vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ani suchá, ani mokrá … aneb 30. Místo pro přírodu je na Třebíčsku

6.9.2018

Kampaň místo pro přírodu, jejímž cílem je záchrana zajímavých kousků přírody prostřednictvím jejích výkupů, má za sebou již 15 úspěšných let.Zatím poslední – třicátou – vykoupenou lokalitou je zajímavá loučka na Třebíčsku, zvaná U Kuchyňky.

Zhruba hektarová louka v nivě potoka Oslavičky nedaleko Hroznatína je pozoruhodným místem, kde se díky specifické geologické stavbě střídají na malém území plošky vyloženě mokřadní až močálovité s ploškami suchými; místy dokonce vystupují na povrch žulové balvany. Příroda má ráda rozmanitost. Z čím menších, různorodějších ploch je krajina složena, tím vhodnější poskytuje podmínky pro větší množství živočichů a rostlin. Z tohoto pohledu je louka U Kuchyňky ideální. Krom pestré vnitřní struktury tvoří i sama enklávu zvyšující pestrost krajiny, neb je vklíněná mezi les a pobřežní porosty Oslavičky. A právě takováto místa jsou nejohroženější, neboť jsou snahy „připojit je“ v rámci snazšího obhospodařování k sousedním větším celkům (v tomto případě zalesnit). Výkup zajistil i do budoucnosti, že minimálně polovina této louky zůstane loukou (vykoupeno bylo prozatím 5590 m²), že nebude nijak potlačován její mozaikovitý charakter, případně bude různorodost ještě zvýšena vybudováním jedné až dvou malých tůněk.

Přijdete-li na louku U Kuchyňky z jara, potkáte tu desítky druhů hmyzu. Byť jde vesměs o druhy zatím běžnější, úbytek hmyzu v naší krajině je v posledních letech tak dramatický, že každé takovéto místo si zaslouží naši pozornost a ochranu. Velké poděkování proto patří dárcům veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet č. 9999922/0800), díky jejichž darům bylo možné výkup realizovat.