vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Formica

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

01030108, ČSOP Bory – Pomoc lokalitám lesních mravenců
Ve spolupráci odborného garanta, ZO ČSOP Bory,  ZO 33/03 ČSOP, ZO ČSOP Formica a Sdružení Krajina bylo prozkoumáno a zhodnoceno šest lokalit lesních mravenců. Pro čtyři lokality byly zpracovány plány managementových zásahů pro následnou péči, u dvou byl sestaven krátkodobý návrh na zahájení péče. U šesti byly shromážděny mapové podklady, pořízena fotodokumentace a aktuální přehled jejich stavu. Výstupy projektu umožňují na pěti cenných lokalitách lesních mravenců v příští sezóně zahájit či znovu zahájit systematickou péči. U šesté lokality bude nutná předběžná dohoda s lesním hospodářem na dalším postupu.

 


01030308, ČSOP Alter Meles – Mapování výskytu mravenišť na Třebouňském vrchu

Bylo zmapováno 379 hnízd. Průměrný rozměr hnízda na lokalitě je: výška je 41 cm, šířka je 150 cm. Mapa byla vytvořena pomocí gis softwaru Misys (Kokeš) ve formátu citovatelných souborů (.vyk), které je možné otevřít v prohlížečce dat připojené na CD v příloze závěrečné zprávy.

 

01030408, ČSOP SLŠ Šluknov – Mapování mravence lesního na Šluknovsku
V oblasti Šluknovské pahorkatiny bylo prozkoumáno cca 140 km2, kde bylo zmapováno 15 hnízd lesních mravenců.

 

01030508, ČSOP SLŠ Šluknov – Infopanel: Mravenec lesní na Šluknovsku
Byl vytvořen informační panel o lesních mravencích umístěný v infocentru SLŠ Šluknov.

 

51035107 - ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Pokračování v mapování a inventarizaci rodu Formica ve střední části Vizovické vrchoviny
Na území cca 3 km2 ve střední části Vizovické vrchoviny byl proveden průzkum výskytu lesních mravenců. Ačkoliv oblast navazuje na dříve zmapovaná výskytiště, nepodařilo se najít hnízda rodu Formica. Vzhledem k omezení výstupů došlo k redukci rozpočtu.

 

51035207  -  ZO ČSOP Krkonoše - Vydání 11. ročníku zpravodaje Formica (2008)
Byl vydán Zpravodaj Formica nova 11 (2008) v nákladu 800 ks a rozsahu 54 stran.

 

51030108 - ZO ČSOP Spálené Poříčí - Mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech
Byl proveden průzkum PR Kokšín za účelem zjištění výskytu a početnosti lesních mravenců, v návaznosti na zjištěný výskyt před 3-5 lety. Překvapivě byl zjištěn nepatrný výskyt mravenišť: na ploše okolo 200 ha byly nalezeny pouze tři mraveniště. Příčinou poklesu výskytu mravenců na této lokalitě může být rozsáhlá obnova a postupné navracení lesa k přirozené skladbě dřevin především buku lesního.

 

51030408 - ZO ČSOP Krkonoše - Inventarizace a determinace mravenišť v Krkonošském podhůří – 4. etapa, 2008
Ve čtvrté etapě inventarizace a determinace mravenišť v Krkonošském podhůří (2008) se podařilo objevit tři nové větší komplexy  mravenišť druhu Formica polyctena (66, 21 a 15 hnízd) a jeden velký komplex hnízd vzácnějšího druhu Formica truncorum (43 hnízd), dosud největší v celé sledované oblasti. Mraveniště byla zamapována a byly zjištěna evidenční data.
Projekt byl proveden v rozsahu překračujícím záměr.

 

51030508 - ZO ČSOP Bory - Odborné školení programu Formica
Bylo zorganizováno školení realizátorů projektů v rámci programu Formica. V rámci školení byla představenoa revidovaná metodika mapování, povinná osnova závěrečné zprávy, revidovaná inventarizační tabulka a rozšířené pokyny k realizaci programu.

 

51035108 – ZO ČSOP Střední Brdy – Formica
V rámci projektu bylo zkontrolováno 39 mravenišť F pratensis v okolí Třemšína. 8 hnízd bylo opuštěných, u 31 z nich byly zaznamenány aktualizované údaje.

 

51035208 – ZO ČSOP Krkonoše – Inventarizace a determinace mravenišť v Krkonošském podhůří – 5. etapa
Byly nově zkontrolovány dva komplexy mravenišť druhu Formica polyctena (8 a 5 hnízd), nově objeven jeden větší komplex hnízd druhu Formica rufa (19 hnízd), 1 komplex hnízd druhu Formica tuncorum (8 hnízd) a 2 velká solitérní hnízda Formica rufa. Mraveniště byla zmapována a byla zjištěna evidenční data.
 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

51030307: Vydání 10. jubilejního čísla zpravodaje Formica (2007), 51/17 ZO ČSOP Krkonoše
Byla vydána ročenka pro zájemce z široké veřejnosti „Zpravodaj Formica Nova“. Proběhla široká diskuse k obsahovému zaměření i nezávislé odborné zhodnocení části článků. V době uzávěrky zprávy byl schválen konečný text a probíhal tisk.


 

51030207: Mapování a inventarizace rodu Formica ve východní části Vizovické vrchoviny, 76/09 ZO ČSOP Valašské Meziříčí
Byla provedena kontrola 68 mravenišť Formica lugubris a zmapování nově nalezených 26 mravenišť téhož druhu. Předmět projektu byl podle předložených materiálů proveden odpovídajícím způsobem.


 

01030507, 51/17 ZO ČSOP Krkonoše – Inventarizace a determinace mravenišť v Krkonošském podhůří, 3. etapa (2007)
Postupná inventarizace mravenišť v Krkonošském podhůří (mimo území KRNAP) je  prováděna třetím rokem (2005-2007).  Cílem je vyhledání všech větších komplexů mravenišť ve sledované oblasti. V roce 2007 byla dokončena inventarizace druhu Formica rufa na lokalitě Mostek (celkem 129 hnízd). Dále byla zmapováno 74 nalezených hnízd druhu Formica polyctena Mezi Lhotou u Trutnova a Severními Čížkovými kameny  a  14 hnízd druhu F. pratensis v Hostinném. U dvou lokalit s bývalým početným výskytem druhu Formica polyctena  (v Kohoutově před 10 lety a ve Dvoře Králové n. L. před 11 lety) byl zjištěn úplný zánik.
 

