vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Na pomoc přírodě obnovou lučních sadů

1.7.2020

Ochránci přírody obnovují staré luční sady, pomáhají tak uchovat nejen staré odrůdy ovocných stromů, ale vytvářejí i cenné místo pro život řady ohrožených, nebo vzácných druhů živočichů. 

Se změnou technologií produkce ovoce a masivními změnami ve vlastnictví pozemků v Čechách, byly staré ovocné sady mnohde opuštěny. Časem pak někdy postupně zanikly, nebo byly i aktivně rušeny. Vysokokmenné ovocné sady starých odrůd přitom představují z pohledu ochrany přírody významnou složkou krajiny. Zejména v intenzivně obhospodařovaných oblastech vytvářejí důležité ostrůvky pro přežívání řady živočichů. Řada z nich je vázaných na světlé porosty stromů, mrtvé dřevo, ale i na podmínky lučních porostů. Specifickým typem sadů jsou sady luční, které kromě ovoce produkují i zdroj pícnin. Zde jsou stromové výsadby řídké a umožnují tak růst trav a bylin.

Právě na péči o takovéto dochované sady se zaměřují ochránci přírody z regionálního centra Asociace Brontosuara – Meluzína. Působí zejména v severozápadních Čechách, kde zajištují zdravotní ošetření stromů, odebírají rouby a ve spolupráci s pomology určují místní ovocné odrůdy. Ty vzácné pak přenášejí do nových výsadeb, tzv. genofondových ploch, které pak slouží jako zdroj pro další výsadby. Ochránci se však nestarají jen o ovocné stromy jako takové, zajištují také pastvu a sečení kolem tak, aby sady nezarostly buření a byly nadále světlé. Ponechávají se zde i torza starých mrtvých stromů. V krajině tak vznikají vhodné podmínky pro život vzácných druhů ptáků, hmyzu a hub vázaných na mrtvé dřevo. Ochránci budují i nová oplocení jako ochranu před poškozením od zvěře a hospodářských zvířat. V některých případech se vytvářejí i speciální prvky jako třeba hadníky. Takové místo je tvořeno nakupením uřezaných větví a kamení. Zde pak najdou vhodné podmínky různé druhy plazů.

V takto obnovených sadech, nyní můžeme naleznout užovky obojkové, slepýše křehkého, ještěrku obecnou, hnízdí zde i ptáci ze zemědělské krajiny jako třeba ťuhýk obecný. V dané oblasti byl v doupných ovocných stromech zaznamenán i silně ohrožený krutihlav obecný. Ukazuje se, že zde vynaložená péče přináší své výsledky a pomáhá chránit dnes již vzácné druhy živočichů.

Projekt na obnovu lučních sadů pozemkového spolku Meluzína byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.