vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Sledování a ochrana dravců a sov

Přehled realizovaných projektů

 

 Projekty realizované v roce 2008

 

02060108, N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek - Dravci a sovy 2008
Jde o projekt, který navázal na předchozí léta, bylo pokračováno v monitoringu hnízdního výskytu dravců a sov na sledovaném území ( Plzeňsko, Klatovsko). Zkontrolovány byly všechna známá hnízdiště a současně byly provedeny kontroly budek, barelů a dalších umělých hnízdních možností. Aktivně byla také vyhledávána hnízdiště nová. Výsledky projektu jsou velmi podrobně zpracovány v přílohách závěrečné zprávy, přílohy obsahují také mapové přílohy nebo seznam kroužkovaných jedinců. Jde o dlouholetý, kvalitní projekt.

 

02060208, ČSOP Rousínov - Podpora hnízdění a sledování dravců a sov
V rámci tohoto projektu šlo o aktivní ochranu dravců a sov. V minulých letech tato organizace vyvěsila 62 budek pro dravce a sovy na Rousínovsku a zabývala se sledováním výskytu dravců a sov. Mimo monitoringu hnízdního výskytu projekt řešil kontrolu, čištění a údržbu budek a také osvětové působení na veřejnost. V závěrečné zprávě je podrobně rozepsána obsazenost budek v roce 2008, součástí této zprávy jsou také další dobře zpracované přílohy. Jde o kvalitní projekt, vedený zkušeným  a dlouholetým ornitologem.  

 

02060308, TYTO - Ochrana sovy pálené na Kroměříšsku
Jde o projekt velmi významný z hlediska praktické ochrany populace sovy pálené, který aktivně funguje již 10 let, navazuje na projekt“Ochrana a podpora genofondu sovy pálené v ČR“. V rámci projektu šlo především o kontrolu nainstalovaných budek a byla také provedena kontrola, případně nejnovější úpravy systému jejich zabezpečení proti predátorům. Závěrečná zpráva- zprávy jsou zpracovány přehledně a obsahují všechny potřebné údaje a přílohy. Ze závěrečné zprávy mimo jiné vyplývá, že v daném území hnízdila v roce 2008 sova pálená v 10 budkách. Z prvního hnízdění bylo vyvedeno 43 mláďat, z druhého pak 5 mláďat.

 

02060408, TYTO - Ochrana sovy pálené na Svitavsku
Dtto co projekt 02060308. V daném území vyhnízdili dva páry sovy pálené v budkách. Vyvedeno bylo 12 mláďat,  z druhého hnízdění pak 5 mláďat.

 

02060508, TYTO - Ochrana sovy pálené na Pardubicku
Dtto co projekt 02060308. Na Pardubicku bylo sovou pálenou obsazeno 12 budek, z prvního hnízdění bylo vyvedeno 48 mláďat, z druhého 12.

 

02060608, TYTO - Ochrana sovy pálené na Jesenicku

Dtto co projekt 02060308. V roce 2008 zde nebylo prokázáno zahnízdění sovy pálené.

 

02060708, TYTO - Ochrana sovy pálené na Přerovsku
Dtto co projekt 02060308. Z nainstalovaných budek bylo v roce 2008 10 obsazeno sovou pálenou, z prvního hnízdění bylo vyvedeno 35 mláďat, z druhého 9 ex.

 

02060808, TYTO - Ochrana sovy pálené na Šumpersku
Dtto co projekt 02060308. V roce 2008 bylo na Šumpersku obsazeno 5 budek, vyvedeno z prvního hnízdění bylo 12 mláďat, z druhého pak dvě.

 

02060908, TYTO - Ochrana sovy pálené na Olomoucku
Dtto co projekt 02060308. Na olomoucku bylo v roce 2008 obsazeno 9 budek, z prvního hnízdění bylo vyvedeno 33 mláďat, z druhého 8 mláďat.

 

02061008, TYTO - Ochrana sovy pálené na Třebíčsku
Dtto co projekt 02060308. Obsazena byla v tomto případě jedna budka. Z prvního hnízdění byla úspěšně vyvedena 4 mláďata, druhé hnízdění neproběhlo.