01030307, 68/01 ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem – Inventarizace a ochrana mravenců rodu Formica v severní oblasti Beskyd v lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
ZO ČSOP 68/01 v roce 2007 pokračovala v mapování terénu a evidenci 4 lokalit lesních mravenců Formica polyctena v oblasti Ondřejníku (severní Beskydy). Na lokalitách bylo provedeno pravidelné měření mravenišť, v případě potřeby byl proveden průřez porostu. V několika případech byly navýšeny zábrany proti ujíždění hnízd  či provedeny drobné opravy krytů.


 

01030207, 33/03 ZO ČSOP při SLŠ Šluknov - Mapování lesních mravenců - Formica na Šluknovsku
Z hlediska předkládající organizace pilotní projekt. Proběhlo mapování na území Šluknovského výběžku na rozloze cca 200 km2. Bylo nalezeno a zaevidováno 21 mravenišť.
Předmět projektu je žádoucí, jeho realizace však vykazuje nedostatky. Při zjišťování údajů o mraveništích pro evidenci nebyla dodržena metodika a některé údaje nebyly zjištěny. Závěrečná zpráva je poměrně kvalitní.

 

01030107, 33/03 ZO ČSOP Jižní Karolína - Inventarizace mravenišť Strážiště 2007
V roce 2007 bylo zinventarizováno 87 hnízd. Bylo dokončeno mapování lokality – spolu s hnízdy inventarizovanými v roce 2006 je na Strážišti 217 zdravých hnízd.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 


1030106, ZO ČSOP 33/03 JIŽNÍ KAROLÍNA - Inventarizace mravenišť Strážiště 2006
Bylo provedeno zmapování nově popsaného komplexu 130 mravenišť Formica rufa. Předmět projektu byl podle předložených materiálů proveden kvalitně.

 

1030406, -Střední Brdy- Rožmitál pod Třemšínem - Formica
Byl proveden průzkum cca dvoukilometrového okruhu od vrcholu Třemšín (827 m n.m.). Nalezeno bylo 55 mravenišť lesních mravenců, která byla zamapována a zaevidována.

 

1030506, Formica - Mravenci jako indikátor živ. prostředí - koncentrace těžkých kovů
Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a AV ČR byl proveden výzkum koncentrace těžkých kovů v tělech lesních mravenců. Bylo zjištěno, že obsah těžkých kovů v tělech mravenců je vyšší než v okolní půdě. Ve všech případech byl zaznamenán vyšší obsah těžkých kovů (relativně k hmotnosti) u mravenců lezoucích nahoru po potravních stromech než u mravenců lezoucích dolů (tj. s medovicí). Oba fakty pravděpodobně dokládají dlouhodobou akumulaci těžkých kovů v tělech mravenců a jejich použitelnost k indikaci zátěže životního prostředí.

 

1030606, Formica - Mravenci jako indikátor živ. prostředí - vliv lesních mravenců na pH půdy
Ve spolupráci s AV ČR byl proveden výzkum vlivu lesních mravenců na pH půdy v okolí jejich hnízd. Dosažené výsledky ukazují, že v daném prostředí (smrkový les, Jizerské hory) mravenci zvyšují pH půdy v bezprostředním okolí svých hnízd zhruba o jednu jednotku pH. Tento vliv je nejvýraznější ve vzdálenosti do 1m od mraveniště. Vliv mravenců na pH půdy v širším okolí hnízda není zcela zřejmý, cca do 20m od hnízda jej nelze vyloučit.

 

1035106, 72/01 ZO ČSOP Opava - Formica
Ve spolupráci se Střediskem volného času Opava bylo zkontrolováno 41 dříve zaevidovaných hnízd, z toho byla u 10 mravenišť provedena péče – prosvětlení stanoviště. Nově bylo zmapováno 11 mravenišť.

 

1035306, 68/01 ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem - Inventarizace a ochrana mravenců rodu Formica v severních Beskydech
Proběhla péče o evidovaná mraveniště a hledání nových lokalit. U 42 dříve známých mravenišť na čtyřech lokalitách byla zpřesněna poloha pomocí GPS, nově zamapováno a evidováno bylo 11 mravenišť na jedné lokalitě. Byly získány cenné údaje o absenci mravenců v řadě porostů.

 

1035406, ZO ČSOP Krkonoše - Vydání devátého čísla zpravodaje Formica
Zpravodaj je celostátní publikací především aktivistů Programu Formica při Českém svazu ochránců přírody (ČSOP), zabývajících se výzkumem, ochranou a racionálním využíváním mravenců v lesnické a zemědělské praxi. Cílem je zejména obnova a zachování ekologické stability našich lesů za pomoci lesních mravenců, kteří jsou významnou složkou ekosystému.

 

51030106, 27/04 ZO ČSOP Spálené Poříčí - Mapování a inventarizace mravenišť v Jihozápadních Brdech 2006
Byla provedena kontrola 68 mravenišť Formica lugubris a zmapování nově nalezených 26 mravenišť téhož druhu. Předmět projektu byl podle předložených materiálů proveden odpovídajícím způsobem.

 

51030206, 36/03 ZO ČSOP Formica - Inventarizace a determinace mravenišť v podhůří Krkonoš, 2. etapa
Bylo provedeno zmapování a inventarizace 237 mravenišť lesních mravenců na více lokalitách v podkrkonoší. Odvedená práce svojí hodnotou výrazně převyšuje cenu projektu. Předmět projektu byl podle předložených materiálů proveden kvalitně.

 

51035106, 36/03 ZO ČSOP Formica - Třetí vydání populárně naučné publikace - Lesní mravenci
Obnovené vydání 3000 ks revidované populární publikace pro širokou veřejnost s názvem Lesní mravenci poprvé vydané v roce 2002. V době uzávěrky zprávy v předtiskové přípravě.

