vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ohrožené a chráněné druhy motýlů

Přehled realizovaných projektů

 

 

Projekty realizované v roce 2008

 

01010108, ČSOP Zelené údolí u Doubrav - Modrásek hořcový – mapování a rozšíření ve Zlínském kraji
Kriticky ohrožený modrásek hořcový (Maculinea alcon) je v současnosti na základě údajů z projektu Mapování motýlů České republiky, zaštítěným Entomologickým ústavem AV ČR, nejvíce rozšířen ve Zlínském kraji. Vlastní mapování modráska řešitel projektu provedl v roce 2008 standardní a nejvíce efektivní metodou - formou vyhledávání nápadných vajíček modráska  na známých lokalitách motýla i živné rostliny hořce křížatého (Gentiana cruciata). Celkem se podařilo ověřit motýla na 13 lokalitách – řada z nich dosud hostí početné a  populace, někdy i propojené ve funkční metapopulace. Všechny ověřené kolonie byly řádně zdokumentovány, byl popsán současný stav péče a navržen optimální management. Na některých lokalitách bylo na základě poznatků zjištěných autorem již dokonce realizován optimální plán péče díky spolupráci s místním Krajským úřadem či Magistrátem města Zlín.

 

01010208, ČSOP Aron - Motýli Českolipska
Projekt má charakter faunisticko-ochranářského průzkumu Lepidopter v okolí České Lípy. Navazuje na projekty realizované v minulých letech. V letošním roce byl průzkum zaměřen zejména na tři kvadráty, ale náhodně probíhal i v jiných oblastech okresu Česká Lípa.


01010308, ČSOP Kněžice - Mapování ohrožených druhů denních motýlů Brtnicka

Projekt zaměřený na terénní mapování výskytu denních motýlů v oblasti Brtnicka, území se nachází v 6 čtercích síťového mapování málo prozkoumané oblasti. Přineslo poznatky o celkem 68 druzích denních motýlů, z čeho je 18 druhů zařazeno mezi lokálně vymřelé, dalších minimálně 10 druhů má k vymření velmi blízko. Většinou se jedná o druhy s vazbou na xerotermní stanoviště.

 

01010408, ČSOP Levrekův ostrov - Monitoring motýlů bývalých vojenských prostorů Krnov, Chomýž a Bruntál
Projekt je zaměřený na faunistický průzkum denních motýlů zaniklých vojenských prostorů u Bruntálu a Krnova. Byla zjištěna bohatá společenstva motýlů čítající celkem 51 druhů, z čehož je 5 ohorožených dle Červeného seznamu ČR a 2 chráněné v rámci soustavy NATURA 2000.

 

01010508, ČSOP Orchidea Valašsko - Okáč stínovaný: pátrání po posledních známých lokalitách
Dle excerpčních sbírek moravských muzeí a literatury byly zjištěny údaje o celkem 29 datovaných exemplářích okáče stínovaného z oblasti Valašska a Beskyd. Bylo provedeno celkem 10 návštěv vytyčených transektů v období květen až červen 2008. Sledovaný druh nabyl přes vynaložené úsilí ani při jedné návštěvě na žádném transektu zastižen. Jedná se tak v této oblasti o druh pravděpodobně vymřelý.

 

01010608, ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování výskytu perleťovce maceškového na Valašsku a doplnění bionomických a ekologických poznatků
Projekt zaměřený na cílené vyhledávání perleťovce maceškového v lokalitách, odkud zatím nebyl znám – hlavně v údolí pravostranných přítoků Vsetínské Bečvy. Druh byl nalezen takřka plošně, je velmi mobilní a zřejmě přelétává velké vzdálenosti, celkově byl nalezen na 4 faunistických kvadrátech. Na základě realizace projektu UNDP-GEF byla vytvořena mapa rozšíření.

 

01010708, ČSOP 1. Valašské Meziříčí - Chráněné druhy denních motýlů (skládačka)
Vydání letáčku – skládačky o formátu A4 zaměřené na 8 kriticky ohrožených druhů denních motýlů. Náklad 10 000 ks.

