vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Norské fondy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na následující druhy zařazené v příslušných kategoriích Červených seznamů:

kuňka žlutobřichá Bombina variegata CR --˃ kriticky ohrožený druh
bekasina otavní Gallinago gallinago EN --˃ ohrožený druh
čolek velký Triturus cristatus EN --˃ ohrožený druh
kuňka obecná Bombina bombina EN --˃ ohrožený druh
ropucha zelená Bufotes viridis EN --˃ ohrožený druh
skokan ostronosý Rana arvalis EN --˃ ohrožený druh
vodouš kropenatý Tringa ochropus EN --˃ ohrožený druh
čolek horský Ichthyosaura alpestris VU --˃ zranitelný druh
čolek obecný Lissotriton vulgaris VU --˃ zranitelný druh
hnědásek rozrazilový Melitaea diamina VU --˃ zranitelný druh
chřástal vodní Rallus aquaticus VU --˃ zranitelný druh
ještěrka obecná Lacerta lagris VU --˃ zranitelný druh
jetel kaštanový Trifolium spadiceum VU --˃ zranitelný druh
ropucha obecná Bufo bufo VU --˃ zranitelný druh
skokan hnědý Rana temporaria VU --˃ zranitelný druh
skokan krátkonohý Pelophylax lessonae VU --˃ zranitelný druh
užovka hladká Coronella austriaca VU --˃ zranitelný druh
vrba plazivá Salis repens VU --˃ zranitelný druh
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus NT --˃ téměř ohrožený druh
ještěrka živorodá Zootoca vivipara NT --˃ téměř ohrožený druh
perleťovec dvanáctitečný Boloria selene NT --˃ téměř ohrožený druh
prstnatec májový Dactylorhiza majalis NT --˃ téměř ohrožený druh
rosnička zelená Hyla arborea NT --˃ téměř ohrožený druh
saranče mokřadní Stethophyma grossum NT --˃ téměř ohrožený druh
skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus NT --˃ téměř ohrožený druh
skokan štíhlý Rana dalmatina NT --˃ téměř ohrožený druh
slepýš křehký Anguis fragilis NT --˃ téměř ohrožený druh
šidélko kopovité Coenagrion hastulatum NT --˃ téměř ohrožený druh
ťuhýk obecný Lanius collurio NT --˃ téměř ohrožený druh
užovka obojková Natrix natrix NT --˃ téměř ohrožený druh
vrbovka bahenní Epilobium palustre NT --˃ téměř ohrožený druh
vrbovka tmavá Epilobium obscurum NT --˃ téměř ohrožený druh
zábělník bahenní Potentilla palustris NT --˃ téměř ohrožený druh
bramborníček hnědý Saxicola rubetra NT --˃ téměř ohrožený druh
hadí mord nízký Scorzonera humilis LC --˃ málo dotčený druh
kozlík dvoudomý Valeriana dioica LC --˃ málo dotčený druh
straček potoční Tephroseris crispa LC --˃ málo dotčený druh
sýkora babka Poecile palustris LC --˃ málo dotčený druh
žluva hajní Oriolus oriolus LC --˃ málo dotčený druh

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní.

Plánované aktivity:

  • budování tůní
  • vyřezání náletových dřevin
  • likvidace invazních druhů
  • kosení
  • pastva
  • výsadba dřevin
  • stržení drnu těžkou mechanizací
  • budování úkrytů pro organizmy (zimoviště pro obojživelníky a plazy)
  • založení a obnova zatravněných ploch

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu:

Hamerský potok, z.s. - internetové stránky partnera zde.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině - informace o projektu na stránkách partnera zde.

ZO ČSOP Kněžice - internetové stránky partnera zde.

Pálečský statek, z.s. - informace o projkektu na stránkách partnera zde.

ZO ČSOP Vlašim - internetové stránky partnera zde.

Role partnerů je zajištění péče o lokality v jejich dlouhodobé péči.

 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200018

Rozpočet projektu: 3 253 438,56 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč

Výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org 

aktualizace 9.9.2021 | nahoru | tisk print