vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ptáci zemědělské krajiny

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

02040108, ČSOP Luscinia - Ptáci zemědělské krajiny
Závěrečná zpráva předkládá  výsledky mapování ptáků zemědělské krajiny v kvadrátu  5448 A,B,C v širším okolí obce Libkovice. Zpráva obsahuje 7 stran textu a  2 mapové přílohy. Text je členěn na kapitoly Úvod, Popis sledovaného území, Metodiku sledování ptactva v zemědělské krajině, Sledování početnosti vybraných druhů programu a Závěr.  Součástí zprávy jsou také  3 tabulky   podávající přehled zjištěných druhů podle typu výskytu.02040208, ČSOP Aron - Ptáci zemědělské krajiny Českolipska

Projekt  navazoval na předchozí  projekty a  zabýval se sledováním výskytu chřástala polního a křepelky polní na Českolipsku.  rozloha sledovaného území byla  1162 km2. Předmětem  projektu byly i další druhy, konkrétně bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, čejka chocholatá, koroptev polní a pěnice vlašská. Zpráva je zpracována stručně a přehledně. Výsledky obsahují tabulkový přehled pozorování jednotlivých druhů a krátké zhodnocení jejich výskytu a početnosti. V závěrečné části výsledků je také provedeno zhodnocení  početnosti  chřástala polního a křepelky polní od roku 1993.  Kapitola Závěr shrnuje vývoj početnosti obou druhů a  informuje o prezentaci projektu.02040308, ČSOP Vlašim - Mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté a koroptve polní na Benešovsku a jejich ochrana
Předmětem projektu bylo mapování a ochrana  čejky chocholaté a koroptve polní na  Benešovsku, které bylo realizováno  na ploše cca 100 km2. Kapitola Výsledky prezentuje  zhodnocení výskytu a početnosti obou druhů. V kapitole Spolupráce se zemědělci jsou shrnuty praktické příklady ochrany hnízd čejky chocholaté a zvláště jsou popsána také praktická opatření pro koroptve.02040408, EC Meluzína RCAB – Mapování bramborníčka hnědého

Hlavním cílovým druhem byl bramborníček hnědý. Vedlejšími druhy, jejichž přítomnost byla také sledována jsou křepelka polní, ťuhýk šedý a obecný. V archivních materiálech byly vyhledány informace o výskytu druhů z minulých let. V dubnu byly zaměřeny historické lokality výskytu. Relevantní historická fotodokumentace byla digitalitována. Náseldovaly mapovací práce na obnoveném transektu z roku 1992.02040508, EC Meluzína RCAB - Avifauna sadů u Jakubova

Projekt se zabýval mapováním avifauny sadů  za účelem získání podkladů pro jejich následnou revitalizaci. V projektu jsou stručně zhodnoceny vlivy navrhovaných zásahů na vybrané druhy ptáků.02040608, ČSOP Křivoklát - Ptáci zemědělské krajiny CHKO Křivoklátsko

Předmětem projektu bylo provedení ornitologického průzkumu osmi zemědělsky obhospodařovaných enkláv v CHKO Křivoklátsko. Projekt navazuje na  projekty z minulých let, s tím že průzkum probíhá po každé na nových enklávách. Autor doplňuje komentáře  tabulkami, které podávají přehled o kvalitativním i kvantitativním složení ptačích společenstev na jednotlivých enklávách. U vybraných druhů  je provedeno  srovnání výskytu a početnosti s předchozími pracemi autora.

02040708, ČSOP Sezimovo Ústí – Ptáci zemědělské krajiny Tábora a okolí

Projekt navazuje na projekt z roku 2007 a zabývá se mapováním  vybraných ptačích druhů na třech lokalitách v okolí Tábora pomocí bodového transektu. Jedná o druhy  křepelka polní, ťuhýk obecný, koroptev polní, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý, čejka chocholatá a chřástal polní. Projekt má konkretizované cíle, metodika je srozumitelná  a podrobně je zpracována charakteristika jednotlivých území. Výsledky obsahují zejména tabulky s hodnocením výskytu jednotlivých druhů, včetně sumarizační tabulky a porovnání s výsledky z loňského roku. Ke každému druhu je proveden krátký komentář, kde je hodnocen jeho výskyt na každé lokalitě. Závěr obecně shrnuje výsledky z předchozího a  letošního roku, částečně srovnává lokality a charakterizuje některé negativní vlivy.  Velmi dobře jsou zpracovány mapové přílohy se zákresy linií a jednotlivých bodů.02040808, Česká společnost ornitologická na Vysočině - Ochrana hnízd motáka lužního na Vysošině

Projekt se zabýval mapováním a praktickou  ochranou hnízd motáka lužního v kraji Vysočina.  Jednotlivé kapitoly  jsou stručně a přehledně zpracovány,  výsledky podávají přehled o celkovém počtu  nalezených hnízd jejich distribuci v jednotlivých biotopech a realizovaných opatřeních. 02040908, ČSOP Orchidea - Mapování a ochrana čejky chocholaté v ČR

Sběr dat probíhal s použitím mapovacích karet, které byly otištěny v časopise Krása našeho domova (zima 2007). Do akce se zapojilo celkem 8 individuálních členů ČSOP a 4 organizace v rámci programu "Ptáci zemědělské krajiny". Dohromady bylo sledováno celkem 65 lokalit s výskytem čejky chocholaté, z toho 63 lokalit patří mezi hnízdiště. Na těchto lokalitách bylo zaznamenáno celkem 102 - 104 párů. Data byla získána celkem ze 7 krajů. Projekt přinesl aktuální informace o výskytu, početnosti a příčinách úbytku čejky chocholaté v ČR. Ze získaných dat vyplynulo, že převážná část populace hnízdí v polních kulturách a nejzávažnějším ohrožujícím faktorem je provádění předseťových prací na zemědělských plochách v době hnízdění. Údaje některých spolupracovníků potvrzují dlouhodobý trend výrazného poklesu početnosti druhu, na který poukazují rovněž výsledky Jednotného programu sčítání ptáků v ČR. ZO ČSOP Orchidea se dlouhodobě systematicky zabývá problematikou ochrany ptáků zemědělské krajiny, čejku nevyjímaje. Organizace za sebou zanechala úctyhodnou řadu pozoruhodných úspěchů na poli vědy, ochrany přírody a osvěty. Letošní projekt není výjimkou. Výsledky jednoznačně dokládají nutnost zařazení čejky mezi zvláště chráněné druhy ptáků a zajištění péče v rámci zvláštních programů. Jedině tak můžeme zvýšit šance na dlouhodobé přežívání životaschopných populací čejky v naší přírodě.02041008 , ČSOP Olza - Sledování výskytu vybraných druhů ptáků zemědělské krajiny v oblasti Jablunkovska, Třinecka a Karvinska