 

01010808, ČSOP Pozemkový spolek Hády - Inventarizace denních motýlů v opuštěném lomu Hády u Brna
Ve vegetační sezóně 2008 bylo podrobně entomologicky prozkoumáno území vápencového lomu na jižním svahu kopce Hády a jeho okolí. Inventarizační průzkum se zaměřil zejména na upřesňování poznatků o druhovém složení motýlů, vyhodnocení výskytu denních motýlů a posouzení změn oproti minulosti, podchycení významných druhů jednotlivých přírodních biotopů a každého z maloplošných chráněných území, na základě získaných poznatků vyhodnocení stavu území z hlediska ochrany druhů a navržení možných korekcí managementu. Výstupem projektu je tak seznam zjištěných denních motýlů, včetně doporučení managementových opatření. Bylo objeveno 33 dříve zde neobjevených druhů.

01010908, ČSOP Jeseník nad Odrou - Stará pískovna v Hůrce a Blahutovicích
Managementové zásahy ve dvou starých pískovnách, které podpoří poulace motýlů a jejich návrat do volné krajiny s pomocí tradičního hospodaření.

 

01011008, ČSOP Kladská - Výskyt denních motýlů na vybraných lokalitách CHKO Český les
Mapování výskytu denních motýlů na území jižní části Chráněné krajinné oblasti Český les a to v rozsahu přibližně 4 zoologických mapovacích čtverců, zaměřený na bezlesé enklávy. Zjištěno bylo 35 druhů denních motýlů. Ze zvláště chráněných to byly Otakárek fenyklový a Modrásek hořcový.

 

040208, 9. ČSOP Valašské Meziříčí – Leták Modrásci (dodatečné VŘ)
Dotisk letáku Modrásci v nákladu 6 000 ks.

 

040308, 1. ČSOP Valašské Meziříčí – Leták Ohrožené druhy denních motýlů (dodatečné VŘ)
Dotisk letáků Ohrožené druhy denních motýlů v nákladu 5 000 ks.

 

 

 

 

Projekty realizované v roce 2007

 

01010807, ZO ČSOP 23/08 Kladská - Výskyt denních motýlů na vybraných lokalitách CHKO Český les
Cílem výše uvedeného projektu bylo mapování denních motýlů (Rhopalocera) v severní oblasti CHKO Český les. Mapování bylo realizováno na 24 vytipovaných lokalitách ležících ve čtvercích 6140, 6141, 6240 a 6241. Do projektu byly dále doplněny i údaje získané náhodnými exkurzemi mimo zájmové lokality. Z ochranářsky a ekologicky významných druhů byly v roce 2007 zaznamenány bělásek ovocný (Aporia crataegi), batolec duhový (Apatura iris) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina).
 

01010507 ZO ČSOP 73/05 Olza - Mapování výskytu denních druhů motýlů na lokalitách v povodí řeky Olše
Projekt přináší výsledky průzkumu denních motýlů (Rhopalocera) na Karvinsku a na území Moravskoslezských Beskyd. Částečně navazuje na projekty realizované v předešlých dvou letech. Intenzivní průzkum pokračoval na 3 lokalitách Karvinska, nově na území Moravskoslezských Beskyd. Při realizaci bylo využito odpovídající literatury a standardní metodiky. Celkem bylo v roce 2007 na 3 zkoumaných lokalitách zaznamenáno 42 druhů Rhopalocer. Z ochranářsky významných zástupců motýlů byl v oblasti potvrzen pravidelný výskyt druhů Lycaena dispar, Limenitis populi, Apatura iris a Apatura ilia. Z oblasti Moravskoslezských Beskyd jsou zajímavé nálezy Limenitis camilla a zejména Pyrgus alveus.
 

01010307, Vaváky – Společnost pro oživení venkova - Inventarizační průzkum denních motýlů na bývalých obecních pastvinách v okolí Těchonic
Realizovaný projekt přináší výsledky faunisticko-ekologického průzkumu cenóz denních motýlů (Rhopalocera) na 3 lokalitách v okolí Těchonic. Je pokračováním a doplněním průzkumu realizovaného v loňském roce. Všechny lokality se nacházejí v oblasti Nepomucké vrchoviny (čtverec 6647). Každá ze zkoumaných lokalit byla navštívena 6x během hlavní části sezóny 2007, tj. od počátku června do počátku září. Při každé návštěvě lokality byl pořízen soupis druhů a odhadnuta jejich abundance. Nejvyšší diverzita byla opět zaznamenána na lokalitě „těchonické dráhy“. Z lokálních a ustupujících taxonů byly na zkoumaných lokalitách zaznamenány druhy soumračník čárkovaný (Hesperia comma), modrásek bahenní (Maculinea nausithous)  a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina). V letošním roce nebyl potvrzen výskyt modráska hořcového (Maculinea alcon).

