vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana krajiny:
Blíž přírodě

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Projekty zařazené do programu

Naučné místo prameniště Červená studánka

Prameniště Červená studánka, ležící asi 2,5 km západně od obce Lednice, sloužilo od konce 19. století jako zdroj pitné vody právě pro Lednici. Z jímky, kterou chrání drobná budova z červených cihel, vedl zhruba šest kilometrů dlouhý vodovod až do centra města. Na pozoruhodnou stavbu se rozhodla místní obyvatele i kolemjdoucí turisty upozornit základní organizace Českého svazu ochránců přírody Lednice a u Červené studánky zpřístupnila schodiště vedoucí od nedaleké cyklostezky. K budově umístila informační panel s historickými souvislostmi o celé stavbě. Kromě zpřístupnění Červené studánky provedl spolek v rámci projektu také ošetření břehových porostů u vodního toku vedoucího od historického prameniště k potoku Včelínek. Tyto porosty jsou tvořeny více než 40 let starými dožívajícími topoly, vrbami a v podrostu bezem černým. U části topolů proběhl ořez na torzo, které do budoucna znovu obrazí. 

Realizátor: ČSOP Lednice

Představeno veřejnosti: 5. 11.2022

 

_DSC0053

 

Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny

Projekt naučné stezky „Kronika slavkovské krajiny“ poutavou formou přiblížuje tématiku odbojových aktivit, které probíhaly v blízkém okolí obce Slavkov na Uherskobrodsku v závěru II. světové války, a které byly svým rozsahem výjimečné i v širším regionálním kontextu. Stezka si klade za cíl seznámení nejen s historickým kontextem daných událostí, ale také s přírodním prostředím na okraji Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Na stezce návštěvník nalezne 10 interpretačních prvků (infotabulí, vyhlídkového místa apod.), které jsou hravým způsobem propojeny s platformou QR kódů, které odkazují na stránky obce Slavkov a kde se návštěvník dočte další zajímavé informace o tématu. V rámci budování stezky byla vydána také tématická brožura. 

Realizátor: ČSOP Pantoflíček

Představeno veřejnosti: 27. 10. 2022

 

_DSC0152

 

Naučná stezka Boršovské lúky

Boršovské louky, ležící severně od města Kyjova, představují zachovalý biotop aluviálních luk se starým sadem ovocných vysokokmenných stromů (jabloně a hrušně).  V širokém okolí se podobná plocha – nivní louka u Kyjovky – nedochovala, všechny travní porosty byly rozorány. Stejně hodnotné jsou staré ovocné stromy. Celkově se jedná o rozsáhlou lokalitu s vysokou biodiverzitou, kde nachází útočiště řada bezobratlých, ptáků i obojživelníků. Boršovské lúky byly doplněny o tři informační tabule zaměřené na místní přírodní a historické zajímavosti. Stezka je také doplněna o odpočinková místa s lavičkami a jedno velké besídkové krmítko pro ptáky. Trasa je dlouhá cca 850 metrů, je tedy vhodná i pro rodiny s dětmi. 

Realizátor: ČSOP Kyjov

Představeno veřejnosti: 15. 6. 2022

 

_DSC0052

 

Naučná stezka U Divého muže

Na jihovýchodě Šluknova se nachází bývalý lom na žulovou horninu, do kterého ústí jedna z přístupových chodeb bývalého dolu Schweidrich. Tento lom je významnou lokalitou jak z hlediska zoologického tak botanického. Lom je dvouúrovňový, v nižší úrovni se nachází mnoho významných botanických exemplářů – např. skupina lesních orchideíí druhu prstnatec Fuchsův. Ve druhém podlaží je zatopená část, kde je zmapován výskyt mnoha obojživelníků – např. čolci. Na naučné stezkce k lomu se nachází celkem tři informační tabule informující návštěvníka o místních přírodních zajímavostech a také o Divém muži, který tu v dávných dobách podle pověsti přežíval v lesích. Poslední část stezky vede na nedalekou Jelení skálu, která nabízí výhled do okolí. 

Realizátor: ČSOP při SLŠ Šluknov

Představeno veřejnosti: 13. 6. 2022

 

_DSC0054

 

Orchidejová louka v osadě Kolová

Jedná se o přírodně cennou louku rozměru 1,7ha, která se skládá ze suchého a vlhkého lučního porostu a rozsáhlého prameniště v místní části Kolová v k.ú. Libavské Údolí. Část lokality je upravena do podoby přírodního parku. Luční porost je extenzivně udržován sečí a pastvou a nachází se v něm fragmenty cenných lučních stanovišť. Na suchých částech louky se nacházejí mateřídouškové kopečky a na vlhkých stanovištích je zastoupen štírovník bahenní.  Pravidelným managementem chce spolek vytvořit vhodné podmínky pro návrat orchideí na lokalitu. V parkové části proběhla revitalizace prameniště a soustavy drobných tůní. U studánky byla v rámci programu Blíž přírodě instalována lavička s informační tabulí a povalový chodníček. 

Realizátor: ČSOP Kynšpersko

Představeno veřejnosti: 4. 6. 2022

 

_DSC0045

 

Naučná stezka Bělinské údolí

Jižně od obce Čikov se rozprostírá údolí Bělinského potoka. Na pravém břehu se nachází luční až stepní společenstva na prudkých východně orientovaných svazích. Levý břeh je porostlý lesem, místy přirozené dřevinné skladby. Drobný potok přirozeně meandruje a místy vyváří specifická mokřadní stanoviště. Součástí je také rybník Býkovec a tůně pod ním. Péči o stepní stráně se zde věnuje od roku 2014 pozemkový spolek Oslava. Naučná stezka je tvořená 9 tématickými informačními panely, na stezce jsou doplňkové
prvky pro veřejnost (posezení, dvojice vyhlídek a lávek), přírodní skalka s druhovými štítky.

Realizátor: ČSOP Náměšťské rybníky

Představeno veřejnosti: 14. 11. 2021

 

_DSC0169

 

Ovocný sad Pod Dubinami

Projekt navazuje na jednu z hlavních aktivit ZO ČSOP Velké Popovice – obnovu a tvorbu drobných krajinotvorných prvků v přírodním parku Velkopopovicko, které mají přínos jak pro krajinu samotnou, tak pro její obyvatele. Výsadbě stromů se věnují ideálně komunitním způsobem, protože touto formou chtějí přispět i k osvětě, zapojení komunity, včetně dětí. V rámci projektu ovocný sad Pod Dubinami proběhla výsadba 20 ovocných stromů (jabloně, vysokokmeny) v jižní části obce Čikov na Velkopopovicku, dále byla u nově založeného sadu umístěna lavička z kmene a informační tabulka pro návštěvníky. 

Realizátor: ČSOP Velké Popovice

Představeno veřejnosti: 13. 11. 2021

 

_DSC0076

 

Naučná stezka Chorušická zákoutí

Chorušice a Zahájí leží v oblasti, jež svým charakterem plynule navazuje na okolí Kokořínského dolu. Zdejší krajina je charakterizována dvěma základními prvky: rovinatou částí, dlouhodobě ovlivněnou lidskou činností, a úzkými údolími, zaříznutými pod úroveň okolí a vymodelovanými geologickými procesy do podoby roklí s rozmanitými skalními útvary. Na stezce návštěvníci naleznou několik typů vzdělávacích prvků, mezi nimi informační tabule, které návštěvníkům představí přírodní a kulturní bohatství okolí obce Chorušic. Tabule jsou opatřeny interaktivními zábavnými doplňky. Druhou součástí stezky jsou samostatné prvky, kde je primárně herní funkce doplněna funkcí informační (prostorová spojovačka, demonstrační modely ptačích budek a stůl s výřezy listů stromů). 

Realizátor: ČSOP Koniklec

Představeno veřejnosti: 16. 10. 2021

 

D21112102

 

Naučná stezka Hněvošický háj

Nová naučná stezka vede po okraji velmi cenné lesní rezervace, severozápadního okraje výskytu Karpatské květeny. Bylo nainstalováno celkem 7 ks infopanelů, část z nich interaktivních (otáčivé kostky s fotkami zvířat a rostlin a malovanými obrázky těchto zvířat a rostlin dětmi), doplněné vzorky dřevin/dřeva. Stezka na jednom místě přechází menší bezejmenný tok, proto zde byla instalována lávka (haťový chodník se zábradlím). Stezka slouží pouze pro pěší návštěvníky, zároveň i jako studijní stezka pro žáky ZŠ Hněvošice, popřípadě další okolní obce.

Realizátor: ČSOP Levrekův ostrov

Představeno veřejnosti: 8. 10. 2021

 

_DSC0687

 

Cesta na Pařezovský kopec

Lokalitu tvoří sušší lada s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a hmyzu. Původně obecní pastviny byly několik desítek let bez zemědělského využívání, postupně zarůstaly vysokými druhy trav a náletovými dřevinami. Od roku 2004 zde však probíhá pastva koz, ovcí a jaků. V rámci projektu byly vyřezány výmladky náletových dřevin a byla zprovozněna cesta protínající lokalitu, vedoucí z obce na vrchol. Odtud je krásný výhled na Chodsko, hlavní hřeben Českého lesa, masiv Hoher Bogen v Bavorsku, nejvyšší vrcholy Šumavy a Brandžovský hvozd se zříceninami hradů Rýzmberk a Nový Herštejn. Cesta je doplněna dvěma informačními tabulemi, jedna na začátku cesty u obce Pařezov a druhá je umístěna na vrcholu kopce. 

Realizátor: ČSOP Libosváry

Představeno veřejnosti: 30. 6. 2021

 

_DSC0278

 

Naučná stezka Putování tišickou krajinou

První naučná stezka zde vznikla roku 2017, kdy žáci tišické základní školy vyrobili u příležitosti oslav Dne Země 12 nevelkých, ručně psaných a kreslených tabulí a umístili je na okruh, procházející krajinou v bezprostředním okolí tišické místní části Kozly. Za tři roky se ale na tabulích podepsal čas a nepřízeň počasí; stávající malé tabule bylo nutno nahradit novými, většími a odolnějšími. Tentokrát se tohoto úkolu spolu s žáky ujaly i pracovníci základní organizace ČSOP Koniklec a vytvořily stezku, která bude zajímavější a odolnější než ta původní. Trasa stezky se dotýká dvou zvláště chráněných území: přírodní památky Jiřina, kde jsou předmětem ochrany zbytky původního lužního lesa, a přírodní památky Polabí u Kostelce se zachovalými pozůstatky slepých ramen Labe. Na osmi stojanech je umístěno třináct desek, které se v maximální míře drží témat, navržených a zpracovaných dětmi před třemi lety; nová podoba pouze upravuje a doplňuje prvotní náplň. K původním dvanácti tabulím přibyla jedna, obohacující stezku o téma vodních ptáků, které je možné zahlédnout na labské hladině.

Realizátor: ČSOP Koniklec

Představeno veřejnosti: 7. 12. 2020

 

ns_putovani_tisickou_krajinou

 

Naučná stezka Jeřábka Bošíka

Pro návštěvníky Šumavy a Pošumaví byla vybudována nová naučná stezka, věnovaná především ochraně jeřábků lesních. Proto také stezka nese název Naučná stezka jeřábka Bošíka. A proč Bošíka? Nachází se totiž na okraji pošumavské obce Bošice. Jedná se o cca 600 metrů dlouhou stezku, která návštěvníky zavede do tzv. sukcesních porostů, což jsou přirozeně vzniklé porosty náletových dřevin. Takovéto pozemky, i když působí na první pohled zanedbaně, mají v krajině své místo a dost často jsou domovem celé řady zajímavých rostlin a živočichů. Stejně tak je tomu i tady. Nejzajímavějšími zde žijícími tvory jsou vedle jeřábků lesních i chránění plazi (užovky obojkové, zmije obecné) a obojživelníci (ropuchy obecné, skokani). Z rostlin zaujmou například orchideje kruštíky širolisté.

Realizátor: ČSOP Šumava

Představeno veřejnosti: 11.11.2020

PB110187

 

Naučná stezka Koutské a Zábřežské louky

Tříkilometrová trasa vedoucí vesměs srdcem přírodní rezervace mimo upravené cesty je doslova cesta divočinou. Návštěvníka provede podél potoka Štěpánky a jeho slepých ramen. Trasu doplňuje 6 infopanelů a interaktivní prvky pro děti. Návštěvníci budou seznámeni s historií a vývojem území, jeho přírodními hodnotami a zajímavostmi. Dočíst se mohou například to, že se jedná o ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovanými tůněmi. Lze zde nalézt řadu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na mokřadní ekosystémy, území je rovněž významným hnízdištěm ptačích druhů. Spolu s blízkými Kozmickými ptačími loukami se jedná o poslední rozsáhlejší luční území v celé nivě řeky Opavy.

Realizátor: ČSOP Levrekův ostrov

Představeno veřejnosti: 1. 10. 2020

 

DSCN7195

 

Naučné místo Borecké tůně

Na neobhospodařovaných vlhkých loukách, nacházejících se mezi dvěma většími vodními plochami, začali členové Českého svazu ochránců přírody Bernartice kopat první tůně v roce 2019. Během několika dní, i přes suchý průběh léta, došlo k samovolnému napuštění vody a tůně okamžitě osídlili zelení skokani, vážky a další živočichové. V roce 2020 pak vytvořili ještě velkou tůň, která by měla být prospěšná i vodnímu ptactvu obývajícímu menší vodní plochy. A přibyly i další zajímavosti. K jedné z menších tůní vede 17 metrů dlouhý povalový chodník.  Na kraji louky najdete lavičku pro odpočinek, ale i pro poslech žab a ptáků. Pro plazy je zde připraveno líhniště s podzemním zimovištěm a přilehlou kamennou zídkou. Nejen zástupci říše brouků mohou profitovat z broukoviště, které se skládá z klád několika druhů dřevin. Ptáky jako červenku nebo střízlíka potěší ptačník zhotovený z hromady větví a kusů dřeva. O všem, co je tu k vidění, zvídavé poutníky poučí infotabule. I nevidomí si mohou osahat modely žabích vajíček, pulců a žáby, které jsou doplněny popisky v Braillově slepeckém písmu. Pro dětské návštěvníky je připraven interaktivní prvek s pexesem našich zvířátek a ptáků. Dále si mohou na sousedních hranolech sestavit obrázky žab, čolků, hadů, ještěrek nebo vážek.

