vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pokračuje diskuse o optimální podobě registračního listu ZO. Zpojte se!

27.6.2008

Na základě výzvy ÚVR ČSOP se sešly v Kanceláři zkušenosti některých ZO s užíváním registračního listu v jeho současné podobě a návrhy na jeho úpravu tak, aby více vyhovoval jednotlivým potřebám základních organizací. ÚVR se na svém posledním zasedání těmito podněty zabývala a konstatovala, že v mnoha případech zazněly protichůdné názory. Pro rozhodnutí o změnách je tedy třeba získat více názorů od více ZO. Proto ÚVR vyzývá k  zapojení se do diskuse činovníky základních organizací, kteří se k problematice ještě nevyjádřili. Své názory můžete zasílat do 31. 8. 2008 prostřednictvím tohoto formuláře (nebo tištěného formuláře v Depeších 2/2008)

Pro orientaci naleznete níže stručný přehled názorů, které jsme dosud obdrželi. V závorce jsou vždy uvedena různá zdůvodnění podávaných návrhů.

návrhy na vypuštění údajů

 • peněžní ústav (protistrana chce obvykle výpis z účtu nebo smlouvu o jeho vedení)
 • IČ (protistrana chce obvykle spíš doklad o přidělení IČ)
 • rodné číslo (kolize se zákonem o ochraně osobních údajů, možno zneužít, je zbytečné)
 • bydliště všech uvedených členů výboru (ochrana osobních údajů)
 • uvádění dalších členů výboru (zbytečné, stačí jen předseda a hospodář)
 • údaj o účasti ve správních řízeních (neodpovídá pravdě, omezení působnosti nemá oporu v žádném zákoně, odporuje zákonu 114/92 Sb., zbytečná restrikce)
 • doba platnosti (působí dojmem že ZO končí a je to zneužíváno státními orgány – tvrdí, že neexistujeme)

návrhy na přidání údajů

 • adresa a operativní kontakty na Kancelář ÚVR, kde by šly informace ověřit
 • označení „osoby opravněné jednat jménem organizace“ u předsedy a hospodáře
 • možnost uvést další adresu(-y) kromě sídla: pobočky, ekocentra, záchranné stanice apod.
 • vytvořit překryv platnosti potvrzení, jako se to děje např. u platebních karet
 • místo působnosti – napsat konkrétní místo, ne odvolání na adresu organizace. (Je to zpochybňováno, např. u adresy Ostrava-Poruba úředník řekne: „to neplatí pro celou Ostravu“)
 • informace, že podle zákona je organizace osvobozena od poplatků při ověřování kopie registračního listu.

návrhy na další změny

 • zmenšení na formát A5
 • změna grafiky celého registračního listu

představy o optimální variantě

 • jedna jednostranná A5, minimum informací s možností ověření existence ZO u Kanceláře ÚVR
 • uvedení pouze předsedy a hospodáře (osoby s právem podpisu)
 • zmenšit písmo a doplnit důležitějšími informacemi o organizaci, které usnadní jednání
 • uvést pokud možno jen jedno logo ČSOP
 • stručný, připodobnit certifikátu, velký nápis Český svaz ochránců přírody a loga. Velkým písmem působnost
  ve správních řízeních, zbytek malým písmem. Bez doby platnosti – odkázat na web, kde je seznam pravidelně aktualizován. Na webu uvést i zrušené ZO. (Každý úředník má dnes přístup
  na internet.)
 • bez banky, bez působnosti, s IČ (mnohdy je to to jediné, podle čeho se pozná, o jakou konkrétní organizaci jde), osoby (jen předseda a hospodář, oba bez RČ), zrušit platnost do 31. 3. (aktuálnost by měla být v zájmu ZO, údaje se mohou přece změnit i jindy), fakt každoroční obnovy registrace ZO je vnitřní záležitostí Svazu, nic nebrání ZO se starým RL ucházet se (a získat) podporu kdekoliv.
 • vydávat nový registrační list jen na základě žádosti ZO při změně údajů
 • určitě na registračním listu zachovat podpis předsedy Svazu a IČ