vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Vážky

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

01020108, Sdružení Lacerta – Vážky na Jesenicku 2008
V roce 2008 byla Sdružením Lacerta dokončena 7. část mapovacích prací v oblasti zatopených kamenolomů a mokřadů na Jesenicku. Práce navazovaly na předchozí činnost z let 2002–2007. Celkem bylo provedeno přes 300 průzkumů na vodách stojatých a 66 průzkumů na tocích. Rozsah prací byl tedy oproti plánu projektu násobně překročen. Mapování probíhalo od konce března do poloviny srpna 2008. Pořízeno bylo 280 záznamů.01020208, ČSOP Radhošť - Monitoring a ochrana vážek (Odonata) na Valašsku a v CHKO Beskydy
Cílem projektu bylo provést aktuální ekologicko-faunistickou charakteristiku odonatocenóz vybraných zkoumaných lokalit na Valašsku a dále na území CHKO Beskydy. Terénní průzkum byl prováděn od konce května do konce října roku 2008. Byly zjišťovány zejména údaje o přibližné početnosti a druhové skladbě odonatocenóz (dospělých jedinců). Bylo provedeno celkem 54 průzkumů na 22 lokalitách ležících v zájmovém území.

 

01020308, ČSOP Aron – Vážky Českolipska

Cílem projektu bylo provedení inventarizačního průzkumu vážek na vybraných mokřadních lokalitách Českolipska s důrazem na „naturové“ druhy vážek, zvláště na klínatku Ophiogomphus cecilia. Celkem bylo zkoumáno 18 lokalit s ohledem na komplexní analýzu odonatocenóz; na 19 lokalitách pak byly průzkumy orientovány na monitoring vážek rodu Leucorrhinia. Mimo jiné byly zjišťovány údaje o přibližné početnosti a druhové skladbě odonatocenóz (dospělých jedinců).

 

01020408, ČSOP Vlašim – Uspořádání XI. semináře pro odonatology

Seminář významnou měrou přispěl k poznání dosud málo prozkoumané oblasti Českého lesa a k výměně zkušeností mezi jednotlivými spolupracovníky programu „Vážky“ a dalšími odonatology a ochránci přírody, kteří se vážkám v ČR věnují. Setkání navštívilo celkem 17 účastníků (někteří včetně rodinných příslušníků), kteří byli ubytováni na správě CHKO Přimda a v nedaleké ubytovně.Velkou část programu tvořily terénní exkurze v oblasti CHKO. Navštíveno bylo celkem 23 lokalit, na nichž se podařilo potvrdit výskyt 36 druhů vážek (mj. vzácných druhů jako Somatochlora arctica, Orthetrum brunneum nebo Leucorrhinia rubicunda). Nedílnou součástí programu semináře byla série sedmi příspěvků prezentovaných ve večerních hodinách.


01020608, ČSOP Vlašim – Vydání monotématického sborníku Vážky 2008

Vydání sborníku v nákladu 400 ks.Sborník obsahuje celkem 14 příspěvků. Jedná se nejen o tradiční (eko)faunistické práce, ale také studie týkající se managementu biotopů vážek, jejich biologie (včetně parazitologie) a ekologie. Jeden článek má spíše populární charakter (vážky a filatelie).Kvalita sborníku je zaručena recenzováním přijatých příspěvků šesti členy redakční rady.

 

01020708, ČSOP Spálené Poříčí – Průzkum populací vážek v okolí Spáleného Poříčí

Projekt je pro danou ZO ČSOP zkušebním, jelikož v programu Vážky se průzkumných prací zúčastnili pracovníci ZO poprvé. V tomto ohledu lze pozitivně hodnotit získání prvních významných zkušeností pro další inventarizační práce. Z přiložených fotografií je zřejmé, že realizátor zvládl velice dobře základní determinační dovednosti, jelikož všechny druhy na obrázcích jsou určeny bezchybně. V zájmovém území byly zjištěné běžné druhy vážek: Calopteryx virgo, Lestes sponsa, L. viridis, Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegans, Somatochlora metallica, Orthetrum cancellatum, Sympetrum sanguineum. Absence vzácnějších druhů nemusí vyplývat z chybně provedených průzkumů, naopak lze předpokládat, že je odrazem stavu přírody a krajiny v regionu. Chybou však je nedostatečnost údajů, jelikož i data o výskytu běžných druhů mohou být v širším kontextu cenná.

 

01020808, ČSOP Kněžice – Mapování vážek v povodí Brtnice

Projekt byl zaměřen na terénní mapování výskytu vážek v oblasti Brtnicka, které zahrnuje zhruba povodí říčky Brtnice a jeho blízké okolí. Z tohoto území existovalo pouze několik údajů o výskytu vážek. Realizaci všech prací na projektu prováděl Ing. Václav Křivan, pracovník ZO ČSOP Kněţice. Byly zjišťovány zejména údaje o přibližné početnosti a druhové skladbě odonatocenóz (dospělých jedinců). Během mapování v roce 2007 a 2008 bylo zjištěno celkem 34 druhů vážek. Získáno bylo 426 záznamů z 58 lokalit. Determinováno bylo přibližně 2100 jedinců vážek nebo exuvií.

 

01020908, ČSOP Levrekův ostrov – Sledování vážek na Vrbensku

Projekt byl zaměřen na terénní mapování výskytu vážek v oblasti Vrbenska (celkem 14 lokalit, které se nacházejí převážně v Hrubém a Nízkém Jeseníku na území 5 faunistických čtverců: 5869, 5870, 5871, 5970 a 6069). Cílem byl extenzivní monitoring v podhůří Jeseníků, meziroční srovnání a odhad vývojového trendu, také eko-výchovná osvěta. Byly zjišťovány zejména údaje o přibližné početnosti a druhové skladbě odonatocenóz. Průzkum byl zaměřen také na hledání immaturních jedinců a exuvií, čímž lze dokládat vývoj druhu na studovaném stanovišti. Navštíveno bylo celkem 16 lokalit. Během mapování v roce 2008 bylo zjištěno celkem 34 druhů vážek, z toho 9 je zařazeno do Červeného seznamu ČR dle Farkače et al. (2005).

 

01021108, ČSOP Jablonné – Mapování vážek Frýdlantska a Hrádecka

V roce 2008 byla dokončena další část mapovacích prací v oblasti Frýdlantska a Hrádecka. Práce navazovaly na předchozí činnost z let 2003–2007. Během inventarizačních průzkumů v roce 2008 bylo nalezeno 45 druhů vážek na 41 lokalitách. Rozsah prací byl tedy oproti plánu dokonce překročen. Mapování probíhalo od května do září 2008.

 

01021208, ČSOP Hamerský potok, o.s. – Publikace Jak to vidí vážky

Cílem projektu byla příprava a tisk publikace o managementu (zejména) stojatých vod s bioindikačním využitím vážek. Odborná garance byla zajištěna aktivní účastí Petra Hesouna – odborně zdatného odonatologa s praktickou zkušeností s aktivní ochranou vážek a vodních biotopů. Práce na publikaci byla vedena Mgr. Janou Dvořákovou, která čerpala ze svých zkušeností při přípravě předchozích obdobných dvou publikací. Konečné podoby se text dočkal po zapracování připomínek recenzentů RNDr. Aleše Dolného, Ph.D. (odborného garanta projektu) a prof. RNDr. Lubomíra Hanela, CSc. Publikace „Jak to vidí vážky aneb ze života vážek nejen na Jindřichohradecku“ vyšla v nákladu 1000 výtisků v polovině roku 2008.

 

01021308, ČSOP Javorníček – Mapování výskytu vážek na mokřadních lokalitách v okrese Vsetín

V roce 2008 bylo v okrese Vsetín sledováno 15 lokalit. Šlo především o lokality, které jsou v péči ochránců přírody a na kterých ČSOP v minulých letech provádělo hloubení tůní – případně tam, kde se tento zásah plánuje – nebo tam, kde se předpokládá vyhlášení zvláště chráněného území.

 

01021408, ČSOP Satyrus – Výzkum vážek na Olomoucku 2008

Cílem projektu bylo provést aktuální ekologicko-faunistickou charakteristiku odonatocenóz vybraných zkoumaných lokalit na Olomoucku (na lokalitách VKP Deylův ostrůvek, Deylova bažinná scenérie, Retenička, Pískáč, břehové partie řeky Moravy mezi obcemi Čertoryje a Bolelouc, Majetínská pískovna, část řeky Moravy u Boňuchy a Staré tůně, slepá ramena řeky Moravy u Charvát, pískovna u Kožušan, komplex dvou bývalých pískoven u Kožušan a část toku řeky Moravy, Chaluhy a Tovačovské rybníky). Terénní průzkum byl prováděn od konce května do konce srpna roku 2008. Byly zjišťovány zejména údaje o početnosti a druhové skladbě odonatocenóz. Celkem bylo na studovaném území determinováno 21 druhů řádu Odonata, které náleží k 6 čeledím. Na území Tovačovských rybníků realizátor determinoval 18 druhů vážek, na lokalitě Pískáč pak 17 druhů.

