ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 46/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP JARO Jaroměř

Adresa sídla ZO:Národní 83
551 01 JAROMĚŘ
IČ:674 41 076
Statutární zástupce (předseda):David Číp
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 847 189, 605 251 434
e-mail: coracias[zavináč]seznam[tečka]cz, jarojaromer[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.jarojaromer.cz
http://www.jarojaromer.cz/spolek/
http://www.pomahamprirode.cz/
http://www.naplachte.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: vše kromě ryb a velkých šelem

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: vstavač kukačka, okáč skalní, okáč metlicový, okáč ovsový, hnědásek květelový, hnědásek osikový, modrásek východní,...

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- problematika těžby nerostů

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy vodní

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

- energetické úspory

- účast v EIA

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 10

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Netradiční stezka Jaroměřskem

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: Aktualitky, 5 x ročně

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Klub Przyrodników Polsko, Správa CHKO Biele Karpaty, Pre Prírodu Trenčín, KOZA Slovensko, WWF Rakousko, Naturpark Keunertal Rakousko

Ostatní činnost

jmenovitě: Kampaň proti palmovému oleji, záchranné přenosy, pořádání výstav, osvěta za pomoci sdělovacích prostředků, ...

Počet členů:23
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce JAROMĚŘ a dále správní uzemí obce: Kralovéhradecký a Pardubický kraj.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2214/91 do 31.03.2020.