Realizátor: ČSOP Bernartice

Představeno veřejnosti: 15. 9. 2020

P9150123

 

Naučná stezka Srdcem Českého krasu

18 zastavení a 3 vstupní panely na 9 km dlouhé trase, to je nová naučná stezka Srdcem Českého krasu, která návštěvníky seznámí s přírodním bohatstvím a historií národní přírodní rezervace Karlštejn na Berounsku. Tato stezka se stala jubilejní 100. lokalitou Blíž přírodě. Bez pastvy by zde nebyly louky ani mnohé unikátní skalní stepi, bez těžby vápence bychom věděli jen málo o pozoruhodných geologických dějích, které tento kraj formovaly… Proto nová naučná stezka nejen upozorňuje na mnohé zajímavé přírodní prvky, ale hodně prostoru věnuje právě soužití člověka s přírodou a otázkám historické krajiny, v níž je – aniž bychom si to často uvědomovali – dodnes zapsána tisíciletá historie. Ať již jde o staré úvozové cesty, lomy, ale třeba i dnešní podobu lesů. Na každém z 18 zastavení je též nějaký námět k pozorování. Kolik rostlin roste na jednom metru čtverečním? Na jaké květiny si nejčastěji sedají motýli? Dokážete odhalit, co tu žije za zvířata, i když je nespatříte? Jak zapsat zpěv ptáků? Dokážete vnímat své okolí jinými smysly, než zrakem? Něco změřit i bez metru? Nejsou to otázky s jasnými odpověďmi. Mají za cíl podnítit zvědavost, všímat si detailů. Některá zastavení jsou doplněná i interaktivními dřevěnými prvky. Najdeme tu bludiště i lupu, vzorky dřev i různých druhů vápence. Součástí stezky jsou i dvě tematické lavičky z dílny řezbáře Jana Viktory. Jedna představuje mloky, kdysi běžné, dnes, vzhledem k suchu stále vzácnější obyvatele údolí Bubovického potoka, druhá trilobity, nejznámější zkameněliny Českého krasu.

Realizátor: Dům ochránců přírody - ZO ČSOP

Představeno veřejnosti: 24. 7. 2020

1_m

 

Naučná stezka Přírodní rezervací Vrch Baba

I když by se mohlo zdát, že krajina kolem mladoboleslavských průmyslových center není příliš rozmanitá a zajímavá, opak je pravdou. Při bližším zkoumání každý pozorný návštěvník ocení přírodovědné hodnoty, které nabízí. Nad obcí Horní Starkory leží velmi zajímavé místo, svět vyhaslé sopky. Dnes je území chráněné jako přírodní rezervace Vrch Baba. Provést a seznámit návštěvníky rozsáhlými a pestrými biotopy se rozhodli místní ochránci přírody z ČSOP Klenice. Díky nim tu vznikla 2,5 km dlouhá naučná stezka. Původně, ve třetihorách, byla Baba vysokou sopkou. Také vlivem eroze jí dnes tvoří už jen čedičové suky Baby a Dědka s nadmořskou výškou kolem 350 m n. m. Vlivem lidské činnosti, kdy zde byl těžen kvalitní stavební kámen, tu dnes můžeme pozorovat zajímavé skalní brány, jeskyně či úzké průchody. Na jaře je zalesněná rezervace plná kvetoucích jarních bylin, jako je sasanka pryskyřníkovitá či hrachor jarní. Úzké rokle se celoročně zelenají kapradinami sleziníkem červeným nebo osladičem obecným. Bylinné patro je bohaté i na orchideje, např. vstavač nachový, při vlhkých létech tu roste kruštík modrofialový. Baba je domovem i mnoha vzácným druhů bezobratlých, uvidíme tu létat chráněné druhy motýlů, jezírko poskytuje domov řadě obojživelníků. Více se dozvíte a uvidíte cestou po stezce. V rámci projektu bylo vybudováno 7 infotabulí, 6 z nich je oboustranných – jedna strana pro dospělé a ta druhá pro děti. Dětskou částí provází skřítek Nefelínek, který je nabádá k plnění různých úkolů. Na vrcholu jsou pro děti doplněny i dvě frotáže (reliéfní struktura pro přenášení obrazu na papír). Při cestě návštěvník narazí také na upravenou studánku, pod vrcholem si může odpočinout na instalovaných lavičkách.

Realizátor: ČSOP Klenice

Představeno veřejnosti: 9. 11. 2019

PB090099

 

Křížovský lom

Nedaleko Velkého Blaníku se zakusuje do vrchu Křížovská hůra lom, v němž se těžila blanická ortorula; kámen, z něhož je tvořen i legendární Blaník. Po ukončení těžby v roce 1986 byl lom ponechán samovolnému vývoji. Na holých skalách se vytvořila vzácná společenstva rostlin a živočichů, kterým vyhovují takováto extrémní stanoviště (kterých je dnes v naší krajině velmi málo). Osluněné plochy skal hostí vzácnější druhy hmyzu, jako je třeba motýl okáč strdivkový, potkáte tu i vyhřívající se ještěrky obecné. Nejcennějším pokladem lomu jsou ale lišejníky, vědci jich zde našli 78 druhů! Na kamenech najdete např. šálečku, na zemi dutohlávku a na stromech třeba provazovku. Lom však postupně zarůstal a vzácné druhy mizely. Lokalitu si proto vzali pod křídla místní ochránci přírody ze ZO ČSOP Vlašim, kteří se snaží pomocí pil udržet její původní tvář. Na dně navíc vyhloubili jezírko, které napájí jen dešťová voda. To v krátké době osídlily vodní rostliny a stalo se útočištěm pro obojživelníky. Je důležité lidem vysvětlit, že různorodá přírodní stanoviště a péče o ně znamenají větší biodiverzitu. Navíc si zde návštěvníci budou mít možnost detailně nastudovat zajímavé složení horniny, se kterou je možné setkat se v okolí na mnoha krajinných i stavebních prvcích. V rámci projektu zde bylo instalováno 6 informačních tabulí, vytvořen detailní výbrus blanické ortoruly. Je tu připraveno i ohniště, takže je možné strávit tu příjemný večer.

Realizátor: ČSOP Vlašim

Představeno veřejnosti: 22. října 2019

PA220328

 

 

Studánka "U cesty"

Obnovení studánky „U cesty“, nacházející se u velmi vyhledávané turistické trasy na hrad Radyně na Plzeňsku. Studánek, které byly v minulosti typickým a lidmi oblíbeným prvkem české krajiny, v posledních desetiletích minulého století výrazně ubylo. Některé zanikly kvůli změnám v krajině, jiné se ztratily nebo zpustly jen z toho důvodu, že se o ně neměl kdo starat. V současnosti o ně opět zájem stoupá, a nejen že se rekonstruují, někde dokonce vznikají i nové. Uchování paměti krajiny, v případě nových typická "okrašlovací" činnost – to jsou hlavní důvody.  Navíc mnoho turistů uvítá tuto formu osvěžení při výletě v přírodě. Jednu ze zanedbaných studánek se proto rozhodli zrekonstruovat ochránci přírody ze Spáleného Poříčí. Studánka U cesty byla pro rekonstrukci vybrána proto, že byla ve velmi špatném stavu - byla zanesená a bylo v ní velice málo vody. Dřevěný přístřešek nad studánkou byl zcela ztrouchnivělý a rozpadal se. V rámci rekonstrukce proběhlo vyčištění okolí studánky, vyčištění a vyhloubení samotného pramene, výstavba opěrné zídky, instalace zastřešení studánky, vytvoření informační tabule a instalace odpočinkových laviček.

Realizátor: ČSOP Spálené poříčí

Představeno veřejnosti: 17. října 2019

6

 

 

Ptačí pozorovatelna na Libockých mokřadech

V Kynšperku nad Ohří si nedaleko vlakového nádraží nelze nevšimnout dvou velkých tůní, zvaných Libocké mokřady. Poskytují vhodné prostředí pro celou řadu vodních živočichů a jsou ideálním místem pro hnízdění ptáků. Proto tu členové Českého svazu ochránců přírody Kynšpersko v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě postavili ornitologickou pozorovatelnu, ze které je možné dění na lokalitě sledovat. Vodní plochy u Liboce začaly v roce 2012 samovolně vznikat díky propadům do zatopených starých dolů. Jejich rozloha se postupně zvyšovala na dnešní cca 3 hektary. Členové Českého svazu ochránců přírody Kynšpersko si v roce 2017 lokalitu pronajali a kromě managementových a ekovýchovných aktivit jí pravidelně monitorují. Je tu možné spatřit například vážku rumělkovou či rosničku obecnou, ale především množství zajímavých druhů ptáků. Bylo tedy nasnadě využít možnosti programu NET4GAS Blíž přírodě a vybudovat tu ornitologickou pozorovatelnu. „Díky ní bude možné nenápadně pozorovat chřástaly kropenaté, jespáky obecné, kulíky říční, motáky pochopy a mnoho dalších ptáků.“ říká Eva Řezníčková z ČSOP Kynšpersko. K lepšímu pozorování doporučujeme si s sebou vzít dalekohled. K identifikaci jednotlivých druhů a získání dalších informací o lokalitě poslouží infotabule, umístěná přímo v pozorovatelně. Pozorovatelnu najdete nedaleko vlakového nádraží v Kynšperku nad Ohří. Když se od nádražní budovy vydáte ulicí vedoucí podél trati do Liboce, narazíte na ni po cca 100 metrech. GPS: 50°7'26.672"N, 12°31'7.372"E.

Realizátor: ČSOP Kynšpersko

Představeno veřejnosti: 5. září 2019

P9050330

 

Naučná stezka Tůně u Hajské

Zhruba kilometr východně od Strakonic, v intenzivně zemědělsky využívané nivě řeky Otavy, najdeme přírodní památku Tůně u Hajské. Na rozloze necelých 7 hektarů se tu nachází desítky tůní, obývaných mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů. Lokalita má v důsledku středověkého rýžování zlata a pozdější lokální těžbě štěrkopísku velmi členitý reliéf. V jamách vzniklých touto činností se vytvořily desítky tůní. Díky tomu nebylo území využitelné pro intenzivní zemědělství a zůstalo uchováno dodnes. V posledních dvaceti letech zde byly ochránci přírody vybudovány i tůně nové. Lokalita je velmi druhově pestrá. Zajímavá je vodní vegetace s bohatým výskytem dvou druhů masožravých bublinatek, zvláště chráněné žebratky bahenní či voďanky žabí. Vzácně je možné na březích tůní nalézt i zevar nejmenší či vrbinu kytkokvětou. Ze živočichů tu je k vidění především deset druhů obojživelníků, ale i užovka obojková, dobře poznatelná podle žlutých půlměsíčků za hlavou. Zajímavě zastoupená je i ptačí říše. „Uvidět či uslyšet cvrčilku říční, krutihlava obecného, žluvu hajní nebo motáka pochopa potěší nejen zapáleného ornitologa.“, dodává Roman Barták, jeden z tvůrců stezky, člen Českého svazu ochránců přírody Onyx. Naučná stezka Tůně u Hajské je dlouhá zhruba půl kilometru. Zdejší zajímavosti popisuje na pěti infotabulích. K naučné stezce se dostanete, když z modré turistické značky, vedoucí ze Strakonic do Písku, odbočíte u úpravny vody za vsí Hajská doleva. Vstoupíte na území přírodní památky a zanedlouho uvidíte úvodní tabuli.

Realizátor: ČSOP Onyx

Představeno veřejnosti: 30. srpna 2019

P8300350

 

Volská stezka - 2. etapa

Po loňském otevření prvního zastavení u Bannerovy studánky jsou zpřístupněny další tři zastavení – Sedlnické sněženky, Les Roveň a Historie neveselá staré cesty Na Lapači. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě tak Český svaz ochránců přírody (ČSOP) odstartoval několikaletý projekt, zaměřený na obnovu a unikátní interpretaci přírodního a kulturního dědictví v koridoru slavné Volské stezky, prastaré dobytčí cesty, která před staletími spojovala Krakovsko s Vídní. Všechna zastavení spojuje originální infotabule ve tvaru vola, která se vždy na přední straně věnuje místním zajímavostem, na druhé straně pak jednotně informacím o Volské stezce jako takové. Pokud bychom šli od východu, narazili bychom nejdříve poblíž obce Sedlnice na infotabuli s názvem „Sedlnické sněženky“, která se zaměřuje na sněženku podsněžník. Sněženkami je okolí této obce každé jaro doslova pokryté. Dále se po nové trase Volské stezky dostaneme do obce Libhošť, kde se můžeme dočíst o nedalekém lese Roveň, který je jedním z mála zachovalých fragmentů velkých hraničních hvozdů. Dočteme se i to, že v současnosti je les ohrožen velkým projektem kanálu Dunaj – Odra - Labe, který by pro něj znamenal v podstatě totální likvidaci! Projdeme-li lesem, dojdeme do zaniklé osady Zámeček, místa s pohnutou historií, kde odpradávna stávala krčma, využívaná právě honáky volů a později výletníky (dodnes lze v lese najít její zříceniny), v dobách nedávných pak vojenská základna. Poslední zastavení, které bylo otevřeno už vloni na podzim, je u Bannerovy studánky – pěnovcového prameniště vyvěrajícího z kopce Hůrka. Fragmenty Volské stezky, bývalé "dobytčí dálnice", se v Poodří zachovaly nejlépe z celé její trasy a mnohde dosud tvoří malé oázy přírody v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině.  Zachovaly se unikátní úvozy, části pastevního lesa, dokonce se ví, kde byla napajedla. Koridor, kterým se stáda dobytka hnala, je znám zhruba od Skotnice u Příbora po Bělotín u Hranic. Do obnovy Volské stezky se pustila místní organizace ČSOP Studénka. „Postupná zpřístupnění zbytků stezky pro pěší se stromořadím hrušní a slivoní, podél ní obnovená charakteristická přírodní stanoviště, která dříve stezku doprovázela, jako například remízy, selské sady, mokřady, prameniště, studánky, napajedla i malé stavební a technické památky - to vše máme v plánu v průběhu několika dalších let vybudovat,“ říká otec projektu a předseda ZO ČSOP Studénka, Ivan Bartoš. V katastru každé z obcí bude k Volské stezce postupně umístěno zastavení s interpretací místního přírodního i kulturního dědictví doplněné interaktivními prvky.

