vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Stěhování hnízd lesních mravenců - co s tím?

20.4.2011

Realita

Koexistence člověka a volně žijících živočichů v antropogenním prostředí přináší řadu konfliktů. Lidé zpravidla (i přes prezentaci svého pozitivního vztahu k přírodě) jen velmi neradi tolerují jiné příslušníky fauny, než ty, které právě chovají a zpravidla se těchto nepohodlných sousedů zbavují. V případě hnízd lesních mravenců má dosud velká část nespokojenců zábrany k přímému užití násilí, a proto se obrací na nejrůznější složky státní a místní správy, stejně jako na orgány ochrany přírody či nevládní ochranářské organizace, aby ta „překážející“ hnízda mravenců přestěhovaly. Výjimečně totéž činí stavební firmy, když jsou hnízda překážkou k realizaci stavby (což je většinou zjištěno v rámci stavebního řízení). Všichni tito žadatelé přistupují ke svým žádostem s přesvědčením, že se jedná o pouhou formalitu, a že jim bude obratem vyhověno (vždyť přece chtějí ta hnízda zachránit a ne zlikvidovat).

 

Problematika

Problematika stěhování hnízd lesních mravenců (taxonomicky řazených do podrodu Formica) je však složitá a úspěšnost každého stěhování je velmi nejistá. Vyšší úspěšnost stěhování je podmíněna celou řadou faktorů, z nich nejzákladnější jsou:

1)      správná determinace druhu;

2)      správné vyhodnocení situace na místě (důležitým momentem je, zda problematické hnízdo není součástí tzv. polykalické či polydomní kolonie – tedy vícehnízdního komplexu);

3)      nalezení vhodného náhradního stanoviště (podobné původnímu stanovišti, ve správné vzdálenosti, odpovídající požadavkům stěhovaného druhu a bez výrazné konkurence jiných agresivních druhů mravenců, nesmí zde docházet k jiným konfliktům se zájmy člověka, atd.);

4)      správné načasování a rozfázování stěhování (ne vždy proběhne najednou), včetně volby vhodných následných ochranných opatření (např. dočasné krytování, přikrmování);

5)      zajištění zkušeného realizačního týmu;

 

Dále je nezbytné si uvědomit, že i stěhování jediného hnízda lesních mravenců je aktivita, která musí odpovídat všem legislativním pravidlům.

A.    lesní mravenci (všechny druhy) náleží do rodu Formica, který je zařazen do seznamu zvláště chráněných živočichů, do kategorie ohrožený druh. Proto je pro manipulaci s jejich hnízdem nezbytné získat souhlas a tedy výjimku ze zákona od věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad nebo Správa CHKO či NP). Udělení výjimky samozřejmě musí předcházet podání žádosti, správní řízení a správní rozhodnutí.

B.     ne vždy se „problematické“ hnízdo nachází na pozemku, který je ve vlastnictví žadatele a podobně také náhradní stanoviště se zpravidla nenachází na pozemku žadatele. Tyto aspekty musí vzít v úvahu správní orgán, který bude projednávat žádost o výjimku.

C.     žadatel musí vždy prokázat „vyšší veřejný zájem převládající nad zájmy ochrany přírody“, jinak nemůže být jeho žádosti vyhověno.

 

Shrnutí  

Z výše uvedeného vyplývá, že stěhování hnízd lesních mravenců je vysoce specializovaná odborná činnost, kterou musí metodicky vést odborník. Podléhá režimu udělení zákonné výjimky (tzn. není nároková) a ve vztahu k zamýšlenému cíli (kterým je uchování životaschopného hnízda na novém stanovišti a zajištění jeho další prosperity) je vysoce riskantní. K tomu je třeba zdůraznit, že tato aktivita zasahuje do práv několika vlastníků pozemků (zpravidla nejméně dvou) a dále, že všechny práce spojené s posudky, vedením a realizací celého transferu včetně následných zákroků a kontrol jsou práce, které je nutno realizátorům uhradit (včetně dalších přímých a jiných nákladů – PHM, pomůcky, režie, atd.).

Komplikovanost celého procesu a riziko malé úspěšnosti transferu při nedodržení optimálního postupu predikuje výjimečnost ideálních transferů. To je důvod pro důkladné zvážení nároku žadatele a rozbor jím udávaných důvodů žádosti.

 

Postup

Postup při prvním kontaktu s žadatelem by měl být v rámci celé ČR jednotný. Nejste-li pracovníkem příslušného orgánu státní správy přesvědčte žadatele, aby napsal písemnou žádost o odstěhování hnízda (případně ji s ním sepište), do níž žadatel uvede důvody, pro které žádá, dále uvede lokalizaci pozemku, na němž se hnízdo nachází a vlastní nacionálie a kontakty. Tato žádost se musí dostat na stůl místně a věcně příslušným pracovníkům ochrany přírody. Je nesmyslné a kontraproduktivní, aby se tím dále zabývala jakékoli jiná nepříslušná složka státní či místní správy a tím méně pak některá nevládní organizace.

Příslušný orgán ochrany přírody je z charakteru podání povinen po přijetí žádosti zahájit správní řízení ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha. V rámci tohoto řízení by měl shromáždit veškeré podklady, včetně odborného stanoviska. Rozhodne-li pak orgán OP o udělení výjimky, měla by tato být udělena konkrétní osobě, na konkrétní termín, místo, druh mravence a počet hnízd. V současnosti (pokud vím) nemá nikdo v ČR tzv. generální výjimku, která by jej opravňovala ke stěhování hnízd lesních mravenců bez ohledu na oblast, lokalitu, druh, atd.

 

Nabídka

Příslušným pracovištím ochrany přírody nabízím vypracování odborného stanoviska a doporučení na základě zaslaných fotografií a mapových podkladů, v případě nezbytnosti pak po místním šetření (podmínky a podrobnosti dle konkrétní domluvy).

Fotografie (zaslané mailem) musí zachytit: a) celkovou situaci na lokalitě; b) celkový snímek hnízda; c) detail povrchu hnízda (materiál); d) co nejlepší (nejvíce detailní) snímek mravenců.

Vzhledem k tomu, že období možného stěhování připadá na první polovinu jara, je vhodné všechny tyto kroky učinit již v předcházejícím roce, do konce aktivní sezóny mravenců.

Nevládním organizacím nabízím poradenskou službu ve věci zpracování žádosti na stěhování hnízd i další problémy týkající se biologie a ekologie lesních mravenců. Na listopad 2011 je plánován dvoudenní seminář o programu FORMICA, jehož součástí bude pracovní workshop k problematice aktivní ochrany lesních mravenců. Informace budou včas zpřístupněny široké odborné i laické veřejnosti.

 

S dotazy i konkrétními žádostmi o odbornou pomoc se na mne obracejte mailem na adresu mcm@muzeum.ji.cz drobnosti na telefon 567 573 894 či na mobil 724 285 355.

 

Pavel Bezděčka

garant programu FORMICA