 

040508, ČSOP Vlašim – Monotématický sborník Vážky 2008 (dodatečné VŘ)

Dotisk sborníku Vážky 2008 v nákladu 400 ks
 

 


 

Projekty realizované v roce 2007

01020707, ZO ČSOP Olza – Další sledování výskytu jednotlivých druhů vážek v povodí řeky Olše
Závěrečná zpráva obsahuje 16 stran textu a dále přehledné tabulkové přílohy. Byly použity standardní metody sledování odonatofauny. Celkem bylo v roce 2007 pravidelně sledováno 5 lokalit. Výzkumy byly prováděny na následujících lokalitách: Slepé rameno řeky Olše v Dětmarovicích – Koukolné, část dolního toku řeky Olše na k.ú. Závada a Dětmarovice,  Střítěžské rybníky,  vodní plocha po důlních poklesech v Karviné – Darkově  (tzv. Darkovské moře) a vodní tok Petrůvky a přilehlé rybníky. Nově oproti průzkumům v minulosti byla zařazena lokalita Střítěžské rybníky v podhůří Moravskoslezských Beskyd.  
Ze zvláště chráněných druhů živočichů (podle § 48 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) byl, stejně jako v roce 2006, zaznamenán pouze výskyt jediného druhu, a to klínatky rohaté (silně ohrožený druh). Mimo sledované lokality byl rovněž  zaznamenán výskyt dalšího silně ohroženého druhu, a to na lokalitě v Karviné – Lipinách - vážky jasnoskvrnné. Nejvíce druhů vážek (29) bylo zaznamenáno na lokalitě  Petrůvka a okolí. Celkově byl v oblasti a na sledovaných pěti lokalitách v roce 2007 zaznamenán  31 druh vážek (pro srovnání:  rok 2004 – 25 a rok 2005 – 28 druhů, 2006 – 35 druhů). Souhrnné výsledky jsou uvedeny v tabulkových přílohách. Mírný pokles počtu druhů oproti roku 2006 je dán spíše nezaznamenáním výskytu jednotlivých druhů, než jejich úbytkem. Jedná se o druhy s nepravidelným výskytem malého počtu jedinců a tím mohou tyto druhy uniknout pozornosti (např. vážka hnědoskvrnná, páskovec kroužkovaný apod.).
Zpráva je sepsána kvalitně a přehledně, získané výsledky v roce 2007 jsou cenné nejen z faunistického hlediska, ale protože se provádějí ve více letech, mají význam i pro poznání sukcesích změn odonatofauny  ve sledovaných lokalitách.
Výsledky budou využitelné v celostátním mapování a i v připravovaném Atlasu vážek ČR.

01020607, 02/09 ZO ČSOP Vlašim – Vážky – 10. celostátní seminář
V roce 2007 se uskutečnilo 10. celostátní setkání odonatologů v CHKO Český ráj – autokemp Sedmihorky. V rámci setkání bylo uskutečněno několik přednášek. Celkem 20 amatérských a profesionálních entomologů zabývajících se vážkami si vzájemně povyměňovali zkušenosti, prezentovali své výsledky výzkumů a účastnili se terénních průzkumů v oblasti. Během průzkumů na vybraných lokalitách bylo potvrzeno několik desítek druhů vážek a doplněny tak poznatky o výskytu druhů v této oblasti.
Účastníci semináře zhodnotili patnáctileté období intenzivního výzkumu vážek. Jednoznačně se shodli na potřebě i nadále ve výzkumu vážek na území České republiky pokračovat.

 

 

 

01020507, 71/16 ZO ČSOP Satyrus – Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku 2007

Závěrečná zpráva za rok 2007 čítá 20 stran textu a obsahuje údaje o výskytu jednotlivých druhů vážek na okrese Olomouc  na lokalitách VKP Deylův ostrůvek, Deylova bažinná scenérie, Retenička, Pískáč, Břehové partie řeky Moravy mezi obcemi Čertoryje a Bolelouc, Majetínská pískovna, část řeky Moravy u Boňuchy a Staré tůně, Slepá ramena řeky Moravy u Charvát a Pískovna u Kožušan.  Průzkumy tak navazují i na výsledky získané v roce 2006.

Při průzkumech byla využita standardní metodika sledování.   Lokality byly určeny pomocí zeměpisných souřadnic a zařazeny do příslušného kvadrátu. Někteří jedinci byly dokumentováni fotoaparátem a byly zjišťovány některé fyzikální parametry vody (pouze na lokalitě VKP Deylův ostrůvek, a to ve třech největších tůních: pH, teplota, obsah kyslíku a vodivost). Jednotlivé sledované lokality jsou dostatečně podrobně charakterizovány. Jsou uváděny zjištěné druhy vážek (pohlaví, počet pozorovaných jedinců a jejich aktivita a vývinové stádium). Na lokalitě Pískáč byl oproti roku 2006 nalezen nový druh (Ischnura pumilio, který je klasifikován jako taxon téměř ohrožený – near threatened (NT) dle publikace Farkač et al. (2005). Dále byly na sledovaných lokalitách zjištěny tyto významné druhy: Lestes barbarus, Erythromma viridulum, Sympecma fusca, Lestes virens. Celkem bylo na studovaném území determinováno 21 druhů řádu Odonata, které náleží k 6 čeledím.  Autor navrhuje i management některých lokalit.
Celá závěrečná zpráva je kvalitní, je sepsána pečlivě a obsahuje velké množství cenných faunistických i ekologických dat. Jsou v ní uvedeny všechny požadované údaje, které lze dobře využít v připravovaném Atlasu vážek ČR.  

 

01020407, ZO ČSOP 76/08 Radhošť – Monitoring a ochrana vážek (Odonata) na Valašsku a v CHKO Beskydy
Závěrečná zpráva „Monitoring a ochrana vážek (Odonata) na Valašsku a v CHKO Beskydy“   v rámci  realizace projektu číslo 01020407 v roce 2007, řešitelská organizace ZO ČSOP č. 76/08 Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm,  obsahuje 13 stran textu.  Cílem projektu byly komplexní  odonatologické průzkumy následujících  lokalit: tok Rožnovské Bečvy; tůňka u železniční zastávky v Zašové; PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou; rybníček na horním konci Stříteže nad Bečvou; tůňka „Na Sůši“ ve Viganticích; rybníky „Pod bažantnicí“ ve Viganticích; tůňka „Nad Vezníkem“ ve Viganticích; Hrachovecký mokřad - Rybníky u Hrachovce; mokřadní louka pod Vlčím vrchem v Zašové; Hamerské rybníky u Zubří; Vsetínská Bečva; mokřad na Příčné pod Starým Zubřím; Senice; Lačnovské rybníky, sedimentační jezírko pod bývalou skládkou v Rožnově pod Radhoštěm, mokřad Pod Hájem v Zašové, hrazené jezero ve Velkých Karlovicích - Jezerném, přehradní nádrž Bystřička, PR Choryňský mokřad. Navíc byl proveden průzkum tůně na Hutisku-Solanci u pily (Zákopčí).

Celkem  na všech studovaných lokalitách bylo potvrzeno 33 druhů vážek na území 9 čtverců určených pro mapování přírodnin v ČR.

Evidovány byly následující druhy vážek: Calopteryx virgo, Calopteryx splendens, Lestes sponsa, Lestes barbaru, Lestes viridis,  Sympecma fusca, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Coenagrion puella, Erythromma viridulum, Enallagma cyathigerum, Ischnura elegans, Aeshna affinis, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax parthenope, Anax imperator, Onychogomphus forcipatus Cordulia aenea, Orthetrum albistylum Orthetrum cancellatum,, Orthetrum brunneum, Libellula depressa, Libellula quadrimaculata, Onychogomphus forcipatus, Gomphus vulgatissimus, Somatochlora metallica, Sympetrum sanguineum, Sympetrum striolatum, Sympetrum vulgátám, Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum vulgatum, Sympetrum sanguineum,

Projekt byl popularizován různým způsobem, např. při akci pro účastníky kroužkovací akce Acrocephalus v Poodří. Během výkladu si zájemci sami vyzkoušeli odchyt imag, prohlédli si odchycené vážky a zeptali se na to, co je zajímá.  V ekologické výchově a osvětě byl úspěšně využíván předloni vydaný leták „Vážky - duhové klenoty hmyzí říše“. Leták byl distribuován do řady ekocenter po celé ČR.

Lze shrnout, že projekt i v roce 2007 byl zpracován (stejně jako v minulých letech)  na vysoké odborné úrovni. Přispěl k obohacení  znalostí o výskytu vážek na Valašsku a v CHKO Beskydy, z několika lokalit se opět podařilo získat zcela nové údaje. Projekt zároveň stejně jako v minulých letech přispěl k informování laické i ochranářské veřejnosti, zejména pak mládeže. Výstupy projektu jsou plně využitelné v přípravě Atlasu vážek ČR. 

 

 01020307, 72/07 ZO Levrekův ostrov - Sledování vážek (Odonata) na Vrbensku
Předložená závěrečná zpráva hodnotila odonatologické výzkumy na vybraných lokalitách v jihovýchodním podhůří Hrubého Jeseníku v roce 2007. Průzkumy byly zaměřeny nejen na druhové složení, ale také na zjišťování přibližné abundance  jednotlivých druhů na sledovaných lokalitách (výskyt samců, samic, kopulačních řetězců, tandemů), ale také na zaznamenání parametrů prostředí, které mohou mít vliv na charakter odonatocenóz. Výsledky z roku 2007 byly srovnány s daty pocházejícími z předchozích dvou let. Zvláštní pozornost byla věnována také sledování páskovce (Cordulegaster) v povodí Střední Opavy. Součástí průzkumů byla i fotodokumentace imag i jejich biotopů.  K průzkumům byla použita standardní metodika, jako zajímavost lze uvést, že byly zaměřovány geografické souřadnice lokalit pomocí přenosného GPS eTrex Garmin. Monitoring vážek proběhl v jihovýchodní části Hrubého Jeseníku a přilehlých územích Nízkého Jeseníku na pěti mapovacích čtvercích (č.5869, 5870, 5970, 5969 a 6070).  Celkem bylo provedeno  65 exkursí na 16ti pravidelně sledovaných lokalitách. V závěru zprávy je uvedeno několik dalších náhodných pozorování vážek.Celkem bylo zjištěno 30 druhů vážek, z toho jeden taxon náleží k silně ohroženým: Cordulegaster bidentata; čtyři k ohroženým: Sympetrum pedemontanum, Orthetrum brunneum, Lestes virens,  Sympetrum danae  a dva k potenciálně ohroženým: Sympetrum fonscolombii, Ischnura pumillio.Výsledky průzkumů jsou zpracovány pečlivě a přehledně, zpráva obsahuje všechny potřebné náležitosti a údaje dále využitelné v celostátním mapování výskytu této skupiny i v nyní připravované knižní monografii. Výsledky mají dostatečnou výpovědní hodnotu a budou moci být využity i v praktické ochraně a managementu sledovaných vodních ploch a mokřadů v rámci sledovaného území.
 

