vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Prohlášení Českého svazu ochránců přírody k tzv. prolomení těžebních limitů.

6.12.2013

Prolomení územních limitů těžby je evergreenem ekologicko-politické debaty v naší zemi. Už je na stole opět, tentokrát z pera ministra průmyslu v demisi Jiřího Ciencaly. Dokumenty připravené pro jednání vlády, zveřejněné včera Lidovými novinami, mluví jasně: Zrušme usnesení vlády z roku 1991 a 2008, dosud chránící obyvatele obcí v okolí podkrušnohorských povrchových dolů před hnědouhelnými velkorypadly. Český svaz ochránců přírody s tímto zásadně nesouhlasí!

Pomineme-li politickou rovinu, tedy že k takto zásadnímu kroku, přepisujícímu „mapu“ severozápadních Čech, se chystá vláda bez důvěry na samém sklonku svého působení, pak je především nutné zdůraznit, že dosud nebyly předloženy žádné věrohodné argumenty, které by dokazovaly, že by veřejný (?) zájem zvýšené těžby hnědého uhlí jakkoliv převažoval veřejné zájmy, které těžební limity chrání, zejména poskytnutí dlouhodobé jistoty místním obyvatelům. Žonglování s čísly o energetické soběstačnosti v situaci, kdy energii vyvážíme, lze za takový argument považovat jen těžko.

Dovede si ten, kdo to nezažil, vůbec představit život s neustálou hrozbou, že někdo možná za měsíc, možná za rok (a nebo za deset let, to není o mnoho lepší vyhlídka) přijde a řekne: „odstěhujte se, pod vaším domem a vaší zahradou se začne těžit uhlí“?  Jak s takovým vědomím vůbec pečovat o svůj dům a svojí zahradu, jak rozvíjet život komunity? Neustávající silný odpor místních obyvatel proti případnému prolomení těchto limitů není náhodný!

Prolomení územních limitů těžby je často prosazováno argumentem, že limity omezují možnost „férové“ domluvy mezi těžaři a občany. Těžko však lze tlak těžařských firem podpořený takřka neomezeným kapitálem investovaným nejen do vlastních výkupů, ale i do mediálních kampaní, dehonestace odpůrců a třeba i korupce vybraných představitelů obcí, který by v takovém případě pravděpodobně nastal, označit jako férovou domluvu rovnocenných partnerů. Dlouhodobý tlak silného komerčního subjektu, jdoucího tvrdě za svými zájmy, dříve či později spolehlivě rozloží jakoukoli komunitu. Stát má povinnost chránit slabší stranu, a tou jsou v tomto případě jednoznačně občané. O to tragičtější je skutečnost, že tento argument používá ministr Ciencala i ve chvíli, kdy se zároveň snaží do horního zákona vrátit možnost vyvlastnění, která by popřela i toto byť jen zdání férového jednání.

Velmi závažná je případná těžba i z hlediska zásahu do krajiny. Území dnes chráněné těžebními limity není jen domovem tisíců lidí, ale i posledními zbytky historického Podkrušnohoří, které již z větší části povrchovým dolům padlo za oběť. Nejsme vlastníky této krajiny, jen jejími správci s povinností předat ji dalším generacím. Povrchová těžba neznamená její poškození, které lze s menšími či většími náklady časem napravit, znamená její nevratné zničení. O to zodpovědněji je nutné každý takový zásah zvažovat. Hrozící zřícení zámku Jezeří, této perly barokní architektury a nepřehlédnutelné dominanty Krušných hor, by mělo být dostatečným varováním, že může dojít k devastaci krajiny i v mnohem větším rozsahu, než jen ve vlastním prostoru těžby. Jižní svah Krušných hor je přitom přírodně velmi cenným územím a významným prvkem ekologické stability celého regionu.

Český svaz ochránců přírody je přesvědčen, že limity povrchové těžby jsou nezbytné a ve svém principu musí zůstat zachovány. Pokud by někde mělo v budoucnu dojít k jejich částečné úpravě, pak jedině po důkladném zvážení všech odborných argumentů a s jednoznačným souhlasem místních obyvatel, ne jen v zájmu těžařských a energetických společností. Proto důrazně vyzývá současnou vládu v demisi, aby upustila od projednávání jakékoli možnosti jejich zrušení či oslabení.