Projekt se zabýval prioritně sledováním čejky chocholaté a dále chřástala polního, křepelky polní, koroptve polní, ťuhýka obecného, ťuhýka šedého a pěnice vlašské v povodí řeky Olše. Projekt navazuje na sledování z předchozích let. Výsledky obsahují tabulkový přehled pozorování v MS Excel a  komentář ke každému druhu.02041108, ČSOP Javorníček - Mapování výskytu a sledování početnosti ptáků zemědělské krajiny – Střední Pobečví

Prioritou projektu bylo mapování výskytu čejky chocholaté a v rámci tohoto mapování byly zjišťovány i další druhy ptáků zemědělské krajiny (koroptev polní, křepelka polní, chřástal polní, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý) ve Středním Pobečví.02041208, ČSOP Jihlava - Monitoring hnízdního rozšíření chrástala polního na Jihlavsku v roce 2008

Závěrečná zpráva obsahuje 8 stran textu  + mapovou přílohu se zákresy výskytu lokalit chřástala polního a lokalit zařazených do agroenviromentálního programu "Ptáci na travních porostech". Předmětem projektu bylo pokračování v  mapování výskytu  chřástala polního na  Jihlavsku (1179 km2). Text zprávy je členěn na kapitoly Úvod,  Charakteristika sledovaného druhu,  Charakteristika zájmového území, Metodika práce, Vlastní výsledky, Diskuse a Závěr. Součástí zprávy  je  i přehled literatury.02041308, Holýšovský ornitologický klub - Populační hustota slavíka obecného v kulturní krajině

Závěrečná zpráva obsahuje  7 stran textu, včetně mapy  se zákresem sledovaného území. Zpráva je členěna na kapitoly Úvod, Materiál a metodika, Popis sledovaného území, Vlastní výsledky a Závěr. Na konci zprávy je také uveden přehled literatury. Projekt navazuje na předchozí projekty a zabývá se  mapováním denzity populace slavíka obecného v okolí Holýšova akustickým zjišťováním teritorií na celkové ploše 67 km2.02041408, ČSOP SLŠ Šluknov - Mapování výskytu chřástala polního na Šluknovsku

Závěrečná zpráva obsahuje 7 stran textu, mapovou přílohu  se zákresem sledovaného území a výskytem  volajících samců. Součástí zprávy je také fotodokumentace vybraných lokalit. Předmětem projektu bylo mapování výskytu chřástala polního v širším okolí Šluknova na celkové rozloze  cca 200 km2. Projekt navázal na projekty z minulých let.


 

Projekty realizované v roce 2007

 

02041307 – ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Ornitofauna v PPr Želechovické paseky
Hlavním cílem projektu byl monitoring chřástala polního a křepelky polní. Dále bylo provedeno kvalitativní zhodnocení avifauny  sledovaného území.
V dalším roce doporučuji provádět i kvantitativní hodnocení alespoň u  významnějších druhů ptáků a také srovnání druhového spektra s předchozími roky.
Projekt splnil zadané cíle a přinesl nejen nové údaje o výskytu chřástala polního a křepelky polní, ale i dalších druhů ptáků v Přírodním parku Želechovické paseky. Přínosem byla také propagace projektu prostřednictvím  dvou exkurzí.
 

02040907, ZO ČSOP Olza - Další sledování vybraných ptačích druhů zemědělské krajiny v oblasti povodí řeky Olše
Projekt se zabýval sledováním chřástala polního, křepelky polní, koroptve polní a čejky chocholaté v povodí řeky Olše, a také příležitostně i dalšími druhy (ťuhýk obecný, ťuhýk šedý a pěnice vlašská).
 Výsledky obsahují tabulkový přehled jednotlivých lokalit v MS Excel a souhrnný komentář ke každému druhu. Problematika ochrany předmětných druhů je popsána v kapitolách Diskuze a „Závěr a doporučení“.
Projekt přinesl další poznatky o stavu populací vybraných ptačích druhů zemědělské krajiny v povodí řeky Olše.
Zpráva je po formální i odborné stránce dobře zpracována a projekt splnil zadané cíle.
 

02040807, ZO ČSOP Jihlava - Monitoring hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Jihlavsku
Předmětem projektu byl monitoring  chřástala polního na  Jihlavsku (1179 km2). Závěrečná zpráva je stručně a přehledně zpracována, kapitola Výsledky obsahuje tabulkové zpracování jednotlivých lokalit. V kapitole Diskuse autor srovnává  změny početnosti s předchozími roky.
Závěrečná zpráva podává přesvědčivý obraz o výskytu chřástala polního na Jihlavsku a projekt splnil zadané cíle.
 

02040707, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Mapování ptáků zemědělské krajiny na Divišovsku
Předmětem projektu bylo zmapování aktuálního stavu populace chřástala polního, křepelky polní, čejky chocholaté a koroptve polní v širším okolí Divišova. Projekt byl realizován  na celkové rozloze 50 km2.
 Kapitola Výsledky obsahuje tabulkový přehled lokalit jednotlivých  druhů s uvedením počtu párů, úspěšnosti hnízdění a typem biotopu na dané lokalitě.  Dále je u každého druhu zhodnocen  celkový stav výskytu ve sledované oblasti.  Velmi přínosná je kapitola Spolupráce se zemědělci, kde jsou shrnuty praktické příklady ochrany hnízd čejky chocholaté.
Závěrečná zpráva je  po formální i odborné stránce výborně zpracována a projekt splnil zadané cíle.
 

02040607, ZO ČSOP Pomoraví  - Ptáci zemědělské krajiny na Olomoucku
Projekt se zabýval mapováním výskytu ptáků zemědělské krajiny liniovou metodou na Olomoucku.
Zpráva  je stručná a hlavním výstupem je přehledová tabulka zjištěných druhů, kde jsou kromě celkového výčtu zjištěných druhů také samostatně uvedeny druhy hnízdící ve sledovaném území.  Tabulka je doplněna komentářem hodnotícím kvantitativní charakteristicky studované ornitocenózy. Přílohy obsahují mapový se zákres  s vyznačením sčítacího transektu, fotodokumetnaci a texty šesti článků, které budou publikovány v regionálním tisku.
Jelikož se projekt zabývá studiem avifauny pomocí  standardní kvantitativní metody, měla by být metodika lépe rozpracována. Pokud je uveden odkaz na literaturu  je třeba co nejpřesněji uvést o jakou konkrétní metodu se jedná (liniová bodová, liniová pásová, jednotný program atd.) nebo metodu podrobně popsat. 
I přes nedostatky projekt splnil zadané cíle a přinesl nové poznatky o struktuře avifauny ve sledované oblasti Olomoucka. Ocenitelná je osvětová činnost této problematiky prostřednictvím regionálního tisku.
 