01020207, 32/06 ZO ČSOP Aron – Vážky Českolipska
Předložená zpráva obsahovala 14 stran textu a několik příloh. Odonatologický průzkum navázal na výsledky z předchozích let. Standardní metodikou byly studovány vážky na územích Bukovanské rybníky, Poselský rybník a Cihelenské rybníky (celkem šlo o 18 lokalit). Velmi cenné nálezy se týkají vážek rodu Leucorrhinia (19 potvrzených nálezů). Celkem bylo zjištěno 51 druhlů vážek, mimo jiné i druhů Leucorrhinia albifrons, L.dubia, L.rubicunda, L.pectoralis, Sympetrum pedemontanum,  Crocothemis erythraea, Orthetrum brunneum, Orthetrum coerulescesn, Somatochlora flamomaculata, Cordulegaster boltonii, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus caecilia, Brachytron pretense,  Anax parthenope, Aeshna juncea.  Členové organizace se podíleli i na organizaci 10.celostátního setkání odonatologů v CHKO Český ráj. V příloze jsou v kopiích přiloženy čtyři publikované články o vážkách Českolipska v Českolipském deníku.
Projekt byl v roce 2007 řešen jako i v minulých letech na vysoké úrovni a přinesl nové cenné poznatky zejména o výskytu vážek v oblasti Českolipska. Údaje jsou dobře využitelné v celostátním mapování výskytu vážek.

 

 

Projekt č. 01020107,  Sdružení Lacerta – Vážky na Jesenicku - 2007

V roce 2007 byla Sdružením Lacerta dokončena 6. část mapovacích a pozorovacích prací v oblasti zatopených kamenolomů a mokřadů na Jesenicku. Práce navazovaly na předchozí činnost z let 2002 – 2006. Oproti předchozímu období byly práce na projektu rozšířeny o sledování rybníků a ostatních vodních ploch mimo zatopené kamenolomy.

Celkem byly průzkumy prováděny na následujících kvadrátech: 55 67; 55 68; 56 68; 56 69; 56 70; 57 68; 57 69; 57 70; 58 70; 59 69; 59 70 na celkové ploše celkem cca 400km2.

Determinace byla prováděna pomocí určovacích klíčů, ve sporných případech bylo určování konzultováno s RNDr. Alešem Dolným, Ph.D. Terénní průzkumy byly dokladovány i digitálními fotoaparáty a videokamerou.

Od roku 2002, kdy byly realizovány první projekty na ochranu biodiverzity, bylo k 17.6.2007 na Jesenicku nalezeno celkem 35 ze 71 druhů vážek, vyskytujících se na území ČR. Výsledky pozorování za rok 2007 jsou uvedeny v přiložených mapovacích listech, které jsou v digitální podobě součástí zprávy.

K nejzajímavějším nálezům patří potvrzení lesklice velké (Epitheca bimaculata), což je první nález v českém Slezsku, vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), vážky čárkované (Leucorrhinia dubia), šídlatky hnědé (Sympecma fusca). 

Druhově nejbohatší  lokalitou na Jesenicku je Zlaté jezero - Zlaté Hory (EVL), kde bylo zjištěno 21 druhů vážek, mimo jiné i lesklice velká Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825), vážka červená (Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)  a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum (Sélys, 1848). 

Projekt byl dostatečně propagován na přednáškách a výstavách (např. v březnu 2007 se v Divadle P.Bezruče v Jeseníku  uskutečnila výstava fotografií zaměřená speciálně na vážky).

Práce sdružení LACERTA byla i v roce 2007 na velmi vysoké úrovni a přinesla nové a velmi cenné poznatky o výskytu vážek, což bude využito při přípravě celostátního atlasu rozšíření vážek.


 


Projekty realizované v roce 2006

 

1020106, ZO 74/03 ČSOP Lipník nad Bečvou - Mapování vážek v prostoru voj. újezdu Libavá - II.
Celkově bylo prozkoumáno 13 lokalit, u každé je uvedena botanická charakteristika a počasí v době pozorování. Celkové výsledky dokazují, že jde o odonatologicky atraktivní území, na němž bylo zjištěno v letech 2005 a 2006 celkem 37 druhů vážek, z nichž za zmínku stojí následující druhy: Aeshna juncea, Cordulegaster boltonii, Onychogomphus forcipatus, Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia dubia, Orthetrum bruneum, Orthetrum albistylum, Sympetrum flaveolum, Sympetrum danae, Sympetrum striolatum, Libellula fulva, Lestes virens, Lestes barbarus. V každý den monitorování je uvedena doba pozorování, počasí, teplota vzduchu, počet zjištěných jedinců jednotlivých druhů, včetně exuvií či právě vylíhlých jedinců, tandemů a kopulačních řetězců. I když nejde vysloveně o přesný odhad početnosti jednotlivých populací, z prezentovaných dat vysvítá alespoň relativní hojnost či vzácnost jednotlivých druhů a také, což je důležité, autochtonnost (nálezy exuvií a čerstvě vylíhlých jedinců). Druhově nejpočetnější společenstva byla nalezena na následujících lokalitách: Jezírko -V lomu-, Barnovská údolní nádrž a Střelák. Zpráva obsahuje i shrnutí nálezů vzácného druhu klínatky vidlité (Onychogomphus forcipatus) v Pobečví a v Havířově.

 

1020206, Sdružení Lacerta - Vážky na Jesenicku - 2006
Závěrečná zpráva hodnotí činnosti v roce 2006, kdy byla dokončena další část mapovacích faunistických prací v oblasti zatopených kamenolomů a mokřadů na Jesenicku. Práce navazovaly na předchozí činnost z let 2002 – 2005. Zájmovou oblastí byla část okresu Jeseník – katastrální území obcí Vápenná, Žulová, Skorošice, Tomíkovice, Kobylá nad Vidnavkou, Velká, Malá a Fojtová Kraš, Vidnava, Dolní, Stará a Nová Červená Voda, Černá Voda, Černá Voda – Rokliny, Supíkovice, Velké Kunětice, Písečná a Zlaté Hory. V roce 2006 byly průzkumy prováděny také na Javornicku a to v obcích Javorník, Horní Heřmanice a Bernartice. Činnosti byla rozšířena i do okresu Bruntál a to do k.ú. Vidly, Suchá Rudná, Karlova Studánka a Heřmanovice. Sledováno je celkem přes 160 lokalit. V roce 2006 bylo provedeno celkem 161 průzkumů, z čehož některé lokality byly navštíveny opakovaně. K průzkumům byly použity standardní metody, doplněné o dokumentační fotografie. Výsledky jsou zpracovány přehledně a obsahují všechny důležité dílčí informace. Součástí výroční zprávy jsou i podrobně vyplněné dotazníky pozorování v digitální podobě a dokladové fotografie. K zajímavým nálezům patří potvrzení druhů Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825), Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807), Crocothemis erythraea (Brullé, 1832), Sympetrum danae (Sulzer, 1776). Výsledky mapování byly vhodně využity i propagačně především na výstavách fotografií.

 

1020306, ZO ČSOP Radhošť - Sledování vážek (Odonata) na Valšsku
Projekt byl v roce 2006 zaměřen na odonatologický průzkum následujících lokalit: tok Rožnovské Bečvy, tůňka u železniční zastávky v Zašové, PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou, rybníček na horním konci Stříteže nad Bečvou, rybníček Havránek nad kostelem ve Vidči, tůňka -Na Sůši- ve Viganticích, rybníky -Pod bažantnicí- ve Viganticích, tůňka -Nad Vezníkem- ve Viganticích, Hrachovecký mokřad - Rybníky u Hrachovce, mokřadní louka pod Vlčím vrchem v Zašové, Hamerské rybníky u Zubří, Vsetínská Bečva, rybníčky -U Bušů- na Bystřičce, mokřad na Příčné pod Starým Zubřím, Senice, Lačnovské rybníky, jezírko na mokřadní louce ve Valašské Bystřici - Tísňavách, sedimentační jezírko pod bývalou skládkou v Rožnově pod Radhoštěm, mokřad Pod Hájem v Zašové, hrazené jezero ve Velkých Karlovicích - Jezerném, přehradní nádrž Bystřička, PR Choryňský mokřad, nPR Doubrava-Bečva, tůň na farské zahradě u kostela v Zašové, tůně ve Stračce v Zašové, PP Obidová a některé další. Ke sledování bylo použito standardní metodiky včetně osvědčených publikací k determinaci. V letošním roce bylo provedeno celkem 61 kontrol, a to jak na 28 lokalitách ležících v zájmovém území, tak i na 4 dalších, náhodně navštívených lokalitách v jiných místech ČR. Podařilo se tak v tomto roce zaznamenat údaje o výskytu celkem 37 druhů vážek na území 12 mapovacích čtverců. Každá sledovaná lokalita byla podrobně popsána, jsou uvedeny i vybrané parametry kvality vody (vodivost, obsah kyslíku, teplota). K nejzajímavějším druhům potvrzených vážek patřily např. Aeshna affinis, Anax parthenope, Sympetrum striolatum, Gomphus vulgatissimu, Onychogomphus forcipatus, Lestes barbarus, Cordulegaster bidentata, Orthetrum albistylum, Sympecma fusca, Crocothemis erythraea, Leucorrhinia pectoralis. Výsledky mapování byly navíc využity k propagaci mezi veřejností a podařilo se získat několik dalších zájemců o mapování. V ekologické výchově a osvětě byl úspěšně využíván loni vydaný leták -Vážky - duhové klenoty hmyzí říše-. Leták byl distribuován do řady ekocenter po celé ČR. Výsledky projektu v roce 2006 přispěly výrazně k obohacení znalostí o výskytu vážek na Valašsku, z několika lokalit se opět podařilo získat zcela nové údaje.

