vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Akreditace pozemkového spolku

Smyslem akreditace pozemkových spolků je budovat a udržovat dobré jméno hnutí pozemkových spolků. Akreditace zaručuje určitý standard pozemkových spolků a zajišťuje jejich důvěryhodnost v situaci, kdy pojem pozemkového spolku není ošetřen žádnou právní normou. Na akreditaci jsou vázány i určité výhody v rámci programu ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Akreditován může být pouze takový pozemkový spolek, který splňuje stanovené podmínky (viz dále) a zaváže se dodržovat pravidla pro činnost pozemkových spolků, shrnuté v Etickém kodexu pozemkových spolků.

Podmínky udělení akreditace pozemkovému spolku:

  • Uchazeč je zaregistrován jako organizační složka ČSOP, spolek, ústav či obecně prospěšná společnost.
  • Uchazeč vyplní formulář žádosti, ve kterém uvede základní údaje o pozemkovém spolku (kdo je jeho zřizovatelem, kontaktní osoby…) a přihlásí se k myšlence a principům pozemkových spolků.
  • Uchazeč, který není organizační složkou ČSOP, předloží schválené stanovy nebo jiný zakladatelský dokument (dále jen "stanovy"), ze kterých vyplývá, že hlavním posláním uchazeče je ochrana přírody a krajiny nebo ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví České republiky. Stanovy uchazeče umožňují toto provádět prostřednictvím nabývání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům, stavbám a jejich příslušenství. Zakladatelský dokument nemusí být "předložen" fyzicky, stačí odkaz na sbírku listiv příslušného veřejného rejstříku, v němž je dokument uložen.
  • Uchazeč má nějaká dlouhodobá práva k pozemku nebo stavbě, jejichž využití je v souladu s principy pozemkového spolku (nejde například pouze o sídlo uchazeče či stavební pozemek pod budovou). Toto doloží kopiemi příslušných dokladů (nájemní smlouvy, výpis z evidence nemovitostí…) a vyplněnou tabulkou (tabulkami) evidence pozemků. Uchazeč zároveň upřesní jaký je předmět ochrany zájmových pozemků a staveb a jak chce jeho ochranu konkrétně prakticky zajišťovat.
  • Uchazeč předloží Radě Národního pozemkového spolku jasné cíle a plány na období nejbližších pěti let, ze kterých bude zřejmé, k jakým pozemkům a stavbám (případně typům pozemků a staveb) hodlá pozemkový spolek získat vlastnická či jiná práva.

Tyto dokumenty musí být zaslány doporučeně (předány osobně) do kanceláře ÚVR ČSOP. Postup akreditace podrobně stanovuje Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky.

 

aktualizace 10.2.2020 | nahoru | tisk print