ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Botič - Rokytka

Adresa sídla ZO:Konopišťská 790/3
101 00 PRAHA 10
IČ:481 37 961
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Jitka Loubová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: botrok[zavináč]centrum[tečka]cz
http://csop.webpark.cz/
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- problematika dopravy silniční

- účast v EIA

účast v EIA - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Povodím Botiče, Mýto Nedvězí

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Informátor (3 x 100ks)

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Výroční zpráva (50 ks), Klíč hmyzu - 1500ks

Ostatní činnost

jmenovitě: Čestné členství ve správní radě SEV Toulcův dvůr, pozemkový spolek Botič – Rokytka

Počet členů:78
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 10.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2388/91 do 31.03.2020.