 


 

Projekty realizované v roce 2005

 

130105, 36/03 Formica - Vydání osmého čísla zpravodaje Formica
Již tradičně vydávaný zpravodaj o lesních mravencích a nejen o nich, jejich výzkumu, zkušenostech z mapování a různých zajímavostí.

 

130205, ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ - Mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech
Tento projekt byl podán organizací, která je v programu Formica zapojena již několik let a aktivně spolupracuje i s garantským centrem při ochraně lesních mravenců a letos i organizaci školení našeho programu.Byla zkontrolována již zmapovaná hnízda, vyhledána nová a zanesena do map a označena v terénu. Opět byla zpracována kvalitní závěrečná zpráva a dodány správné podklady.

 

130305, 1. ZO ČSOP OPAVA - Formica
Tato organizace po dvou letech neúspěšné snahy o zapojení konečně získala potřebnou výjimku pro mapování a inventarizaci hnízd mravenců rodu Formica na území Moravskoslezského kraje. Letos se tedy zaměřili na zjištění druhů na mapovaném území, které v předešlých letech zmapovali bez odebírání vzorků.

 

130405, ZO ČSOP Bosco - Webové stránky programu Formika
Udržovací projekt na webové stránky. Bude doplněn zpravodaj číslo 8 po jeho vytištění.

 

130505, ZO ČSOP Bosco - Školení programu Formica 2005
Letos proběhlo ve Spáleném Poříčí. Navštíveny byly lokality se vzácným horským druhem Formica lugubris. Zúčastnilo se ho 12 lidí, z toho i několik zájemců mimo ČSOP.

 

130605, ZO ČSOP Bosco - Realizace 6. etapy mapování a inventarizace lesních mravenců v oblasti s výskytem druhu Formica aquilonia Yarrow, 1955 na území CHKO Blanský les
Letos bylo snahou domapovat celý úsek, tak aby tvořil uzavřenou plochu a aby poskytl dostatek údajů pro případné vyhlášení maloplošky. Byly zmapovány nové lokality a vše zakresleno do porostových map.

 

130705, ZO ČSOP Bosco - Realizace 5. etapy mapování a inventarizace lesních mravenců v oblasti s výskytem druhu Formica aquilonia Yearrow, 1955 na území CHKO Blanský les
Letos bylo snahou domapovat celý úsek, tak aby tvořil uzavřenou plochu a aby poskytl dostatek údajů pro případné vyhlášení maloplošky. Byly zmapováno nové lokality a vše zakresleno do porostových map.

 

131005, ZO ČSOP Alter meles - Inventarizace rodu Formica v okrese Karlovy Vary - LHC Teplá, revír Toužim
Tento projekt byl podán organizací, která je v programu Formica zapojena již několik let a aktivně spolupracuje i s garantským centrem při ochraně lesních mravenců. Byla zmapována nová hnízda na nových lokalitách, navržena a provedena ochrana kryty a proti ujíždění.Snahou je do budoucna zmapovat celý okres Karlovy Vary.

 

131205, ZO ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM - FORMICA - Inventarizace a ochrana mravenců rodu Formica v Severních Beskydech
Tento projekt byl podán organizací, která je v programu Formica zapojena již několik let a aktivně spolupracuje i s garantským centrem při ochraně lesních mravenců. Byla zkontrolována již zmapovaná hnízda, navržena a provedena ochrana kryty a proti ujíždění.

 

530105, 36/03 ZO ČSOP Formica - Inventarizace a druhová determinace mravenišť v podhůří Krkonoš.
Tento projekt byl podán organizací, která je v programu Formica zapojena již několik let a aktivně spolupracuje i s garantským centrem při ochraně lesních mravenců. Projekt si dával za cíl zmapovat oblast v podhůří Krkonoš, což se povedlo. Byly zmapovány nové lokality a zkontrolována již zmapovaná hnízda.

 

530205, 36/03 ZO ČSOP Formica - Vydání 8 čísla zpravodaje Formica
Cílem projektu bylo vydání 8. čísla již tradičně vydávaného zpravodaje o lesních mravencích a nejen o nich, jejich výzkumu, zkušenostech z mapování a různých zajímavostí. Projekt právě dobíhá do svého konce, připravuje se k tisku a do poloviny prosince by měl být vyexpedován.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

130204, ZO ČSOP 24/02 Alter Meles - Inventarizace rodu Formica v okrese Karlovy Vary
V tomto projektu byly zmapovány nové oblasti, zkontrolovány dříve zmapované. Výstupy byly dodané v požadované kvalitě.

 

130304, ZO ČSOP 32/06 Aron - Formica na Českolipsku
Tento projekt podala již dříve aktivní organizace. Byly zmapovány nové lokality, výstupy byly dodány v potřebně kvalitě.

 

130404, ZO ČSOP 32/06 Luscinia - Formica – inventarizace a ochrana v okolí Litvínova – etapa II
Pokračování loňského projektu. Byly zmapovány nové lokality v okolí Litvínova. Projekt byl dodán v požadované kvalitě.

 

130504, ZO ČSOP 36/03 Formica, 130504 - Vydání sedmého čísla zpravodaje FORMICA
Již tradičně vydávaný zpravodaj o lesních mravencích, jejich výzkumu, zkušenostech z mapování a různých zajímavostí. Projekt právě dobíhá do svého konce, tiskne se a do poloviny prosince by měl být vyexpedován.

 

130704, ZO ČSOP 27/04 Spálené Poříčí, - Mapování a inventarizace mravenišť v Obecníku
Tento projekt je zvláštní tím, že ve sledované oblasti bylo zaznamenáno několik mravenišť naposledy před 3 lety. Letos při inventarizaci však bylo zjištěno, že hnízda zmizela. Důvody proč mohou být námětem na další zkoumání. I přesto splňuje projekt požadavky na něj kladené, neb i záporný výsledek je výsledek.

 

130904, ZO ČSOP 01/28 Bosco - Mapování a inventarizace lesních mravenců druhu Formica aquilonia Yarrow 1955 v lokalitě Libina sever (CHKO Blanský les)
Byly zmapovány nové lokality v CHKO Blanský les, čímž bylo navázáno na loňské podzimní mapování.

