vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Akce čejka

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Pták zemědělské krajiny 2008 – Čejka chocholatá

Pomozte rozšířit hnízdní prostředí tohoto ptáka

cejka1.jpgJeště donedávna jsme považovali čejku za běžný druh, jednoho z prvních poslů jara, kterou lze spatřit v zemědělské krajině. Díky intenzifikaci zemědělství a změnám krajinné struktury za poslední desetiletí došlo k drastickému úbytku tohoto druhu. Uvádí se, že ještě v polovině 80. let u nás hnízdilo 20 – 40 tisíc párů. Dnes čítá populace ČR něco kolem 8500 hnízdících párů. Proto se ČSOP rozhodl zaměřit v roce 2008 v rámci programu Ochrana biodiverzity, podprogramu Ptáci zemědělské krajiny na mapování a ochranu tohoto ptáka.

Jak pomoci

cejka2.jpgHlavní podíl na poklesu populace v naší zemi má zorávání luk a obhospodařování polí v jarním období. Koncem března a v první polovině dubna sedí většina párů na vejcích a zrovna v této době vrcholí i zemědělské práce. Při vláčení oranišť jsou zničena mnohá hnízda i se snůškou. Dalším důležitým faktorem je snižování potravní nabídky díky používání pesticidů a také vysoušení podmáčených míst. Právě následkem úbytku mokrých luk je donucena velká část čejek obsadit pole, která jsou jim osudná. Jednou z možností, jak čejce pomoci je najít hnízda nebo vytipovat plochu kde se hnízda koncentrují a pokusit se domluvit se zemědělci, aby při vláčení tato místa vynechali.

Dalším způsobem její ochrany je vytvoření Agroenviromentálního programu speciálně pro čejku na polních kulturách. V současné době existuje agroenviromentální program zaměřený na bahňáky travních porostů, což zahrnuje pouze zanedbatelnou část čejčích hnízdišť. Před tím, než může být podán návrh na tento agroenviromentální program, je třeba disponovat dostatkem kvalitních terénních dat, která by opodstatnila problém týkající se těchto ptáků. Teprve po zhodnocení těchto informací cejka-traktor.jpgmůžeme přesvědčivě stanovit nejzávažnější ohrožující faktory a navrhnout účinná opatření.

Čejka chocholatá není v současnosti zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů, tudíž prosazování ochranářských opatření bude o to složitější.

Co je to agroenviromentální program

Agroenviromentální program je dotační titul určený zemědělcům a rybářům, kteří se zaváží na svých pozemcích hospodařit k přírodě šetrnějšími metodami a doplnit hospodaření o aktivity, které nepatří mezi obvyklou činnost a umožní zvýšení druhové bohatosti. Zemědělcům je hrazen ušlý příjem, který vzniká zvýšenými náklady plynoucími ze závazku na dodržení příslušného způsobu hospodaření.

Mapovací karty

ČSOP vyhotovila mapovací karty, ze kterých je možné zjistit maximální množství údajů především o samotných hnízdištích. Důležité jsou informace o druhu polní kultury, přítomnosti a rozsahu mokřin, hnojišť, kaluží, případně dalších prvků, které by mohly mít vliv na kvalitu biotopu. Velmi důležité je sledovat způsoby hospodaření, které přímo ovlivňují hnízdící páry. Jedná se zejména o orbu, vláčení a setí, kde je nutné co nepodrobněji popsat, jak se tyto práce projevili na úspěšnosti hnízdění, do jaké míry došlo ke zničení hnízd, zda ptáci lokalitu opustili nebo se pokusili o náhradní snůšku, případně jak bylo druhé hnízdění úspěšné.

Mapovací karta je k dispozici zde.

Přečtěte si více o tom, jak čejku poznáme.

Odborný garant

Garant programu ČSOP „Ptáci zemědělské krajiny“
Daniel Křenek – tel: 776 322 719, e-mail: dendrocopos@seznam.cz.

 

aktualizace 27.3.2015 | nahoru | tisk print