vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana rostlin - dřeviny

ohrozene-druhy-drevin-ilust.jpgOhrožené druhy dřevin

Program vznikl v roce 1998 na základě potřeby koordinace ochrany našich původních (autochtonních) druhů dřevin. Navazuje na úspěšné starší projekty ČSOP, především na program Záchrana jilmů. Program se týká nejen stromů a keřů, ale také polokeřů rostoucích na území České republiky. Jeho hlavním úkolem je zachování a posílení současných populací těchto druhů na území ČR. Program spočívá v aktivní ochraně druhů dřevin, které jsou na pokraji vyhubení nebo jsou díky tlaku ze strany člověka izolovány v malých roztroušených populacích. Předpokládá podrobné zmapování známých míst výskytu a jejich management, záchranné pěstování sadebního materiálu, realizaci výsadeb a tvorbu klonového archivu. V roce 2000 byla sestavena databáze ohrožených druhů dřevin, jejich pěstitelů a výsadeb na území celé republiky, která je průběžně doplňována. Přihlášené projekty se mohou týkat pouze druhů uvedených v Seznamu dřevin.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant ČSOP
Ing. Karel Kříž, ZO ČSOP VLAŠIM, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Tel.: 317 845 169, 317 845 965, 777 800 458,
e-mail: karel@csop.cz.

 

Cena bodu pro oceňování dřevin

V publikaci Péče o dřeviny rostoucí mimo les - II (autor Jaroslav Kolařík a kolektiv) je na str. 369 uvedeno, že pro přepočet hodnoty bodu na cenu, je každoročně publikována cena bodu dle míry inflace také na stránkách ČSOP. Toto publikování bylo nahrazeno veřejnou kalkulačkou pro oceňování dřevin na adrese: http://www.ocenovanidrevin.nature.cz/

 

 

 

 


 

krajove-odrudy-ilust.jpgStaré a krajové odrůdy ovocných dřevin

Program patří k těm mladším mezi odbornými programy ČSOP. Navázal na aktivity některých základních organizací ČSOP v oblasti Bílých Karpat, které se touto problematikou zabývají již od počátku 90. let.

Staré ovocné stromy a s nimi i staré krajové odrůdy postupně mizí z krajiny. Přitom právě tyto odrůdy mají řadu vlastností, které u současných (moderních) odrůd nenajdeme – odolnost proti chorobám, škůdcům, přizpůsobivost místnímu klimatu, půdním podmínkám, nebo různé možnosti využití sklizně.

K prioritám programu řadíme mapování tzv. starých a krajových odrůd v jednotlivých regionech ČR, zanesení těchto informací do centrální databáze, uchovávání genofondu starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zakládaných genofondových sadech, údržba významných sadů, stromořadí a jedinců (pouze drobná opatření) a výsady krajových odrůd do volné krajiny. Důležitou součástí programu je jeho popularizace na veřejnosti.

Odborný garant
Ing. Martin Lípa, e-mail: ec.meluzina@volny.cz, tel: 777 086 620, http://www.stareodrudy.cz

V případě podání projektu zaměřeného na mapování starých odrůd ovocných dřevin nebo na založení či péči o genofondové plochy starých odrůd ovocných dřevin, je osoba odpovědná za realizaci projektu povinna absolvovat školení, které je pravidelně pořádáno začátkem února v Domě ochránců přírody v Praze. Na školení je možné se přihlásit e- mailem u odborného garanta.

Dokumenty:

Metodika mapovani ovocných dřevin 2019

Metodika pro správce genofondových ploch 2019

 

 

 

 


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 4: OHROŽENÉ ODRŮDY OVOCNÝCH DŘEVIN - Václav Tetera
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 19: OŠETŘOVÁNÍ STARÝCH A VÝSADBA NOVÝCH OVOCNÝCH DŘEVIN - Pavel Klecov, Vojtěch Řezníček, Josef Sus, Václav Tetera

 

V rámci programu ČSOP Staré krajové odrůdy ovocných dřevin probíhá v letech 2014–2016 projekt "OŽIVENÍ STARÝCH ODRŮD", finančně podpořený z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009–2014.

logo_fondnno.png

 

 www.fondnno.cz / www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

aktualizace 3.2.2020 | nahoru | tisk print