 

131004, ZO ČSOP 01/28 Bosco, - Mapování a inventarizace lesních mravenců druhu Formica aquilonia Yarrow 1955 v lokalitě Libina sever (CHKO Blanský les)
Byly zmapovány nové lokality v CHKO Blanský les, čímž bylo navázáno na loňské podzimní mapování.

 

131104, ZO ČSOP 01/28 Bosco - Kontrola stavu evidovaných hnízd lesních mranveců druhu Formica aquilonia Yarrow 1955 v lokalitách U Martínka a U chytu (CHKO Blanský les)
Byly zkontrolovány vloni zmapované lokality v CHKO Blanský les.

 

131304, ZO ČSOP 01/28 Bosco, - Webové stránky programu Formica
Byly vytvořeny nové stránky programu Formica , byl založen nový webhosting s větší kapacitou a stránky byly přeloženy do anglického jazyka.

 

131404, ZO ČSOP 01/28 Bosco - Mapování a inventarizace lesních mravenců druhu Formica aquilonia Yarrow 1955 v lokalitě Říjiště (CHKO Blanský les)
Byly zmapovány nové lokality v CHKO Blanský les, čímž bylo navázáno na loňské podzimní mapování.

 

131504, ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem - Inventarizace a ochrana mravenců rodu Formica v Podbeskydí (mimo území LČR)
Byl zmapován další úsek této oblasti, některá hnízda byla zakrytována či upravena proti sjíždění ze svahu.

 

135204, ZO ČSOP 01/28 Bosco, - Realizace 4. etapy mapování a inventarizace lesních mravenců druhu Formica aquilonia Yarrow 1955 v oblasti jejího výskytu v CHKO Blanský les.
Byly zmapovány nové lokality v CHKO Blanský les, čímž bylo navázáno na loňské podzimní mapování.

 

530404, ZO ČSOP 33/03 Jižní Karolína - Formica – inventarizace mravenišť v lesích s právem hospodaření LČR – LS Děčín 2004
Tento projekt si kladl za cíl zmapovat nové oblasti, kde byl nahlášen výskyt mravenišť lesních mravenců. Bohužel jak se později ukázalo, revírník, který přislíbil spolupráci, neměl čas a tak byl projekt zkrácen na polovinu. Výstupy byly dodány v požadované kvalitě.

 

530504, ZO ČSOP 36/03 Formica - Inventarizace význačných komplexů mravenišť v CHKO Broumovsko
V tomto projektu bylo v plánu zmapovat znovu oblast CHKO Broumovsko, která byla mapována v 80.letech při první vlně inventarizací lesních mravenců. Projekt proběhl v pořádku, výstupy jsou po mírné korekci také v pořádku.

 

530804, ZO ČSOP 36/03 Formica - Vydání sedmého čísla zpravodaje FORMICA
Již tradičně vydávaný zpravodaj o lesních mravencích, jejich výzkumu, zkušenostech z mapování a různých zajímavostí. Projekt právě dobíhá do svého konce, tiskne se a do poloviny prosince by měl být vyexpedován.

 

530904, ZO ČSOP 27/04 Spálené Poříčí, - Mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech
Projekt byl podán zkušenou ZO a jeho provedení proběhlo bez problémů. Byly zmapovány nové lokality a zkontrolovány loňské. Výstupy byly dodány v požadované kvalitě.

 


 

PŘEHLED realizovaných projektů v roce 2003

 

ZO ČSOP Formica - Vydání šestého čísla zpravodaje Formica
Oproti minulému roku jsme získali letos podstatně méně finančních prostředků na Zpravodaj. Protože náklady firmy Stretas s.r.o na výrobu a tisk publikace od minulého roku stouply ( vytiskla již dva ročníky) rozhodli jsme najít jinou tiskárnu. Proto jsme se obrátili na větší firmu Geoprint v Liberci, která nám již vytiskla dotisk publikace Lesní Mravenci.

V letošním roce se podařilo získat více článků, než bylo možné do konečné korektury zařadit. Celkem bylo do tohoto čísla zařazeno 18 příspěvků. Publikace bude opět obohacena o barevnou přílohu. Většina výtisku tohoto zpravodaje FORMICA v celkovém nákladu 1000 kusů ( dle konečné kalkulace) bude distribuováno do 24.12 2003 sponzorům a na další jednotlivé organizace.Další budou postupně rozesílány v roce 2004 do muzeí, knihoven, dalším odborníkům a zájemcům v tuzemsku a do zahraničí ( BRD, Polsko, Slovensko, Rakousko, Rusko). Zbytek nákladu bude použit na jednotlivé propagační akce. Redakční rada se sešla dvakrát v roce ( Křižanově a Hradci Králové)

 

ZO ČSOP Formica - Dotisk publikace Lesní mravenci
V roce 2003 bylo záměrem vydání 3 000 ks dotisku plnobarevné propagační publikace - Lesní mravenci. V rámci dotisku jsme plánovali vytisknout 200 -500 ks této publikace i v anglické verzi. Rozpočet byl sestaven dle kalkulace firmy STRETAS s.r.o ., která nám vytiskla první výtisk v nákladu 1200 kusů v roce 2002. Celkový rozpočet byl stanoven na 93 200 kč. Bohužel z grantu Libereckého kraje jsme neobdrželi ani korunu, kvůli finanční podpoře mezinárodní konference na Liberecku. Z těchto důvodů nebylo možno vytisknou anglickou verzi publikace a též plánovaný počet 3000 výtisků . Proto jsme vydali jen 2 000 kusů a v červenci tohoto roku je vytiskla firma Geoprint a zbytek financí hradila naše organizace.V současné době bylo distribuováno po celé republice a do zahraničí z dotisku 1 500 kusů.