 

01010207, 32/06 ZO ČSOP Aron - Motýli Českolipska                                                                                   Projekt má charakter faunisticko-ochranářského průzkumu Lepidopter v okolí České Lípy. Navazuje na projekty realizované v minulých letech. V letošním roce byl průzkum zaměřen zejména na čtyři kvadráty, ale náhodně probíhal i v jiných oblastech okresu Česká Lípa. Zvýšená pozornost pak byla věnována výskytu dvou druhů zařazených do systému NATURA 2000, modrásku bahennímu (Maculinea nausithous) a modrásku očkovanému (Maculinea telejus). V roce 2007 bylo na dvou lokalitách rovněž pokračováno ve výzkumu diverzity čeledí lišajovitých (Sphingidae) a přástevníkovitých (Arctiidae). Z ochranářsky a ekologicky významných druhů byl v roce 2007 potvrzen výskyt řady druhů. Nově byl zaznamenán výskyt modráska bahenního (Maculinea nausithous), modráska očkovaného (Maculinea telejus) a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria).

 

01010107, ZO 76/17 ČSOP Javorníček - Monitoring denních motýlů zahrnutých do soustavy Natura 2000 na  Valašskomeziříčsku                                                                                                                             Uvedený projekt byl zaměřen zejména na monitoring motýlů ze soustavy NATURA 2000. Zájmovými byly druhy ohniváček černočerný (Lycaena dispar) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Výzkum proběhl na vytipovaných lokalitách v okolí Valašského Meziříčí. Výskyt druhu Maculinea nausithous byl potvrzen na dvou lokalitách, druh Lycaena dispar na všech dřívějších. U každé lokality je uvedeno datum, počet pozorovaných jedinců, číslo kvadrátu, jméno pozorovatele a údaje GPS. Součástí zprávy jsou také celkové seznamy zjištěných druhů na 3 lokalitách.  


 

Projekty realizované v roce 2006


1010106, ZO ČSOP Satyrus - Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), jeho vývoj a rozšíření na střední Moravě (Lepidoptera: Lycaenidae)
Projekt byl zaměřen na studium biologie modráska rozchodníkového (Scolitantides orion), jeho rozšíření a ohroženost na území střední Moravy. Výskyt uvedeného druhu je ze zkoumané oblasti znám celkem z 12 lokalit náležejících ke 4 geomorfologickým celkům. Aktuálně byl druh v roce 2006 zaznamenán na 5 lokalitách v oblasti Zábřežské a Drahanské vrchoviny. Druh má na území střední Moravy pouze jedinou generaci od začátku květnu do začátku června. Housenky jsou fakultativně myrmekofilní s trofickou vazbu na rozchodník velký (Sedum naximum). Kuklí se koncem června a kukla přezimuje. Druh lze snadno odchovat v umělých podmínkách bez vazby na mravence. Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) je ubývajícím a ohroženým druhem díky zejména nízké disperzní schopnosti imág, specifickým nárokům na charakter svých stanovišť, malému počtu a izolaci lokalit.


 

1010206, Vaváky - Společnost pro oživení venkova - Ohrožené druhy motýlů na bývalých pastvinách v okolí Těchtonic
Předložený projekt přináší výsledky faunisticko-ekologického průzkumu cenóz denních motýlů (Rhopalocera) v oblasti Nepomucké vrchoviny, a to v okolí Těchonic. Výzkum byl prováděn na 5 lokalitách ležících ve čtverci pro faunistické mapování číslo 6647. Nejvyšší diverzita (38 druhů) byla zjištěna na lokalitě -těchonické dráhy-, nejnižší (27 druhů) na lokalitě -Šáro-. Z lokálních a ustupujících druhů byly na zkoumaných lokalitách zaznamenány soumračník čárkovaný (Hesperia comma) a hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), v okolí modrásek hořcový (Maculinea alcon).

