vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana rostlin - byliny

Mapování a ochrana bylin patří v programu Ochrana biodidiverzity mezi nejpočetnější činnosti. Do roku 2008 byla tato skupina dělena na 3 programy - Orchideje, Ohrožené druhy lesních bylin a Obnova květnatých luk:

Orchideje

orchidej_ilust.jpgV současné době patří čeleď vstavačovitých k velmi ohrožené skupině naší flóry. Je to způsobeno nejen úbytkem vhodných lokalit, ale také změnou ekologických podmínek. Mezi důležité faktory ochrany našich orchidejí proto patří nejen zajištění původního obhospodařování v místech jejich výskytu, ale také mapování nových lokalit, sledování stavu populací, biologie jednotlivých druhů aj.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)


Ohrožené druhy lesních bylin

Program je zaměřen především na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, skalách, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách ležících na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky (dále jen LČR, s.p.) a mimo území maloplošných zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP). Většinou jednotlivé drobné akce (monitorovací i praktické zásahy) nevyžadují velké náklady. Do programu lze zahrnout též mapování nižších rostlin (např. mechorostů).

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)


Obnova květnatých luk

Péče o maloplošná chráněná území i o další cenné plochy se stala jednou z hlavních činností základních organizací ČSOP. V roce 1998 byl zahájen program "Obnova květnatých luk", jehož cílem je vedle údržby stávajících lokalit obnova lučních porostů na orné půdě a přeměna intenzivně obhospodařovaných travních porostů na druhově pestré jednosečné nebo dvousečné louky.

Tento program má v současné době velký význam v souvislosti s útlumovým programem zemědělství a s tvorbou Územních systémů ekologické stability (ÚSES) . Za posledních padesát let totiž vlivem intenzifikace zemědělství došlo k výraznému poklesu výměry luk a pastvin (rozorávání, meliorace, regulace vodních toků), většina ostatních ploch pak byla zničena nadměrným hnojením nebo ponecháním ladem. V mnohých zemědělských oblastech původní, druhově bohaté louky již neexistují a poslední zbytky lučních druhů přežívají na mezích nebo na okrajích lesů. V takových územích se nedá očekávat, že by i při vhodném managementu vhodných ploch byla možná samovolná obnova. Proto je nutné "přírodě pomoci" vhodnou základní semennou směsí původních druhů. Podle názoru odborníků by míst pro tvorbu regionálních semenných směsí mělo být nejméně deset, ideální je však využít semen z bezprostředního okolí každé obnovované lokality.

Program je tedy zaměřen především na zatravnění, nebo zlepšení travního porostu semennou směsí získanou ze sena sousední louky (týká se pouze obnovy ploch o malé výměře v blízkosti zachovalých travních porostů), tvorbu regionální semenné směsi (z rostlin, které nejsou zvláště chráněnými druhy), monitoring, ochranu a drobné managementové zásahy. Jako odborná rada programu fungují Doc. RNDr. Karel Prach, CSc., RNDr. František Krahulec, CSc.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)


V současné době tuto skupinu zaštiťují tito odborní garanti:

Byliny v lesích:

Ing. Václav Somol, CSc. Tel.: 721 544 784, e-mail: silvatica@centrum.cz,

Ohrožené a chráněné byliny:

Mgr. Petr Karlík Tel: 776 093 924, e-mail: pkarlik@seznam.cz

 

Regionální luční smesi:

RNDr. Ivana Jongepierová, Tel: 728 881 757. e-mail: ivana.jongepierova@nature.cz

aktualizace 7.2.2022 | nahoru | tisk print