ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 09/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Polabí

Adresa sídla ZO:Pátek 56
290 01 PODĚBRADY
IČ:708 43 473
Statutární zástupce (předseda):Luboš Vaněk
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 864 822, 606 622 204
e-mail: Vanek.L[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.polabske-ekocentrum.cz
http://www.ndff.cz
http://www.polabi.eu
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: sova pálená, sokol stěhovavý, sýček obecný, čáp bílý

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Skupice - Huslík, Pňov - Předhradí

- vydávání neperiodických publikací

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Bulharsko

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PODĚBRADY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1170/00 do 31.03.2020.