 

1020406, ZO ČSOP Satyrus - Sledování vážek (Odonata) na Vrbensku
V roce 2006 byly provedeny faunistické průzkumy vybraných lokalit na Vrbensku, které byly srovnání s daty z roku 2005. Byly vyhodnoceny některé faktory (např. sukcese ekosystému poškozených nebo úplně zničených při povodních v roce 1997). Mapování vážek proběhlo v oblasti jihovýchodního podhůří Hrubého Jeseníku v pěti mapovacích čtvercích (č.5869, 5870, 5970, 5969 a 6070). Bylo provedeno celkem 70 exkurzí na 14 pravidelně sledovaných lokalitách a 4 náhodné exkurze na 4 lokalitách. V závěru zprávy je uvedeno několik dalších náhodných pozorování vážek (vždy je uveden kvadrát mapovací sítě). Bylo zjištěno celkem 28 druhů vážek, z toho jeden taxon náleží k silně ohroženým: Cordulegaster bidentata, dva k ohroženým: Lestes virens a Sympetrum danae, a jeden k potenciálně ohroženým: Ischnura pumilio. U každé lokality jsou uvedeny GPS souřadnice, nadmořská výška a podrobná charakteristika lokality. U přehledů zjištěných druhů vážek je uváděno datum, počet sledovaných kusů, zda šlo o samce či samice, případně tandemy či zda šlo o kontrolní odchyt. Je uváděno i datum s nejvyšším zaznamenaným počtem imag. Někde byly evidovány i svlečky, čerstvě vylíhlá imaga, kladoucí samice, což je významné pro stanovení autochtonnosti výskytu v dané lokalitě. Nezbytnou součástí projektu bylo také zhotovení fotodokumentace imag i jejich biotopů. Co se týče srovnání abundance vážek na Vrbensku v letech 2005a 2006 bylo zjištěno, že v druhém roce sledování byla početnost imag nižší. To je vysvětlováno dlouhotrvající tuhou zimou a velmi chladným, dlouhým jarem.

 

1020506, -Střední Brdy- Rožmitál pod Třemšínem - Vážky
Odonatologický průzkum na dvou lokalitách jižně od města Rožmitál pod Třemšínem (staré uměle vytvořené nádrže). V projektu byly lokality podrobně popsány včetně botanické a zoologické charakteristiky. Na obou lokalitách byly zjištěny dva druhy vážek. Kromě krátké závěrečné zprávy jsou přiloženy 2 vyplněné mapovací listy. Byla vyslovena pochvala za zpracování popisu lokalit, pečlivé vyplnění mapovacích listů a za další aktivity řešitelské organizace v roce 2006. Z odonatologického hlediska projekt nesplnil všechny potřebné náležitosti. Na základě konzultací s řešitelskou organizací bylo dohodnuto, že předané výsledky v závěrečné zprávě nejsou zatím dostačující a budou považovány za dílčí vstupní data pro odonatologickou analýzu sledovaných lokalit. Z tohoto důvodu řešící organizace sama sníží schválené náklady na proplacení a v následujícím roce budou průzkumy pokračovat a faunistika vážek bude doplněna. Uvedené lokality se totiž jeví na základě předloženého popisu z odonatologického hlediska jako zajímavé a rozhodně stojí za to podrobnější faunistický průzkum vážek zde v příštím roce provést.

 

1020606, ZO ČSOP UPOLÍN - Výzkum vážek (odonata) na Olomoucku
Závěrečná práce obsahuje údaje o výskytu vážek na Olomoucku na lokalitách VKP Deylův ostrůvek, Deylova bažinná scenérie, Retenička, Pískáč a Břehové partie řeky Moravy mezi obcemi Čertoryje a Bolelouc v roce 2006. Průzkumy navazují na výsledky z roku předchozího. Lokality byly určeny pomocí zeměpisných souřadnic a zařazeny do příslušného kvadrátu. Někteří jedinci byly dokumentováni fotoaparátem a byly zjišťovány vybrané fyzikálně chemické parametry vody (pouze na lokalitě VKP Deylův ostrůvek, a to ve třech největších tůních): pH, teplota, obsah kyslíku, vodivost, a v návaznosti dusičnany, fosforečnany, amoniak, sírany a obsah těžkých kovů (nikl, zinek, měď, olovo, kadmium a chrom). Všechny lokality byly charakterizovány i z hlediska vegetace, charakteristiky hladiny, břehů a dna. Při průzkumech byly zjištěno 21 následujících druhů šesti čeledí: Calopteryx splendens, Erythromma najas, Erythromma viridulum, Sympecma fusca, Lestes barbarus, Lestes viridis, Lestes virens, Lestes sponsa, Coenagrion puella, Platycnemis pennipes, Ischnura elegans, Pyrrhosoma nymphula, Aeschna mixta, Aeshna cyanea, Aeshna grandis, Libellula depressa, Sympetrum sanguineum, Sympetrum vulgatum, Sympetrum flaveolum, Sympetrum danae, Orthetrum cancellatum.

 

1020706, Písek II 18/08 - Vyhodnocení stavu populace vážek - klínatky rohaté na řece Lužnici a Nežárce od Suchdola nad Lužnicí po Veselí n. Lužnicí a vážky jasnoskvrnné na lokalitách v severní části Třeboňské pánvi.
Projekt sloužil k ověření stavu populace klínatky rohaté a vážky jasnoskvrnné na dosud zjištěných lokalitách a prověřit další možné lokality z hlediska jejich výskytu. U klínatky rohaté se jednalo o celkovou kontrolu řek Lužnice a Nežárky od Suchdola nad Lužnicí po Veselí nad Lužnicí. U klínatky byl sledován charakter sledovaných úseků, byl odhadován počet larev a imág na délku toku. Údaje tak doplňují poznatky o velikosti jednotlivých populací. Dále byly při průzkumech nalezeny následující druhy vážek, což přispělo k doplnění znalostí o výskytu jednotlivých druhů: Platycnemis pennipes, Coenagrion puella, Ischnura elegans, Enallagma cyathigerum, Caloperyx splendens, Calopteryx virgo, Erythromma najas, Pyrrhosoma nymphula, Sympetrum vulgatum, Sympetrum flaveolum, Symperum sanguineum, Aeshna grandis, Caloperyx splendens, Calopteryx virgo, Cordulia aenea, Lestes sponsa, Aeshna cyanea, Lestes dryas, Orthetrum cancellatum, Anax imperator. U vážky jasnoskvrnné byla zkontrolována místa, kde již byl v minulosti prokázán výskyt: PR Borkovická blata, kvadrát 6753 (zajišťována pomoc při monitoringu prováděném AOPK ČR), pískovnička Drahov, kvadrát 6854, PR Záblatské louky, kvadrát 6853, biocentrum Ponědrážka, kvadrát 6854, biocentrum Kramářka, kvadrát 6854. Dále byly vytipovány a zkontrolovány další vhodné lokality. Na ostatních lokalitách na kterých byl uváděn výskyt, nebyl žádný exemplář pozorován: pískovnička Drahov, kvadrát 6854, PR Záblatské louky, kvadrát 6853, biocentrum Ponědrážka, kvadrát 6854, biocentrum Kramářka, kvadrát 6854 (nutno podotknout, že i ověřené -negativní- výskyty mají význam pro mapování a pro poznání ekologie a biologie jednotlivých druhů). K nově zjištěným lokalitám s výskytem vážky jasnoskvrnné lze zařadit rybník Krátoš a jezírko u statku Dehetník.

 

1020806, ZO ČSOP - ARON - Vážky Českolipska
Průzkumy navázaly na průzkumy v oblasti Českolipska v minulých letech. Faunistická sledování byla prováděna na 18 lokalitách spadajících do osmi mapovacích čtverců. Zvláštní pozornost byla věnována -naturovým druhům vážek-. Vážky rodu Leucorrhinia byly zkoumány na 19 lokalitách. U každého nálezu jsou v závěrečné zprávě uváděny počty pozorovaných jedinců, zda šlo o samce či samice a autor pozorování. Celkem bylo identifikováno během průzkumů v roce 2006 25 druhů vážek. Další pozornost byla věnována průzkumům vážek v CHKO Český ráj (vážky sledovány na 3 lokalitách), v CHKO České středohoří (prozkoumáno12 lokalit v roce 2005 a celkem 23 lokalit v roce 2006).Přestože počasí v roce 2006 se podepsalo na početních stavech jednotlivých druhů vážek, byla získána řada zajímavých faunistických dat, dobře využitelných v celostátním mapování a při přípravě Atlasu vážek České republiky. Výsledky projektu byly také prezentovány v Českolipském deníku a na výstavách v regionu.

