vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Lesní hmyz (mimo Formica)

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

01050108 – 1. ČSOP Valašské Meziříčí - Saproxylitický hmyz v podmáčených nížinných listnatých lesích na Valašsku
Cílem projektu byla dokumentace saproxylických společenstev brouků žijících v listnatých porostech na podmáčeném území a posouzení vlivu blízké chemické továrny na jejich výskyt těchto brouků. Výzkum byl soustředěn na lesní porosty v blízkosti Valašského Meziříčí, kde se nachází široká niva řeky Bečvy s množstvím přestárlých a odumírajících stromů. Z tabulek je patrné, že autoři zjistili celkem 55 druhů tesaříkovitých a 62 druhů náležejících k dalším saproxylickým broukům. Nejbohatší společenstvo bylo zjištěno v přestárlém podmáčeném lese, velmi bohatá byla i společenstva v ranně sukcesných lesích založených na odumírání pionýrských druhů stromů. K velmi cenným nálezům patří chráněný druh Cucujus cinnaberinus, dále Aesalus scarabaeoides, významné jsou i nálezy některých teplomilných druhů tesaříkovitých, jako např. Plagionotus arcuatus, Plagionotus detritus, Xylotrechus antilope, Xylotrechus pantherinus nebo Anaglyptus mysticus.

 


51050208 - 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Brouci (Coleoptera) selských lesů v okolí Petřkovic (okr. Nový Jičín)

Výzkum byl zaměřen na široké spektrum epigeických brouků, s důrazem na zástupce čeledi střevlíkovitých. Zkoumán byl i výskyt saprofytického hmyzu, který je vázán na odumírající letité stromy.  Sledování jejich výskytu bylo soustředěno na opuštěné selské lesy s vysokým podílem mrtvého stojícího nebo ležícího dřeva v různých stádiích  jejich rozpadu.

 

51050108 - 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Rozšíření tesaříka Pogonocherus ovatus v okrese Nový Jičín
Bylo sledováno rozšíření tesaříka Pogonocherus ovatus, který je nejméně se vyskytujícím druhem stejného rodu. Sledování se uskutečnilo vyhledáváním zimujících jedinců pod odstávající kůrou vzrostlých jedinců jedle bělokoré. Výzkum byl prováděn katastru obcí Vsetín, Janová, Hovězí, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

 

51050308 - ZO ČSOP Kněžice - Průzkum brouků fragmentu bučin na hoře Mařenka (Třebíčsko)
Výzkum byl realizován v bučinových porostech s typickou flórou a faunou vázanou na tento typ lesních porostů. Inventarizační výzkum byl zaměřen na bioindikačně významné skupiny brouků, které zde žijí. Sledování bylo prováděno v k. ú. Štěměchy v okrese Nový Jičín.
 

 


 

Projekty realizované v roce 2006


1050106, ZO ČSOP Satyrus - Faunistický výzkum brouků lužního lesa v okolí Tovačova

Autor se zabýval na 10 stanovištích během vegetačního období roku 2006 výskytem imag brouků žijících v bylinné vrstvě lužního lesa v okolí obce Troubky (čtverec 6570 síťového mapování). Sledoval dominanci, diverzitu, ekvitabilitu, podobnost výskytu druhů na jednotlivých stanovištích a potravní typy. Celkem bylo nalezeno 68 druhů brouků náležejících k 18 čeledím. Nebyl zjištěn žádný chráněný nebo ohrožený druh.

 


 

Projekty realizované v roce 2005


550105, 71/17 ZO CSOP Pomoraví - Vzácný hmyz Bzenecké doubravy

Cílem projektu bylo zajistit terénní entomologické mapování vzácných druhů lesního hmyzu v oblasti jižního Pomoraví. Výzkum probíhal na lesních pozemcích ve správě LČR s. p., Lesní správy Strážnice. Terénní práce prováděli členové ZO ČSOP Pomoraví a na determinaci se podíleli odborníci z Vlastivědného muzea v Olomouci a z Masarykovy univerzity v Brně. Na základě požadavků LČR a LS Strážnice byla věnována dostatečná pozornost problematice kalamitního výskytu chrousta maďalového. Výzkum byl prováděn pozorováním a chráněné druhy lehce determinovatelné přímo v terénu nebyly odchytávány. Výzkum byl proveden kvalitně a přinesl řadu nových zjištění vhodných pro ochranářskou praxi. Zároveň bylo poukázáno na nevhodnost plošných postřiků proti chroustu maďalového kvůli možné decimaci i jiných, třeba i vzácných druhů hmyzu.

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print