vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Otevřený dopis ČSOP Vládě ČR ohledně projednávání věcného záměru nového stavebního zákona

24.6.2019

Vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně, vážení pánové ministři,

dnes plánujete projednávat věcný záměr nového stavebního zákona. Jak vyplývá i ze stanoviska předsedkyně Legislativní rady vlády k tomuto věcnému záměru a detailněji pak ze stanovisek pracovních komisí Legislativní rady vlády, které se předmětným věcným záměrem zabývaly, předložený věcný záměr je v rozporu s legislativními pravidly vlády, zvyšuje korupční potenciál, snižuje právní jistotu všech zúčastněných stran a nemá dořešené zásadní rozpory s mnoha klíčovými institucemi. V návrhu usnesení však stojí, že Vláda „schvaluje věcný záměr stavebního zákona s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a podle závěrů ze schůze vlády“. Stanovisko však mnohdy nenavrhuje konkrétní řešení sporných míst, které by mohlo být do zákona integrováno, pouze upozorňuje na sporné a nedořešené body („Předkladatel jej tedy bude muset vyřešit ve všech souvislostech při přípravě návrhu zákona“ apod.). Jejich vyřešení je možné mnoha různými cestami, z nichž některé mohou nastíněné problémy, tedy právní nejistotu a korupční potenciál, stejně jako nedostatečnou ochranu veřejných i některých soukromých zájmů, ještě zhoršit. Tyto námitky se netýkají nějakých technických detailů, ale zcela zásadních otázek, včetně základních kamenů, na nichž předložený věcný záměr zákona stojí.

Novela stavebního zákona je právní normou, která bez nadsázky ovlivní životy každého z nás. Zásadním způsobem zasahuje do měst, obcí a do krajiny, ve které žijeme, ovlivňuje naše přírodní a kulturní dědictví, životní prostředí i vlastnická práva. Prosíme Vás proto, aby věcný návrh nebyl přijímán v takto nedodělané podobě a nebyl zpracovatelům vystavován „bianko šek“, ať si to „nějak dodělají“. Dle našeho mínění je nezbytné nejprve věcný záměr dopracovat, zohlednit a zapracovat všechny vznesené připomínky, a teprve poté může být jednáno o jeho schválení.

Jménem Českého svazu ochránců přírody

RNDr. Libor Ambrozek, předseda