02040507, Holýšovský ornitologický klub - Populační hustota slavíka obecného v zemědělské krajině
Projekt se zaměřil na mapování  denzity populace slavíka obecného v okolí Holýšova prostřednictvím zjišťování teritorií na celkové ploše 67 km2.
V kapitole Vlastní výsledky je zpracován přehled  zjištěných teritorií, který je doplněn komentářem a grafickým vyjádřením vertikálního rozšíření druhu. Graficky je zpracován i vývoj početnosti slavíka od roku 2002.
Závěrečná zpráva je zpracována po obsahové i formální stránce na velmi dobré úrovni a získané výsledky jsou významným přínosem ve znalostech rozšíření a početnosti slavíka obecného.
 

02040407, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov - Mapování výskytu chřástala polního na Šluknovsku
Předmětem projektu je mapování výskytu chřástala polního  v širším okolí Šluknova na celkové rozloze  cca 170 km2.
Jednotlivé kapitoly jsou stručně a srozumitelně popsány. Kapitola Výsledky obsahuje tabulkové zpracování jednotlivých  lokalit s daty pozorování a  údaje o hlasové aktivitě samců.  Velmi hodnotná jsou data týkající se hospodaření na jednotlivých lokalitách.  
Realizátor zřejmě omylem opomněl uvést rozlohu sledovaného území.  Kapitola 5 „Vybavení“   zcela neodpovídá textu, protože je v ní hlavně popsána technika průzkumu.
Projekt přinesl další důležité informace o vývoji populace chřástala polního na Šluknovsku a byl i přínosem v oblasti enviromentální výchovy.
 

02040307, ZO ČSOP ARON - Chřástal polní a křepelka polní na Českolipsku
Projekt se zabýval sledováním výskytu chřástala polního a křepelky polní na Českolipsku  a byl realizován na celkové rozloze 1162 km2. Předmětem  projektu byly i další druhy, konkrétně bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, čejka chocholatá, koroptev polní a pěnice vlašská.
Zpráva je zpracována stručně a přehledně. Výsledky obsahují tabulkový přehled pozorování jednotlivých druhů a krátké zhodnocení jejich výskytu a početnosti. V závěrečné části výsledků je také provedeno zhodnocení  početnosti  chřástala polního a křepelky polní z posledních od roku 1993.  Kapitola Závěr shrnuje vývoj početnosti obou druhů a  informuje o prezentaci projektu.
 I přes drobné nedostatky je závěrečná zpráva zpracována dobře a získané výsledky přinesly  cenné poznatky o výskytu a rozšíření  a početnosti sledovaných druhů ptáků  na Českolipsku. Přínosem  byla také prezentace projektu v tisku a na výstavě v Českolipském muzeu. Projekt splnil zadané cíle.
 

02040207, 1. ZO ČSOP Křivoklát - Ptáci zemědělské krajiny Křivoklátska
Obsahem zprávy je zhodnocení ornitologického průzkumu šesti zemědělsky obhospodařovaných enkláv v CHKO Křivoklátsko. Autor doplňuje komentáře přehlednými tabulkami, které podávají přehled o kvalitativním i kvantitativním zastoupení jednotlivých ptačích druhů. U vybraných druhů  je provedeno  srovnání výskytu a početnosti s předchozími pracemi autora.
Bohužel se v práci vyskytly chyby týkající se taxonomického a systematického názvosloví, které zbytečně kazí, celkově dobrou úroveň práce.  Jedná se o název „sýc obecný“, čímž je myšlen pravděpodobně sýček obecný (Athene noctua). Autorův  název je značně zavádějící už z toho důvodu, že by  mohl být tento druh mylně interpretován také jako sýc rousný (Aegolius funereus). Dále se v práci objevuje název systematické jednotky  „Kráčiví“. Uvedený název je zastaralý synonymní název řádu Brodiví (Ciconiiformes). Doporučuji tyto chyby opravit a při zpracovávání dalších zpráv se držet platného názvosloví.
I přes tyto nedostatky je zpráva dobře zpracována a svým objemem přináší velmi cenné informace o stavu avifauny  zemědělských enkláv v CHKO Křivoklátsko.
 

02040107, 21/12 Sezimovo Ústí - Ptáci zemědělské krajiny města Tábora a okolí
Projekt se zabývá  mapováním  vybraných ptačích druhů na třech lokalitách v okolí Tábora. Konkrétně se jedná o křepelku polní, ťuhýka obecného, koroptev polní, bramborníčka černohlavého, bramborníčka hnědého, čejku chocholatou a chřástala polního.
Zpráva je vhodně rozčleněna na kapitoly, z nichž je velmi dobře zpracována charakteristika jednotlivých lokalit, která obsahuje detailní popis sčítacích bodů. Výsledky podávají přehled jednotlivých lokalit, kde u každé je tabulkové zpracování výskytu   zjištěného druhu. Závěr obsahuje celkové zhodnocení jednotlivých druhů v rámci všech tří území. V mapových přílohách 1:55 000 jsou zakresleny studované plochy s vyznačením sčítacích bodů. Vše je doplněno fotografickou přílohou biotopů nacházejících se na zkoumaných lokalitách.
Tabulkové zpracování v kapitole Výsledky podává velmi dobrý přehled o  typu výskytu datu a bodu, na němž byl výskyt druhu prokázán.
  Jelikož se jedná o první projekt  realizátora, je možné drobné nedostatky akceptovat  s tím, že v případě další realizace projektu budou  upraveny.  Celkově je zpráva zpracována dobře a projekt splnil zadané cíle.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

2040106, ZO ČSOP Jihlava - Monitoring hnízdního rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Jihlavsku
Předmětem projektu byl monitoring chřástala polního na Jihlavsku (1179 km2). Závěrečná zpráva je stručně a přehledně zpracována, kapitola Výsledky obsahuje podrobnější vyhodnocení sledovaných lokalit, kde autor srovnává změny početnosti s předchozími roky. Závěrečná zpráva podává přesvědčivý obraz o výskytu chřástala polního na Jihlavsku a projekt splnil zadané cíle.