 

1010306, ZO ČSOP APOLLO - Seminář k Jasoni červenookému ve Štramberku
Cílem projektu bylo zorganizování semináře, na kterém by se zájemci z řad odborné i laické veřejnosti mohli obeznámit s průběhem repatriace jasoně červenookého (Parnassius apollo), jejím výsledkem a také se současným stavem populací v okolí Štramberku. Uvedený seminář se konal 24.6.2006 v Základní škole ve Štramberku za přítomnosti 17 zúčastněných. Příspěvky věnované problematice jasoně červenookého přednesli J. Syrka, V. Plachta a J. Lukášek. Součástí semináře byla také exkurze na lokality Kotouč a Kamenárka.

 

1010406, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Monitoring denních motýlů Horního Vsacka a horního Pobečví
Realizovaný projekt charakteru faunisticko-ekologického průzkumu Lepidopter Horního Vsacka a horního Pobečví byl zaměřen na skupinu motýlů s denní aktivitou, zejména Rhopalocera. Podrobné sledování cenóz denních skupin motýlů probíhalo na 3 lokalitách. V případě dvou lokalit se jedná o navázání na loňský projekt, inventarizace na třetí lokalitě byla realizována zcela nově. Celkem bylo na těchto lokalitách zaznamenáno 54-56 druhů Lepidopter (prozatím nebyl determinován materiál komplexu habituelně podobných druhů Leptidea sinapis-reali, Zygaena purpuralis-minos). Nejvyšší druhová diverzita byla zjištěna na lokalitě Ústí Raťkova (44-46 druhů). Při výzkumu byla zaznamenána řada zoogeograficky, ekologicky a ochranářsky významných druhů, jako soumračník čárkovaný (Hesperia comma), ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), ostruháček trnkový (Satyrium spini), modrásek černoskvrnný (Maculine arion), modrásek lesní (Cyaniris semiargus), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), perleťovec maceškový (Argynnis niobe), hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia). Výsledky tohoto projektu přispěly ke zlepšení celkové aktuální znalosti o diverzitě Lepidopter severní Moravy a Slezska.

 

1010506, ZO ČSOP - ARON - Motýli Českolipska
Uvedený projekt má charakter faunisticko-ochranářského průzkumu Lepidopter v okolí České Lípy. Navazuje na projekt realizovaný v loňském roce. Průzkum byl prováděn jednak po celém území bývalého okresu Česká Lípa, jednak na určitých lokalitách. Zájmovou skupinu představovaly ohrožené druhy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera), noční průzkum byl zaměřen na druhy z čeledí lišajovitých (Sphingidae) a přástevníkovitých (Arctiidae). Noční průzkum probíhal na lokalitách Jestřebí a pod PP Provodínské kameny. Z ochranářsky a ekologicky významných druhů byly v roce 2006 zaznamenány otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), bělásek ovocný (Aporia crataegi), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), batolec duhový (Apatura iris), batolec červený (Apatura ilia), bělopásek topolový (Limenitis populi), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) a přástevník angreštový (Rhyparia purpurata). Výsledky tohoto projektu byly využity jednak k propagaci ochrany motýlů a přírody, jednak také činnosti ČSOP.

 

1010606, ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu denních druhů motýlů na lokalitách v povodí řeky Olše
Předložená projekt představuje faunisticko-ekologickou studií Lepidopter v okolí Českého Těšína, zaměřenou zejména na denní motýly (Rhopalocera). Navazuje na projekt realizovaný v loňském roce. V rámci této studie byl proveden inventarizační průzkum na 6 vytipovaných lokalitách. Celkem bylo v roce 2006 zaznamenáno 46 druhů Lepidopter, z toho 44 druhů ze skupiny denních motýlů (Rhopalocera). Nejvyšší druhová diverzita Rhopalocer (42 druhů) byla zjištěna, tak jako v loňském roce, na lokalitě 1 (Louky nad Olší). Nově byly v roce 2006 na uvedené lokalitě zjištěny druhy žluťásek čilimníkový (Colias crocea), žluťásek tolicový (Colias erate) a modrásek obecný (Plebeius idas). Nejnižší diverzita (34 druhů) byla zaznamenána na lokalitě 5 (Český Těšín, nádrž Hrabinka a okolí). Z ochranářsky významných druhů byly v oblasti zaznamenány otakárek fenyklový (Papilio machaon), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), bělopásek topolový (Limenitis populi), batolec duhový (Apatura iris) a batolec červený (Apatura ilia). Výsledky tohoto projektu přispěly ke zlepšení celkové aktuální znalosti o diverzitě motýlů severní Moravy a Slezska.