Realizátor: ČSOP Studénka

Představeno veřejnosti: 7. června 2019

P6070159

 

Raduňský mokřad

Raduňský mokřad se soustavou tůní leží pár kilometrů jižně od Opavy. Ještě před 15 lety byste ho zde nenašli, nyní se zde nachází útočiště řady obojživelníků a dalších chráněných živočichů. Jak a proč Raduňský mokřad vznikl a jaké poklady zvířecí říše se tu ukrývají, objasňují nové infotabule a další prvky. Na severním okraji obce Raduň se sice nachází již po staletí soustava rybníků, současné intenzivní rybniční hospodaření však obojživelníkům neposkytuje vhodné podmínky k rozmnožování. Proto místní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochránce ve spolupráci se spřízněnou firmou Semix odkoupila v sousedství rybníků 1,3 ha orné půdy, na nichž v roce 2004 vybudovala soustavu různě hlubokých a prostorově různorodých tůní. Při realizaci bylo dbáno na to, aby ornice kontaminovaná předchozí zemědělskou činností byla odstraněna a dno nádrží tvořilo pouze jílovité podloží. Díky tomu zde dnes najdeme bohatou populaci kuňky obecné a čolka velkého, tři druhy skokanů, rosničky a ropuchy. „Těší nás, že teď můžeme sledovat, jak jsme vytvořili čisté životní podmínky pro stovky až tisíce obojživelníků, plazů a bezobratlých.“, říká jedna z členů ČSOP Ochránce, Marie Slabejová. Na lokalitě byly v minulosti umístěny i interpretační prvky, které ale již podlehly zubu času. Nově byly instalovány dvě informační tabule, které se věnují zde žijícím druhům živočichů. Přidány byly i cedulky s QR kódy, které návštěvníky odkazují na webové stránky obsahující informace o hadnících, mrtvém dřevě a o broukovišti, které bylo také obnoveno.

Realizátor: ČSOP Ochránce

Představeno veřejnosti: 7. června 2019

P6070042

 

Supí vrch

Nad obcí Lbín na Teplicku leží jeden z mnoha kopců Českého středohoří. Jmenuje se Supí vrch. Není příliš známý, na mnohých mapách ho ani nenajdete. Dle místních ochránců přírody je ale lokalita krajinářsky i přírodně velmi cenná, zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi, na kterém je dosud známo 22 ohrožených druhů vyšších rostlin. Kosatec bezlistý, bělozářka liliovitá, koniklec luční a mnoho dalších vzácných rostlin lze potkat cestou na temeno Supího vrchu. Vyskytují se tu rostlinná společenstva kavylových skalních stepí, která jsou charakteristická pro jižní svahy vrchů vulkanického původu v Českém středohoří. Jarní měsíce jsou zde návštěvníkovi pastvou pro oko. Ale ani zvířena nezahálí. Vlastislav Vlačiha, tvůrce naučné stezky a předseda Českého svazu ochránců přírody Launensia, popisuje jednu ze svých posledních návštěv Supího vrchu takto: „Přivítal nás zpěv slavíků, přes pěšinu nejprve přeběhl krásně kovově modrý střevlík vrásčitý, pak se objevil slepýš a kolem vrcholu byli v nejlepším otakárci. Co se týká kytek, bylo to také jedno překvapení za druhým. Kosatce bezlisté už nevydržely a začaly kvést, naplno a hustě v koberci kvetou kavyly Ivanovy a do květu se chystají třemdavy bílé. Je vidět, že příroda je tu samý klenot.“ Na zhruba půlkilometrové stezce lze potkat 4 informační panely. Jeden úvodní s obecnými informacemi o lokalitě na jejím začátku, ve vrcholové části pak dva zaměřené na přírodní hodnoty Supího vrchu. Stezka končí panoramatickou tabulí, prozrazující návštěvníkům, co vlastně z vrcholu Supího vrchu vidí. Nabízí se odtud trochu netradiční pohled na část Českého středohoří kolem nejvyšší hory Milešovky a údolí řeky Bíliny.

Realizátor: ZO ČSOP Launensia

Představeno veřejnosti: 9. 5. 2019

 

panoramaticka_tabule_na_vrcholu

 

Alpská vyhlídka pod Bukovcem

Alpskou vyhlídku pod Bukovcem najdeme poblíž komunikace Lipka – Borová Lada, nedaleko zaniklé osady Švajglova Lada. Pohledem do údolí se návštěvníkům otevře výhled na šumavské zalesněné vrcholy, louky a pastviny, údolí Teplé Vltavy, za dobrého počasí lze pozorovat i vrcholky 150 kilometrů vzdáleného vápencového pohoří Totes Gebirge s majestátným Gross Prielem. Místo ovšem není zajímavé jen samotným výhledem. V okolí se vyskytuje několik chráněných rostlin -  ve vlhčích partiích luk rostou orchideje prstnatce májové, v lesních lemech je možné najít kruštíky širolisté. Na sušších místech pak upoutá svými žlutými květy léčivka prha arnika. Typickými zvířecími zástupci lesnaté krajiny jsou například jelen lesní či datel černý, území je dokonce teritoriem chráněného rysa ostrovida. Podmáčené části luk jsou hnízdištěm bekasiny otavní. Na vyhřátých místech je možné zahlédnout našeho jediného jedovatého hada, zmiji obecnou. Alpská vyhlídka byla založena zaměstnanci Správy chráněné krajinné oblasti Šumava v roce 1978. Během let se na dřevěných prvcích Alpské vyhlídky začal projevovat zub času, a tak bylo vhodné jednotlivé prvky nahradit novými. Proto byly obnoveny stůl a dřevěné lavice a místo doplnlněno o infotabuli s místními zajímavostmi a ceduli s panoramatickou fotografií, takže je opět možné se při výhledu dobře orientovat v okolním terénu.

Realizátor:ZO ČSOP Šumava

Představeno veřejnosti: 1. 11. 2018

PB010048

 

Volská stezka - 1. etapa

Bannerova studánka, nacházející se v Poodří, je prvním zastavením na Volské stezce, které je možné navštívit. ČSOP Studénka tak odstartovala několikaletý projekt, zaměřený na obnovu a unikátní interpretaci přírodního a kulturního dědictví v koridoru slavné Volské stezky, prastaré dobytčí cesty, která před staletími spojovala Krakovsko s Vídní.   Fragmenty této "dobytčí dálnice" se v Poodří zachovaly nejlépe z celé její trasy a mnohde dosud tvoří malé oázy přírody v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině.  V katastru každé z obcí bude k Volské stezce postupně umístěno zastavení s interpretací místního přírodního i kulturního dědictví doplněné interaktivními prvky. Prvním zastavením, nedaleko Šenova u Nového Jičína, je Bannerova studánka. Jde o pěnovcové prameniště, vyvěrající z kopce Hůrka, který je tvořen pískovcem s velkou příměsí vápníku.

Realizátor: ZO ČSOP Studénka

Představeno veřejnosti: 27.10.2018

PA270115

 

Hatěná cesta v Poodří

Povodeň v roce 1997 odkryla pod dvěma metry hlíny v břehu řeky Odry část souběžně uložených mohutných klád. To nedalo spát místním ochráncům přírody, kteří ve spolupráci s vědci z Mendelovy univerzity v Brně a archeology z Národního památkového ústavu začali zjišťovat o tomto nálezu více.  Výsledky dendrologické analýzy byly překvapující: ve většině se jedná o kmeny jedlí, které zde rostly během 11. a 12. století. Kmeny, ale i množství zbytků jedlových šišek a semen dalších dřevin, se zde zachovaly díky rychlému zanesení bahnem a vysoké hladině spodní vody, která je zakonzervovala ve velmi dobrém stavu. Identifikované konstrukční prvky prokázaly, že se jedná o původní středověkou hatěnou cestu, tedy cestu na podmáčeném terénu tvořenou napříč položenými kládami. U Hatěné cesty vznikla interpretační tabule a byly vysazeny 3 duby, které jsou začátkem plánovaného navázání na starou dubovou alej.

Realizátor: ZO ČSOP Studénka

Představeno veřejnosti: 27.10.2018

PA270035

 

Naučná stezka Za permoníky Chomle a Vejvanova

Nejstarší zmínka o těžbě černého uhlí na Radnicku pochází již z poloviny 16. století. Hornictví, spolu s permoníky střežícími dle hornického folkloru doly, tedy ovlivňovalo zdejší život a krajinu bezmála čtyři staletí. Jednotlivá zastavení naučné stezky ukáží, kde stály šachty, kde se rozkládaly odvaly dolů a kde ústila dědičná štola. Historické snímky ukáži jejich podobu a my tak můžeme porovnat, jak tato místa vypadají dnes. Lesíky, pole, zahrady. Dokonce se do lokality vrátil i chráněný bobr, mlok skvrnitý nebo skokan zelený. Jen z toho nejmladšího – dolu Pokrok – dosud pár budov stojí. Dozvíte se také, proč u Pajzova je půda zbarvená do červena či proč se v polích mezi Chomlí a Vejvanovem po větších deštích drží voda. Naučná stezka Za permoníky Chomle a Vejvanova je dlouhá 4,5 kilometru a vede z Chomle do Vejvanova. Má celkem devět zastavení.

Realizátor: ZO ČSOP Radnice

Představeno veřejnosti: 13.10. 2018

PA130151

 

Hořečková stráň u Vřešťova

Místo vyhledávané řadou místních i regionálních návštěvníků, zejména v době květu hořečků. V rámci projektu byl vytvořen infopanel po vzoru navazujících na podobných lokalitách v okolí, na kterém je z jižní strany umístěn hmyzí hotel (zatím nejvyspělejší generace hmyzích hotelů). Vlastní tělo infopanelu je tvořené menší zídkou pro ještěrky s porosty místní mateřídoušky. Na lokalitě je umístěna i akátová lavička z masivu a symbolický pomníček hořci jarnímu, který zde pověstně vyhynul následkem rozorání louky za komunismu. Pomníček je dřevěná deska, s vyřezaným květem hořce a vypáleným, respektive vyfrézovaným, textem o příčinách vymizení.  Na místo vedou směrovky od silnice.

Realizátor: ZO ČSOP Jaro Jaroměř

Představeno veřejnosti: 21. 9. 2018

P9210548

 

Naučná stezka Kolem Zámeckého rybníka

2,4 km dlouhá naučná stezka provede návštěvníky v obci Lipová okolo Zámeckého rybníka s vodní plochou 11,5 ha a malým ostrůvkem. Na osmi informačních tabulích je popsána historie vzniku rybníka, nejzajímavější živočichové a rostliny žijící v rybníku, na břehu a v jeho nejbližším okolí. Na SZ břehu jsou instalována plovoucí hnízdiště pro kachny, lysky a potápky. Dále jsou instalovány ptačí budky pro zpěvné ptactvo, pro velké ptáky a sovy. Velkou zajímavostí je zastavení savců, ze kterého je možné pozorovat bobří hnízda a hráze s ukázkami částí okousaných stromů. Součástí naučné stezky je i "Dědova studánka", která prošla rekonstrukcí, aby byla funkční. Stezka je osazena lavičkami a jednou nekrytou odpočinkovou zónou se stolem pro delší zastavení a bude po celé trase přístupná všem věkovým kategoriím, i cyklistům a hendikepovaným lidem s doprovodem.

Realizátor: ZO ČSOP při SLŠ Šluknov

Představeno veřejnosti: 25. 8. 2018

P8250472

 

Naučná stezka Poklady Harasova

Naučná stezka Poklady Harasova je situována do oblasti, rozkládající se mezi stejnojmennou osadou a vesnicí Bosyně. Většina trasy vede výběžkem přírodní rezervace Kokořínský důl. Ačkoli jde o méně známou končinu chráněného území, ukrývá v sobě přírodní i kulturní poklady, které inspirovaly autory k volbě tohoto názvu. Dvě úvodní a čtyři hlavní interaktivní tabule seznámí návštěvníky s přírodními hodnotami, se zdejšími geologickými útvary, s historií i pověstmi spjatými s místním hradem. Tabule stezky jsou navrženy tak, aby turisté získávali informace aktivním způsobem – jsou do nich zakomponovány herní a pohyblivé prvky, díky nimž si lidé mohou prověřit stávající znalosti nebo objevovat novinky ze světa přírody a kultury. Snad nejvíce to platí o tabuli, která zprostředkovává návštěvníkům kontakt s přírodou pomocí hmatu. V konstrukci tabule jsou ukryty přírodní materiály, které patřily běžným i vzácným živočichům, vyskytujícím na zdejším území. Na další z tabulí jsou zase informace o obojživelnících podány formou minihry.

Realizátor: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Představeno veřejnosti: 25. 11. 2017

Harasov

 

Naučná zastavení Hrádek v Třebíči

V srdci města Třebíče najdeme kromě historické zástavby i zelenou oázu, park Hrádek. Ten se může pyšnit naučnou stezkou s názvem „Přírodní bohatství městského parku Hrádek“. Stezka má pět zastavení s přírodovědným i historickým obsahem. Městský park Masarykovy jubilejní sady Na hrádku byl založen v roce 1926 místním okrašlovacím spolkem. Na jeho zalesněnou část navazuje prudký skalnatý svah, odkud je krásný výhled na městské památky UNESCO. Jižně exponovaný svah údolí řeky Jihlavy je unikátní ukázkou pestrých rostlinných a živočišných společenstev skalní stepi. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin a živočichů, k nejvýznamnějším patří modrásek rozchodníkový, hojný je výskyt kudlanky nábožné a saranče modrokřídlé. První z tabulí zhruba 1,5 km dlouhého okruhu se nachází při vstupu z ulice Hrádek u bývalého DDM a informuje návštěvníka o historii parku a dendrologii. Další tabule jsou umístěny na hraně jižního svahu u pěší stezky. Věnují se zvířatům a hmyzu žijícím v parku. Obsahem následujícího zastavení, které se nachází u bašty, je botanický popis místa. Na poslední z tabulí, která informuje o geologii, narazí návštěvník u řeky v Hasskově zahradě, odkud je pěkný pohled na skalní masiv.

Realizátor: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Představeno veřejnosti: 31.10.2017

hradek_trebic

 

Naučná stezka Kabátův kopec

Kabátův kopec, spojující krnovské městské části Chomýž a Ježník, byl původně užíván patrně jen jako pastviny. V 19. století bylo na vrcholku kopce postaveno výletní centrum zdejšího společenského života – hospoda Macnerka. Ta ale v polovině 20. století zanikla. Od konce 2. světové války se zde nacházelo vojenské cvičiště, po němž jsou v území stále znatelné zákopy. Vojenská činnost zde udržovala bezlesí pomocí pohybu těžké techniky, vypalování a sešlapu. Několik let po odchodu sovětské armády se o lokalitu začal starat Český svaz ochránců přírody. Od roku 1999 zde probíhá záchrana vzácných teplomilných trávníků. Bezlesí je nutné udržovat pro řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o plazy, obojživelníky, ptáky a hlavně o 49 druhů denních motýlů. Můžeme zde natrefit například na ohroženého modráska lesního, ohniváčka modrolesklého či na krásného otakárka fenyklového. Na lokalitě roste několik druhů orchidejí zastoupených třeba vstavačem mužským či bradáčkem vejčitým. Tříkilometrová trasa naučné stezky začíná u autobusové zastávky Krnov, Pod Ježníkem. Na lokalitě se nachází 9 infopanelů s 3 interaktivními prvky a 5 laviček. Návštěvníci budou seznámeni s historií Kabátova kopce, jeho přírodními hodnotami a zajímavostmi, součástí je také vyhlídka na nedalekou hřbitovní kapli Panny Marie v Chomýži.