2040206, ZO ČSOP Křivoklát - Ptáci zemědělské krajiny CHKO Křivoklátsko
Obsahem zprávy je zhodnocení ornitologického průzkumu osmi zemědělsky obhospodařovaných enkláv v CHKO Křivoklátsko. Autor doplňuje komentáře přehlednými tabulkami, které podávají přehled o kvalitativním i kvantitativním zastoupení jednotlivých ptačích druhů. U vybraných druhů je provedeno i srovnání vývoje výskytu a početnosti s předchozími pracemi autora. Zpráva je dobře zpracována a získané informace podávají přesvědčivý obraz o stavu avifauny zemědělských enkláv v CHKO Křivoklátsko.

2040306, ZO 18/02 ČSOP MAKOV - Mapování výskytu ohrožených druhů ptáků v zemědělské krajině na Českokrumlovsku
Předmětem projektu bylo mapování hnízdních populací čtyř druhů ptáků v oblasti Českokrumlovska. Autor ve zprávě neuvedl rozlohu zkoumaného území a stejně tak chybí měřítko u mapy s vymezením hranic zkoumaného území. Přestože z této mapy přibližně vyplývá velkost území, uvedení měřítka by nemělo chybět. Navíc autor uvádí v komentářích u ťuhýka obecného a křepelky polní (str. 3), že sledování těchto druhů bylo provedeno na menším území. Menší území není nijak blíže specifikováno. I přes tyto drobné nedostatky je závěrečná zpráva zpracována dobře a poskytuje přehledné informace o výskytu a početnosti sledovaných druhů na Českokrumlovsku.

2040606, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov - Mapování výskytu chřástala polního na Šluknovsku
Předmětem projektu mapování výskytu chřástala polního v širším okolí Šluknova na celkové rozloze cca 170 km2. Kapitola Výsledky obsahuje tabulkové zpracování jednotlivých lokalit s daty pozorování a údaje o vokální aktivitě chřástala. Dále jsou zhodnoceny jednotlivé lokality z hlediska způsobu hospodaření. Projekt přinesl další cenné údaje o výskytu a rozšíření chřástala polního na Šluknovsku a splnil zadané cíle.

2040906, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování populace ťuhýka obecného na Horním Vsacku
Cílem projektu bylo mapování ťuhýka obecného s cílem zjištění celkového stavu populace. Projekt přinesl cenné poznatky o výskytu, početnosti, rozšíření, ekologických nárocích a ohrožujících faktorech ťuhýka obecného v ptačí oblasti Horní Vsacko a získal tak základní podklady pro realizaci managementových opatření.

2041006, -VYSOČINA- - Rozšíření a početnost chřástala polního a křepelky polní v povodí Moravské Dyje
Projekt se zaměřil na mapování výskytu a početnosti chřástala polního a křepelky polní v povodí Moravské Dyje zahrnující území o rozloze 575 km2. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány stručně a přehledně, závěrečná zpráva je na dobré úrovni. Projekt splnil zadané cíle a přinesl cenné údaje o rozšíření a početnosti sledovaných druhů.

2041106, ZO ČSOP - ARON - Chřástal polní a ptáci zemědělské krajiny Českolipska
Projekt se zabýval sledováním výskytu chřástala polního a křepelky polní na Českolipsku a byl realizován na celkové rozloze 1162 km2. Zpráva je zpracována stručně a přehledně. Výsledky obsahují přehled pozorování jednotlivých druhů a krátké zhodnocení jejich výskytu a početnosti. V závěrečné části výsledků je také provedeno zhodnocení početnosti chřástala polního a křepelky polní z posledních 14 let. Kapitola Závěr shrnuje vývoj početnosti obou druhů a informuje o prezentaci projektu. Z metodiky není jasné jestli probíhalo sčítání chřástala i v průběhu dne nebo se jedná jen o křepelku, která má přes den výraznější hlasovou aktivitu. Název projektu neodpovídá výsledkům, protože jsou zde hodnoceny další druhy ptáků, což je sice přínosné, ale v metodice není uvedeno jak byly tyto druhy sledovány. I přes tyto drobné nedostatky je závěrečná zpráva zpracována dobře a získané výsledky přinesly í cenné poznatky o výskytu a rozšíření a početnosti sledovaných druhů ptáků na Českolipsku. Přínosem byla také prezentace projektu na čtyřech výstavách.

2041206, Holýšovský ornitologický klub - Hustota slavíka obecného v zemědělské krajině
Projekt se zaměřil na mapování denzity populace slavíka obecného v okolí Holýšova prostřednictvím zjišťování teritorií na celkové ploše 67 km2. V kapitole Vlastní výsledky je zpracován přehled zjištěných teritorií, který je doplněn komentářem a grafickým vyjádřením vertikálního rozšíření druhu. Závěrečná zpráva je zpracována po obsahové i formální stránce na velmi dobré úrovni a získané výsledky jsou významným přínosem o rozšíření a početnosti slavíka obecného ve sledovaném území u obce Holýšov.

2041306, ZO ČSOP Olza - Další sledování výskytu a početnosti ptačích duhů zemědělské krajiny v povodí řeky Olše
Projekt se zabýval sledováním chřástala polního, křepelky polní, koroptve polní a čejky chocholaté v povodní řeky Olzy, a také příležitostně i dalšími druhy zemědělské krajiny (ťuhýk obecný, ťuhýk šedý a pěnice vlašská). Výsledky obsahují přehled zjištěných lokalit sledovaných druhů a hodnocení stavu populace. Rovněž jsou u sledovaných druhů stručně popsány faktory působící na jejich populace. Text je doplněn i zajímavými výsledky z oblasti připravované průmyslové zóny Nošovice. Projekt přinesl další poznatky o rozšíření a početnosti vybraných ptačích druhů zemědělské krajiny v povodí řeky Olše a splnil tak zadané cíle.

2041406, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Monitoring chřástala polního a křepelky polní v Přírodním parku Želechovické paseky
Závěrečná zpráva je velmi stručná a metodika je málo rozpracovaná. Rovněž výsledky nejsou blíže komentovány. Chybí např. přesnější srovnání výskytu s předchozím rokem, stručný popis biotopu, kde se předmětný druh vyskytuje. Přes tyto drobné nedostatky projekt splnil zadané cíle a přinesl nové údaje o výskytu chřástala polního a křepelky polní v zájmovém území. Přínosem byla také propagace projektu prostřednictvím exkurzí.

2041506, ZO ČSOP Oharka - Sledování početního stavu koroptve polní v k.ú. Dalovice
Předmětem projektu byl monitoring koroptve polní v kú Dalovice. Zpráva je stručně a srozumitelně zpracována a projekt splnil zadané cíle.

