dřevěné tyči a jedlové semenáčky očíslovány. Součástí projektu byl také sběr jedlových šišek v PR Hruboskalsko. Z 10 stromů bylo sebráno celkem 52 kg šišek. Ty byly předány do školek Velkoškolky Hodkovice a Lesoškolky Řečany nad Labem k vypěstování jedlových sazenic.ZO ČSOP Salamandr - Mapování a sběr reprodukčního materiálu ohrožených druhů lesních dřevin v oblasti severních svahů Lysé hory

V rámci projektu byly vymapovány ohrožené dřeviny s důrazem na Ribes alpinum, R. petraeum, Daphne mezereum, Grosularia uva – crispa, Lonicera nigra a Rosa pendulina. Celkem bylo zmapováno 16 lokalit, na kterých byl zjištěn druh, popis jedinců a jejich množství, popř. plocha, popis lokality, nadmořská výška a ohrožení lokality. Všechna místa výskytu byla zakreslena do porostních map. Zároveň bylo z jednotlivých druhů odebráno celkem 30 ks řízků R. petraeum, které budou po napěstování vysazeny ve spolupráci s CHKO Beskydy na vybrané lokality. Výsledky projektu budou použity jako jeden z podkladů pro vyhlášení PR Malenovický kotel a stanovení managementu lokality.ZO ČSOP Kosenka - Podrobný monitoring druhového složení stoletého lesního porostu na zájmovém území Národního pozemkového spolku

Projekt se zabýval komplexním průzkumem jedlobukového lesa v k. ú. Poteč. Vymezené území bylo hodnoceno podle řady hledisek. Byly určeny geologické, pedologické, geomorfologické, klimatické a hydrologické poměry. Porovnána potencionální a stávající vegetace, zpracovány 3 fytocenologické snímky a zhodnocen současný stav ekosystému. Na celé lokalitě byl rovněž pořízen soupis všech dřevin. Výstupem projektu je také propagační materiál („skládačka“), který představuje zájmové území a zároveň informuje o záměru jeho výkupu pozemkovým spolkem Kosenka.


aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print