vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Stanovisko ČSOP ke koncepci vodní dopravy

6.2.2017

ČSOP připomínkoval koncepci lodní dopravy, kterou předložilo Ministerstvo dopravy. Nesouhlasné vyjádření svazu bylo předáno ministerstvu životního prostředí.

 

K celkovému pojetí koncepce lze vznést vážné výhrady. Zejména však k základním výchozím tezím, že vnitrozemská lodní doprava je nezbytná, potřebná, levná, ekologická atd., aniž se cokoliv z těchto „předpokladů“ dokládá. V koncepci chybí dostatečné zdůvodnění proč a nakolik je vnitrozemská lodní doprava pro ČR perspektivní vedle současných suchozemských systémů dopravy, jaké jsou její dopady na životní prostředí (krajina, voda, ovzduší, ekosystémové služby řek) a jaké je ekonomické pozadí (přínosy, investice a výdaje a jejich zdroje) a to včetně dalších nutných navazujících technických opatření které by ve stávajících přístavech zajistily napojení na skladové areály a zpracovatelské provozy.

 

ČSOP dále vyjádřil svou obavu z dopadů na přírodu a krajinu u případného vybudování plavebního stupně u Děčína, které předložená koncepce považuje za klíčové opatření. Předpokládaná technická opatření mají v dané lokalitě zajistit lepší plavební podmínky, zkrátit délku trvání přerušení plavby z důvodu nedostatečných vodních stavů, zajistit minimální ponor 140 cm po 345 dnů v průměrně vodném roce, zvýšit využitelný ponor vedoucí k vyšší efektivnosti provozu vodní dopravy zajištěním parametru ponoru 220 cm po 180 dnů v průměrně vodném roce. Přestože koncepce nezachází v tomto případě více do dalších podrobností, jsou obavy z nevratného poškození dochovaného přírodního bohatství na místě. Území s těmito navrhovanými opatřeními je zařazeno mezi evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, tedy jde o území přírodovědně hodnotné z pohledu celého Evropského společenství.

 

Koncepce vodní dopravy s kódovým označením MZP235K, byla předložena k veřejnému projednávání v rámci procesu SEA a je dostupná na stránkách Informačního systému SEA – Cenia

(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP235K).