2041606, ZO ČSOP Oharka - Monitoring výskytu ťuhýka obecného v okolí obce Krásný les
Předmětem projektu je monitoring ťuhýka obecného v okolí obce Krásný Les. Zpráva je stručně a srozumitelně zpracována a projekt splnil zadané cíle a přinesl zajímavé poznatky o rozšíření početnosti a etologii ťuhýka obecného.

2041806, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Mapování ptáků zemědělské krajiny na Divišovsku
Předmětem projektu bylo zmapování výskytu chřástala polního, křepelky polní, čejky chocholaté a koroptve polní v oblasti Divišovska na celkové rozloze 50 km2. Kapitola Výsledky obsahuje přehled zjištěných lokalit sledovaných druhů s uvedením typu biotopu. Dále je u každého druhu zhodnocen celkový stav populace. Závěrečná zpráva je po formální i odborné stránce dobře zpracována a projekt splnil zadané cíle.


Projekty realizované v roce 2005

 

250105, SLŠ Šluknov - Informační panel o mapování chřastala polního na Šluknovsku
Zpracovaný panel je po věcné i odborné stránce dobře zpracován. Podává přehlednou formou základní údaje o výskytu a ochraně chřástala polního na Šluknovsku a je tak velkým přínosem ve výchovné a osvětové činnosti tohoto druhu. Projekt také přispěl k doplnění výuky na SLŠ Šluknov.

250205, SLŠ Šluknov - Mapování výskytu chřástala polního na Šluknovsku
Závěrečná zpráva je po formální i obsahové stránce na dobré úrovni a podává přehlednou formou výsledky monitoringu chřástala polního na Šluknovsku. Realizovaný projekt je významným přínosem v poznání populační dynamiky a ekologie tohoto druhu v oblasti. Nezanedbatelný je také výchovný a výukový přínos projektu pro studenty SLŠ.

250305, ZO ČSOP ARON - Chřástal polní a křepelka polní na Českolipsku
Závěrečná zpráva obsahuje 2 strany a 1 stranu jako kopii článku z regionálního tisku obsahující prezentaci projektu. Data jsou přehledně zpracována a nechybí rovněž uvedení mapovacího kvadrátu. U předmětných druhů (chřástal, křepelka) je provedeno souhrnné vyhodnocení početnosti. Mimo předmětné druhy jsou zde uvedena pozorování čejky chocholaté, koroptve polní, pěnice vlašské a motáka lužního. K souboru dat je přiložena mapka se zákresy pozorování jednotlivých druhů

250405, 74/03 Lipník nad Bečvou - Ptáci zeměďělské krajiny
Projekt měl za cíl zmapovat výskyt ptáků zemědělské krajiny v zájmovém území. V závěrečné zprávě realizátor komentuje stav populace každého sledovaného duhu a lokality výskytu jsou doplněny tabulkamy. Součástí zprávy je stručné zhodnocení populačních trendů jednotlivých druhů a jsou zde uvedeny návrhy managementových opatření.

250505, 74/03 Lipník nad Bečvou - Samolepky - Ptáci zeměďelské krajiny
Závěrečná zpráva obsahuje cekem 1 stanu textu a přílohu ve formě vytištěných samolepek. Z technických důvodů autor vytiskl samolepky pouze s jedním druhem (ťuhýk obecný) v nákladu 1000 ks. Samolepky jsou dobře zpracovány a jejich využití přispěje k osvětové činnosti v regionu.

250605, ZO ČSOP MAKOV - Mapování výskytu ohrožených druhů ptáků v zemědělské Krajině na Českokrumlovsku
Projekt je zaměřen na mapování celkem 4 druhů ptáků (chřástal polní, křepelka polní, ťuhýk obecný, koroptev polní). Obsah zprávy je zpracován přehledně a doplňují jej zákresy výskytu jednotlivých druhů v mapě 1:50 000. Vymezení sledované oblasti je znázorněno v mapě 1:100 000. V kapitole výsledky jsou jednotlivé druhy zhodnoceny samostatně a je zde srovnání početnosti s mapováním v roce 2004 popř. v letech předchozích.

250805, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Monitoring bramborníčka černohlavého na Valašsku
V rámci projektu byly realizátory získány cenné informace o výskytu bramborníčka černohlavého na zájmovém území.

250905, ZO ČSOP Jihlava - Monitoring chřástala polního (Crex crex) V okrese Jihlava
Projekt je zaměřen na monitoring chřástala polního v okrese Jihlava. Výstupem je přehled zjištěných lokalit, srovnání početnosti s rokem 2004 a také se zde autor stručně zmiňuje o preferenci druhu k jednotlivým typům biotopů.

251005, Holýšovský ornitologický klub - Slavík obecný v zemědělské krajině
Závěrečná zpráva obsahuje celkem 5 stran a mapovou přílohu. Je členěna na kapitoly úvod, materiál a metodika, popis sledovaného území, vlastní výsledky a závěr. Zprávu doplňuje přehledná mapka sledovaného území s výskytem teritorií zájmového druhu. Jednotlivé kapitoly jsou velmi dobře zpracovány a zpráva podává jasný a přehledný obraz o početnosti i disperzi slavíka obecného ve zkoumaném území.

251105, ZO ČSOP Studénka - Mapování výskytu chřástala polního v CHKO Poodří
Závěrečná zpráva obsahuje 2 strany a mapové přílohy se zákresy výskytu chřástala a zkoumaného území. Zpráva je členěna na úvod, cíle projektu, metodiku a výsledky. Jednotlivé kapitoly jsou velmi dobře popsány a je zde mimo letošních výsledků provedeno srovnání s předchozím rokem. Zpráva podává přesvědčivý obraz o disperzi a početnosti chřástala v CHKO Poodří

251305, ZO ČSOP Oharka - Zlepšení úkrytových možností pro koroptev polní a sledování její početnosti
Zpráva obsahuje údaje o rozšíření a početnosti koroptve polní v katastru obce Dalovice a také referuje o prováděných opatřeních v terénu, týkající se z zimního přikrmování koroptve a v neposlední řadě popisuje spolupráci při realizaci projektu se Střední zemědělskou školou Dalovice, Mysliveckým sdružením a místními občany

251505, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Chřástal polní (Crex crex) a křepelka polní (Coturnix coturnix) v Severních čechách Mapování výskytu a monitoring početnosti populací obou druhů v pěti hnízdních sezónách
Projekt je zaměřen na sledování početnosti chřástala polního a křepelky polní v oblasti Českolipska a Lužických hor. Řešitel se v projektu zabývá i preferencí několika typů lučních biotopů z hlediska sledovaných druhů. Výsledky podávají přehled zjištěných lokalit s akcentem na zkoumané typy biotopů. Součástí závěrečné zprávy je i srovnání početnosti s předchozími lety. Projekt podává jasný přehled o rozšíření, početnosti a také o preferenci biotopů sledovaných druhů.