Realizátor: ČSOP Levrekův ostrov

Představeno veřejnosti: 16.10.2017

pozvanka_svitavy

 

Vráblovy paseky

Na bočním hřebenu Vizovických vrchů, v nadmořské výšce zhruba 600 m n. m., se nachází magická ukázka typické valašské krajiny se zajímavou historií a cennou přírodou - Vráblovy paseky. Název tohoto místa je odvozen od prvního majitele a na mapách je užíván dodnes. Lidé v tomto kamenitém kraji dokázali přežít v souladu se zákony přírody, někteří současní usedlíci jsou dokonce potomky původních obyvatel, kteří zde začali žít v 18. století, včetně rodu Vráblů. Kromě pro Valašsko typických luk, pastvin, remízků a lesů s poměrně vysokým zastoupením bučin a pasekářským osídlením se v lokalitě celoročně pasou huculští koně, jejichž zdejší chov patří k největším na Moravě. Je zde však možné najít i poklady divoké přírody. Na loukách lze narazit na několik druhů orchidejí, např. vstavač mužský, vemeník dvoulistý, pětiprstku žežulník či hlavinku horskou. Na vypásaných sušších místech je možno nalézt stále vzácnější kociánek dvoudomý. Významnou dominantou je skoro 200 let starý Žídkův dub. Když budeme mít štěstí, můžeme zde slyšet chřástala polního, krutihlava obecného, nebo vidět na zemi hnízdit skřivana polního. Naučná stezka Vráblovy paseky, kterou vybudovalo Severomoravské regionální sdružení ČSOP v roce 2017, je dlouhá cca 1 200 metrů a má celkem pět zastavení. Kromě informačních tabulí jsou instalovány také dvě fotografické panoramatické tabule, odpočinout a pokochat se je možné na dřevěné lavičce. 

Realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Představeno veřejnosti: 30.9.2017

vrablovy_paseky

 

Solvayův lom na Ještědském hřbetu

Solvayův lom na Ještědském hřebeni byl v provozu ještě ve dvacátých letech minulého století. Surovina pro výrobu sody se dobývala v tříetážovém lomu, ze kterého se pak lanovkou dopravovala a následně nakládala do vagónu na nedalekém nádraží. Lom odkryl i několik zajímavých krasových dutin, například Loupežnickou jeskyni. Za téměř 100 let si příroda vzala prostor lomu zpátky a vzniklo zde přírodně hodnotné společenstvo. Nově zde vznikl turistický cíl s několika informačními tabulemi, vyhlídkou a posezením. Kromě fenomenální vyhlídky do krajiny s možností posezení určitě stojí za to porozhlédnout se i po vzácných rostlinách, které zde rostou. Na jaře tu například kvete orchidej kruštík tmavočervený, na podzim je možné obdivovat hořec brvitý. Pokud sem zavítáte k večeru, možná budete mít štěstí a uvidíte netopýry vylétající ze svých úkrytů v jeskyních. Celkem zde bylo zaznamenáno 10 druhů těchto hmyzožravých létajících savců.

Realizátor: ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory

Představeno veřejnosti: 15.6.2017

solvayuv_lom_vyhlidka

 

Ornitologická pozorovatelna Dolní Rybník

Soustava rybníků Dolní a Horní, v mapě je můžete najít také pod názvem Svitavský a Rosnička, se nachází na severozápadním okraji města Svitavy, v jeho rekreační zóně.  Svitavské rybníky dnes patří mezi nejvýznamnější přírodní prvky regionu Svitavska s výskytem celé řady zajímavých a vzácných druhů organizmů, vázaných především na vodní a mokřadní prostředí. Na území těchto rybníků a v jejich blízkém okolí byl od roku 1954 registrován výskyt 224 druhů ptáků, přičemž přibližně polovinu tvoří ptáci vodní a mokřadní. Hnízdí tu například moták pochop, chřástal vodní, rákosník obecný, cvrčilka slavíková, strnad rákosní nebo moudivláček lužní. V době tahu či při průletu jsou tu pozorovány i velmi vzácné druhy, jako třeba volavka červená, bukač velký, bukáček malý, jeřáb popelavý nebo některé druhy dravců jako je orel mořský, luňák červený nebo orlovec říční.  Nejtypičtější ptačí druhy jsou vyobrazeny na informační tabuli přímo v pozorovatelně.

Realizátor: ČSOP Rybák Svitavy

Představeno veřejnosti: 31. 5. 2017

pozorovatelna_dolni_rybnik

 

 

Suchou nohou mezi vodou

Lokalitu najdeme na Pasíčkách poblíž Proseče na Chrudimsku. Jedná se o soustavu drobných vodních ploch, mezi kterými se proplétá krátká interaktivní stezka Suchou nohou mezi vodou. Návštěvník, který sem zavítá, narazí v první řadě na areál záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Pokud půjde kolem stanice dále z kopce, potká první tůň s infopanelem, u kterého má možnost vzít si ze schránky kartičku, do které bude vypisovat odpovědi na úkoly, které ho budou po celé stezce provázet. S jakými zvířaty je možné se na lokalitě potkat? Jak jdou za sebou vývojová stádia obojživelníků? Komu patří oči a stopy na obrázcích? Když se člověk pořádně rozhlédne kolem sebe, možná mu příroda ledacos napoví! Stačí být tiše a pozorovat, například z dřevěných odpočívadel u tůní. Možná uvidíte poletovat ledňáčka, ve vodě lovit volavku popelavou, plavat užovku obojkovou nebo uslyšíte kvákat skokany. Na posledním panelu je možné zkontrolovat si, jak dobří jste biologové a pozorovatelé.

Realizátor: ČSOP Záchranná stanice a Ekocentrum "Pasíčka" 

Představeno veřejnosti: 16. 12. 2016 

suchou_nohou_mezi_vodou

 

Naučná stezka Hruboskalsko

Naučná stezka Hruboskalsko se nachází v jedné z nejnavštěvovanějších oblastí Českého ráje, v Hruboskalském skalním městě, jihovýchodně od Turnova. Největší pískovcové skalní město Českého ráje, mezi horolezci známe také jako Skalák, leží v Geoparku UNESCO Český ráj. Stezka začíná u Lázní Sedmihorky, odkud stoupá skalním městem, aby se skrze nejznámější místa Hruboskalska dostala na skalní vyhlídky a pak se vrátila zpět do Sedmihorek. Na 7,5 kilometrovém okruhu potkáte 16 obnovených naučných tabulí, které osloví velké množství návštěvníků a snaží se v nich probudit zájem o přírodu. Že je zde na co poukazovat, nedokazují pouze všudypřítomné skály, ale také bohatá škála vzácných druhů rostlin a živočichů, na které můžeme narazit. Když se po naučné stezce vydáte, uvidíte  ty nejzajímavější zákoutí a skály nejen od jejich úpatí, ale i z vrchních, vyhlídkových pohledů. Na krásně umělecky zpracovaných panelech, které zdobí ilustrace akademické malířky a grafičky Vlasty Matoušové, se dozvíte všechny důležité informace o tom, co vás obklopuje.

Realizátor: ČSOP Bukovina

Představeno veřejnosti: 31.10.2016 

hruboskalsko

 

 

Cesta rákosím

Díky šetrné rekultivaci podporující přírodní procesy se dnes v nevelkém vápencovém Růženině lomu setkáme s obyvateli mokřadů, stepí i skal. Neuvěřitelná pestrost přírody na jednom místě je rájem nejen pro mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je například prstnatec pleťový, netopýr vodní, nebo chřástal vodní, ale i potěchou pro oko. Rákosiny v Růženině lomu jsou jedním z mála kompaktních porostů rákosu v širém okolí. Dorůstají do výšky tří metrů, takže Cesta rákosím je opravdu mysteriózním zážitkem. Vznikla zde přes sto šedesát metrů dlouhá trasa, která vede střídavě po štěrkové cestě a povalovém chodníku. Na konci slepé odbočky je možné zastavit se na vyhlídce a pozorovat, co se děje na jezírku. Navíc se zde také z informační cedule návštěvník dozví, jestli byl při cestě úspěšný a dokázal odhalit, kteří živočichové se tu proháněli. Na chodníčcích ho budou totiž provázet vypálené stopy zvířat, která sem občas zabloudí.

Realizátor: ČSOP PS Hády

Představeno veřejnosti: 16.10.2016 

cesta_rakosim

 

Cesta kolem Světa

Naučná stezka Cesta kolem Světa je sice tradiční svou trasou, nikoli však svým pojetím. Celkem 17 tabulí, které na trase kolem rybníka Svět na Třeboňsku uvidíte, vás, a hlavně děti, jistě zaujme. Původní naučná stezka Cesta kolem Světa byla otevřena v roce 1985. Základní organizace ČSOP Třeboň stezku v roce 2016 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě vybavila novými cedulemi, na kterých místo desítek řádků často nudného textu, složitých nákresů a čistě informativních fotek najdete vtipný, barevný a inspirativní obsah, který má za cíl vás nejen poučit, ale také pobavit. Cestou kolem Světa se budete moci nechat inspirovat řadou her, testů a námětů, které lze zkusit přímo v přírodě. Koho by napadlo, že z oddenků orobince se dá připravit výživná svačinka, borůvkami se dá namalovat krásný obrázek a stébla rákosu mohou posloužit jako pero, či materiál na výrobu střechy? A baví vás komiksy? V tom případě se přijďte přesvědčit, že naučná stezka není jen pouhá trasa doplněná informacemi, ale že si navíc můžete stezku užít a nechat se inspirovat při důkladném sledování svého okolí právě tady a teď.

Realizátor: ČSOP Třeboň

Představeno veřejnosti: 30.9.2016 

cesta_kolem_sveta

 

Olešenský potok

Naučná stezka Olešenský potok přibližuje místy až 60 metrů hluboké údolí, které je projevem říčního fenoménu, jeho přírodu a vazby na okolí. Začíná bezprostředně za vesnicí Olešná a sleduje tok potoka až po jeho ústí do řeky Berounky. Na konci u chatové oblasti pod Olešnou je napojena na červeně značenou turistickou trasu mezi Chrástem a Liblínem. Na deseti informačních tabulích se mohou návštěvníci dozvědět zajímavé informace o hospodaření na svažitých polích v kontextu přívalových dešťů, které obec dlouhodobě trápí, o místních dřevinách, mrtvém dřevě a nežádoucímu trnovníku akátu, nebo o geologii a erozním působení potoka či o místní fauně. Cestou lze pozorovat ptactvo, obyvatele patnácti nově vyvěšených budek. Zhruba v polovině cesty natrefí na lavičku a schůdky k vodě, kde se mohou zout, brodit se potokem a vnímat bosýma nohama přirozené dno, vodu s kamínky, nebo pozorovat vodopád.

Realizátor: ČSOP Radnice

Představeno veřejnosti: 23. 7. 2016 

olesensky_potok

 

Jinošovský lom

Starý Jinošovský lom sloužil ještě před asi 60 lety jako zdroj vápence pro výrobu vápna i pro stavební účely. Po ukončení těžby lom postupně zarostl dřevinami a další vegetací, která vytlačila řadu vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména obojživelníků. Díky tomuto projektu se lom opět stal nejen domovem obojživelníků, ale také zajímavým cílem vycházek. Co zajímavého v lomu uvidíte? Že se nově vytvořené tůně obojživelníkům líbí, dosvědčuje množství pulců, které v nich můžeme touto dobou pozorovat. Žijí zde např. kuňky ohnivé, čolci obecní a horští, několik druhů skokanů. Slunné skalní stěny obývají ještěrky obecné. Tři informační tabule jsou věnovány nejen obojživelníkům, ale i rostlinám, geologii a historii lomu. Barvu a strukturu zdejšího šedého vápence lze nejlépe pozorovat na vybroušené části skály opatřené infotabulkou. Na všech informačních tabulích provází zejména mladší návštěvníky permoník Jinoš.

Realizátor: ČSOP Vlašim
Představeno veřejnosti: 20.6.2016

 

Údolí studánek

Krátká naučná stezka zavede návštěvníky do tichého bočního údolí Modřanské rokle, kde pramení pět studánek.  Jsou upraveny různým způsobem a každá z nich má své jméno.   V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě byly prameny znovu vyčištěny a zakryty. Zároveň jsou na stezce tři informační cedule o zdejší historii, hydrogeologii, fauně a flóře. Zajímavostí je, že voda v jedné ze studánek, má přibližně stejné množství vápníku, hořčíku i rozpuštěného kysličníku uhličitého jako minerálka Mattoni.

Realizátor: ČSOP Geo

Představeno veřejnosti:12.10.2015

 

Velká Homolka

Entomologicky cenné stráně Velké Homolky se nacházejí na východním okraji Vimperku. Část pozemků na lokalitě byla vykoupena v rámci sbírky ČSOP Místo pro přírodu a část je v dlouhodobém pronájmu. ZO ČSOP Šumava na lokalitě hospodaří formou kosení, pastvou oveček šumavského plemene a redukcí některých náletových dřevin. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě byly vybudovány tři odpočinková místa s infopanely a dřevěné pexeso, které hravou formou seznamuje návštěvníky s místními rostlinami a zvířaty.  Přírodovědnými průzkumy je zde doloženo mimo jiné osm druhů bezobratlých z Červeného seznamu – například kriticky ohrožený modrásek černočárný.  Najdeme tu také čmeláky či brouky (svižníky,zdobence či tesaříky). Narazit můžeme i na užovky, zmije a slepýše. Na vrcholu Velké Homolky (751 m n. m) byl rovněž opraven vrcholový kříž.  Za dobrého počasí mohou návštěvníci dohlédnout až na Boubín.