 

Projekty realizované v roce 2005

 

150105, ZO ČSOP ARON - Motýli na Českolipsku
Uvedený projekt představuje faunisticko-ochranářský průzkum Lepidopter na území okresu Česká Lípa s intenzivnějším výzkumem v kvadrátech 5352 a 5353. Výzkum byl zaměřen jednak na ohrožené druhy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera), jednak na čeleď lišajovití (Sphingidae) a přástevníkovití (Arctiidae). Údaje získané v roce 2005 byly dále doplněny o údaje z let 1985-2004. Z ochranářsky a faunisticky významných druhů byly v roce 2005 zaznamenány batolec červený (Apatura ilia), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), bělopásek topolový (Limenitis populi), bělásek ovocný (Aporia crataegi), lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae) a přástevník angreštový (Rhyparia purpurata), v letech předchozích batolec duhový (Apatura iris), ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea telejus), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), perleťovec maceškový (Argynnis niobe) a lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina).

 

150205, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Monitoring denních motýlů Horního Vsacka se zaměřením na ohrožené druhy
Tento projekt byl faunisticko-ekologickým průzkumem Lepidopter Horního Vsacka, tj. oblasti Vsetínských vrchů a Javorníků. Průzkum byl zaměřen zejména na skupinu denních motýlů (Rhopalocera). Na 6 lokalitách bylo zaznamenáno celkem 44 druhů Lepidopter s denní aktivitou. Nejvyšší druhová diverzita byla zjištěna na lokalitě Peciválka (31 druhů), dále Louka pod Peciválkou (28 druhů) a Ústí Raťkova (27 druhů). Z druhů zoogeograficky, ekologicky a ochranářsky významných byly zaznamenány modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), modrásek lesní (Cyaniris semiargus), perleťovec maceškový (Argynnis niobe) a okáč kluběnkový (Erebia aethiops).

 

150305, ZO ČSOP Satyrus - Společenstvo denních skupin motýlů PP Přehon (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae)
Projekt je faunisticko-ekologickou studií cenózy denních skupin motýlů (Rhopalocera, Zygaenidae) na území Přírodní památky Přehon u Chvalnova na Kroměřížsku. Z uvedeného území se podařilo získat údaje o výskytu 55 druhů denních motýlů (Rhopalocera) a 5 druhů vřetenuškovitých (Zygaenidae). Aktuálně, během výzkumu v roce 2005, nebyl z Rhopalocer potvrzen dřívější výskyt modráska ligrusového (Polyommatus damon). Oproti dřívějším údajům (pocházejícím do roku 2000) bylo nově na lokalitě zaznamenáno 6 druhů: soumračník skořicový (Spialia sertorius), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), ostruháček březový (Thecla betulae), modrásek podobný (Plebejus idas), hnědásek květelový (Melitaea didyma) a hnědásek černýšový (Melitaea aurelia). Dosud nepublikované a tudíž nové jsou údaje o výskytu 5 druhů vřetenušek (Zygaenidae).

 

