ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 54/17

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP GEOBIOS

Adresa sídla ZO:Tř. Kpt. Jaroše 1945/33
602 00 BRNO
IČ:485 11 048
Statutární zástupce (předseda):Ing. Miloslav Martini
Kontakty pro veřejnost:telefon: 608 913 942, 545 210 324
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy cyklistické

- energetické úspory

Environmentální výchova

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: letáky k akcím: Ukliďme svět, Den Země

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ostatní činnost

jmenovitě: brigády na úpravách životního prostředí, spolupráce s organizacemi v rámci RS ČSOP a OÚ

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BRNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2487/91 do 31.03.2020.