Odběratelé: Lesy ČR (150 ks), sdružení Vita, (150 kusů) 50 kusu ZO ČSOP Velké Popovice, 50 kusů ZO ČSOP Bory, 50 kusů ZO ČSOP Šípek, 50 kusů ZO ČSOP Armilária, 100 kusů Sdružení Krajina, 50 kusů bylo zasláno do Německa, 50 kusů účastníkům Mezinárodní konference na Liberecku, 400 kusů UVR ČSOP, 100 kusů Libereckým úřadům. Dalších 250 kusů bylo rozdáno prostřednictvím našich členů různým zájem příznivcům ČSOP a odborníkům v tuzemsku a zahraničí (Polska, Německa Rakouska, Slovenska apod) V současné době si objednávají po jednotlivých kusech další instituce, neziskové organizace, (Muzea, knihovny apod) a jednotlivci. Nyní je k dispozici zhruba 500 kusů, které budou využity postupně na různé ekologické akce a poskytnuty dalším zájemcům, kteří projeví zájem. Většina publikací byla poskytnuta zdarma. Z tohoto důvodu je zřejmé že, dotisk publikace měl význam a podpořil další zájem o program Formica v ČR a propagace a koordinace programu i v v zahraničí.

 

ZO ČSOP Jižní Karolína - Formica
První inventarizace na lokalitě pod Růžovým vrchem byla provedena již v létě roku 2001. Již od roku 2000, kdy byla zahájena inventarizace mravenišť na dané lokalitě bylo vypozorováno velké poškozování mravenišť lesní zvěří . Situace byla rok od roku horší.Tato organizace několikrát písemně informovala SCHKO Labské pískovce o destrukci hnízd, ale přístup tohoto subjektu k mechanické ochraně hnízd byl až do počátku roku 2003 silně negativní .Teprve na jaře tohoto roku se zoolog SCHKO pan Martin Chochel rozhodl osobně navštívit danou lokalitu a posoudit situaci osobně. To však již byla většina klíčových matečních hnízd zcela zničena. Na základě tohoto zjištění došlo k dohodě o vybudování 10 ks. oplocenek a příslib příslušné výjimky ze zákona.

 

ZO ČSOP Formica - Webové stránky Formica
V rámci koordinace programu jsem pověřil sestavit webové stránky Programu Formica pánům Jiřímu a Janu Nešporovým. Za spolupráce Ing. Půlpána, P.Kůsové, Dr.Milese, jsme dali dohromady základní verzi. Od letošního května byly koncipovány tyto webové stránky, které obsahují následující sekce: O nás, Historie, Význam lesních mravenců, Výzkum a ochrana, Fotogalerie, Kontakty a odkazy, Produkty a služby. Nejdůležitější je sekce Výzkum a ochrana , která obsahuje základní informace z biologie a ochrany lesních mravenců, a to včetně přehledu legislativy, literatury a slovníku cizích slov a odborných výrazů.

Webové stránky programu Formica jsou koncipovány interaktivně, v rámci čehož je možné se např. přímo napojit na aktualizované znění příslušných zákonů na webu MŽP ČR, jakož i na základní zásady Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity a základní metodiky na webu této největší nevládní organizace. Koncepce interaktivního propojení je použita mezi jednotlivými sekcemi vlastních webových stránek, což umožňuje např. odskočit si do slovníku cizích slov a odborných výrazů, resp. na stránku s informacemi o stavbě těla lesních mravenců apod.
Webové stránky Programu Formica tak mohou sloužit ke vzájemné informovanosti a komunikaci účastníků tohoto programu, k informovanosti odborné i laické veřejnosti (myrmekologové, lesáci, občané), k propagaci Programu Formica, jakož i činnosti celé ČSOP na veřejnosti; ale i jako vhodný zdroj pro ekologickou výchovu na základních a středních školách v rámci využívání výpočetní techniky i v jiných předmětech, než je informatika.

Součástí webových stránek je i internetová verze zpravodaje Programu Formica s názvem inFormica. Tento internetový zpravodaj bude neredigován, za obsah příspěvků budou odpovídat jejich autoři. Nebudou zveřejňovány pouze příspěvky, které s tématikou ochrany lesních mravenců vysloveně nesouvisí a příspěvky s vulgárním obsahem a tak věříme, že inFormica bude sloužit k žádoucí výměně názorů a informaci.
Příspěvky do zpravodaje inFormica lze zasílat na adresu formica-csop@seznam.cz. Webové stránky Programu Formica jsou na adrese www.formica-csop.info.

 

ZO ČSOP ALTER MELES - Ochrana mravenišť na ŠP Chlumská hora
Do programu Formica se zapojili v roce 2000. Od tohoto roku probíhá intenzivní mapování mravenišť na Školním polesí Chlumská hora. Do dnešní doby bylo na tomto území ( cca 500 ha) nalezeno celkem 40 mravenišť. Jedná se o druhy: Formica lugubris, Formica polyctena a Formica rufa. Mapování tohoto ohroženého druhu bylo prováděno na Školním polesí Chlumská hora o celkové rozloze 474, 76 ha ( viz.mapa). Chlumská hora se nachází na rozhraní okresů Karlovy Vary a Plzeň - sever, v katastrálním území Chlum u Novosedel.

Většina mravenišť se nachází na okraji lesa a zemědělsky využívané krajiny nebo u okraji mýtin vzniklých holosečným způsobem hospodaření Determinace vzorků byla určena panem Bezděčkou U této lokality je také mírné poškození holosečným způsobem hospodaření. Doposud zde ochrana mravenišť nebyla žádná. Celkem se oplotilo 8 mravenišť. K oplocení bylo použito pogumované králíkářské pletivo s průměrem ok 27 mm, silnější vázací drát a opracované kůly s probírek. Oporu ohrádky tvoří do země natlučené kůly. Opatření ke snížení škod vidí v razantním odstřelu černé zvěře, jednáním s lesním hospodářem a ve stavbě dalších oplůtků.

 

ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem - Formica v lokalite Ondrejník mimo Lesy ČR
Ochraně a inventarizaci lesních mravenců se ZO 68/01 ČSOP věnuje již třetím rokem. V letech 2001, 2002 i 2003 se zapojili svými projekty do ochrany lesních mravenců do výběrového řízení Ochrana biodiverzity lesích.
Díky dvouleté osvětě a dobrému jménu ZO ČSOP a Pozemkovému spolku Podbeskydí se dozvěděli také o dalších mraveništích i mimo území Lesů ČR. Zkoumané území se nalézá na hoře Ondřejník v Moravskoslezských Beskydech. V oblasti Kunčic pod Ondřejníkem se jedná o druh Formica polyctena. Lokalita je velmi malá. Skládá se ze 3 zdravých kup a jedné velmi poškozené a jedné mrtvé.