150405, ZO ČSOP APOLLO - Sledování jasoňe červenookého na lokalitě Štramberk
V roce 1986 byla zahájena repatriace jasoně červenookého (Parnassius apollo) na lokality u Štramberku. V posledních letech je pravidelně prováděn monitoring populací jasoně na třech lokalitách: Kotouč, Zámecký vrch a Kamenárka. Cílem letošního projektu bylo zajistit materiální vybavení (nákup sítěk) a vytvořit vhodnou tabulku pro zaznamenávání údajů umožňující koordinaci a pokračování dlouhodobého monitoringu stavu a vývoje populací jasoně v budoucích letech. Dalším úkolem bylo pořízení fotodokumentace v digitální a klasické podobě. V terénu byla vlivem nepříznivého počasí realizována pouze dvě pozorování (25.6., 5.7.), během kterých bylo zaznamenáno cca. 80 imág.150705, Sagittaria - Publikace "Hnědásek osikový - vymírající motýl evropských lesů"
Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) patří k nejvíce ohroženým druhům motýlů jak na území ČR, tak celé Evropy. U nás je druhem silně ohroženým, podléhající legislativní ochraně. V rámci Evropy je zahrnut ve směrnici NATURA 2000, v Bernské konvenci, Červeném seznamu IUCN, Červeném seznamu ESC a projektu CORINE. Cílem projektu byla příprava, vytištění a distribuce 2000 ks informační brožury-letáku obsahujícího základní poznatky o bionomii a ochraně hnědáska. Na barevné obálce je vyobrazen druh a jeho biotop, vše doplněno textem. Uvnitř brožury je popsána problematika bionomie a ekologie hnědáska, příčiny jeho ohrožení a možnosti jeho záchrany.

 

150805, ZO ČSOP Olza - Mapování motýlů v okolí řeky Olše s důrazem na okolí Českého Těšína a rekultivované plochy po těžbě na Karvinsku
Projekt přináší výsledky faunisticko-ekologického průzkumu denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí Českého Těšína. Na 4 lokalitách bylo zaznamenáno celkem 43 druhů Lepidopter, z toho 41 druhů ze skupiny denních motýlů (Rhopalocera). Nejvyšší druhová diverzita (40 druhů) byla zjištěna na lokalitě 1 (Louky nad Olší), nejnižší (30 druhů) na lokalitě 4 (rekultivované plochy v Darkově a Loukách n. Olší). Z ochranářsky významných druhů byly zaznamenány Papilio machaon, Lycaena dispar, Limenitis populi, Apatura iris a Apatura ilia.

 

151005, ZO ČSOP Berkut - Bečov - Zlatý vrch
Zpráva je rozčleněna do několika kapitol, které na sebe logicky navazují. Autoři popisují zkoumané území, které má rozlohu asi 11 ha a leží v nadmořské výšce 508-620 m n.m. Jedná se o intenzivně obhospodařované louky na svazích pod Zlatým vrškem. Výzkum zde byl již částečně prováděn, ale nebyl úplný. Proto bylo cílem provést systematický monitoring biodiverzity motýlů a měly být rovněž stanoveny způsoby ochrany a údržby toho území. Práce je zaměřena na nadčeledi Hespereioidea a Papilionoidea. Byla zjišťována abundance a během pěti návštěv jednotlivých lokalit byly sledovány rovněž různé faktory, které ovlivňují výskyt a aktivitu imag. V průběhu vegetačního období roku 2005 bylo ve sledovaném území zjištěno 33 druhů denních motýlů a 3 druhy vřetenušek. Významná pozornost byla věnována rovněž ochranářsky významným druhům. Práce je doplněna grafickým a tabelárním znázorněním dosažených výsledků a vzávěru práce jsou uvedeny doporučení pro ochranářskou praxi.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

150104, ZO ČSOP 71/16 Satyrus Olomouc - Motýli (Macrolepidoptera) CHKO Jeseníky
Výzkum motýlů (Macrolepidoptera) na území CHKO Jeseníky byl realizován na základě udělené výjimky MŽP ČR č.j. 7474/99-OOP/2226/99-V552. Terénní práce probíhaly zejména v letech 1999 – 2004. Výzkum byl prováděn tradičními metodami na vytipovaných lokalitách v 10 oblastech. Získané údaje z vlastního terénního výzkumu byly dále doplněny o údaje publikované či sbírkové.
Ze získaných údajů vyplývá, že z území CHKO Jeseníky je celkem uváděn výskyt 459 druhů Macrolepidopter. U dalších 2 druhů nelze považovat výskyt za věrohodný. Do roku 1970 bylo zjištěno v oblasti 264 druhů, z čehož údaje o 71 druhů existují pouze z tohoto historického období. Po roce 1970 bylo nalezeno či potvrzeno 388 druhů. Vlastním výzkumem jsem zaznamenal 319, z čehož 75 druhů nebylo z oblasti dříve uváděno.