251605, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Monitoring chřástala polního , korptve polní a křepelky polní v Přírodním parku Jaroslavické - Želechovické paseky
Závěrečná zpráva je členěna na kapitoly: úvod, cíl, metodika výsledky projektu, přínos projektu. U cílových druhů, je zpráva doplněna o seznam dalších zjištěných druhů ve sledovaném území.Výsledky projektu přinesly nové informace o výskytu cílových druhů a také kvalitativním složení avifauny v Přírodním parku Želechovické paseky.

251705, 1. ZO ČSOP KŘIVOKLÁT - Ptáci zeměďělské krajiny Křivoklátska
Závěrečná zpráva obsahuje celkem 43 stran a je členěna na kapitoly úvod, metodika, výsledky a diskuze. Na konci zprávy je uveden seznam použité literatury. K jednotlivým studovaným plochám jsou zpracovány tabulkové přehledy zjištěných druhů včetně kvantitativních hodnot. Tyto informace doplňují komentáře k jednotlivým druhům. Zpráva je na velmi dobré odborné úrovni a podává komplexní výsledky o stavu avifauny ve sledovaném území

251805, ZO ČSOP Olza - Další sledování početnosti ohrožených ptačích druhů zemědělské krajiny v širším okolí řeky Olše
Projekt byl zaměřen prioritně na sledování početnosti vybraných druhů vázaných na luční ekosystémy. Projekt přinesl nejen cenné poznatky o současném výskytu sledovaných druhů, ale i údaje týkající se populační dynamiky.


Projekty realizované v roce 2004

 

250804, Holýšovský ornitologický klub - Hustota slavíka obecného, cvrčilky zelené a cvrčilky říční v zemědělské krajině
Průzkum početnosti hnízdících párů výše uvedených druhů na ploše 67 km 2 v okolí Holýšova (okres Domažlice) na základě zpívajících samců, probíhal již třetím rokem. U slavíka obecného bylo zjištěno 21 hnízdních teritorií, u cvrčilky zelené 34 teritorií a u cvrčilky říční 14 teritorií. U cvrčilky zelené došlo k vzestupu ve srovnání s předchozím rokem, a početnost byla stejná jako v roce 2002, u slavíka byla vyšší než v roce 2003 a u cvrčilky říční v podstatě stejná jako v roce 2003.

252004, ZO ČSOP 01/13 Perdix - Monitoring koroptve polní v příměstském prostředí a zemědělské krajině ČR
Projekt obsahuje výsledky monitoringu koroptve polní na Písecku (34 km 2) a na okraji Prahy-lokalita Stodůlky (31 km 2). V rámci Písecka byla navíc studována antipredační strategie koroptví, kdy pomocí atrap lišky bylo monitorováno chování koroptví (změna lokality). Hustota početnosti koroptví dosahovala na Písecku 2-5 párů na 1 km 2, v Praze – Stodůlkách na jedné lokalitě dokonce 23-32 párů na 1 km 2 a na dalších jen 2-5 párů na 1 km 2. Např. při pokusech s atrapou lišky bylo vysledováno, že koroptví pár po zjištění lišky druhý den posunul své stanoviště průměrně o cca 270 m.

250904, ZO ČSOP 18/02 Makov - Mapování ohrožených druhů ptáků v zemědělské krajině na Českokrumlovsku
V rámci projektu byl zmapován výskyt 4 druhů ptáků na Českokrumlovsku. Celkem bylo zjištěno u chřástala polního 48 samců na 17 lokalitách, u křepelky polní 34 samečků na 16 lokalitách, u koroptve polní 7 lokalit a u ťuhýka obecného 11 lokalit. Celkově lze říci, že ve srovnání s předchozím rokem v případě koroptve polní a ťuhýka obecného došlo k mírnému poklesu, kdežto u chřástala polního a křepelky polní došlo k mírnému nárůstu.

250404, ZO ČSOP 32/06 ARON Chřástal polní a křepelka polní na Českolipsku
V části okresu ČL bylo v průběhu hnízdní sezóny zjištěno celkem 48 volajících samečků chřástala polního, 41 samečků křepelky polní, 19 párů čejky chocholaté a 31 párů pěnice vlašské. U chřástala polního se počet volajících samců ve srovnání s předchozím rokem snížil, u ostatních druhů byly zjištěny vyšší počty.

251104, ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko - Mapování bramborníčka černohlavého na Vsetínsku
V rámci projektu byl v širším okolí Vsetína proveden průzkum aktuální hnízdní populace bramborníčka černohlavého. Celkem bylo na 22 lokalitách zjištěno 31 párů, většinou na základě zpívajících samců nebo varujících rodičů z hnízdícího páru. Na dalších 24 lokalitách, kde byl druh aspoň jednou v hnízdní době pozorován v posledních 25 letech nebyl bramborníček černohlavý ani při opakovaných kontrolách zjištěn. Jednou z častých příčin byla pokročilá sukcese dřevin, která hnízdění tohoto druhu již nevyhovuje.

251204, ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko - Monitoring chřástala polního a křepelky polní v Beskydech
Obsahem projektu bylo zmapování výskytu hnízdní populace uvedených druhů na území o rozloze cca 1000 km 2. Celkem bylo zjištěno 256 volajících samečků chřástala polního (z toho 69 bylo v okrese F-M, 29 ve východní části okresu NJ a 156 ve východní polovině okresu Vsetín). U křepelky polní bylo zjištěno celkem 19 samečků, hlavní část populace se nacházela v jižní části CHKO Beskydy, a to v nižších a teplejších polohách. Zatímco u chřástala polního bylo zjištěno o cca 25 % více samců než v roce 2003, u křepelky polní byl naopak výrazný pokles - byla zjištěna třetina stavu z roku 2003. U křepelky to mohlo být zaviněno deštivým a studeným květnem a počátkem června.

250304, ZO ČSOP 73/05 Olza - Mapování výskytu ohrožených druhů ptáků v zemědělské krajině v okolí řeky toku Olše
Obsahem projektu byl průzkum hnízdního výskytu 6 druhů ptáků. U chřástala polního bylo zjištěno 21 volajících samců, čejky chocholaté 11 párů, u křepelky polní 4 samci, u ťuhýka obecného 4 páry, ťuhýk šedý a pěnice vlašská nebyli letos zjištěni. Sledovaná oblast se zčásti nachází v místě kolize s plánovanou stavbou dálnice D47 na Ostravsku.