Realizátor: ČSOP Šumava

Představeno veřejnosti: 2. 10. 2015

Stezka Střelnice

Na severozápadním okraji Šluknova se nachází krátká naučná stezka, která popisuje malý Wenischův rybníček, mokřady a nivní louky nebo památný dub v prostoru bývalé střelnice. Vyskytují se tu spíše běžné druhy rostlin a zvířat, ale pozorní návštěvníci mohou spatřit chráněné ledňáčky, ropuchy nebo čolky. Pozůstatky střeleckých pozic a dostřelišť  jsou v terénu patrné ještě dnes. Malý i velký návštěvník si tak může na vlastní kůži vyzkoušet odhad vzdálenosti umístěných terčů v terénu pomocí kukátka.  Lidé se také bezpečně dostanou přes zamokřené části území suchou nohou po novém mostku a haťovém chodníčku. Stezka je sjízdná i pro rodiny s kočárky a handicapované osoby s doprovodem.  Na konci trasy, u tři sta let starého dubu, si zájemci mohou odpočinout pod zastřešeným posezením.

Realizátor: ČSOP při SLŠ Šluknov

Představeno veřejnosti:18.9.2015

 

Kozmické louky

Kozmické louky se nachází mezi Opavou a Ostravou. Tyto zachované nivní louky najdeme u řeky Opavy. Také tomuto území se nevyhnuly meliorační úpravy a narovnávání toků včetně zavážení mokřadů a jejich soustavné odvodňování v minulém století. V letech 2013–2014 se zde uskutečnila obnova tůní a revitalizace mokřadu v rámci programu OPŽP. V posledních desetiletích je v ochranářských kruzích opakována alfa a omega tradičního hospodaření. Lokalita je tím, že jsou zde posunuty seče a je vyloučeno mulčování, názorným příkladem toho, že i v současné době lze hospodařit tak, aby příroda mohla vzkvétat. Návštěvníky s tím seznamují naučné cedule, které spolu s ptačí pozorovatelnou vznikly v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Charakteristickým druhem zde jsou čejky chocholaté v počtu několika desítek kusů, vodouši rudonozí, bekasiny otavní, různé druhy kačen. Lokalita se stává důležitou zastávkou na tahu ptáků na jaře i na podzim. Nejsou to jen ptáci, ale je zde silná populace vzácné ryby piskoře pruhovaného, modráska bahenního a mnoha dalších druhů obojživelníků a plazů.

Realizátor: ČSOP Ochránce

Představeno veřejnosti:20.8.2015

Choryňská stráž

Choryňská stráž na Vsetínsku je přírodní památkou o rozloze 8 ha. Na jižním a jihovýchodním svahu s extenzivním, zejména třešňovým sadem jsou dochované květnaté louky, které spolu s dubovým lesíkem a habřinami hostí mnoho druhů teplomilných rostlin a hmyzu. Najdeme tu tři druhy orchidejí, zárazy i obvyklejší druhy s exotickými názvy: rozrazil ožankový, árón východní a  smldník jelení. Starý třešňový sad je zase vhodným biotopem pro jednoho z našich nejpěknějších brouků  - krasce třešňového. Tříkilometrová trasa stezky zavede návštěvníky až k řece Bečvě, kde mohou z pozorovatelny sledovat život ptáků a dalších živočichů jako např. ledňáčků, vyder a bobrů. Další zajímavostí, se kterou stezka seznamuje, je obnažený skalní podklad druhohorního a třetihorního stáří s hodnotnými paleontologickými a geologickými nálezy, který odkryla povodeň v roce 1997.

Realizátor: ČSOP Choryně

Představeno veřejnosti:25.7.2015

 

Vesecké údolí

Na jihovýchodním okraji Liberce se nachází 2.3 km naučná stezka Vesecké údolí. Návštěvníky zavede k Veseckému rybníku, představí zdejší nivu, slatinné loučky, rašeliniště i evropsky významnou část Lučního potoka. Sedm zastavení popisuje přírodu, kde se vykytuje více než 400 druhů rostlin, 250 zástupců hmyzu a přes 100 obratlovců. V těsné blízkosti města tak mají návštěvníci jedinečnou možnost spatřit mnoho vzácných rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí jako ledňáčka, mloka nebo čolka. Díky programu NET4GAS Blíž Přírodě zde byl vybudován nový povalový chodník a dva mostky. Cesta je nyní bezpečná a dobře schůdná i v deštivějším období. Sedm informačních panelů je doplněno o QR kódy.

Realizátor: ČSOP Armilaria

Představeno veřejnosti:30.6.2015

 

Hádecké lomy

Dvoukilometrový okruh naučné stezky s osmi zastaveními provede návštěvníky kulisou bývalých vápencových lomů a jejich nejbližším okolím. Představí jižní svah kopce Hády jako přírodní perlu oplývající vysokým počtem chráněných druhů rostlin i živočichů a jako místo se zajímavým příběhem. Nechybí ani fascinující panoramatický výhled na Brno a jižní Moravu. Na Hádech najdeme velmi rozmanitou přírodu od dubohabrových lesů, přes teplomilné doubravy, lesostepi a stepi až po mokřady a jezírka.  Pestrost zdejšího prostředí láká k životu řadu různých rostlin a živočichů.

Realizátor: ČSOP Pozemkový spolek Hády

Představeno veřejnosti:9.11.2014

 

Krajinou povodní

Naučná stezka Krajinou povodní je situována do nivy Odry na samém jihu CHKO Poodří. Prochází územím zajímavým z hlediska geomorfologického, hydrologického i biologického, o čemž svědčí i fakt, že spadá hned pod 3 - 4  kategorie územní ochrany. Témata zastavení jsou velmi pestrá, cílem je interpretovat vodní režim a lidské hospodaření v krajině jako dvě základní podmínky udržení druhového bohatství. V jednotlivých zastaveních jsou na jednoduchých příbězích a zajímavostech interpretovány jednotlivé biotopy či chráněné druhy, mnohdy v pozitivním kontextu lidského hospodaření. Zastavení jsou doplněna tematicky zaměřenými hravými prvky.

Realizátor: ČSOP Studénka

Představeno veřejnosti:9.10.2014

 

Chlum

Lokalita se nachází v blízkosti okresního města Mladé Boleslavi, a je vyhledávaným cílem pro delší procházky a aktivní odpočinek. Lokalita je výjimečná především četností přírodních zajímavostí a archeologických památek, jako je výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, pravěká hradiště, pozůstatky hradu či mohyly Slovanů. Toto místní dědictví je prezentováno pomocí 10 naučných tabulí, interaktivních herních prvků a pomocí QR kódů je propojeno také s virtuálním prostředím internetu. Stezka je především pro rodiny s dětmi, a také základní a střední školy z blízkého i širšího okolí, včetně hlavního města.

Realizátor: ČSOP Klenice

Představeno veřejnosti: 27.9.2014

 

 

Alej pod Hořínkovou hájenkou

ZO ČSOP Buchlovice v letech 2012-2013 obnovila historickou javorovou alej mezi Buchlovicemi a hradem Buchlovem, kterou vede značená žlutá turistická trasa.  Alej měří 460 m. Díky programu NET4GAS Blíž přírodě je umožněno turistům i místním lidem projít bezpečně alejí po zpevněné cestě, zastavit se, odpočinout si, pokochat se jedinečnou okolní krajinou a nasát atmosféru staré aleje. Z informačního panelu se návštěvníci dozvědí, kdo a proč alej založil i znovu obnovil.  Cedule je zároveň věnována aleji jako krajinnému prvku, který  je důležitým životním prostředím a migrační cestou pro faunu i flóru.  Zdejší alej je tvořena dvěma druhy dřevin: javorem klenem a javorem mléčem. V dutinách starých stromů hnízdí četné druhy ptáků, jako je lejsek, brhlík, strakapoud a další druhy ptáků, kteří zde hledají potravu.

Realizátor: ČSOP Buchlovice

Představeno veřejnosti: 11.9.2014

Lušová

Údolí Lušová je ukázkou dosud velmi zachovalého fragmentu karpatské pastevní krajiny. Na některých částech lidé doposud soukromě maloplošně hospodaří. Je to práce náročná, která však ponechává přírodní bohatství pro další generace.  Infopanel seznámí návštěvníky s velkými změnami, které v krajině nastaly během posledních desítek let. Dále jim představí několik druhů živočichů a rostlin, kteří jsou svou existencí závislí na trvalé, avšak šetrné údržbě karpatských pastvin a luk (motýli a orchideje). Vedle panelu je také umístěna dřevěná lavice, která společně s udržovanou studánkou vytváří místo příjemného odpočinku s možností poučení pro místní obyvatele i turisty.

Realizátor: ČSOP Orchidea Valašsko

Představeno veřejnosti: 23.6.2014

Zásmucká Bažantnice

Stezka seznámí místní i turisty s historií obory Zásmucká Bažantnice. Především s chovem trofejních bílých jelenů v minulosti, s prastarým dubem pojmenovaný Leopold. Zároveň představí zvířata i rostliny, které tu zájemci mají šanci pozorovat. Na jaře například orseje, sasanky, dymnivky, křivatce prvosenky. Ze zvířat tu na kůře stromů mohou narazit na páchníka hnědého. V korunách starých dubů zas uvidí netopýry, veverky a řadu doupných ptáků. Především malí návštěvníci tu budou moci porovnat délku svého skoku se zvířaty v připraveném doskočišti, za pomoci otáčivých cedulek si vyzkouší znalost ptáků, pomocí hlavolamu pochopí potravní řetězec v přírodě a pohrají si s maketou brouka. S rodiči pak mohou nahlédnout do Jeleního tunelu, z bezpečné cesty nad ním se mohou podívat na protékající potok nebo si poblíž odpočinout na zbudovaném posezení.

Realizátor: ČSOP Zásmuky

Představeno veřejnosti: 25.6.2014

Hradiště Libušín

Libušínské hradiště je kombinací historie, přírody i ukázky negativního vlivu člověka na krajinu a snah o nápravu. Uprostřed bývalého hradiště nyní stojí kostel sv. Jiří, dřevěná zvonice a hrobnický domek. Hradiště vzniklo patrně v 10 st. Na akropoli se vyskytují mohutné keře dřínu obecného, na jižních svazích jsou zbytky starých ovocných sadů, na severním svahu je Libušina studánka. Naproti severnímu úpatí se rozkládá území bývalých uhelných dolů, kde je zajímavé sledovat různé stupně rekultivace i samovolné zarůstání bez přispění člověka. Na hradišti vznikla naučná stezka s dvanácti zastaveními, která návštěvníka s tímto vším seznámí. Na stezce se dá osvěžit u studánky a posedět pod stínem stromů nedaleko zvoničky.

Realizátor:  ČSOP Kladensko

Představeno veřejnosti: 23.5.2014

Chodníček za sirnými studánkami

Sirné prameny jsou typickým a unikátním přírodním fenoménem východní Moravy. Několik téměř neznámých, ale kvalitních a poměrně vydatných sirných pramenů vyvěrá v Zádveřicích-Rakové na Zlínsku. Pojekt je přiblížuje veřejnosti pomocí studánkového chodníčku, který spojuje 5 minerálních pramenů vyvěrajících podél toku Horského potoka (cca 2 km mezi nejvzdálenějšími). Dva z nich byli upravené v minulosti, další tři byly zachyceny a zastřešeny v rámci projektu. U dvou je informační tabule o sirných pramenech v regionu a obci s představením projektu, u tří lavička.

Realizátor: Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Představeno veřejnosti: 23.10.2013

Třemešské rybníky

U jednoho ze tří Třemešských rybníků byla vybudována ptačí pozorovatelna s informačním panelem. Třemešské rybníky jsou pozůstatkem rozvoje rybníkářství na severní Moravě v 17. stol. Jedná se o soustavu rybníků, které jsou nezanedbatelným ekosystémem Šumperska.  Není náhodou, že se zde pravidelně koná Vítání ptačího zpěvu a Podzimní festival ptactva. Cílem projektu je zdůraznit výjimečnost a důležitost tohoto místa pro život ptactva a obojživelníků v tomto regionu a seznámit veřejnost s rozmanitostí biodiverzity lokality.


Realizátor:  ZO ČSOP Šumperk

Představeno veřejnosti: 22. 10. 2013

Svatojánské proudy

Oblíbený turistický cíl výletníků má bohatou historií i krásnou přírodou a nachází se mezi obcemi Štěchovice a Třebenice. Kdysi divoký kaňon, postrah vorařů, je dnes po výstavbě Štěchovické přehrady klidným místem romantických procházek. Stezka je dlouhá 8,5 km a má 15 zastavení. Věnuje se okolní přírodě, životu v řece i na skalách a v oboře, vorařství, historii trampingu i obcí Štěchovice a Třebenice, stavbě přehrady. Pro děti jsou připravené dva interaktivní prvky. Na trase jsou i dvě odpočívadla. Naučné cedule navíc obsahují  QR kódy. Pomocí chytrého telefonu si tak návštěvníci mohou tyto kódy nahrát a poslechnout trampské písně nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie

Realizátor:  ZO ČSOP Zvoneček

Představeno veřejnosti: 15. 10. 2013

Pňovský luh

Pňovský luh tvoří spolu s nedalekým Veltrubským a Libickým luhem největší a nejzachovalejší komplex lužních lesů v Čechách.  Naučná stezka provede návštěvníky porosty místy až pralesovitého rázu s řadou starých stromů, s množstvím hmyzu, ptáků a hájových květin.  Uvidí tu i řadu tůní, které jsou pozůstatkem starého labského koryta před jeho regulací v 19. století a které slouží jako domov pro mnoho druhů obojživelníků. Na jaře tu najdeme dymnivky, orseje a sasanky.V létě kvetou na březích Labe lekníny, stulíky nebo šípatky.

Realizátor:  ZO ČSOP Polabí

Představeno veřejnosti: 31. 8. 2013

Umíř

Na místě zaniklé osady  Umíř  umístil Česky svaz ochránců přírody naučné cedule, které návštěvníky seznámí jednak s historií místa, která sahá až do 17. století ale i s předmětem zájmu ochrany přírody. Tím je zde dochovaný luční porost a přes stolet starý ovocný sad. V zájmu bezpečnosti bylo zakryto pět dochovaných studní a jedna z nich byla doplněna o rumpál, tak aby návštěvníci mohli využít zdejší vodu. Lákadlem pro turisty je i kryté posezení s možností bivakovacího přespání tří lidí. Zájemci zde mohou strávit noc a druhý den pokračovat krásnou přírodou přírodního parku Manětínská hornatina dál.