 

150204, 155204, ZO ČSOP 74/03 Lipník nad Bečvou - Pestrokřídlec podražcový
Cílem projektu bylo vytvoření, tisk a distribuce plakátu zaměřeného na problematiku bionomie a ochrany v ČR kriticky ohroženého druhu motýla pestrokřídlece podražcového (Zerynthia polyxena). Na lícové straně plakátu jsou barevné fotografie významných fází v životě a ve vývoji druhu, včetně páření, kladení vajíček a kuklení. Právě zaznamenání časové posloupnosti při přeměně housenky v kuklu je hodnotné a zajímavé i z pohledu odborné veřejnosti. Text na rubové straně plakátu obsahuje informace o biologii, rozšíření, ekologii a problematice ochrany uvedeného druhu včetně popisu fotografií.
Celkem bylo vytištěno 2.000 ks plakátu, který je distribuován školám, obecním a městským úřadům (např. v Uherském Brodě) a široké veřejnosti. V počtu 500 ks byl plakát dodán UVR ČSOP.

 

150404 ZO ČSOP 72/07 Levrekův ostrov - Modrásek bahenní – klíčový druh mokřadních společenstev
Předložená závěrečná zpráva přináší poznatky jednak o rozšíření modráska bahenního (Maculinea nausithous) na území CHKO Poodří, ale také o jeho ekologii. Pozornost byla zaměřena na analýzu faktorů prostředí, které podmiňují výskyt motýla. V rámci analýzy stanovištních parametrů byla zpracovávána problematika diskriminace vhodných stanovišť pro umístění snůšky kladoucími samicemi, tj. které parametry prostředí rozhodují o obsazení/neobsazení stanoviště.

 

150504, ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem - Početnost mravenčích kolonií, klíč k ochraně kriticky ohroženého modráska černoskvrnného v CHKO Beskydy
Cílem projektu byla snaha zajistit a zlepšit podmínky pro vývoj mravenců Myrmica sabuleti, který je hlavním hostitelem housenek motýla. Právě početnost hnízd uvedeného druhu mravence je limitujícím faktorem růstu populací modráska. Základem projektu bylo rozmístění 184 kamenů na lokalitě v březnu 2004.
V návaznosti na uvedenou realizaci proběhlo od dubna do začátku září 11 odběrů vzorků mravenců, nacházejících se pod kameny. Byly také zjišťovány některé ekologické faktory (teplota na povrchu země ve stínu, v půdě v hloubce 15 cm, pod kameny, zastínění kamenů, stav a výška vegetace na jednotlivých stanovištích, počasí a doba měření). Kameny byly zváženy a byla změřena styčná plocha s půdou. Získané údaje potvrdily předpoklad o využití kamenů různými druhy mravenců ke kolonizaci a založení hnízd.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Apollo - Propagace jasoně červenookého
Neustálá propagace ochrany přírody a jednotlivých jejich složek je nezastupitelná a má nesmírný praktický význam. Ne nadarmo platí heslo “Poznej a chraň!”. Jedním z velkých úspěchů evropského významu je úspěšná reintrodukce jasoně červenookého ( Parnassius apollo ) na Kotouči u Štramberku. S tímto úspěchem, na kterém se výraznou měrou podíleli členové místní ZO ČSOP, jsme měli možnost se několikrát seznámit v tisku i televizi.

Je tedy velice vhodné si tento úspěch praktického přístupu k ochraně přírody, zaštítěný ČSOP, neustále připomínat a seznamovat s ním i laickou veřejnost. K tomuto účelu budou velice vhodné samolepky a pohlednice s motivem výše jmenovaného motýla.

Dle sdělení zástupce ZO “Apollo” M. Blahutové, byly uvedené propagační materiály vytištěny v tiskárně firmy TOMPRES, Lipník nad Bečvou. Jedná se o 2000 kusů pohlednic a 2000 kusů samolepek. 1100 kusů těchto materiálů bude k dispozici ÚVR ČSOP, 800 kusů obdrží městská informační centra ve Štramberku a Kopřivnici, 1300 kusů obdrží spolupracující místní ekologické organizace (OS Hájenka, Tajga, Zálesák) a společnost Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. Zbývající samolepky a pohlednice si ponechá ZO Apolo a budou využity při akcích pořádaných pro veřejnost, jako např. Otevírání studánek, Den Země, Indiánská stezka.