251904, YMCA Husinec - Co se najde na poli - mapování výskytu vybraných druhů ptactva
Obsahem projektu byl průzkum biotopů s předpokládaným výskytem ptáků zemědělské krajiny v okolí Prachatic. U čejky chocholaté byly zjištěny 4 údaje, u křepelky polní 5 údajů, u chřástala polního 1 údaj, u ťuhýka obecného 8 údajů a u koroptve polní 1 údaj.

251604, ZO ČSOP 70/03 Studénka - Mapování výskytu chřástala polního v CHKO Poodří
Obsahem projektu bylo zjistit hnízdní výskyt chřástala polního na ploše 14 km 2 (1/6 území CHKOP). Během čtyř sčítání v červnu bylo zjištěno nejvíce samců v termínu 14. 6. (před posečením luk), a to 21 samců.

251304, ZO ČSOP 63/12 Scilla Vlčnov - Avifauna jihovýchodní Moravy
Obsahem projektu byl průzkum hnízdních populací vybraných druhů ptáků na území jižně od Zlína (okres Zlín, Uherské Hradiště). U ťuhýka obecného bylo na ploše 80 km 2 zjištěno 125 hnízd (odhad hnízdící populace na sledovaném území činil 350-400 párů), u pěnice vlašské 50-80 párů (u 36 prokázáno hnízdění) a u strnada lučního 6 hnízdících párů (výrazně nižší počty oproti roku 2003). U chřástala polního bylo zjištěno 154 volajících samečků (dvakrát více než v roce 2003).

251404, ZO ČSOP 33/05 SLŠ Šluknov - Mapování výskytu chřástala polního na Šluknovsku 2004
Na ploše 200 km 2 byl proveden průzkum hnízdní populace chřástala polního, celkem bylo zjištěno 8 volajících samečků – ve srovnání s rokem 2003 je to téměř stejný počet (tehdy bylo 9 samců).

251504, ZO ČSOP 18/02 Makov -Ptáci zemědělské krajiny v lokalitě Zelendárky
Obsahem projektu bylo mapování výskytu 6 druhů ptáků na cca 10 km 2 u Písku. Byli zjištěni 4 samci křepelky polní, 3-4 páry bramborníčka černohlavého, 5 párů ťuhýka obecného 1 samec slavíka obecného. Strnad luční nebyl v lokalitě letos zjištěn, i když v minulých letech byli zde 2 samci (rok 2003) a 3 samci (rok 2002).

251704, ZO ČSOP 45/06 Křižánky - Mapování výskytu čejky chocholaté, pěnice vlašské, ťuhýka obecného a šedého na Jičínsku
Sledován hnízdní výskyt uvedených druhů na Jičínsku na ploše cca 250 km 2. Celkem zjištěno u čejky chocholaté kolem 40 párů na 10 hnízdištích, u ťuhýka obecného min. 200 párů, u ťuhýka šedého na 4 hnízdištích po 1 páru, u pěnice vlašské letos nebylo hnízdění zjištěno stejně jako v předchozím roce.

251004, ZO ČSOP 32/04 Gáia - Mapování výskytu chřástala polního a křepelky polní v Severních Čechách. Monitoring početnosti populací obou druhů ve 3 hnízdních sezónách
Na ploše 700 km 2 v části okresu Česká Lípa, části Lužických hor a Ještědského hřbetu bylo provedeno sčítání výše uvedených druhů. Celkem bylo zjištěno 172 samečků chřástala polního a 88 samečků křepelky polní. Oba druhy se většinou vyskytovaly v nivních loukách nižších poloh. U obou druhů došlo ve srovnání s minulými 3 roky k poklesu populací v mezích obvyklé populační dynamiky. Snížení četnosti bylo nejspíše způsobeno dlouhou zimou a mimořádně chladným počasím v jarních měsících tohoto roku.

252104, ZO ČSOP 09/07 Pátek - Monitoring ohrožených druhů ptáků na Poděbradsku
Ve sledované oblasti na Poděbradsku na ploše 86 km 2 bylo v průběhu hnízdní sezóny zjištěno u křepelky polní 39-41 samečků (populace je ve srovnání s minulými roky stabilní), u koroptve polní 38 a 40 hejnek (celkem 390 a 440 jedinců), u čejky chocholaté 13 párů a u ťuhýka obecného 14 párů. U všech druhů došlo ve srovnání s předchozím rokem k nepatrnému poklesu počtu párů (cca 10 %), což zapadá do běžné populační dynamiky druhů.

250504, ZO ČSOP 29/01 Rokycany - Mapování koroptví
V rámci projektu byla sledována hnízdní populace koroptve polní na ploše 2000 ha u Rokycan. celkem byly zjištěny 4 rodinky s 45 jedinci.

255104, Ochrana fauny ČR - Monitoring a ochrana chřástala polního na Voticku a Podblanicku,
V rámci projektu byla sledována oblast 700 km 2. Celkem tam bylo zjištěno 36 volajících samců chřástala polního, kteří se z cca 80 % nacházeli na k. ú. Votice a Budenín. Dále byly 2 krát zjištěny samice s mláďaty, což je u chřástala polního ojedinělá příležitost. Ve srovnání s minulými roky byla populace chřástala polního v podstatě stejná, změny jsou jen v rámci obvyklé populační dynamiky.Projekty realizované v roce 2003

 

Holýšovský ornitologický klub - Hustota slavíka obecného, cvrčilky zelené a cvrčilky říční v intenzivně obhospodařované krajině
Obsahem projektu byl průzkum početnosti hnízdících párů výše uvedených druhů na ploše 67 km 2 v okolí Holýšova (okres Domažlice). U slavíka obecného bylo zjištěno 16 hnízdních teritorií, u cvrčilky zelené 16 teritorií a u cvrčilky říční 15 teritorií. U cvrčilky zelené došlo k poklesu na polovinu ve srovnání s předchozím rokem, u dalších dvou druhů byla početnost v podstatě stejná.

ZO ČSOP Perdix - Monitoring koroptve polní v suburbánních biotopech a zemědělské krajině ČR
Projekt obsahuje výsledky monitoringu koroptve polní na Písecku (34 km 2 ) a na okraji Prahy (31 km 2 ). V rámci obou území byla rovněž studována potravní nabídka různých biotopů, kde se koroptve vyskytovaly. Nejvíce semen rostlin coby potrava koroptve polní se nacházela v křovinách a ruderálních porostech. Hustota početnosti koroptví dosahovala na Písecku i u Prahy průměrně 2-5 párů/km2.
ZO ČSOP Makov - Mapování ohrožených druhů ptáků v zemědělské krajině na Českokrumlovsku
V rámci projektu byl zmapován výskyt 4 druhů ptáků na Českokrumlovsku. Celkem bylo zjištěno u chřástala polního 38 samců na 12 lokalitách, u křepelky polní 31 samečků na 15 místech, u koroptve polní 10 lokalit a u ťuhýka obecného 14 lokalit.