Realizátor: ZO ČSOP Berkut

Představeno veřejnosti: 17. 8. 2013

Lačnovské šafrány

Šafrán bělokvětý se v naší republice vyskytuje jen na několika místech a nejvíce menších lokalit, jakési „ohnisko“ výskytu této silně ohrožené rostliny, je v okolí valašské obce Lačnov. Kvete brzy poté, co roztaje sníh. Najdeme ho tedy v březnu a dubnu v mnohočetných koloniích. Tato místa jsou hojně navštěvovaná veřejností. Cílem projektu bylo označení 4 nejpočetnějších kolonií informačními tabulemi tak, aby byla veřejnost informována o mimořádné hodnotě šafránu, historii jeho výskytu i nutných pravidlech chování na lokalitách.

Realizátor: ZO ČSOP Valašské Meziříčí

Představeno veřejnosti: 19.4.2013


Heřmanický rybník

Soustava pěti rybníků spolu s přilehlými více než 100 ha rákosin (největší rákosiny ve Slezsku) je jedinečnou lokalitou i v mezinárodním měřítku. Je domovem nejméně 250 ptačích druhů, z nichž více jak dvacet patří k chráněným v celé Evropské unii. Díky třem z nich - ledňáčkovi říčnímu, bukáčkovi malému a slavíku modráčku středoevropskému – je Heřmanický rybník a jeho okolí i součástí jedné z jednačtyřiceti ptačích oblastí ČR. Vedle ptáků zde žije také mnoho druhů obojživelníků, z nichž nejvýznamnější je celoevropsky chráněný čolek velký.

Realizátor: ZO ČSOP Onyx
Představeno veřejnosti: 30. 10. 2012

Ořešník

Díky projektu byla obnovena a rozšířena návštěvnická infrastruktura na turistické přístupové cestě pod vrchol Ořešníku - známého výletního místa s krásným výhledem na Hejnickou kotlinu a Frýdlantsko. Nachází se tu unikátní společenstvo jedlobukového pralesa na suťových svazích severní části Jizerských hor. V rámci projektu zde bylo obnovené zábradlí, kamenné stupně a svodnice. Přístupová cesta pod vrchol se tak stala bezpečnější pro výletníky a byla doplněna o odpočinkové lavičky a informační panel.

Realizátor: ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory

Představeno veřejnosti: 7. 10. 2012

Bohumilická alej

Místo: Asi 6 km severně od města Vimperk v Jihočeském kraji se nachází Bohumilická alej. Její stromy lemují cestu vedoucí z Bohumilic do Bošic.  Toto památné stromořadí je tvořené lípami srdčitými a velkolistými.  Lip je celkem 76 a jejich věk je odhadován na 150 let. V místě krásného výhledu do kraje byla instalována informační cedule, posezení a lavička.

Realizátor:  ZO ČSOP Šumava

Představeno veřejnosti: 5.10. 2012

Mýto

Místo: Jihovýchodně od Prahy u obce Nedvězí se nachází přírodní rezervace Mýto. Krásný a skrytý kousek přírody byl veřejnosti zpřístupněn formou naučné stezky. Osou stezky je potok Rokytka, který zde přirozeně meandruje. Zalesněné údolí si tu zachovalo původní charakter s černýšovou dubohabřinou a habrovou javořinou na svazích, s luční nivou a suchomilnou skalní vegetací. Zatím poslední přírodovědecký průzkum tu zaznamenal 22 druhů savců, zajímavé druhy rostlin, motýlů a ptáků. 

Realizátor:  ZO ČSOP Botič - Rokytka

Představeno veřejnosti: 27. 9. 2012

Dětská přírodní rezervace Pančava

 Místo: Pozořice, kraj Jihomoravský

Významnou část Panské zahrady v centru Pozořic získala obec po roce 1989 pro veřejně prospěšné účely. V dolní části zahrady, která byla částečně podmáčená, byly před několika lety vyhloubeny malá a velká tůň pro obojživelníky. Již následující rok se zde rozmnožila ropucha zelená a čolci. Počet vodních ptáků, ryb i obojživelníků začal postupem času narůstat. Zajímavostí je skupina vrb křehkých, které svými křivolakými kmeny připomínají stromy v tropickém pralese. Lokalita byla doplněna o informační panel s tématikou vodních ptáků.

Realizátor: ZO ČSOP Pozořice

Představeno veřejnosti: 26. 9. 2012

Housle

Místo: Praha-Lysolaje, Praha hl. město

Lokalita Housle je součástí Přírodního parku Šárka-Lysolaje. Jedná se o významný a v okolí Prahy neobvyklý geomorfologický útvar. Dnes již neexistující potok zde ve vrstvách spraší, pískovců, opuk a břidlic vyhloubil  několik set metrů dlouhý, až třicet metrů hluboký kaňon. Zajímavé jsou však Housle nejen z hlediska geologie. Díky chladnému vlhkému prostředí se na dně rokle vyskytuje řada druhů mechů a hub, při horní hraně naopak najdeme velmi vzácný teplomilný keř třešeň křovitou. Lokalita je též domovem řady živočichů, ať již jde o ptáky, drobné savce nebo hmyz. V dolní části údolí se nachází pověstmi opředená Zázračná studánka s kapličkou. 

Realizátor: ZO ČSOP Dům ochránců přírody

Představeno veřejnosti: 20. 9. 2012


Vidžín - Telecí potok - Dřevohryzská kyselka

Místo: Vidžín, kraj Plzeňský

Trasa zážitkové stezky představuje návštěvníkům krajinu Tepelské vrchoviny v okolí Vidžína a Tepelského potoka.  Charakter celého krajinného celku utváří hluboká údolí s potoky, kopce sopečného původu, louky rozkvetlých orchidejí i prameny minerálních vod. Na stezce byly instalovány naučné tabule a byl obnoven a zastřešen pramen Dřevohryzské kyselky spolu s úpravou pěšiny a dřevěného chodníků.

Realizátor:  ZO ČSOP Berkut

Představeno veřejnosti: 17. 9. 2012

Kolo

Místo: Slavkov, kraj Zlínský

Mokřadní louka Kolo, s největším výskytem orchideje-prstnatce pleťového,  která  se nachází v Bílých Karpatech. Na lokalitě roste řada vzácných druhů rostlin, žijí obojživelníci, hadi i motýli. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě zde byl pro návštěvníky nainstalován informační panel o lokalitě a vzniklo tu přírodní posezení u studánky. Louka byla vytyčena dřevěnými kůly a pro hady  a ještěrky zde byla vybudována hadí líheň. 

Realizátor: ZO ČSOP Pantoflíček

Představeno veřejnosti: 26. 8. 2012

Ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka

Místo: Litovice, kraj Středočeský 

Pozorovatelna ptactva se nachází na břehu Litovického rybníka, který je součástí přírodní památky Hostivické rybníky, chránící kromě zdejších rybníků i přilehlé lesní a mokřadní pozemky. Tato oblast je bohatá na řadu hnízdících i celoročně žijících ptáků, což byl i hlavní důvod pro vyhlášení místa za chráněné území.
Pozorovatelna leží na naučné stezce Hostivické rybníky, která měří 2,5, km. U vstupů na stezku jsou nainstalovány informační tabule s mapou trasy. Jednotlivá zastavení stezky jsou však v terénu vyznačena pouze čísly a návštěvníci si mohou průvodce stáhnout na internetu.  

Realizátor:  ZO ČSOP Hostivice

Představeno veřejnosti: 18. 1. 2012

Cech Sv. Víta

Místo: Trstěnice, kraj Karlovarský


Jedná se o rozsáhlé území bývalého vojenského cvičiště, které je v současnosti chráněno jako přechodně chráněné území. Cílem místní ZO ČSOP je především ochrana lokality v souvislosti s výskytem jednoho z nejvzácnějších evropských motýlů hnědáska chrastavcového, spočívající v mozaikové seči a vyřezávání náletu. Na lokalitě se v květnu a červnu vyskytují i orchideje, např. vemeník dvoulistý, prstnatec májový. Pro veřejnost byla vybudována okružní stezka a několik altánů a vyhlídek. 

Realizátor: ZO ČSOP Berkut

Představeno veřejnosti: 25. 11. 2011

Cech Sv. Víta_odpočívadlo

NS Okolo Vřesiny

Místo: Vřesina, kraj  Moravskoslezský

Nová naučná stezka představuje okolí obce Vřesina na Opavsku jako entomologicky, botanicky a ornitologicky bohatou lokalitu na celou řadu chráněných a ohrožených druhů. Trasa provede návštěvníky Přírodní rezervací Dařenec a jeho polonskými dubohabřinami. Pokračuje  alejí ovocných dřevin včetně krajových odrůd až k „Vodnímu dolu“, kde se nachází studánka a lesní rašeliniště.  

Realizátor: ZO ČSOP Levrekův ostrov

Představeno veřejnosti: 19. 11. 2011

NS Okolo vřešiny

Panská skála

Místo: Habrovany, kraj Jihomoravský

Naučné infopanely na Panské skále přiblíží návštěvníkům zdejší  přírodu a zajímavou geologickou historii místa. Přírodní památka se nachází v prostoru bývalého lomu na kámen, kde vznikla soustava malých tůněk. Na tomto místě najdeme řadu obojživelníků.

Realizátor: ZO ČSOP Pozořice

Představeno veřejnosti: 13. 11. 2011

Panská skála

Chlumská hora

Místo: Chlum, Karlovarský kraj

Chlumská hora je Přírodní rezervací a  nachází se nedaleko Manětína na samém hranici Karlovarského a Plzeňského kraje. Vrchol hory se nachází v nadmořské výšce 640,5 m. Převýšení lokality oproti okolní krajině  je velmi výrazné, proto je tu také tak krásný výhled do kraje. Součástí vyhlídky je příjemné posezení, z něhož lze sledovat krajinu Manětínska doslova z ptačí perspektivy. Při troše štěstí a pozornosti lze spatřit i jeden z pokladů Chlumské hory – jeřáb manětínský. Tohoto unikátního křížence jeřábu dunajského a jeřábu břeku také jinde na světě nepotkáte.

Realizátor:  ZO ČSOP Alter Meles

Představeno veřejnosti: 20. 10. 2011

Chlumská hora

Capartické louky

Místo: Capartice, kraj Plzeňský

Lokalita Carpatické louky se nachází v jižní části CHKO Český les. Zde, nedaleko Domažlic,  v blízkosti obce Carpatice, se nachází louka plná orchidejí, bílých květů kopretin a jiných pestrých rostlin. Na Carpatické louce se daří především mochnu bahennímu, kozlíku dvoudomému či zmíněné kopretině. Zdejší naučná stezka představí návštěvníkům především využití vody.

Realizátor:  ZO ČSOP Sylva Lunae

Představeno veřejnosti: 29. 9. 2011

Střelenská louka

Místo: Střelná u Košťan, kraj Ústecký

Jedna z posledních zachovalých vlhkých podhorských luk v Podkrušnohoří, kde se vyskytuje řada botanických unikátů např. orchidej prstnatec májový (především v jarním období) nebo kapradinka hadilka obecná a  bařička bahenní. Vzácnou lokalitu se podařilo v minulosti ČSOP vykoupit a zachránit ji před případnou zástavbou. Byly zde umístěny informační tabule a posezení. Dále tu byla obnovena přístupová cesta na lokalitu a vybudovano ohrazení pozemku proti vjezdu motoristů. 
 

Realizátor:  ZO ČSOP Teplice Fergunna

Představeno veřejnosti: 27. 8. 2011

 

Na cvičišti

Místo: Valašské meziříčí, kraj Zlínský

Lokalita se nachází v prostoru příměstského lesoparku města Valašské Meziříčí. Místo dříve užívala Československá armáda, která jej  však v roce 1997 opustila. Díky citlivému přístupu velitelství železničního vojska z předešlé doby byla však zdejší příroda zachována ve velmi dobrém stavu. Součástí lokality  je jezírko, které představuje pomyslnou perlu areálu a je lemováno řadou stromů. Rybník je domovem pro škeble, raky, kachny i řadu pěvců. Přístup k Naučné stezce kolem rybníčku je bezbariérový.

Realizátor: 1. ZO ČSOP Valašské meziříčí

Představeno veřejnosti: 4. 8. 2011

 

Semanínská stezka

Místo: Semanín, kraj: Pardubický


Stezka s deseti stanovišti seznámí návštěvníky s tajuplným světem orchidejí, které rostou v obecním sadu. Dále je provede kolem smírčího kříže a bukovým lesem, kde se nachází  krásná vyhlídka do kraje. Stezka také poučí o geologii místa, štolách na lupek, i o historii obce Semanín. Zájemci zde rovněž uvidí prostor bývalé vojenské střelnice, který si po odchodu vojáků za svá nová bydliště vybralo mnoho rostlinných i živočišných druhů Jde také o první naší stezku, na které je vybudované knajpoviště.

Realizátor:
ZO ČSOP Podorlicko

Představeno veřejnosti: 28. 11. 2010

 

 

Mojžíšův pramen- Císařský kámen

Místo: Liberec, kraj Severočeský

Nová naučná stezka byla vybudovaná ve velmi cenné dosud nechráněné oblasti mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Na stezce je umístěno šest panelů s informacemi o přírodě. Návštěvník má tak možnost dozvědět se zajímavosti o životě a významu lesa i jeho obyvatelích a zodpovězením několika otázek si vyzkoušet svůj postřeh i znalosti o přírodě.

Realizátor: ZO ČSOP Armillaria

Představeno veřejnosti: 27. 11. 2010

Žákova hora

Místo : Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

Přirozené lesní prostředí rezervace hostí široké spektrum rostlinných a živočišných druhů. Na této lokalitě byl zaznamenán výskyt až 367 druhů hub, roste tu krásný a chráněný lýkovec jedovatý, či vzácný mech dvouhrotec zelený. Za své bydliště si toto místo vybrali např. tesaříci a střevlíci, datlové, puštíci a další. Na lokalitě je vybudováno 10 nových informačních panelů s informacemi o přírodě a historii Žákovy hory.

Realizátor: ZO ČSOP Žďár nad Sázavou

Představeno veřejnosti: 13. 11. 2010

Sudslavický okruh

Místo: Vimperk, kraj Jihočeský

Po 33 letech byla zrekonstruována jedna z nejstarších pošumavských stezek. Při rekonstrukci bylo po celé délce stezky umístěno 15 nových infotabulí. Vedle nich byly instalovány také dvě úvodní tabule na nástupní místa okruhu, tedy k mlýnu Vanických a na nádraží v Bohumilicích v Čechách. Stezku doplnil také dřevěný mobiliář jako lavičky, zábradlí, přelezy pastvin a stojan na vrcholovou knihu.