Další propagace byla zvolena formou internetové stránky, kde jsou uvedeny projekty, závěrečné zprávy, obecné informace o ochraně mravenců v Beskydách. Velký dík patří i tentokrát občanskému sdružení Vlastenecký klub (místní Klub Frýdek-Místek), který se postaral o veškeré práce v terénu a část papírové agendy. Díky tomu se do tohoto projektu hned od počátku zapojilo až 9 osob při inventarizaci i budování krytů.

V příštím roce budou tuto lokalitu sledovat a v programu ochrany mravenců mimo Lesy ČR pokračovat na dalších
lokalitách – ve středních Kunčicích p.O. na svahu Ondřejníka.O své práci napsali též do letošního zpravodaje Formica.

 

ZO ČSOP Animals Libštát - Mapování, inventarizace a ochrana mravenišť - vybrané lokality obce Libštát, přípravné práce v celookresním měřítku.
Dvě členky této základní organizace absolvovaly třídenní školení v Křižanově. Na toto školení navazovala praktická část činnosti, která směřovala ke získání zkušeností v terénu při vlastní práci. Pod mým vedením se zúčastnily transferu mravenišť v okolí Liberce a pod odborným vedením RNDr. Milese P.,CSc., ve spolupráci s KRNAP Vrchlabí se zúčastnily kontroly hnízdišť mravenců, jejich následné inventarizace a číslování v lokalitách Krkonoš. Diana Bedrníková se zúčastnila mezinárodní konference konané v Liberci.

Vlastní činnost členek ZO ČSOP ANIMALS v rámci realizace programu FORMICA byla v tomto roce zaměřena především na zjišťování stavu výskytu mravenišť uvedených druhů lesních mravenců v katastru obce Libštát.
Celkem bylo zmapováno na území obce Libštát 10 mravenišť. Tato mraveniště jsou rozptýlena v katastru v různých částech, pouze v lokalitě Dančovsko byla 3 mraveniště soustředěna blízko sebe. Členky ZO ČSOP ANIMALS Libštát v rámci realizace přípravných prací v zajišťování programu Formica zpracovaly pro veřejnost informační články o celostátním programu FORMICA .Články jsou zveřejněny v regionálním tisku, ve zpravodajích obcí apod. Ke spolupráci byly vyzvány další spolky, výzva byla adresována i veřejnosti. Reakce veřejnosti jsou zaznamenávány, informace postupně prověřovány a budou zapracovány do map. Odběr vzorků pro určení druhů mravenců bude proveden až po obdržení výjimky k dané činnosti. Pro další období navrhují některá hnízda opatřit ochrannými kryty a dále zastíněná hnízda prosvětlovat probírkou. Jako jeden z hlavních cílů si stanovily seznámit s výskytem hnízd lesních mravenců veřejnost, oslovit další vlastníky lesů (většina lesů je v soukromém držení) a zapojit veřejnost do ochrany zmapovaných lokalit.

 

ZO ČSOP Luscinia - Mapování a inventarizace mravenišť rodu Formica na území Litvínovska
V roce 2003 se do programu Formica zapojila také litvínovská ZO ČSOP 39/01 Luscinia poprvé. Mravenišť, co do počtu a velikosti zde není mnoho. Je zřejmě dáno polohou našeho okresu - devastace přírody Mostecka v minulých letech . Příjemným překvapením byl zájem lesáků a veřejnosti. Správa městských lesů Most jim poskytla ochotně potřebné informace. Zde byly navázány i osobní kontakty s revírníky, kteří se (dle vlastních slov) těší na spolupráci v dalších sezónách. Několik hnízd je i na soukromých pozemcích a i zde je maximální podpora vlastníků. Místní obyvatelé o naší činnosti vědí, sami přicházejí s různými podněty, mnozí i aktivně pomáhají. Zájmové území sousedí s průmyslovou aglomerací Litvínov - Poškození od imisí je dáno charakteristikou území a je ovlivněno koncentrací těžebního, elektrárenského a chemického průmyslu.

Další možnost je od počínajícího nástupu zemědělského využívání území a to zejména v okrajových částech lesa - spásání a poškození ovcemi, chov koní. Výskyt lesních mravenců byl pozorován zejména na okrajích lesů, mimo les na loukách nebo ve velmi mladých porostech. Nadmořská výška 340 - 670 m.n.m. Vodními zdroji je sledované území bohatě protkáno . Zmapováno zde bylo 10 hnízd. Determinaci druhů provedl: RNDr. Petr Werner.
V letošním roce bylo přistoupeno ke stavbě 1 oplůtku na hnízdě v těsné blízkosti cesty. V příštím období se chceme věnovat systematicky stavbě krytů protože téměř všechna hnízda jsou nějakým způsobem ohrožena.Pro popularizaci a osvětu mezi občany hodlají vystavět vzorový oplůtek u hnízda a současně u hnízda postavit poutač s vysvětlením problematiky. Osvětou by se mělo předejít vandalismu na krytech v lesích.

 

ZO ČSOP Formica - Školení realizátorů projektů Programu Formica v Křižanově
V letošním roce se nám podařilo uskutečnit ve dnech 20. - 22.06. za spolupráce ZO ČSOP Bory a koordinačního centra ZO ČSOP Formica v Liberci v Křižanově u Ždáru nad Sázavou ve dnech 20. -22.6. 2002 již potřetí.
Školení se letos poprvé zúčastnilo 28 osob ze všech zapojených základních organizací ČSOP mimo ZO ČSOP Luscinia z Litvínova, jejíž členové byli v srpnu proškoleni zvlášť na Liberecku na Kamenném vrchu v Horní Řasnici. Při té příležitosti pomohli naší ZO ČSOP Formica v Přírodním parku Ještěd s přestavbou již nevyhovujících oplocenek.

