ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 02/09

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Vlašim

Adresa sídla ZO:Pláteníkova 264
258 01 VLAŠIM
IČ:185 95 677
Statutární zástupce (předseda):Ing. Pavel Pešout
Kontakty pro veřejnost:telefon: 317 845 169, 317 845 965
fax: 317 845 169
e-mail: vlasim[zavináč]csop[tečka]cz
http://www.csopvlasim.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Ohrožené druhy dřevin, Záchrana jalovce a tisu červeného na Netvořicku, Podchycení, ochrana a obnova květnatých luk, Krajové odrůdy dřevin, Program Vážky, Mihulovci a ryby, Ochrana obojživelníků při t

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sysel obecný

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 107

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 31

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: S rytířem na Blaník, Vlašimským zámeckým parkem

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Pod Blaníkem - 4x ročně, 800 ks

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Lampetra - 750, Přírodou Podblanicka, různé odborné sborníky

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Ochrana společenských zvířat

jiné: ochrana zvířat proti týrání

Počet členů:229
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VLAŠIM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1604/91 do 31.03.2020.