Realizátor: ZO ČSOP Šumava

Představeno veřejnosti: 5. 11. 2010

Skalka

Místo : Kunčice pod Ondřejníkem, kraj Moravskoslezský

 V oblasti Moravskoslezských Beskyd se nachází přírodní rezervace Skalka, která ukrývá zbytky přirozené jedlobučiny místy pralesovitého charakteru. V lese, který si může žít „po svém“a který vytváří oázu pro řadu chráněných druhů zvířat najdete deseti nových info panelů i dvě odpočívadla.

Realizátor: ZO ČSOP Onyx

Představeno veřejnosti: 3. 11. 2010

Poustka

Místo: Pozořice, kraj Jihomoravský

Na okraji Pozořic u Brna vystupuje mezi poli zajímavý pahorek. Je to Poustka, kopec pojmenovaný podle poustevníků, kteří zde na lichtenštejnském panství žili v 18. století. Dnes jsou pro návštěvníky připraveny 4 naučné tabule s lavičkami.

Realizátor: ZO ČSOP Pozořice

Představeno veřejnosti: 23. 10. 2010

Vodní  svět

Místo: Lesná, okres Tachov, kraj Plzeňský

Jedinečný život lesních rybníčků Na Kolmu přibližuje od začátku října návštěvníkům Českého lesa nová naučná stezka Vodní svět. Okružní stezka, dlouhá necelé 2 km, seznamuje zájemce prostřednictvím informačních tabulí a několika pozorovatelen s bobrem a dalšími zajímavými obyvateli tohoto "ztraceného" místa.

Realizátor: ZO ČSOP Sylva Lunae

Představeno veřejnosti: 3. 10. 2010

Choryňský mokřad

Místo: Valašské Meziříčí, kraj Zlínský

Na rozlehlé ploše téměř 21 ha jsou zde chráněna unikátní mokřadní společenstva s výskytem řady zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.  Svůj domov tu našlo přes třicet druhů vážek, několik druhů ohrožených motýlů i tzv. mokřadní stálice v podobě rozmanité přehlídky obojživelníků. Na lokalitě byly umístěny dva informační panely o obyvatelích tohoto jedinečného místa.

Realizátor: SRS ČSOP Valašské Meziříčí

Představeno veřejnosti: 1. 10. 2010


 

Rezavka

Místo: Ostrava Svinov, okres Ostrava, kraj Moravskoslezský
Kudy tam: U shoping parku v Ostravě přejdeme po mostě přes řeku Odru. Naučná stezka Rezavka začíná na druhé straně řeky Odry pod mostem.

Rezavka byla v roce 1998 vyhlášena přírodní rezervací a díky tomu si zachovala koplex velmi vzácných lesních, lučních a vodních biotopů. Nový informační systém poskytne návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují. V severozápadní části rezervace u Vrbenského rybníka byla nově nainstalována ptačí pozorovatelna pro environmentální výchovu žáků, ale i pro širokou veřejnost.

Realizátor: ZO ČSOP 73/18 Alces

Představeno veřejnosti: 14. 11. 2009

Štěpán

Místo: Děhylov, Ostrava - Martinov, okres  Ostrava, kraj Moravskoslezský
Kudy tam: Ze zastávky MHD Martinov po modré turistické značce až k rybníku Štěpán.

Přírodní rezervace Štěpán chrání rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Jedná se o unikátní přírodní lokalitu, kde bylo zaznamenáno až 160 druhů ptáků. Na naučné stezce je celkem 10 zastavení, z nichž 6 je přímo v přírodní rezervaci Štěpán a další čtyři slouží k navedení do přírodní rezervace. Návštěvníci se z nového informačního systému dozví, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují.

Realizátor: ZO ČSOP 73/19 Onyx

Představeno veřejnosti: 14. 11. 2009


  

Medník                                                                                             

Místo: Hradišťko, okres Praha západ, kraj Středočeský
Kudy tam: Naučná stezka začíná na nádraží v Petrově u Prahy a je značena klasickým zelenobílým značením naučných stezek.

Medník (416,5 m. n m.) je význačný kopec u Pikovic na území obce Hradišťko v Posázaví. V malebném údolí řeky Sázavy a na zalesněných svazích pod vrcholem Medník, se nachází jedna z nejstarších naučných stezek. Čtrnáct nově nainstalovaných tabulí představuje Medník ze všech možných stran. Návštěvníci mají možnost přečíst si informace o místních bučinách, významu lesa a stromů, o suťových lesích, mohou se dozvědět zajímavosti z geologie, o historii trampingu, vodáctví a turistice v oblasti Posázavského pacifiku.

Realizátor: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Představeno veřejnosti: 27. října 2009

Vladař                                                                                              

Místo: Vladořice, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský
Kudy tam: Naučná stezka Vladař vede při červené turistické znašce z Vladořic až na vrchol Vladaře.

Čedičová hora Vladař (693 m. n m.) je výraznou dominantou kraje. Na jeho vrcholu se nachází zbytky keltského hradiště a v posledních letech zde probíhá archeologický výzkum. Stezka vás provede botanicky unikátními loukami na úbočí Vladaře s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Devět informačních panelů při červeně značené stezce z malé osady Vladořice až na vrchol majestátné hory Vladař informují o přírodní rezervaci Vladař, o historii, archeologických výzkumech, ptactvu a květeně v okolí.

Realizátor: ZO ČSOP 24/02 Alter meles

Představeno veřejnosti: 17. října 2009

Podkovák                                                                                     

Místo: Lesná, okres Tachov, kraj Plzeňský
Kudy tam: Z Lesné po silnici směrem na Starou knížecí Huť. Po 1 km  odbočuje doleva vyasfaltovaná stezka. Po levé straně je naučná stezka Podkovák.

Naučná stezka přiblížuje vrchovištní rašeliniště Podkovák, ležící v severní části CHKO Český les. Dřevěný povalový chodníček dovede zájemce až do nitra rašeliniště na jehož konci je zastřešený altán s informačním panelem, který seznámí návštěvníky s Podkovákem a životem v něm a zároveň představí další rašeliniště v západních Čechách, jako jsou Kladské rašeliny ve Slavkovském lese a Šumavské slatě. Podél chodníčku jsou informační tabule, na kterých je vyobrazena květena rašeliniště. Na povalovém chodníku jsou vygravírované stopy živočichů, které můžete v této lokalitě potkat.

Realizátor: ZO 31/08 ČSOP Sylva Lunae

Představeno veřejnosti: 10. října 2009

Kudlačena                                                                                                      

Místo: Horní Bečva, okres Vsetín, kraj Zlínský
Kudy tam: Od autobusové zastávky v blízkosti kempu u přehrady v Horní Bečvě po žluté značce směrem Kladnatá rozcestí. Po 3 km značená odbočka do leva u rozcestníku Kudlačena (hřeben). Po 100 metrech jste na Kudlačeně.

Kudlačena je typická podhorská rašelinná louka, jakých je v Beskydech poskrovnu. Lokalita je unikátní ukázkou podmáčených lučních stanovišť se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů a typickým pasekářským osídlením v okolí. V těsné blízkosti chráněného území byly instalovány dva informační panely pojednávající o přírodě a historii jednoho z přírodovědně nejzajímavějších míst v Beskydech, byla upravena studánka a instalována malá lavička pro návštěvníky.

Realizátor: Severomoravské RS ČSOP 100/RS Valašské Meziříčí

Představeno veřejnosti: 3. října 2009 

Podlešákův jilm

Místo: Boubská, okres Prachatice, kraj Jihočeský                                         
Kudy tam: Z Vimperka směrem na Prachatice a po podjetí železničního viaduktu druhá odbočka doleva do osady Boubská. V Boubské první odbočka vlevo a podél starého kravína po nezpevněné cestě až k jilmu.        
                                                                              

Podlešákův jilm v Boubské u Vimperka je jeden z největších, zcela vitálních jilmů v celé České republice. Obvod stromu dosahuje úctyhodných čtyř metrů a výška koruny je 22 metrů. Koncem roku 2008 byl vyhlášen památným stromem.
V okolí jilmu byly odstraněny konkurenční náletové dřeviny a strom byl odborně ošetřen. Byla zde nainstalována dřevěná akátová lavička a tabule se zajímavými informacemi o jilmech v naší krajině.

Realizátor: ZO ČSOP 19/05 Šumava

Představeno veřejnosti: 10. září 2009

Nad řekou

Místo: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský
Kudy tam: Směrová tabule u výrobního areálu Elektro vás navede do areálu Bečovské botanické zahrady jejíž součástí je lokalita Nad řekou.

Lokalita Nad řekou je nedílnou součástí Bečovské botanické zahrady, která slouží k prezentaci a poznání přirozených lesních porostů v údolí řeky Teplé. Bečovská botanická zahrada s alpinem a sbírkou cizokrajných dřevin byla založena v divokém skalnatém údolí řeky Teplá na jižním okraji Bečova koncem 20. let 20. století. Návštěvníci se zde seznámí s výsledkem činnosti mnoha generací obyvatel bečovského údolí a jejich  způsobu hospodaření a využívání krajiny. Můžete se zde projít po obnovených historických stezkách, vestavěných ve strmém svahu, posedět v nově vybudovaném srubu či se z nově upravené skalní vyhlídky pokochat pohledem do kaňonu Teplé. Na třech informačních tabulích se můžete dočíst řadu zajímavostí o historii, přírodě i postupné obnově těchto míst.
 
Realizátor: ZO ČSOP 23/02 Berkut

Představeno veřejnosti: 6. září 2009

 

Biocentrum Mokroš

Místo: Mořice, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Kudy tam: Za obcí Mořice, směrem na Němčice, je třeba odbočit doleva, do polí. První panel naučné stezky je hned u cesty. V dáli na konci topolového stromořadí je vidět mokřad Mokroš.

Mokroš je mokřad uměle vytvořený na zamokřený polích u obce Mořice. V roce 2004 zde byly vytvořeny terénní vlny a umělé tůně, ve kterých se celoročně drží voda. Vodní hladina kolísá podle množství dešťových srážek. Okolo tůní byly vysázeny dřeviny, ze kterých by měl časem vzniknout lužní les. U největší tůně byla v rámci projektu postavena ptačí pozorovatelna, kterou se suchou zemí spojuje povalový chodník. Mokroš je také nová naučná stezka propojující mokřad s obcí Mořice.

Realizátor: ZO ČSOP 61/06 Haná

Představeno veřejnosti: 26. června 2008


Hasina

Místo: Lipenec, okres Louny, kraj Ústecký
Kudy tam: Odpočívadlo je na okraji obce Lipenec, při výjezdu z obce směrem na Žatec.

Naučná stezka Údolí Hasiny u Lipence provádí návštěvníky po stejnojmenné přírodní památce. Ta je významným nalezištěm zkamenělin druhohorních organizmů, ale i současných druhů zvláště chráněných rostlin a živočichů.

Návštěvníci se před procházkou po stezce neměli kde sejít nebo po jejím absolvování odpočinout. Dnes jim to umožňuje nový areál s lavičkami a houpačkou pro děti. Dozví se zde také základní informace o naučné stezce.

Realizátor: ZO ČSOP 38/01 Hasina Louny

Představeno veřejnosti: 20. září 2008

Jelenice

Místo: Hostěnice, okres Brno venkov,
kraj Jihomoravský
Kudy tam: Louka leží vedle ekocentra Jelenice v údolí Hostěnického potoka. Ekocentrum sídlí v bývalé lovecké chatě. Dostat se k němu dá po žluté turistické trase z Hostěnic.

Louka u Jelenice je stanovištěm mnoha zajímavých rostlin, zejména vstavače májového. Aby návštěvníci do louky zbytečně nevstupovali, byl přes ní postavený haťový chodníček. K louce byla umístěna informačně naučná tabule, která se v budoucnu stane základem variabilně upravované naučné stezky pro děti a mládež z okolních škol.

Realizátor: ZO ČSOP 55/07 Pozořice

Představeno veřejnosti: 13. října 2007

Kamenec

Místo: Kamenec u Radnic, okres Rokycany,
kraj Plzeňský
Kudy tam: Z obce Kamenec se na lokalitu dá dostat po zelené turistické trase. Lokalita leží u silnice mezi Kamencem a Radnicemi.

Kamenec je nenápadné území kousek od silnice. Jeho součástí jsou skalnaté stráně se stepními porosty navazující na mokřady v nivě Radnického potoka. Toto území však nabízí ideální podmínky pro výskyt vzácných druhů hmyzu. Zejména kvůli dvěma druhů motýlů – modrásek bahenní a modrásek očkovaný, byl Kamenec navržen do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Na okraji louky bylo postaveno odpočívadlo se dvěma informačně naučnými panely.

Realizátor: ZO ČSOP 29/02 Radnice

Představeno veřejnosti: 5. listopadu 2008


 

Les plný smyslů

Místo: Krásná Lípa, okres Děčín, kraj Ústecký
Kudy tam: Stezka se nachází v areálu Terénní základny Buk.

Terénní základna Buk v Krásné Lípě slouží k různým výukovým programům pro školy v širokém okolí.

Smyslově naučná stezka Les plný smyslů učí děti poznávat přírodu nejenom očima, ale i ostatními smyly. V pytlíčcích na ně například čekají různé přírodní materiály, které mají poznat hmatem, jinde jsou zase připravené pytlíčky s bylinkami, které mají poznat podle vůně. Vyzkouší si také třeba zvuk dřeva nebo jestli poznají, po čem jdou.

Realizátor: ZO ČSOP 33/04 Tilia

Představeno veřejnosti: 11. listopadu 2008


 

Lom Chlum

Místo: Srbsko, okres Beroun, kraj Středočeský
Kudy tam: Lom leží na kopci nad Srbskem. Kousek cesty je možné jít po zelené turistické trase (směrem k Solvayovým lomům). Na kopci nad obcí je třeba  trasu opustit a vydat se po polní cestě směrem k údolí Berounky.

Z lomu na Chlumu je přístup do nejrozsáhlejšího jeskynního systému  v Českém krasu. Na výzdobu jsou zdejší jeskyně chudé, zato je využívají netopýři jako své zimoviště. Jeskyně patří také k významným nalezištím kosterních pozůstatků prehistorických zvířat. Informace o lomu, jeskynním systému a jeho historii jsou spolu s informacemi o jejich současném využití na novém informačním panelu. Panel stojí spolu s lavičkou u okraje lomu.

Realizátor: ZO ČSOP 11/30 Nyctalus

Představeno veřejnosti: 30. srpna 2008

Lom Myslík

Místo: Palkovice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
Kudy tam: Po přejetí říčky Ondřejnice cestou z Hukvald do Myslíku, je třeba odbočit doleva mezi chaty. Po zdolání kopce je po pravé straně vidět ohrada u lomu.

