vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Vyjádření Českého svazu ochránců přírody k dokumentaci vlivů záměru Plavební stupeň Děčín

22.3.2012

odeslané Ministerstvu životního prostředí 21. 3. 2012

Požadujeme, aby zpracovatel posouzení Dokumentace vlivů záměru "Plavební stupeň Děčín" (dále jen DOKUMENTACE) vrátil DOKUMENTACI k dopracování, vzhledem k nedostatečnému zpracování - viz dále.

1. V DOKUMENTACI není dostatečně posouzena tzv. nulová varianta, tj. bez výstavby stupně Děčín.

2. V DOKUMENTACI nejsou vůbec nebo nedostatečně posouzeny další reálné varianty řešení zlepšení splavnosti Labe nebo plavby na Labi. Není hodnoceno řešení bez výstavby plavebního stupně.
- není např. řešeno zlepšení splavnosti pomocí tzv. výhonů různých typů a variací úprav, s  možností jejich přírodě blízkého způsobu umístění a výstavby, které postupně splynou s řekou a následně naopak mohou podporovat biodiverzitu,
- není zhodnocena možnost využití jiných typů lodí, např. Flabi,
- v případě prosazení jezu není navržen obtok pomocí "by-passu"...

3. V DOKUMENTACI není příčná překážka uváděna jako významný zásah. Přitom příčná překážka v řece je vždycky významným zásahem a v této části Labe, vzhledem k jeho kanalizaci a změně charakteru, významně negativním. Dolní část Labe (od Střekova po státní hranici) nebyla nikdy zcela kanalizována a jednotlivá narušení (mola, přístavy, loděnice, dílčí opevnění silnic atd.) nikdy neměla na Labe zcela zničující význam z hlediska druhové rozmanitosti. Nejvýznamnější úpravou zde bylo kamenné opevnění břehů prováděné někdy na přelomu 19. a 20. století, průběžně doplňované a upravované.

4. V DOKUMENTACI není dostatečně vyhodnocen negativní zásah a význam z hlediska flóry a fauny, zejména není dána dostatečná váha na likvidaci druhové rozmanitosti vzhledem k ichtiofauně, ačkoliv i v přílohách je velký rozsah relevantních informací.

5. V DOKUMENTACI je nedostatečně zhodnocen až bagatelizován negativní vliv na fragmentaci toku.

6. Příloha DOKUMENTACE SP5 "Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz" je sice zpracována dle metodik, ale závěry/doporučení neodpovídají obsahu, což bylo převzato a ještě zlehčeno v DOKUMENTACI. Zpracovatel dále nezahrnul do podkladů preventivní hodnocení krajinného rázu přesto, že je zpracováno jak pro CHKO Labské pískovce, kde se bude přímo nacházet stavba plavebního stupně, tak i pro CHKO České středohoří, kde bude mít vliv na krajinný ráz vzdutí hladiny Labe. (Preventivní hodnocení je sice nezávazný podklad, nicméně se standardně využívá nejen pro rozhodování orgánů ochrany přírody, ale slouží také jako územně analytický podklad při procesu územního plánování nebo přímo ke konfrontaci projevů nových záměrů, které by mohly narušit krajinný ráz hodnoceného území.) Jsme přesvědčeni, že zásahy do zákonných kritérií krajinného rázu budou velmi významné a nemohou mít pozitivní vliv. Navýšením hladiny řeky, změna dynamicky proudícího toku na klidnou vodní hladinu a příčná betonová překážka v korytě řeky výrazně změní celkový charakter místa krajinného rázu - krajiny.

V případě prosazení rozhodnutí o výstavbě plavebního stupně požadujeme nejdříve, ještě před jeho výstavbou, provést veškerá kompenzační opatření na „zmírnění“ významného negativního vlivu stupně!