 

1020906, JARO Jaroměř - Monitoring rozšíření a početnosti vážek Velkého Jaroměřska
Řešení projektu v roce 2006 navázalo na úspěšné faunisticko-ekologické průzkumy v letech 2001-2005 (za tuto dobu a včetně roku 2006 bylo odonatologicky prozkoumáno celkem 231 lokalit, převážně v okresech Náchod, Hradec Králové, Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, čtyři lokality v okresech Pardubice a Nymburk a dvě v okrese Ústí nad Orlicí. Několik lokalit bylo zmapováno mimo oblast Východních Čech, jednalo se o lokality v okrese Písek, Strakonice, Benešov, České Budějovice a Česká Lípa. V roce 2006 bylo zmapováno celkem 55 lokalit se zaměřením na vhodné úseky potoků, říček a řek (16) a písníky (11). Nově bylo v tomto roce zmapováno 24 lokalit. Zastoupení druhů vážek na sledovaných lokalitách bylo zjišťováno převážně odchytem dospělců od konce dubna do konce září 2006. Kontroly jednotlivých lokalit byly dle možností prováděny 1x až 3x. Pro odchyt byly použity standardní metody, determinace byla prováděna pomocí dostupné určovací literatury. Běžnější druhy byly po určení opět puštěny zpět na lokalitu, u některých vzácnějších druhů byly pak odebrány jeden až dva dokladové exempláře. Výsledky mapování jsou přehledně zaneseny v tabulkách Excel na CD, které je součástí závěrečné zprávy. U záznamů početnosti, aktivity a stadia jedinců a popisu lokality jsou dodrženy kódy z mapovacího listu projektu -Vážky-. V roce 2006 bylo odchyceno celkem 33 druhů vážek, poprvé byla potvrzena např. vážka bělořitná (Orthetrum albistylum) při záletu na bývalý písník u Nechanic. Na Metuji u Jaroměře byla poprvé zaznamenána klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus). Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecillia) byla pozorována opět v hojném počtu na řece Labi, na celém úseku Brod – Jaroměř. Početná je rovněž na řece Orlici, mapována na úseku Týniště n. /Orlicí - Petrovičky, a dále také zjištěna u Metuje. V rámci monitoringu evropsky významných druhů vážek byl podrobněji sledován výskyt a početnost šidélka Coenagrion ornatum na lokalitách, kde byl již v předchozích letech tento druh zaznamenán (Piletický potok, Librantický potok a Bezejmenný přítok Librantického potoka). V roce 2006 byl potvrzen výskyt druhu na Piletickém potoce i bezejmenném přítoku Librantického potoka. Na Piletickém potoce bylo pozorováno více jedinců než v předchozích letech, naopak na bezejmenném přítoku byl oproti roku předešlému zjištěn pouze jeden jedinec. Na Librantickém potoce nebyl letos zjištěn žádný jedinec C. ornatum. Důvodem absence druhu může být používání herbicidů k ošetřování navazujících agrokultur v loňském roce. Současně je pravděpodobné, že lokalitou, kde se tento druh vyvíjí, je pouze Piletický potok a záznamy na okolních lokalitách jsou spíše zálety. Na Piletickém potoce byl letos zjištěn také subadultní samec. Cenné jsou doplňky o biologii tohoto druhu, např. se potvrdily předpoklady, že optimem výskytu imág je červen. V červencové kontrole již nebyl zjištěn žádný exemplář tohoto druhu. Z běžných druhů byly během průzkumů v roce 2006 odchyceny následující druhy: Calopteryx virgo, Calopteryx splendens, Lestes barbarus, Lestes sponsa, Platycnemis pennipes, Ischnura elegans, Enallagma cyathigerum, Pyrrhosoma nymphula, Erythromma najas, Coenagrion puella, Coenagrion pulchellum, Aeshna cyanea, Aeshna mixta, Anax imperator, Cordulia aenea, Somatochlora metallica, Orthetrum cancellatum, Libellula quadrimaculata, Libellula depressa, Sympetrum flaveolum, Sympetrum sanguineum a Sympetrum vulgatum. Z druhů potenciálně ohrožených byly zjištěny: Sympecma fusca, Ischnura pumilio, Coenagrion hastulatum, Anax parthenope, Somatochlora flavomaculata a Gomphus vulgatissimus. Druhy řazené do kategorie ohrožené byly potvrzeny následující: Ophiogomphus cecillia, Orthetrum brunneum,Orthetrum albistylum. Jediným druhem řazeným do kategorie silně ohrožený byl páskovec Cordulegaster boltonii. Výsledky mapování byly využity i v přednáškové činnosti i v praktické ochraně přírody (problematika výstavby přehrady v Mělčanech nad Dobruškou).

 

1021006, ZO ČSOP Olza - Další mapování výskytu Vážek v regionu Karvinska a navazujícího regionu Těšínska
Projekt navazuje na průzkumy z let 2003 - 2005. Celkem bylo v roce 2006 pravidelně sledováno 6 lokalit (Slepé rameno řeky Olše v Dětmarovicích – Koukolné, část dolního toku řeky Olše v k.ú. Závada a Dětmarovice, Koryto a rozliv Karvinského potoka – Karviná – Špluchov, Vodní plocha po důlních poklesech v Karviné – Darkově, tzv. Darkovské moře, Vodní tok Petrůvka a přilehlé rybníky, okolí toku říček Ropičanky a Vělopolky). Mimo tyto vytipované lokality byl také prováděn příležitostný, nesystémový průzkum dalších lokalit v regionu, včetně lokalit v předhůří Beskyd. Průzkumy byly prováděny standardními metodami, k určování byly použity osvědčené určovací příručky. Podle možností byl také prováděn sběr exuvií. Každá z lokalit je podrobně charakterizována. Na sledovaných lokalitách bylo zjištěno 19-28 druhů vážek. Celkově bylo v oblasti a na sledovaných šesti lokalitách v roce 2006 zaznamenáno celkem 35 druhů vážek. Nárůst zjištěných druhů oproti předchozím letům je dán několika faktory – nově sledovaná lokalita, rozšíření průzkumů lokality Petrůvka a okolí, získané praktické zkušenosti a nově nepravidelně sledované lokality. Neméně důležitým pozitivním faktorem byl průběh léta s extrémními teplotami a více dny s vhodnými podmínkami pro sledování. Nově oproti rokům 2004 a 2005 byl na lokalitách zjištěn výskyt následujících druhů: klínatka rohatá, páskovec kroužkovaný, šidélko malé, šidélko ruměnné, šídlatka brvnatá, vážka hnědoskvrnná a vážka žíhaná. Mimo sledované lokality byl ještě v oblasti zaznamenán výskyt klínatky vidlité.

 

1021106, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Uspořádání IX. mezinárodního semináře pro odonatology
V roce 2006 bylo ve dnech 29.6-2.7.2006 uspořádáno 9. celostátní setkání odonatologů na Karlovarsku. Místem konání byly Žirovice, Klubovna mysliveckého sdružení Františkovy Lázně mezi Františkovými Lázněmi a Soosem, okres Cheb. Seznam účastníků je uveden na prezenční listině. Seminář byl využit na zvyšování odbornosti spolupracujících mapovatelů, zvyšování teoretických a praktických znalostí z odonatologie, vzájemnou výměnu zkušeností a prezentaci nových poznatků. Součástí semináře byla prezentace několika přednášek účastníků i místních zoologů, např. J.Mařík přednesl speciální přednášku o obojživelnících Karlovarska, především s ohledem na čolka hranatého. Z aktuálních novinek, které byly prezentovány mimo jiné na semináři stojí za zmínku nález šídla Aeshna caerulea na nové lokalitě v Jizerských horách M.Waldhauserem. M.Chochel opět ověřil výskyt šídlatky Sympecma paedisca poblíž vodní nádrže Zaječice u Jirkova na Chebsku. Vzácná vážka Leucorrhinia albifrons byla letos (2006) zjištěna na osmi lokalitách (z toho 4 jsou na Českolipsku) a za zmínku stojí také informace o potvrzení lesklice Somatochlora arctica na Dokesku u České Lípy (Poslův rybník). Kvalifikovaný doprovod a výběr lokalit byl zajištěn Mgr. K.Brožem, vedoucím stanice na Soosu a herpetologem a odonatologem J.Maříkem. Důležitou součástí semináře byly exkurze s cílem získat zcela nová faunistická dat o vážkách z oblasti Karlovarska. Během exkursí bylo navštíveno celkem 10 vodních a mokřadních lokalit (včetně chráněných území) a zjištěno celkem 32 druhů vážek. Dále jsou jako příklady uvedeny nejcennější nálezy: v národní přírodní rezervaci Soos byla nalezena nová lokalita vážky podhorní (Sympetrum pedemontanum) s unikátní populací čítající asi 200 kusů. Rovněž byl navštíven rybník v přírodní rezervaci Amerika (ptačí rezervace), přírodní rezervace Rathsam (inundační část přehrady Skalka s částí toku Ohře a Reslavy) - zde byla nalezena klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus). V přírodní rezervace Studna u Lužné - zde nalezeny mimo jiné vzácné druhy vážek Leucorrhin dubia a Leucorrhinia rubicunda. Největší objev byl učiněn na samý závěr sobotní exkurse při návštěvě návrhu přírodní památky Šnecký rybník. Zde byla nalezena největší populace vážky běloústé (Leucorrhinia albifrons) v České republice, podle odhadu asi 200 ks!! a jeden exemlář vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) dále spolu s několika desítkami jedinci příbuzného druhu Leucorrhinia rubicunda.

