vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Spolupráce ochránců přírody a zemědělců

28.1.2020

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) zahájili spolupráci při ochraně přírodního a kulturního dědictví České republiky. Stalo se tak u příležitosti odborné konference Pestrá krajina, která proběhla 23. 1. 2020 v aule a v prostorách Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity (ČZU). Předseda ČSOP RNDr. Libor Ambrozek a předseda ASZ Mgr. Ing. Jaroslav Šebek zde podepsali dohodu o spolupráci. Signatáři konstatují společný zájem aktivně chránit bohatství přírody, její druhovou pestrost, rozmanitost a dochovaný kulturní vzhled naší krajiny jako naše nejcennější přírodní a kulturní dědictví.

Dohoda o spolupráci při ochraně přírodního a kulturního dědictví České republiky byla podepsána s vědomím prospěšnosti koordinace přístupu, jednotného prosazování společných zájmů a vytvoření příznivých podmínek pro ochranu přírody i hospodaření s respektem k těmto hodnotám. Obě strany se zavazují ke spolupráci v oblasti šetrného zemědělství, ochrany vody, ochrany půdy, ochrany přírody a krajiny, osvěty a vzdělávání veřejnosti a výměny informací. Dohodly se také na vzájemné spolupráci při projednávání legislativních i nelegislativních opatření v této oblasti. Příkladem může být i společný přístup při připomínkování mysliveckého zákona.

Model rodinného farmaření vnímá ČSOP jako osvědčený a udržitelný způsob zemědělského podnikání a hospodaření v místě, kde farmář a jeho rodina žije a předává majetek i zkušenosti další generaci. V rámci konference Pestrá krajina byly veřejnosti ukázány příklady dobré praxe oceněných rodinných farem ASZ v rámci stejnojmenného programu. U všech prezentovaných farem se tak potvrzuje v praxi, že pokud farmář věnuje pozornost i mimoprodukčním funkcím svého hospodářství, spolupodílí se na pestrosti a druhové rozmanitosti krajiny, pak je i farma odolnější vůči klimatickým změnám, suchu, erozi, ale škůdcům, např. hrabošům.

Příkladů hodných následování byla představena celá řada. Z pohledu problematiky sucha a žádoucího zadržování vody v krajině jsou velmi přínosné mokřady, rybníčky či malé vodní nádrže. Je škoda, že mokřady, které přímo nehraničí se zemědělskou půdou, ačkoliv je farmář zřizuje, nejsou zařaditelné do žádostí o dotaci MZe. Jejich pozitivní dopad je však nesporný. Dobrovolníci z řad ČSOP se na péči o mokřady sami podílejí.

 Velmi významné je i oživení polních cest, a to jak fyzicky, aby sloužily k prostupnosti krajiny, tak i prostřednictvím zeleně, která tvoří živé linie v krajině a umožňuje tak život řadě živočichů, ptáků, ale i přirozeným predátorům. Téměř všechny oceněné farmy věnují pozornost i starým odrůdám ovoce, které vysazují v podobě alejí či extenzivních sadů. Tyto prvky v krajině mají i protierozní dopad. ČSOP se dlouhodobě věnuje programu Oživení starých odrůd ovoce a naše poznatky a zkušenosti jsou veřejnosti k dispozici na webu www.stareodrudy.cz.

Zároveň při realizace těchto záslužných opatření existuje celá řada překážek, ať už jsou to zdlouhavá řízení či problematické zařazení některých prvků v LPIS a tím i omezené možnosti čerpání podpor. Společně apelujeme na jejich postupné odstraňování, neboť klimatická změna, sucho, a eroze nečekají, je třeba jim čelit bez zbytečných oklik. Důležité je, aby i dotace zemědělcům byly více podmíněny realizací zelených opatření v krajině.

Podpis smlouvy o spolupráci ČSOP a ASZ ČR_1     Podpis smlouvy o spolupráci (zleva pánové Šebek, Orel a Ambrozek)