ZO ČSOP Aron - Chřástal polní a křepelka polní na Českolipsku
V části okresu ČL bylo v průběhu hnízdní sezóny zjištěno celkem 67 volajících samečků chřástala polního, 35 samečků křepelky polní, 10 párů čejky chocholaté a 3 hnízdní lokality pěnice vlašské. U chřástala polního a křepelky polní se počet volajících samců ve srovnání s minulým léty zvýšil.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana pěnice vlašské na Vsetínsku
V rámci projektu byl v širším okolí Vsetína (cca 200 km 2 ) proveden průzkum hnízdní populace pěnice vlašské. Celkem bylo zjištěno 25 teritorií (párů) na 20 různých lokalitách, na dalších 16 z dřívějška známých hnízdních lokalitách nebyl hnízdní výskyt pěnice vlašské při mapování v roce 2003 potvrzen.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Monitoring chřástala polního a křepelky polní v Beskydech
Obsahem projektu bylo zmapování výskytu hnízdní populace uvedených druhů na území o rozloze cca 1000 km 2 . Celkem bylo zjištěno 215 volajících samečků chřástala polního (z toho 65 bylo v okrese F-M a 140 ve východní polovině okresu Vsetín). U křepelky polní bylo zjištěno celkem 56 samečků, hlavní část populace se nacházela v jižní části CHKO Beskydy, a to v nižších a teplejších polohách.

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu ohrožených druhů ptáků v zemědělské krajině v okolí řeky toku Olše
Obsahem projektu byl průzkum hnízdního výskytu 6 druhů ptáků. U chřástala polního bylo zjištěno 17 údajů, čejky chocholaté 6 údajů, u křepelky polní 4 údaje, u ťuhýka obecného 8 údajů, u ťuhýka šedého 2 údaje a u pěnice vlašské 1 údaj. Sledovaná oblast se zčásti nachází v místě kolize s plánovanou stavbou dálnice D47 na Ostravsku.

YMCA Husinec - Křesťanské sdružení mladých lidí - Co se najde na poli - mapování výskytu vybraných druhů ptactva
Obsahem projektu byl průzkum biotopů s předpokládaným výskytem ptáků zemědělské krajiny v okolí Prachatic. U čejky chocholaté bylo zjištěno 25 údajů, u křepelky polní 6 údajů, u chřástala polního 2 údaje, u ťuhýka obecného 9 údajů a u koroptve polní 4 údaje. U dalších druhů bylo zjištěno 18 údajů (zejména bekasína otavní, vodouš rudonohý).

ZO ČSOP Studénka - Mapování výskytu chřástala polního v CHKO Poodří
Obsahem projektu bylo zjistit hnízdní výskyt chřástala polního na ploše 10 km 2 . Během krátkého intenzivního výzkumu v červnu byl zjištěn pouze 1 volající samec, další slyšení samci se nacházeli mimo sledovanou oblast..

ZO ČSOP Salamandr - Strnad luční (Miliaria calandra) na Valašsku
Obsahem projektu bylo prověřit hnízdní výskyt strnada lučního na Valašsku (hlavně Vsetínsko, zčásti severní okraj Zlínska). Bylo zjištěno celkem 23 zpívajících samečků na 9 různých lokalitách, ve srovnání s minulými 5 roky se jedná o další zvýšení populace.

ZO ČSOP Scilla Vlčnov - Avifauna jihovýchodní Moravy
Obsahem projektu byl průzkum hnízdních populací vybraných druhů ptáků na 80 km 2 území jižně od Zlína (okres Zlín, Uherské Hradiště). U ťuhýka obecného bylo zjištěno 128 hnízd (odhad hnízdící populace na sledovaném území činil 350-400 párů), u ťuhýka šedého 21 párů (u 6 párů bylo prokázáno hnízdění), u pěnice vlašské 50-70 párů (u 27 prokázáno hnízdění) a u strnada lučního 32 zpívajících samečků (z toho u 11 párů prokázáno hnízdění, prvně byl v této oblasti zjištěn v roce 1999). U chřástala polního bylo zjištěno 68 volajících samečků.

ZO ČSOP SLŠ Šluknov - Mapování výskytu chřástala polního na Šluknovsku
Na ploše 200 km 2 byl proveden průzkum hnízdní populace chřástala polního, celkem bylo zjištěno 9 volajících samečků. Oproti roku 2002 došlo k poklesu jeho populace.

ZO ČSOP Oharka - Vytvoření vhodných podmínek pro rozmnožování koroptve polní
ZO zhotovila 2 nové zásypy pro koroptve polní a 2 starší opravila, v mimohnízdním období přikrmovala a prováděli sčítání, koroptví (celkem 2 hejnka s cca 37 ex), vysadili jeden remíz s dřevinami.

ZO ČSOP Křižánky - Mapování výskytu čejky chocholaté, pěnice vlašské, ťuhýka obecného a šedého na Jičínsku
Sledován hnízdní výskyt uvedených druhů na Jičínsku na ploše cca 300 km 2 . Celkem zjištěno u čejky chocholaté 20-30 párů na 4 hnízdištích, u ťuhýka obecného min. 200 párů, u ťuhýka šedého na 4 hnízdištích po 1 páru, u pěnice vlašské letos nebylo hnízdění zjištěno.

ZO ČSOP Armillaria - Mapování výskytu chřástala polního a křepelky polní v Severních Čechách. Monitoring početnosti populací obou druhů ve 3 hnízdních sezónách
Na ploše 700 km 2 v části okresu Česká Lípa, části Lužických hor a Ještědského hřbetu bylo provedeno sčítání výše uvedených druhů. Celkem bylo zjištěno 223 samečků chřástala polního a 109 samečků křepelky polní. Oba druhy se většinou vyskytovaly v nivních loukách nižších poloh. U obou druhů došlo ve srovnání s minulým 3 roky k mírnému vzestupu populací, což je v mezích obvyklé populační dynamiky.

ZO ČSOP Pátek - Monitoring ohrožených druhů ptáků na Poděbradsku
Ve sledované oblasti na Poděbradsku na ploše 86 km 2 bylo v průběhu hnízdní sezóny zjištěno u křepelky polní 45 samečků (populace je ve srovnání s minulými roky stabilní), u koroptve polní cca 50 hejnek (celkem přes 400 ex.), u čejky chocholaté 16 párů a u ťuhýka obecného 16 párů.

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print