 

1025106, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Vydání monotématického sborníku Vážky 2006
V roce 2006 bylo provedeno shromáždění všech příspěvků, jejich lektorování redakční radou, zajištění cizojazyčných shrnutí, jednotná úprava článků do tisku, zajištění dvou korektur a nakonec vytištění monotématického sborníku Vážky 2006. Tento sborník se již etabloval mezi našimi publikacemi věnovanými entomologické problematice a jako jediný u nás se věnuje odonatologii. Slouží také ke zvyšování teoretických a praktických znalostí z odonatologie a vzájemné výměně zkušeností, prezentaci nových poznatků a zkušeností. Obdobně jako u minulých čísel, obsahuje i tento příspěvky zahraničních odborníků, což svědčí o tom, že je již uznáván i mezi zahraničními odonatology. Novinkami oproti předchozím sborníkům je skutečnost, že byla sestavena redakční rada z našich předních odonatologů, kteří se podíleli na lektorování všech příspěvků. Dále sborník obsahuje pokyny pro autory (v češtině a angličtině), což by mělo přispět ke sjednocení rukopisů a urychlení přípravy do tisku dalších připravovaných čísel. Tento monotématický sborník obsahuje na 194 stranách příspěvky, které jsou věnovány faunistice, ekologii i metodickým otázkám v odonatologii.


Projekty realizované v roce 2005

 

160105, Sdružení Lacerta - Vážky na Jesenicku - 2005
V rámci projektu byla věnována pozornost na průzkumy zatopených kamenolomů na Jesenicku. Při průzkumech byla použita standardní metodika s tím, že imaga i larvy nebyly odchytávány, ale byla prováděna podrobná fotodokumentace digitálním fotoaparátem. Na několika desítkách lokalit bylo provedeno celkem 150 návštěv. Celkem bylo dle fotografií determinováno 20 taxonů vážek, přičemž u části bylo možné určit nález jen do čeledi či rodu. V rámci projektu byla provedena také fotografická výstava ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku.

 

160205, 74/03 Lipník nad Bečvou - Mapování vážek v prostoru vojenského újezdu Libavá
V roce 2005 proběhl průzkum Vojenského výcvikového prostoru Libavá. Odchyty byly prováděny standardní metodikou, k determinaci byla použita naše nejnovější literatura. V úvodu závěrečné zprávy je uveden popis území doplněný mapami. V roce 2005 bylo prozkoumáno 14 lokalit Celkem bylo potvrzeno 31 druhů važek, a to včetně vzácnějších druhů (např.Lestes virens, Ischnura pumilio, Libelulla fulva, Leucorrhinia dubia, Leucorrhinia pectoralis, Aeshna juncea, Lestens virens, Coenagrion hastulatum). Zajímavým zjištěním byl nález anomálie zadního křídla šídlatky brvnaté. Ukazuje se, že vojenské prostory představují hodnotná území a jejich průzkumy přinášejí zajímavá a cenná zjištění. Dílčí faunistické údaje jsou uvedeny též z Hostýnských vrchů (zde stojí za zmínku nález Cordulagester bidentata).

160305, ZO ČSOP - Sledování výskytu vážek (Odonata) na Valažsku
V rámci projektu byla zmapována řada lokalit v zájmové oblasti, součástí průzkumů byla fotodokumentace, sledování ekologických parametrů a propagace programu. Byly použity standardní odonatologické metodiky. U každého nálezu je uveden počet jedinců, pohlaví a datum pozorování. Byl zaznamenán výskyt 34 druhů vážek na území 10 čtverců určených pro mapování přírodnin.

 

160505, ZO ČSOP ARON - Vážky Českolipska
Závěrečná zpráva za rok 2005 hodnotí pátý rok průzkumů vážek v oblasti Českolipska. Hlavní záměr bylo prozkoumat především vytipovaná rašeliniště. Podrobně byla také prozkoumána řeka Ploučnice především s ohledem na klínatku rohatou. Celkem bylo analyzováno 23 lokalit a na 21 lokalitách byl sledován výskyt vážek rodu Leucorrhinia. O podrobnosti průzkumů svědčí fakt, že celkem bylo v roce 2005 potvrzeno 51 druhů vážek, což je skutečně vysoké množství.V práci je uveden také soupis druhů vážek zjištěných ve Šluknovském výběžku, kde stojí za zmínku potvrzení následujících druhů: Orthetrum brunneum, Sympetrum fonscolombei a Cordulegaster boltonii. Zpráva je sepsána přehledně, u každé lokality je uveden výčet druhů s uvedením přesného místa nálezu, data pozorování, počtu jedinců, pohlaví a autora pozorování. V příloze je přehledná mapa s vyznačením lokalit a kopie publikovaných článků v regionálním tisku

 

160605, ZO ČSOP Satyrus - Sledování vážek (Odonata) na Vrbensku
Cílem projektu bylo provedení faunistických průzkumů, doložit výskyt a ekologii jednotlivých druhů a výsledky využít v ekovýchovné činnosti. K průzkumům byly použity standardní odonatologické postupy, geografické souřadnice lokalit byly zaměřeny pomocí přenosného GPS eTrex Garmin. Každá lokalita je stručně, ale výstižně popsána. Celkem bylo provedeno 60 průzkumů na 9 pravidelně sledovaných lokalitách a 1 náhodný průzkum na 1 lokalitě.

 

160705, ZO ČSOP UPOLÍN - Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku
Projekt se zabýval průzkumem řádu Odonata na lokalitách VKP Deylův ostrůvek, Deylova bažinná scenérie a Retenička v roce 2005. Tyto lokality jsou vzdáleny jižně od města Olomouce (cca 12 km). K determinaci jednotlivých druhů byly použity tyto publikace: BELLMANN (1993), HANEL (1995) a HANEL & ZELENÝ (2000). Dospělí jedinci (imaga), kteří nebyly určeni např. v letu nebo sedící na vegetaci, byli odchyceni pomocí entomologické síťky. Pro fotodokumentaci byl používán digitální fotoaparát. Lokality byly charakterizovány hlavními typy rostlinných společenstev, zjišťována byla kvalita vody (včetně pH, obsahu kyslíku, vodivosti).

 

160805, ZO ČSOP Javorníček - Mapování výskytu vážek na vybraných mokřadních lokalitách v okrese Vsetín
Cílem projektu bylo provedení inventarizačního průzkumu vážek na vybraných mokřadních lokalitách v okrese Vsetín a CHKO Beskydy. K průzkumům byly použité standardní metody. Výzkumy byly prováděny na následujících 11 lokalitách: navrhovaná PR Doubrava – Bečva ve středním Pobečví (tok řeky Bečvy, vytěžené a zavodněné štěrkovny u Choryně a Hustopečí nad Bečvou na rozhraní okresu VS a PR), navrhovaná PP mokřad Rybníky v Hrachovci, rybník v bývalém vojenském cvičišti v kasárnách ve Val.Meziříčí, PR Choryňský mokřad, PP Pod Juráškou, Horní Bečva, PP Kudlačena, Horní Bečva, Rožnovská řeka Bečva u Stříteže nad Bečvou , lokalita Zástruží u Hrachovce, tůňky v Podlesí Oznici, PP Lúčky Roveňky, přehrada Bystřička.

 

160905, ZO ČSOP VLAŠIM - Vážky
V CHKO Ždárské vrchy se ve dnech 23-26.6.2005 konalo již 8. setkání odonatologů České republiky. Na pořádání semináře se kromě ZO ČSOP Vlašim podílela Správa CHKO Ždárské vrchy a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Setkání se zúčastnilo celkem 16 odonatologů. Během terénních exkursí v rámci semináře se podařilo zjistit celkem 26 druhů, což představuje 32,5 % vážek v celé ČR.Vážky byly zkoumány v 5 faunistických čtvercích: 6261, 6360, 6361, 6362, 6461.

 

161005, 73/01 ZO ČSOP C.R.A.B. Ostrava - Výskyt a ekologie ochranářsky významných druhů vážek na vybraných lokalitách Moravy a Slezska
Cílem projektu pro rok 2005 bylo provést aktuální ekologicko-faunistickou charakteristiku odonatofauny vybraných zkoumaných lokalit se zvláštním zřetelem na ohrožené (chráněné) druhy, zkoumat výskyt a ekologii „naturových“ druhů, především vážky jasnoskvrnné, u níž bude proveden odhad početností populací a konečně výsledky interpretovat tak, aby mohly být využitelné v ochranářské praxi. K průzkumům byly použity standardní odonatologické metody. Při každé návštěvě byl sledován výskyt vývojových stadií: larva, juvenilní imago, vybarvené imago, dále exuvie a byly také zaznamenávány údaje o kopulaci, kladení vajíček a teritorialitě. V roce 2005 bylo monitorováno více než 30 lokalit, z nichž 7 lze považovat za hlavní místa průzkumů. Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulkách. U 22 ochranářsky významných druhů jsou tabelárně uvedeny údaje o místě nálezu, vývojovém stádiu, pohlaví a počtu evidovaných jedinců, charakter biotopu, datum nálezu, mapovací kvadrát, nadmořská výška a autor nálezu a kdo druh determinoval. Detailní výzkumy ekologie a populačních denzit se týkaly dvou ochranářsky nejvýznamnějších druhů vážek: lesklice severské a vážky jasnoskvrnné. K určení velikosti jejich populací byla použita metoda zpětných odchytů (live capture-recapture method) s pomocí značených exemplářů.

