vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Vydavatelská činnost:
Pokyny pro vydavatele

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Zařazení publikace do metodické řady ČSOP

Pravidla dalšího vydávání publikací v rámci metodické řady

Všechny metodické materiály vydávané ÚVR ČSOP či SMOP ČSOP, nebo s jejich finanční podporou, jsou (v případě jejich vhodnosti) zařazovány do metodické řady ČSOP. Bude tedy upřednostňováno jejich vydávání jako součásti jednotné metodické řady, než jako samostatných publikací. Zařazení metodické příručky, pokud je vydavatelem ÚVR, podléhá schválení ÚVR.

Zařazování publikací do metodické řady ČSOP

O zařazení publikací (a jejich číslování) do metodické řady ČSOP rozhoduje PÚVR ČSOP na základě doporučení odborné komise.

O zařazení publikací do metodické řady ČSOP může požádat jakákoliv organizační složka Svazu. Metodické materiály vhodné k zařazení do metodické řady a vydávané ÚVR ČSOP či SMOP ČSOP (nebo s jejich finanční podporou) budou předkládány k zařazení do metodické řady automaticky.

Do metodické řady je možno zařadit především publikace, ve kterých jsou obsaženy návody či inspirace k činnosti vyplývající s poslání ČSOP. Metodiky jsou nadčasové, neměly by se mezi nimi objevovat sborníky ze seminářů a soutěží (jako např. metodika č. 8 či 23) i metodiky příliš úzce zaměřené (jako např. metodika č. 7 a 14). Pokud je vydávána obdobná metodika znovu, je dobré ji vydat jako druhé (rozšířené) vydání metodiky stávající (pod stejným číslem) - viz metodika č. 9.

Podmínkou konečného zařazení je schválení předlohy obálky, druhé titulní strany a tiráže publikace mediální pracovní skupinou (či PÚVR).

Organizační složka ČSOP jejíž publikace byla schválena k zařazení do metodické řady ČSOP, zajistí pro metodiku v dostatečném předstihu přidělení čísla ISBN. To obnáší stát se účastníkem systému ISBN (pokud tak již neučinila dříve) registrací u Národní agentury ISBN v ČR, adresa: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1, tel. 02/ 2166 3306, 2422 9570. Upozornění: ze systému ISBN po zaregistrování již nelze vystoupit.

Podoba metodik vydávaných v metodické řadě ČSOP

Pro vzájemnou propagaci a snadnou identifikaci publikací vydaných v rámci metodické řady ČSOP budou u publikací vydávaných v rámci metodické řady používány některé shodné znaky:

  • formát A5 (libovolná vazba, libovolný papír - zpravidla tužší obal)
  • titulní strana obálky bude opatřena cca 1,5 cm širokým pruhem na horním i dolním okraji (tento pruh bude barevně odlišen v případě barevné obálky, odstínem šedi odlišen v případě černobílé obálky), v horním pruhu bude text: "Metodika Českého svazu ochránců přírody č. ?", v dolním "místo vydání, rok vydání". V dolní polovině titulní strany obálky bude obsaženo jméno autora v horní polovině název metodiky (název musí odrážet její obsah). Mezi názvem metodiky a autorem bude zpravidla umístěn obrázek (pérovka, fotka) vztahující se k obsahu metodiky. Na titulní straně metodiky bude umístěn znak ČSOP ("kytkopták" a u metodik věnovaných ekologické výchově a práci s dětmi a mládeží "kačenka") a to zpravidla v dolní části stránky pod jménem autora. (Jako určitý vzor titulní strany obálky lze uvažovat metodiky č. 9-13 a 16-19, 24).
  • metodika bude na první straně obsahovat vnitřní titulní stranu, na které bude uveden název metodiky, text: "Metodika ČSOP č. ?", autor metodiky a vydavatel. Může zde být uveden i seznam donátorů na vydání metodiky.
  • metodika bude na druhé straně dole obsahovat tiráž s těmito údaji: Název metodiky, text: "Metodika ČSOP č. ?", jméno autora (ev. dalších osob: ilustrátora, technického redaktora atd.), jméno a adresu vydavatele, náklad, kolikáté je to vydání, počet stran (ev. počet obrázků, fotek). Může zde být uveden i seznam donátorů na vydání metodiky, jméno tiskárny, DTP studia apod. Jako poslední údaj na stránce bude samostatně uvedené číslo ISBN, umístěné 2-3 cm od spodního okraje stránky. Do horní části druhé stránky se doporučuje umístit “katalogizační záznam”, který na požádání zdarma dodá Národní knihovna v Praze (potřebuje k tomu zapůjčit na 48 hodin poslední korekturní obtah publikace včetně vnitřního titulního listu a tiráže), konkrétně Renata Poláková, tel.: 02/ 2166 3298. Tento katalogizační záznam je třeba v metodice uvést přesně podle podkladů Národní knihovny včetně uvedení mezer a interpunkcí.
  • na třetí straně metodiky bude začínat obsah metodiky. Metodika bude dále zpravidla obsahovat kapitoly: Úvod (ev. ještě předmluva), vlastní text metodiky, seznam použité literatury (ev. přehled užitých zkratek, pojmů apod.). Literatura bude citována obvyklým způsobem.
  • pokud zbudou v metodice na konci nenaplněné stránky, bude zde přednostně otištěn seznam dosud vydaných metodik ČSOP (bez tzv. řady A) dodaných vydavateli KÚVR ČSOP v elektronické podobě.
  • po schválení mediální pracovní skupinou je možno v metodice otisknout i reklamy

 

aktualizace 8.11.2007 | nahoru | tisk print