Během let 2006–2007 byl lom Myslík revitalizován. Lom byl vyčištěn, byly odstraněny náletové dřeviny a vybudovány tůně. Kromě odkrytí zajímavého geologického profilu, bylo hlavním důvodem zlepšení podmínek pro růst teplomilné a suchomilné vegetace a také zlepšení podmínek pro stávající populaci chráněných druhů plazů. Okryté sklaní stěny jsou vhodným prostorem pro hnízdění ptáků vytlačených z okolní krajiny.
Aby byl lom zabezpečen proti zavážení odpadu a nelegální těžbě kamene, byl vstup přehrazen dřevěnou ohradou. U ohrady byla umístěna informační tabule s údaji o lomu a o životě v něm.

Realizátor: ZO ČSOP 73/18 Alces

Představeno veřejnosti: 27. září 2007

Mločí studánka

Místo: Myslík, okres Frýdek-Místek,
kraj Moravskoslezský
Kudy tam: Mločí studánka leží nedaleko lomu Myslík a dostat se k ní dá stejnou cestou. Po přejetí říčky Ondřejnice cestou z Hukvald do Myslíku, je třeba odbočit doleva a dát se do kopce mezi chaty. Cestou se dá dojít až ke studánce.

Mločí studánka je pramen, který vytéká kousek od lomu Myslík. Je spolu s ním součástí Minirezervace obojživelníků. Minirezervace je území na západním svahu vrchu Kožná, kde se v hojné míře vyskytují různé druhy obojživelníků. Z Mločí studánky si berou vodu lidé ze širokého dalekého okolí. Zároveň se v ní rozmnožuje mlok skvrnitý. Nad výtokem vody byl postaven přístřešek a byl upraven přístup ke studánce. Cílem úprav bylo zabránit lidem vstupovat do mokřiště pod výtokem vody a tím ochránit obyvatele studánky. Přes cestu nad studánkou je její prameniště. Lidé přijíždějící pro vodu si na něm s oblibou odstavili auto. Nyní jim v tom brání nová dřevěná ohrada, na které je také informační panel o studánce.

Realizátor:
ZO ČSOP 73/18 Alces

Představeno veřejnosti: 25. října 2008

Naučná stezka biokoridorem Hloučela

Místo: Prostějov, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Kudy tam: První panel naučná stezky je v místě, kde Olomoucká ulice překračuje říčku Hloučelu na trase Prostějov Olšany. Podél Hloučely vede zelená turistická trasa.

Říčka Hloučela a lesopark na jejích březích tvoří jediný souvislý pás přírodní zeleně na okraji města Prostějov. Slouží jako biokoridor pro rostliny a živočichy a zároveň jako odpočinková zóna pro obyvatele města. Biokoridor Hloučela má své přírodní zajímavosti, i problémy. Ty nejdůležitější a nejzajímavější jsou popsány na informačně naučných panelech nové naučné stezky.

Realizátor: ČSOP 61/RS Iris

Představeno veřejnosti: 28. listopadu 2007
Naučná stezka Bludovská stráň

Místo: Bludov, okres Šumperk, kraj Olomoucký
Kudy tam: První panel naučné stezky je na okraji zámeckého parku.

Bludovská stráň je významný krajinný prvek na okraji obce Bludov. Svým charakterem připomíná prales. Kromě stromů různého stáří se v ní dají najít třeba vzácní obojživelníci nebo rostliny. Na Bludovskou stráň plynule navazuje zámecký park. Přírodně zajímavá místa obce Bludov nyní propojuje naučná stezka. Návštěvníci kromě nich vystoupají také na kopec Brusná, ze kterého je za pěkného počasí krásný rozhled do okolí.

Realizátor: ZO ČSOP 75/10 Bludov

Představeno veřejnosti: 9. listopadu 2008

Naučná stezka Fryšták

Místo: Fryšták, okres Zlín, kraj Zlínský
Kudy tam: Některé z panelů naučné stezky jsou rozmístěné přímo v centru obce.

Město Fryšták a jeho okolí bylo v pravěku jednou z nejhustěji osídlených oblastí Zlínska. Dokazuje to třeba neolitické sídliště v nedaleké Fryštácké brázdě. Okraj města se navazuje také na přírodní park Hostýnské vrchy. Novou naučnou stezkou, která propojuje stopy historie se současnou přírodou, provází legendární první občan Fryštáku Andrýsek.

Realizátor:
ZO ČSOP 57/03 Ekocentrum Čtyřlístek

Představeno veřejnosti: 28. října 2008

Naučná stezka Chodníčky v Podbeskydí

Místo: Kunčice pod Ondřejníkem,
okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
Kudy tam: První panel naučné stezky je u autobusového nádraží v obci.

Obec Kunčice pod Ondřejníkem se nachází v podhůří Moravsko-slezských Beskyd. Půvabná podhorská krajina slouží již mnoho let k rekreaci obyvatel ostravské průmyslové aglomerace. Kromě čistého vzduchu a krásných výhledů poskytuje také útočiště mnoha vzácným druhům živočichů a rostlin. Naučná stezka prozradí návštěvníkům názvy nejznámějších kopců v okolí, seznámí s obyvateli vodních nádrží i lesa, ale také poučí o současných problémech této podhorské krajiny.

Realizátor: ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem

Představeno veřejnosti: 12. listopadu 2008

Naučná stezka Mnichovské Hadce

Místo: Mnichov, okres Cheb, kraj Karlovarský
Kudy tam: Naučná stezka začíná u Národní přírodní památky Upolínová louka, která leží u cesty mezi obcemi Prameny a Nová ves.

Upolínová louka, Křížky, Pluhův bor jsou jen některé krásná místa CHKO Slavkovský les. Kraje minerálních pramenů a typických druhů rostlin vázaných na specifické prostředí hadce. Návštěvník nové naučné stezky si prohlédne místa jmenovaná výše i mnohá další. Seznámí se s těžbou a využitím hadce a bude mít možnost ochutnat vodu z  pramene Grünské kyselky. Pozná také druhy rostlin, které se nevyskytují nikde jinde.

Realizátor: ZO ČSOP 23/08 Kladská

Představeno veřejnosti: 28. září 2008

Naučná stezka Pozorovatelna

Místo: Milovice, okres Nymburk, Středočeský kraj
Kudy tam: První panel naučné stezky a odpočinkový altánek jsou u silnice z obce Milovice na Lipník.

Díky způsobu využívání vojenského prostoru Milovice-Mladá vzniklo unikátní území se zachovalými společenstvy rostlin a živočichů. Celé území bylo proto navrženo do soustavy Evropsky významných území Natura 2000. Specifičnost tohoto území vyžaduje také zvláštní péči – je třeba napodobovat činnost armády. Po chráněné a evropsky významné lokalitě se tedy bude dál prohánět těžká vojenská technika. Prostřednictvím panelů naučné stezky se návštěvníci seznámí s historií bývalého vojenského výcvikového prostoru, s jeho největšími přírodními zajímavostmi i s neobvyklým způsobem péče.

Realizátor: ZO ČSOP 09/07 Polabí

Představeno veřejnosti: 22. září 2007

Naučná stezka Údolí pod Klíčem

Místo: Svor, okres Česká Lípa, kraj Liberecký
Kudy tam: Poslední odbočkou v obci Svor (cestou na Kytlice) se dá dojít na okraj lesa, kde je první panel naučné stezky.

Vrch Klíč je přírodní rezervací s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Na svazích Klíče a v údolí pod ním jsou v současné době monokulturní porosty smrků. Mezi nimi se však zachovala místa, kde se stále daří divoké přírodě.
Naučná stezka si klade za cíl seznámit převážně dětské návštěvníky s chováním v přírodě. Seznámí je také s rostlinami a živočichy, které mohou pod Klíčem potkat.

Realizátor: ZO ČSOP 01/14 „Natura, quo vadis?“

Představeno veřejnosti: 7. prosince 2007
Naučná stezka Velký Košíř

Místo: Nedošín, okres Svitavy, kraj Pardubický
Kudy tam: Naučná stezka začíná u hráze rybníka Velký Košíř. Dostat tam dá po červené turistické trase z Litomyšle do Nedošínského háje. Případně z vlakové zastávky Litomyšl-Nedošín cestou do Litomyšle.

Rybník Velký Košíř je ptačí ráj na okraji Litomyšle. Ptáci jsou nejnápadnějšími obyvateli rybníka, kromě nich je u něj možné pozorovat také mnoho dalších druhů živočichů. Třeba několik druhů obojživelníků, hmyz nebo netopýry.
Naučná stezka vede okolo rybníka. Informuje o historii rybníka i jeho obyvatelích z živočišné i rostlinné říše.

Realizátor: ZO ČSOP Litomyšl

Představeno veřejnosti: 5. října 2008

Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice

Místo: Praha, okres Praha, kraj Praha
Kudy tam: K prvnímu panelu naučné stezky se dá dojít po červené turistické trase z centra Vinoře směrem na Jenštejn. Panel stojí u cesty mezi Cukrovarským rybníkem a rybníkem Malá obůrka.

Vinořský park a Satalická bažantnice jsou chráněná území na okraji Prahy. Návštěvníci v nich najdou rybníky a lužní les, ale také archeologické památky.
Nová naučná stezka provede návštěvníky přírodní památkou Bažantnice v Satalicích, starou jírovcovou alejí, přírodní rezervací Vinořský park až k rybníkům ve Vinoři. Představí nejen krásy území, ale také problémy se kterými se potýká, jako je třeba ukládání odpadů. Nabízí také možnost aktivně si ověřit vědomosti a dovednosti.

Realizátor: „Natura, quo vadis?“

Představeno veřejnosti: 7. listopadu 2008


 

Naučná stezka Votočnice

Misto: Sázava, okres Benešov, kraj Středočeský
Kudy tam: Z centra města Sázavy se dá na Votočnici dostat po žluté turistické trase.

Votočnice je podmáčená louka na břehu řeky Sázavy. V roce 2006 na ní byly vytvořeny tůně a slepé rameno, které od té doby postupně obydlují na vodu vázaní živočichové a rostliny. Informačně naučné panely rozmístěné na Votočnici poskytují informace o jejích úpravách, historii místa i nedalekého města, a také třeba o řece Sázavě. 

Realizátor: ZO ČSOP 06/05 Sázava

Představeno veřejnosti: 31. března 2008


 

Naučná stezka Zahrady

Místo: Český Brod, okres Kolín, kraj Stredočeský
Kdy tam: První panel naučné stezky stojí u hráze rybníka Podviňák. Z Českého Brodu se k němu dá dojít po modré turistické trase.

Nad rybníkem Podviňák v Zahradách stojí Tuchorazská hláska. Poslední část tvrze, která byla rozebrána v 18. století. Tato klidná část Českého Brodu slouží k odpoledním výletům a odpočinku obyvatelům města i turistům. O historii tvrze i rybníků se návštěvník dozví na informačních panelech nové naučné stezky. Kromě historie jsou na panelech také třeba informace o způsobech cestování rostlin nebo vodních ptácích. Kresby použité na panelech vytvořili žáci místních škol.

Realizátor: ZO ČSOP 01/71 Koniklec

Představeno veřejnosti: 31. května 2008


 

Naučná stezka Zvolská Homole

Místo: Zvole, okres Praha-západ, kraj Středočeský
Kudy tam: První panel naučné stezky je na návsi obce Vrané nad Vltavou.

Zvolská Homole je skalní útvar kousek za Prahou s krásnými výhledy do kaňonu Vltavy. Zároveň je to přírodní rezervace s výskytem zajímavých a vzácných druhů hmyzu, zejména mravenců. Daří se zde dobře i vzácným rostlinám, proto se tu dá najít mnoho velmi zajímavých druhů. O Zvolské Homoli, její historii i jejích obyvatelích je nová naučná stezka, která nahradila původní, dávno již nefunkční stezku.

Realizátor: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Představeno veřejnosti: 4. listopadu 2008

Opičák

Místo: Liberec, okres Liberec, kraj Liberecký
Kudy tam: Lesík leží na okraji liberecké komerční zóny naproti nákupnímu středisku Globus.

Lesík a mokřad Opičák u libereckého letiště je unikátním územím, které se zachovalo prakticky uprostřed města. Lokalita byla vykoupena ze sbírky Místo pro přírodu. Jsou zde tůňky, které rádi využívají obojživelníci. Stromy zase nabízejí místo odpočinku i hnízdiště pro velké množství ptáků. Pohled do ptačí říše umožňuje nová ptačí pozorovatelna. Informace o tom, co v lesíku létá, běhá nebo roste poskytují dva informační panely. Opičák rádi využívali také motorkáři, nyní jim to velmi ztěžuje nová vstupní brána.

Realizátor: ZO ČSOP 36/08 Armillaria

Představeno veřejnosti: 30. října 2007

Pozorovatelna u rybníka v Blahutovicích

Místo: Blahutovice, Nový Jičín,
kraj Moravsko-slezský
Kudy tam: Rybník leží na jižním okraji obce Blahutovice, na Lučickém potoce.

Na okrajích rybníka v Blahutovicích vznikla mokřadní společenstva, obývaná zajímavými druhy živočichů. Aby bylo možné tyto živočichy v klidu pozorovat, vznikla na břehu rybníka dřevěná pozorovatelna. Rybník je na trase naučné stezky, pozorovatelna bude příležitostně sloužit dětem z okolních škol k výuce v přírodě i dalším návštěvníkům.

Realizátor: ZO ČSOP 70/05 Jeseník nad Odrou

Představeno veřejnosti: 26. dubna 2008

 

Zlatý vrch

Místo: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary,
kraj Karlovarský
Kudy tam: Zlatý vrch leží nad Bečovem (je na něm vysílač). Dojít se na něj dá cestou z Bečova do Chodova. Nejvýraznějším prvkem nového areálu je dřevěný altán nad silnicí. Pod ním a od něj přes silnici jsou ostatní prvky.
Zlatý vrch je dominantou Bečova nad Teplou. Má bohatou historii a je z něj krásný výhled do okolí. Je také oblíbeným místem setkání místních obyvatel. Nový areál nabízí místa k posezení, vyhlídkovou plošinu a altánu na místě bývalé katovny. Odpočinkový areál doplňují netradičně pojaté informační panely.

Realizátor: ZO ČSOP 23/02 Berkut

Představeno veřejnosti: 6. listopadu 2008

aktualizace 7.11.2022 | nahoru | tisk print