 

161105, ZO ČSOP JARO Jaroměř - Monitoring rozšíření a početnosti vážek Velkého Jaroměřska
Průzkumy v letošním roce navázaly na výzkumy v minulých letech (dosud ve sledovaném regionu bylo zmapováno 207 lokalit celkem ve 12 okresech). V roce 2005 bylo prozkoumáno 55 lokalit, především se jednalo o potoky, říčky a řeky (bylo zmapováno 23 úseků vodních toků). Soupis lokalit je přehledně uveden v tabulce, jednotlivé lokality jsou zakresleny v mapových podkladech. Ke sledování byly použity standardní odonatologické metody. Výsledky jsou uvedeny na CD v excelovém souboru. V letošním roce bylo nalezeno 34 druhů, poprvé v této oblasti byl zaznamenán páskovec Cordulegaster boltonii a lesklice Somatochlora flavomaculata. Klánatka rohatá byla pozorována v hojném počtu na řece Labi , na celém úseku Žíreč – Jaroměř, dále také na Metuji. Její hojný výskyt odpovídá zvýšené kvalitě čistoty vody zejména na Labi, zatímco v poslední době ve velmi znečistěné řece Úpě. Významným nálezem je výskyt šidélka Coenagrion ornatum na Piletickém potoce a také Librantickém potoce. Cenné jsou podrobné popisy lokalit a charakteristika odonatocenóz. Zjištěné druhy byly rozděleny podle míry ohrožení. Řešitelská organizace se kromě výzkumu věnovala i ekologické výchově mládeže, vyhloubení několika nových tůněk, podařilo se zachránit lokalitu šidélka Coenagrion ornatum (úsek Piletického potoka u Ruseku) před aplikací herbicidů.

 

161205, ZO ČSOP Olza - Další mapování jednotlivých druhů Vážek stojatých a tekoucích vod v regionu Karvinska
Cílem projektu bylo na lokalitách vytipovaných v předcházejícím roce provádět další sledování vážek a upřesnit a rozšířit poznatky z roku 2004. Ke sledování byly použity standardní metodiky. Prozkoumány byly následující lokality: Slepé rameno, řeka Olše, Karvinský potok, Darkovské moře, Petrůvka a okolí. V textu jsou všechny sledované lokality podrobně charakterizovány. Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulkách. K nejzajímavějším nálezům patří potvrzení šídlatky hnědé, šídlatky zelené, vážky žlutavé, vážky červené, klínatky obecné. Celkově byla početnost druhů vážek na sledovaných lokalitách vyšší než v roce 2004 a pohybovala se od 17 do 21. Celkem bylo zaznamenáno 28 druhů vážek. Na ostatních nesystémově sledovaných lokalitách byl zaznamenán výskyt dalších druhů, které se nevyskytovaly na žádné z pěti sledovaných lokalit. Autoři hodnotili druhová společenstva vážek na jednotlivých lokalitách a srovnali je s rokem 2004. Diskutují i příčiny těchto změn. Sledování výskytu počtu druhů a jejich vazby na jednotlivé typy lokalit přineslo nové poznatky, a to nejen s ohledem na faunistiku, ale i na ekologii jednotlivých druhů.

 

165105, ZO ČSOP - Výroba propagačního letáčku o vážkách
Závěrečná zpráva shrnuje postup přípravy letáku (text, grafická úprava) a způsob využití v ekovýchově (distribuce letáku do úřadů, škol, orgánů ochrany přírody, nevládním ekologickým organizacím a jedincům zejména v regionu Valašsko), prakticky je leták využíván při osvětové a ekovýchovné činnosti. Grafický design zajistila za předem sjednaných podmínek firma Sumec & Ryšková. Tisk v nákladu 1600 výtisků.


Projekty realizované v roce 2004

 

160104, ZO ČSOP 71/16 Satyrus – "Faunistický výzkum vážek (Odonata) v okolí Plumovské přehrady"
V projektu byl sledován výskyt vážek v okolí přehrady u obce Plumlov.

 

160204, ZO ČSOP 73/05 Olza - "Mapování jednotlivých druhů vážek stojatých a tekoucích vod v regionu Karvinska"
Cílem projektu bylo na předem vytipovaných lokalitách provést faunistický průzkum vážek, u některých druhů provést odhad početnosti. Dalším cílem bylo také nabývání zkušeností s odchytem dospělců a vyhledávání exuvií.

 

160304, ZO ČSOP 76/17 - "Mapování výskytu vážek na vybraných mokřadních lokalitách v okrese Vsetín"
Zpráva obsahuje 22 stran textu a 12 map se zákresem lokalit. Cílem projektu bylo získat nové faunistické údaje z okresu Vsetín a CHKO Beskydy. Metodicky standardním způsobem byl proveden průzkum na 15 lokalitách Každá lokalita je krátce charakterizována, je uvedena i nadmořská výška a číslo mapovacího kvadrátu, což ulehčí využití výsledků v rámci celostátního mapování. Celkově bylo potvrzeno 37 druhů

 

160404, ZO ČSOP ARON - "Vážky Českolipska"
ZO ČSOP ARON se již po čtvrtý rok zapojila do mapování vážek a již tradičně má i tato výroční zpráva vysokou kvalitu. V roce 2004 bylo prozkoumáno 23 lokalit. Nálezy jsou zpracovány standardním způsobem (lokalita, datum, číslo mapovacího kvadrátu, počet samců a samic, autor pozorování). Celkem bylo potvrzeno 12 druhů vážek. Díky čtyřletému intenzivnímu studiu se podařilo nashromáždit velmi cenná data o výskytu vzácných vážek rodu Leucorrhinia (L.albifrons, L.dubia, L.rubicunda, L.pectoralis).

 

160504, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - "Koordinace příprav a uspořádání 7. celostátního odonatologického semináře v červenci 2004"
Během počátku roku 2004 proběhla příprava semináře – výběr místa, předpokládané lokality pro návštěvu, místo ubytování a zázemí vhodného pro seminář, na MŽP ČR byla podána žádost na výjimku pro vstup do dvou národních přírodních rezervací. V pořadí již 7. setkání odonatologů se konalo v Oblastním muzeu v Mostě (přednášky), exkurze pak byly zaměřeny na oblast Krušných hor. Semináře se ve dnech 22.-25.7.2004 zúčastnilo celkem 12 odonatologů (včetně zástupců z Německa).

 

160604, ZO ČSOP 02/09 Vlašim (Vážky – projekt garanta) - Koordinace sběru faunistických dat o výskytu vážek, koordinace a hodnocení projektů ČSOP, vydání monotématického sborníku příspěvků přednesených na odonatologických seminářích v letech 2003 a 2004.

 

160704, ZO ČSOP 46/O4, Jaroměř - "Monitoring rozšíření a početnosti vážek Velkého Jaroměřska"
V roce 2004 bylo zmapováno na území Velkého Jaroměřska 58 lokalit, převážně rybníků, ale i úseků potoků, říček a řek. Nově bylo zmapováno 39 lokalit na okresech Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou. K průzkumům byly použity standardní metody. Evidováno bylo celkem 29 druhů vážek.

 

160804, ZO ČSOP 76/08 Rožnov pod Radhoštěm Jaroměř - "Sledování výskytu vážek (Odonata) na Valašsku"
Předložená zpráva obsahuje výsledky průzkumů na Valašsku během roku 2004. Byly provedeny kontroly lokalit sledovaných v minulých letech a na dalších plochách. Při determinaci byla použita standardní metodika a osvědčené určovací klíče. V roce 2004 bylo provedeno celkem 65 kontrol 27 lokalit ležících v zájmovém území a 2 dalších, náhodně navštívených lokalit. Podařilo se tak v roce 2004 zaznamenat údaje o výskytu 35 druhů vážek na území 10 čtverců určených pro mapování přírodnin. Další druhy byly zjištěny v minulých letech.

 

160904, ZO ČSOP 73/01 C.R.A.B. - "Ekosozologické průzkumy vážek ve vybraných oblastech slezské části ČR"
Cílem projektu bylo provést aktuální ekologicko-faunistickou charakteristiku odonatocenóz vybraných lokalit se zvláštním zřetelem na ohrožené (chráněné) druhy. Dále projekt zahrnoval průzkum výskytu a ekologie vážky jasnoskvrnné, provedení odhadu početností populací tohoto druhu a vyhotovení návrhu praktických ochranných opatření k záchraně tohoto naturového druhu v regionu. Při průzkumech byla použita standardní metodika, sledovány byly larvy, juvenilní imaga, vybarvená imaga, dále exuvie a byly také zaznamenávány údaje o kopulaci, kladení vajíček a teritorialitě. V roce 2004 bylo monitorováno ve zkoumaných oblastech celkem kolem 30 lokalit, z nichž 14 lze považovat za hlavní místa průzkumů.


Realizované projekty v roce 2003

 

ZO ČSOP Javorníček - Inventaritace jednotlivých druhů vážek na vybraných mokřadních lokalitách v okrese Vsetín v roce 2003
Závěrečná zpráva obsahuje 31 stran včetně přehledných map s vyznačením zkoumaných lokalit. Zpráva je doplněna několika skvělými barevnými fotografiemi vážek. Faunistický výzkum byl prováděn na 11 lokalitách, každá z nich byla navštívena minimálně 3x (lokality jsou zařazeny do mapovacích čtverců, u každé je uvedena její rozloha a nadmořská výška). K průzkumům byla použita standardní metodika. Výsledky jsou prezentovány podle jednotlivých lokalit, u každého druhu je uveden datum (data) nálezu, počet pozorovaných jedinců a také počet samic a samců (včetně poznámek o jejich chování). K zajímavějším nálezům patří potvrzení následujících druhů: Sympecma fusca , Lestes dryas, Lestes viridis, Lestes barbarus, Erythromma viridulum, Brachytron pratense, Anax parthenope, Aeshna affinis, Anaciaeschna isosceles, Orthetrum albistylum, Orthetrum brunneum, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Crocothemis erythraea, Sympetrum flaveolum, Sympetrum fonscolombei a Leucorrhinia pectoralis.

