vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Sněm ČSOP zvolil nové vedení organizace a vyjádřil se k některým otázkám současné ochrany přírody

5.4.2022

Ve dnech 2. a 3. dubna 2022 v Koutech u Ledče nad Sázavou sešel XI. Sněm Českého svazu ochránců přírody.

Z usnesení Sněmu vybíráme:

Sněm podporuje další rozvoj sítě velkoplošných zvláště chráněných území v České republice:
a) Oblast soutoku Moravy a Dyje, zkráceně Soutok, je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Díky vysoké koncentraci přírodních a kulturních hodnot doznal mezinárodního uznání. Soutok je zařazen do evropské soustavy Natura 2000, mezi biosférické rezervace UNESCO a mokřady mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy. Kulturní krajina Lednicko-valtického areálu je více jak čtvrtstoletí zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Všechna tato ocenění dokládají mimořádný význam území, nezajišťují však jeho ochranu. Soutok je unikátním územím především díky své historické hospodářské minulosti. Bohužel současné intenzivní velkoplošné pasečné hospodaření vylučuje dlouhodobé uchování zdejší biodiverzity. Český svaz ochránců přírody proto uvítal, že se Vláda ČR ve svém programovém prohlášení zavázala vyhlásit Soutok jako národní park. S obavami však sledujeme nekončící diskuse o vhodné kategorii chráněného území, přičemž Soutok zůstává nadále prakticky bez ochrany. ČSOP proto vyzývá Ministerstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj k bezodkladnému vyhlášení maloplošných chráněných území pro ochranu nejcennějších částí území a k zahájení kroků k přípravě velkoplošné ochrany Soutoku, nejlépe chráněné krajinné oblasti.
b) Vyhlášení národního parku Křivoklátsko.
c) Vyhlášení CHKO Krušné hory a vyzývá MŽP k zahájení přípravy podkladů.


Sněm vnímá, že svět v současné době čelí třem velkým krizím životního prostředí – krizi klimatu, krizi biodiverzity a krizi znečišťování životního prostředí. Sněm ČSOP konstatuje, že jednu z nich není možné řešit na úkor jiné. Zejména jsou nepřijatelná taková řešení klimatické krize, která poškozují biodiverzitu.

Sněm zdůrazňuje význam bezlesí pro zachování biodiverzity střední Evropy a ukládá Ústřední výkonné radě ČSOP a základním organizacím, aby učinily maximum v praktické i politické rovině pro jeho zachování.

Sněm ukládá Ústřední výkonné radě ČSOP sledovat a připomínkovat připravované změny stavebního zákona s cílem zlepšit či alespoň udržet stávající úroveň ochrany přírody a umožnit účast veřejnosti při územním plánování a navazujících řízeních a ve spolupráci s Komisí ochrany přírody sledovat trendy pro zadržování vody v krajině a změnu klimatu v rámci státních priorit a podpory vyhlašování konkrétních opatření v krajině i v obcích, a to zejména připomínkováním, aby byly zjednodušeny žádosti o finanční podporu.

Sněm také zvolil nové vedení ČSOP. Předsedou je i nadále RNDr. Libor Ambrozek, místopředsedou Ing. Karel Kříž. Ústřední výkonná rada bzde pracovat ve složení Mgr. Ivan Bartoš, Vít Bednář, Mgr. Kateřina Červenková, David Číp, RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Daniel Horáček, Ing. Jakub Hromas, Mgr. Jiří Janál, Petr Janeček, Bc. Luděk Kostelník, Vojtěch Koštíř, Ing. Jiří Kučera, Ing. Milan Maršálek, Petr Orel, Ing. Milan Petr, Jaroslav Podhorný, Ing. Jiří Rous, Jitka Říhová, Mgr. Petra Steidlová, Jan Svoboda, Daniel Šatra, Ing. Libor Tandler, Bc. Lukáš Tůma, RNDr. Vlastislav Vlačiha a RNDr. Jozef Zetěk.