V rámci záchranných transferů naše ZO ČSOP Formica v červnu proškolila na Liberecku a v Krkonošském národním parku i členky ze základní organizace ČSOP ANIMALS z Libštátu. Mezi další nové organizace dále patřily: 72/01 ZO ČSOP Opava, 27/04 ZO ČSOP Spálené Poříčí a 24/02 ZO ČSOP ALTER MELES při SLŠ Žlutice. Školení se zúčastnili nepovinně a ze zájmu členové ze ZO ČSOP Česká Třebová. Účastníci byli ubytováni v rekreačním středisku v chatkách, kde probíhala i teoretická výuka. První den příjezdu nás navštívil ing. J. Jiránek z MŽP a podiskutoval s námi o dalším směrování a možnostech naší činnosti. Během diskuze se zmínil i nutnosti vytvoření nového záchranného programu. Na druhý den , po příjezdu ing Půlpána, začalo hlavní jednání. V rámci této teoretické části byly promítnuty diapozitivy z metodiky práce na Liberecku a filmy Jaroslava Hrušky o Programu Formica. Mezi účastníky byla většina nově zapojených ZO ČSOP. Další den jsme navštívili lokalitu Šebeň pod vedením Mgr. M. Daďourka a Pavla Kříže. Shlédli jsme zde prosperující chráněné území a dozvěděli jsme se o managementu lokality. Školení bylo úspěšné bohatou účastí a ukázalo i v letošním roce opravdový zájem o ochranu a výzkum lesních mravenců. Přispěla k tomu také v minulém roce vydaná publikace ZO ČSOP Formica s názvem Lesní mravenci.

ZO ČSOP Formica - Mezinárodní konference - les, mravenci a ochrana přírody
V rámci rozvíjení mezinárodní spolupráce zorganizovali v minulém roce němečtí ochranáři konferenci Ochrana mravenců v Německu, České republice a v Polsku, letos se uskutečnila obdobná mezinárodní konference Les, mravenci a ochrana přírody i u a nás v Liberci - první tohoto druhu v České republice. Zásluhou výborné spolupráce se zastupiteli Libereckého kraje a dalších sponzorů se nám jí podařilo uskutečnit nejméně na stejně vysoké úrovni a s početnějším zahraničním zastoupením.

Její hlavní náplní byla snaha seznámit vědecké i nevědecké kapacity z oblasti ochrany lesa, mravenců i přírody a vzájemně si vyměnit znalosti a zkušenosti. Velkým úspěchem byla široká mezinárodní účast.
Do Čech přijeli účastníci ze 6 zemí, kteří odjížděli dle souhlasných informací velmi spokojeni. Do Čech přijeli účastníci ze 6 zemí, mezi nimi Dr. László Gallé a jeho manželka z Maďarska, Prof. Rainer Rosengren a jeho paní z Finska, španělská studentka Begonia Sastre z Velké Británie, Dr. Ivan Kos a Tanja Grgič ze Slovinska, Dr.ing.Tadeusz Podkówka se svými kolegy z Polska a předseda Ameisenschutzwarte Sachsen Ing. Torsten Roch se svými spolupracovníky z Německa.

Z České republiky přijeli jak vědečtí pracovníci, tak lidé zabývající se praktickou ochranou lesa. Z vědeckých kapacit se zúčastnili Ing. Mgr. Jan Frouz z Ústavu půdní biologie AVČR a jeho diplomantka Pavla Chalupská z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ph.D. Jiří Schlaghamerský z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Milan Daďourek ze Sdružení Krajina, navštívili nás i úředníci z Pardubického kraje, pražského Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí, z Magistrátu Hlavního města Prahy, z libereckého Ministerstva a Inspekce životního prostředí, úředníci z Krajského úřadu a místních neziskových organizací. Praktičtí ochranáři přijeli z Velkých Popovic, České Lípy, Chlumce nad Cidlinou, ze Semil i z Moravy. Dále představili své výzkumy kolegové z Finska a Maďarska.

Exkurze do Jizerských hor a na PP Kamenný vrch
V pátek 19.9. byla naplánována exkurze do Jizerských hor pod vedením Ing. Pavla Voničky ze správy CHKO Jizerské hory. V plánu byla návštěva Přírodní památky Kamenný vrch, kterou za jsem vynikající spolupráce LČR Lesní správy Frýdlant a bývalého Okresního úřadu v Liberci prosadil . Dnes se zde vyskytuje více než 200 hnízd tohoto druhu.
Zde jsme se setkali i s místními novináři a televizí Genus, kteří o nás natočili krátký šot do regionální televize Exkurze v KRNAPu. První zastávka byla ve Vítkovicích, kde nám RNDr. Petr Miles ukázal hnízdní kolonie mravenců Formica rufa , Formica truncorum.
Následovala cesta na Horní Mísečky, kde nám RNDr. P. Miles, bývalý dlouholetý zaměstnanec Správy Krkonošského národního parku, ukázal svoji chloubu - dlouhodobě dobře prosperující výsadky Formica polyctena v těchto vysokých horských polohách. Bohužel z důvodu odjezdu zahraničních účastníků v odpoledních hodinách z Liberce nebyl dostatek času ani na to vyjet na Vrbatovu boudu ekologickou dopravou

 

ZO ČSOP Formica - Vydání šestého čísla zpravodaje Formica
Oproti minulému roku jsme získali letos podstatně méně finančních prostředků na Zpravodaj. Protože náklady firmy Stretas s.r.o na výrobu a tisk publikace od minulého roku stouply ( vytiskla již dva ročníky) rozhodli jsme najít jinou tiskárnu. Proto jsme se obrátili na větší firmu Geoprint v Liberci, která nám již vytiskla dotisk publikace Lesní Mravenci.
V letošním roce se podařilo získat více článků, než bylo možné do konečné korektury zařadit. Celkem bylo do tohoto čísla zařazeno 18 příspěvků. Publikace bude opět obohacena o barevnou přílohu. Většina výtisku tohoto zpravodaje FORMICA v celkovém nákladu 1000 kusů ( dle konečné kalkulace) bude distribuováno do 24.12 2003 sponzorům a na další jednotlivé organizace.Další budou postupně rozesílány v roce 2004 do muzeí, knihoven, dalším odborníkům a zájemcům v tuzemsku a do zahraničí ( BRD, Polsko, Slovensko, Rakousko, Rusko). Zbytek nákladu bude použit na jednotlivé propagační akce. Redakční rada se sešla dvakrát v roce ( Křižanově a Hradci Králové)

ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem - Mapování, inventarizace a ochrana mravenišť rodu Formica na Ondřejníku
Ochrana lokalit na Ondřejníku – v Lesích ČR probíhá již třetím rokem – ochrana a inventarizace hnízd byla započata v roce 2001. V letošním roce tato organizace rozšířila činnost i mimo Lesy ČR, s.p. V oblasti Kunčic pod Ondřejníkem se jedná o druh Formica polyctena a průzkum a inventarizaci lokalit řídili dva grantem proškolení pracovníci. V roce 2003 bylo evidováno 36 kup, z čehož jen 4 byly poškozeny. Všechna hnízda byla označena. Na lokalitách bylo provedeno sledování ohrožení erozní činností, zvěří, zastíněním a prorůstáním náletových dřevin. Byla také provedena ochrana hnízd – hráze proti ujíždění, kryty proti zvěři. Členové ZO provádí každoročně osvětu ve svém regionu. Tato organizace patří již mezi stálé realizátory programu Formica.

ZO ČSOP Velké Popovice - Mravenci Velkopopovicka, Kamenicka a Středočeského kraje
V letošním roce navázala ZO ve své činnosti na výsledky roku 2002. Tématikou programu Formica se zabývá již třetím rokem. Jako i v předchozím období jsou získávány informace o stávajících i nových lokalitách výskytu mravenců rodu Formica. Průběžně jsou doplňovány evidenční listy mravenišť a provádějí se záznamy do porostových map. Determinaci odebraných vzorků provádí RNDr. Petr Werner z Prahy. Činnost byla původně zaměřena na oblast PP Velkopopovicko a letos se rozšířila i na přilehlá území parku. Jedná se o k.ú. Všešimy, Čenětice a Těptín. Umístění krytů se zde jeví jako opodstatněné. Od provádění záchranných transferů bylo v letošním roce upuštěno. Důvodem byla dlouhá čekací doba na udělení výjimky ze zákona pro tuto činnost ze strany krajského úřadu středočeského kraje. Inventarizace byla prováděna pomocí GPS. Oproti loňskému roku došlo k upřesnění a dokončení evidence a celkové navýšení o 4 lokality. Dne 22.7.2003 byla v ZOO koutku v Ekocentru uspořádána přednáška na téma lesních mravenců pro 30 dětí z Kamenice.

ZO ČSOP 1. Opava – Formica
Při průzkumu se zjistilo, že mnoho z daných mravenišť již zaniklo, z důvodu lesních prací a polomů, kdy se následkem těžby změnila skladba lesního porostu. Při inventarizaci se podařilo do projektu začlenit i děti a mládež a snaží se založit kroužek Formica na SMTP Opava. Zájmovým územím jsou lesy v okolí Opavy. ZO se podařilo objevit lokalitu výskytu lesních mravenců v lesích u Hradce nad Moravicí, kde bylo zmapováno celkem 20 mravenišť. V lese se stále provádí těžba, která místy necitlivě zasahuje do kolonie. ZO navázala spolupráci s RNDr. Jindřichem Roháčkem, entomologem ze Slezského muzea v Opavě. Determinace mravenců bude provedena dodatečně, protože zatím nebyla získána výjimka od Krajského úřadu v Ostravě. V další činnosti se chce ZO zaměřit na mapování mravenišť na vytipovaných lokalitách Vršovice a Slavkov a zahájit ochranu ohrožených hnízd.

ZO ČSOP Jižní Karolína - Formica - inventarizace mravenišť v lesích s právem hospodaření LČR - LS Děčín
První inventarizace na lokalitě pod Růžovým vrchem byla provedena již v létě roku 2001. Od této doby došlo k velkému snížení počtu lesnícj mravenišť a k destrukci mnoha hnízd vlivem zvěře. Na místě bylo zjištěno, že z 82 živých mravenišť se zachovalo pouze 22 hnízd. V katastru města Benešov n. Pl. byl proveden rámcový průzkum lokality a následná inventarizace. V lokalitě Jalůvčí – byl v roce 2002 proveden rámcový průzkum a inventarizace 18 hnízd mravence druhu F. polyctena . V tomto roce bylo nalezeno dalších 41 živých hnízd. Další průzkum byl proveden v lokalitách Tisá – Rájec – Revír Petrovice – Strážiště. Celkem bylo nově zaevidováno na 60 hnízd. V příštím roce se ZO pokusí opět kontaktovat revírníky (Tisá, Petrovice) a dokončit inventarizace i na těchto lokalitách. Podařilo se navázat spolupráci se ZO ČSOP Velké Popovice. Inventarizace byla provedena již se zaměřováním hnízd pomocí GPS a nové evidenční listy již obsahují souřadnice a mapovací čtverec.

ZO ČSOP Spálené Poříčí - Mapování a inventarizace mravenišť v jihozápadních Brdech
V letošním roce se tato organizace zapojila poprvé a po absolvování školení realizátora projektu zahájila inventarizaci v jihozápadní části Brd. Na tomto území jsou známy lokality, kde se lesní mravenci hojně vyskytují a podobné mapování zde nikdy prováděno nebylo. Díky vstřícnému jednání pracovníků Krajského úřadu Plzeňského kraje získala tato organizace rychle potřebnou výjimku. Lokalita se nachází pod PR Fajmanovy skály, v JZ části brdských lesů. Vyskytuje se zde hojně vysoká i černá zvěř. Determinaci vzorků prováděl RNDr. Petr Werner. Byl zjištěn výskyt druhu Formica lugubris , který se vyskytuje hojně na Šumavě a je známý z Jeseníků a Žďárských vrchů. V roce 1969 byl tento druh zaznamenán v centrálních Brdech ve vojenském prostoru. Celkem bylo zmapováno 14 hnízd. Hnízda jsou stále poškozována a pokud se bude stav hnízd zhoršovat, budou se všechna hnízda druhu Formica lugubris v příštím roce chránit ochrannými kryty.O výskytu mravenců druhu F. lugubris a nutnosti jejich ochrany chce ZO informovat širokou veřejnost prostřednictvím Plzeňského deníku a Spálenopoříčského zpravodaje. S hledáním v porostových mapách a knihách významně pomáhali pracovníci místní správy LČR, s.p.

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print