 

ZO ČSOP Satyrus - Mapování rozšíření jednotlivých druhů vážek v ČR
Předložená zpráva přináší výsledky faunistických průzkumů vážek na střední Moravě (oblast kolem Hulína a Záhlinic, mapovací kvadrát 6770). Bylo použito standardní metodiky, výsledky jsou uvedeny přehledně a jasně. K diskusi bylo využito celkem 37 literárních pramenů. Výsledky projektu jednoznačně přispěly k poznání rozšíření imag vážek v podmínkách vybraného území střední Moravy a kromě faunistických zjištění přináší i některé zajímavé ekologické poznatky, které mohou přispět k ochraně tohoto zajímavého řádu hmyzu. Ze zajímavějších zjištěných druhů lze uvést např. Lestes barbarus, Lestes dryas, Lestes viridis, Sympecma fusca, Erythromma viridulum, Aeshna isosceles, Anax parthenope, Orthetrum albistylum, Crocothemis erythraea, Sympetrum striolatum .

 

ZO ČSOP Aron - Vážky na Českolipsku a rašeliništích
Závěrečná zpráva obsahuje 13 stran textu a jejími hlavními zpracovateli jsou zkušení odonatologové Oldřich Roztočil a Roman Šrubař. Zpráva je doplněna přehlednou mapkou Českolipska s vyznačením zkoumaných lokalit.V roce 2003 byla pozornost věnována rašeliništím, kde byl sledován výskyt vážek v období od začátku května do konce srpna. Výsledkem faunistických snah byly mimo jiné 4 nově zjištěné druhy pro tuto oblast: Brachytron pratense, Aeshna isosceles, Sympetrum fonscolombei a Crocothemis erythraea . Za velmi cenné považuji sledování tří druhů rodu Leucorrhinia . Bylo použito standardní metodiky, nálezy byly konzultovány s DR.M.Honců. Celkem bylo sledováno 23 lokalit. K dalším zajímavým nálezům patří nálezy druhu Sympetrum pedemontanum. Jak vysvítá ze zprávy, byly mnohé vážky natáčeny na videokameru, což lze využít v budoucnu pro přípravu dokumentárního filmu. O aktivitě řešitelského týmu hovoří 3 přiložení popularizující příspěvky o vážkách publikované v Českolipském deníku. Text zprávy je napsán pečlivě, přehledně, výsledky jsou věrohodné, autoři navázali na vysokou kvalitu zpráv z minulých let. Výsledky jsou napsány ve formě, která dovoluje bez větší námahy přetvořit text do kvalitního vědeckého článku. Za velmi názorné a potřebné považuji uvádění konkrétních nálezů doplněných podrobnými informacemi o počtu samců a samic, případně o jejich chováních. Českolipsko se stává jedním z nejlépe zpracovaným územím našeho státu z hlediska odonatologického (včetně skvělé odonatologické sbírky v českolipském muzeu, autor Dr.Honců). Všem členům realizačního týmu upřímně blahopřeji k několikaletým skvělým výsledkům.

 

ZO ČSOP Lipník n. Bečvou - Mapování vážek v okolí Potštátska
Závěrečná zpráva obsahuje 18 stran textu, který je doplněn řadou barevných fotografií a detailů mapek. Zájmové území (okolí města Potštát) leží na jihovýchodní straně Oderských vrchů. Mapování bylo provedeno na stojatých vodních plochách v mapovacích čtvercích 6277, 6371, 6372, 6373 a 6471. Průzkumy byly provedeny standardní metodikou, lokality jsou podrobně popsány a doplněny fotografií, soupisy druhů (pouze výčet bez uvedení nebo odhadu početnosti či zastižených jedinců) jsou přehledné a vyčerpávající. Během průzkumů byly zaznamenány vesměs hojné druhy s širokou ekologickou valencí, několik lze však zařadit mezi méně běžné druhy, jako např. Orthetrum albistylum, Lestes viridis, Sympetrum flaveolum.

 

ZO ČSOP C.R.A.B. Ostrava - Příspěvek k mapování rozšíření vážek ve slezské části ČR
Na územích přírodních památek Obidová, Kudlačena a Pod Juráškou byla prokázána přítomnost celkem 19 druhů řádu Odonata. U zástupců 13 druhů vážek byl potvrzen průběh vývojového procesu.

 

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu vážek na dolním toku řeky Olše a okolních lokalitách
Celkem byl potvrzen výskyt 22 druhů vážek. Některé druhy jsou ve sledované oblasti velmi hojné a jejich výskyt je možné zaznamenat u většiny rozsáhlejších stojatých vod – např. vážka ploská, vážka bělořitná.

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Mapování vážek středního toku Kyjovky
Mapování vážek zájmového území navazuje na předcházející studie autora této zprávy, které se věnovaly vážkám blízkých oblastí. Vlastní zájmové území, tedy rozsáhlý rybniční systém na středním toku Kyjovky patří k nejzvodnělejším územím jihovýchodní Moravy. To byl důvod pro rozsáhlý odonatologický průzkum této oblasti, který byl v roce 2003 zahájen.

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Mapování vážek Vyškovska - 1.etapa
Během odonatologických průzkumů toků východní části Vyškovska bylo v roce 2003 zjištěno 34 druhů, tj. 48 % z celkového počtu druhů vyskytujících se na území ČR.

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Mapování vážek jezerního systému Moravská Nová Ves
Během odonatologických průzkumu jezerního systému u Moravské Nové Vsi bylo v roce 2003 zjištěno 27 druhů, tj. 37 % z celkového počtu druhů vyskytujících se na území ČR

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Seminář "Vážky 2003"
Seminář v roce 2003 (6. odonatologické dny) organizovala ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou. Hlavním organizátorem byl Pavel Bezděčka, spoluřešitelem Ing. Jiřina Gaťáková.

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Mapování vážek Hostýnských vrchů
Během odonatologických průzkumu toků Hostýnských vrchů bylo v roce 2003 zjištěno 19 druhů, tj. 26 % z celkového počtu druhů vyskytujících se na území ČR

 

ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm - Sledování výskytu vážek (Odonata) v údolí Rožnovské Bečvy
Závěrečná zpráva za rok 2003 obsahuje 10 stran textu. V roce 2003 bylo provedeno od počátku května do poloviny října 60 kontrol na 17 hlavních a 4 dalších lokalitách stojatých i tekoucích vod, celkem bylo zaznamenáno 30 druhů vážek. Některé z druhů byly dokladovány fotograficky. K průzkumům byla použita standardní metodika na sledování imag. K zajímavějším zjištěným druhům patří následující: Lestes viridis, Lestes dryas, Aeshna affinis, Orthetrum albistylum, Onychogomphus forcipatus, Orthetrum brunneum, Sympetrum flaveolum. Závěrečná zpráva je sepsána velmi pečlivě a přehledně, výsledky jsou věrohodné. Postupně jsou probrány jednotlivé lokality, uveden jejich stav, zařazení do mapovacího čtverce a pak následuje podrobný přehled jednotlivých druhů s uvedením data pozorování, počtu jedinců, cenné je uvedení počtu pozorovaných samců a samic. Shrnutí pozorování je provedeno vhodným způsobem (časové rozpětí nálezů a datum s maximálním počtem).

 

ZO ČSOP Písek - Vyhodnocení stavu populace vážky – klínatky rohaté v říčkách Lomnice, Skalice, Jesenický potok v bývalém okrese Písek
Zpráva obsahuje 19 stran textu, 14 fotografií, 4 mapky a 5 tabulek. Cílem průzkumů v roce 2003 bylo zjistit výskyt klínatky rohaté na výše uvedených tocích. Celkem bylo prozkoumáno cca 60 km toků (dílčí úseky byly navštěvovány od konce května do konce září, a to minimálně 2x ročně). Při průzkumech nebyla klínatka rohatá (naturový druh) na uvedených tocích zjištěna, nicméně práce je cenná z faunistického hlediska s ohledem na další druhy vážek (zajímavý je např. nález Sympetrum fonscolombei ). Ukazuje se, že klínatka rohatá se neobjevuje všude, i když habitus toku by jí mohl vyhovovat.

 

ZO ČSOP Vlašim – Koordinace sběru faunistických dat a aktualizace Červeného seznamu vážek ČR
Na základě nových údajů byl aktualizován Červený seznam, kde pro zařazení do jednotlivých kategorií ohrožení byla rozhodující znalost o počtu lokalit a četnosti jednotlivých populací. I když stávající znalosti nelze rozhodně považovat za vyčerpávající, jde o výrazný posud v objektivizaci zařazení jednotlivých druhů do kategorií ohrožení oproti seznamům minulý. K zásadním nálezům patří potvrzení šidélka Coenagrion ornatum dne 27.7.2003 v úseku Piletického potoka nedaleko Hradce Králové. Jde o druh dříve zařazovaný mezi vymizelé.
Vydání kompletního klíče na evropské larvy podřádu Anisoptera (překlad klíče švýcarského autora Stephana Kohla). Proběhly veškeré redakční úpravy a klíč byl v kompletní podobě odevzdán do tisku.V roce 2003 proběhlo zpr cování databáze faunistických nálezů vážek v rámci ČR (jednalo se o nepublikované údaje a část publikovaných dat). Seznam lokalit je uveden podle jednotlivých druhů i autorů nálezů. Seznam bude dále aktualizován a v konečné podobě bude základním podkladem pro uvažovaný „Atlas rozšíření vážek v ČR“.

 

ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Monitoring rozšíření a početnosti vážek Velkého Jaroměřska
V roce 2003 bylo zmapováno celkem 56 lokalit na území Velkého Jaroměřska, z toho 31 lokalit bylo mapováno poprvé. Kromě lokalit ve východních Čechách jsme navíc zmapovali úsek Berounky Dobřichovice – Srbsko. Za rok 2001 2003 bylo zmapováno po celém území ČR 113 lokalit.

 

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print