 

ZO ČSOP Satyrus - Motýli (Macrolepidoptera) vyskytující se na území CHKO Jeseníky
Výzkum motýlů (Macrolepidoptera) na území CHKO Jeseníky byl realizován na základě udělené výjimky MŽP ČR č.j. 7474/99-OOP/2226/99-V552. Terénní práce probíhaly v letech 1999 - 2003, některé doplněné vlastní údaje pocházejí z let 1995 - 1998. Na území CHKO bylo vytipováno 10 oblastí, v rámci kterých byla vybrána minimálně jedna lokalita. Výzkum byl prováděn několika tradičními metodami (individuálním odchytem imág, sběrem na kmenech stromů, sběrem housenek a lákáním na světelný zdroj). Při výzkumu byl celkem na lokalitách CHKO Jeseníky aktuálně zaznamenán výskyt 297 druhů Macrolepidopter, patřících do 18 čeledí uvedené skupiny. Tento zaznamenaný počet představuje asi 25 % druhů známých z území Moravy a Slezska. Nejcennější je přítomnost druhů typizujících horské biotopy, jako Erebia euryale, E. epiphron, E. sudetica, Elophos dilucidarius, E. vittarius, Psodos alpinatus, Scopula ternata, Xanthorhoe incursata, Entephria infidaria, Hydriomena ruberata, Perizoma affinitatum, P. verberatum, Odezia atrata, Venusia cambrica, Autographa bractea, Phlogophora scita, Dasypolia templi, Apamea rubrirena, Papestra biren, Xestia speciosa, X. collina. Významné je i zjištění druhů rašelinných biotopů: Arichana melanaria, Rheumaptera subhastata, Lithomoia solidaginis. Z druhů považovaných v ČR za vzácné byly zjištěny Petrophora chlorosata, Hydriomena ruberata, Rheumaptera subhastata, Perizoma taeniatum, P. affinitatum, Eupithecia imundata, Dasypolia templi, Xylena exsoleta, Mythimna straminea a Xestia speciosa. Z ochranářského hlediska je na lokalitě cenná přítomnost druhů zařazených do mezinárodních ochranářských úmluv a konvencí, červených knich a seznamů. Takovými jsou Proserpinus proserpina, Carterocephalus palaemon, Parnassius mnemosyne, Erebia sudetica.

 

ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem - Inventarizační faunistický výzkum motýlů (Lepidoptera) v CHKO Poodří
Závěrečná zpráva přináší přehled o druhové diverzitě Lepidopter na území CHKO Poodří. Jejím základem jsou údaje získané během výzkumu v roce 2003 na 12 vytipovaných lokalitách, reprezentujících maloplošná zvláště chráněná území, či jejich návrhy. Za účelem zachycení maximální druhové diverzity zkoumané oblasti byly do zpávy zahrnuty i sběry z let předchozích a údaje z literatury. Při práci bylo použito standartní metodiky. Celkový přehled zaznamenaných druhů a jejich výskyt na jednotlivých lokalitách je podán formou tabulky. Dále je podána stručná charakteristika druhů faunisticky významných s důrazem na druhy ohrožené, tzv. “deštníkové”, mající silnou bioindikační hodnotu.

Z celkového zhodnocení vyplývá, že na zkoumaném území byl zaznamenán výskyt 744 druhů, což představuje 22% druhové rozmanitosti fauny motýlů ČR. Za významné jsou považovány tři ekologické skupiny druhů, tj. druhy lesních společenstev, druhy lučních společenstev a druhy mokřadních biotopů. Právě tato poslední skupina představuje nejcennější složku fauny Lepidopter CHKO Poodří. K významným nálezům patří např. Deuterogonia pudorina, Acleris lorquiniana, Adaina microdactyla, Aporodes floralis, Phlyctaenia stachydalis, Alcis jubata, Eupithecia irriguata, E. insigniata, Acronicta strigosa, Schrankia costaestrigalis, Plusia putnami, Xanthia ocellaris, Orthosia opima.

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print