 

02061108, TYTO - Ochrana sovy pálené na  Uherskohradišťsku
Dtto co projekt 02060308.     Zde bylo obsazeno 10 budek, z prvního hnízdění vylétlo 34 mláďat, z druhého 20 mláďat

 

02061208, TYTO - Ochrana sovy pálené na  Prostějovsku
Dtto co projekt 02060308. Na Prostějovsku bylo obsazeno 8 budek, vyvedeno z prvního hnízdění bylo 24 mláďat a 11 mláďat z druhého hnízdění.

 

02061308, TYTO - Ochrana genofondu motáka lužního na Prostějovsku
Cílem projektu byl hnízdní monitoring tohoto druhu a následná aktivní ochrana hnízdiště. V roce 2008 se nepodařilo prokázat hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě. Autor projektu to připisuje především špatným potravním podmínkám.02061408, ČSOP Šípek - Monitoring výskytu sov v CHKO Blanský les

Jde o projekt, který se zabýval monitoringem sov na území CHKO Blanský les. Šlo o jednorázovou akci, s využitím magnetofonových nahrávek hlasů sov, které se také zúčastnili odborníci  společně s dětmi- členy mladých ochránců přírody. V rámci této akce byl potvrzen hnízdní výskyt puštíka obecného, sýce rousného, kalouse ušatého a výra velkého.

 

02061508, ČSOP Sezimovo Ústí - Praktická ochrana dravců a sov Mladovožicka 2008
Realizátoři předmětného projektu již čtvrtým rokem provádí mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů sov a dravců na Mladovožicku. Celkem jde o prostor o cca 180km2. Potvrzené hnízdění je např. 5 párů kulíška nejmenšího, 4 párů sýce rousného. Zajímavá jsou sledování z hnízdního období motáka pilicha, motáka lužního  nebo ostříže lesního. V rámci projektu byla také provedena údržba 40 ks budek a současně byl proveden o zjištění jejich obsazenosti ( 8 x poštolka obecná, 2 x puštík obecný ). 

 

02061808, ČSOP Orchidea - Mapování a ochrana sov v CHKO Beskydy
Projekt přinesl další nové, velmi cenné poznatky o rozšíření, biotopových nárocích a zvláště kolísání početnosti některých druhů sov vyskytujících se na území CHKO Beskydy. Tyto údaje budou využity k ochraně jednotlivých druhů a jejich biotopů - tato znalost bude zvláště využita k usměrnění lesnického hospodaření, příp. úplného zachování nejlepších biotopů.

 

02022008, ČSOP Plzeňsko - Praktická ochrana ohrožených druhů dravců a sov
Projekt byl řešen ve spolupráci se zoologickým odd. Správy NP a CHKO a byly uskutečněny tyto aktivity: Zajištění instalace 10 ks hnízdních budek na území NP Šumava a vojenského újezdu Boletice. Hnízdní budky byly instalovány do oblastí s předpokládaným výskytem puštíka bělavého. V březnu byl prováděn monitoring a to s pomocí přehrávání hlasu samce z magnetofonu v zájmové oblasti. Byla zjištěna 2 obsazená hnízdní teritoria – 1 na území Národního parku a 1 v podhůří Šumavy.Odchyt 1 ex., který byl vypuštěn v rámci reintrodukčního programu. Cílem odchytu bylo připevnění vysílačky za účelem telemetrického sledování jedince. Odchyt byl úspěšný, telemetrické sledování bude probíhat v režii zoologického odd.  Závěrečná zpráva je dobře a přehledně zpracovaná.

 

02062108, ČSOP Javorníček - Výroba, vyvěšení, kontroly a údržba sítě vyvěšených budek pro sovy, monitoring vybraných druhů dravců a sov
Cílem tohoto projektu  bylo provést kontrolu, nutnou údržbu a vyčištění stávající sítě budek vyvěšených v minulých letech. ( cca 60 ks ), vyrobit a vyvěsit dalších 20 budek pro puštíka obecného. Dále bylo obsahem projektu mapování vybraných  druhů dravců a sov. Ze závěrečné zprávy je patrné, že rozsah projektu se podařilo bezezbytku naplnit. Ze zprávy dále vyplývá, že v budkách hnízdilo 10 párů puštíků obecných a tito vyvedli 32 mláďat. Zajímavá jsou také ornitologická pozorování vzácných dravců v zájmovém území.


02062208, Holýšovský ornitlogický klub - Hnízdění sýce rousného v okolí Holýšova

Z předložené závěrečné zprávy vyplývá , že v roce 2008 proběhla v okolí Holýšova normální hnízdní sezóna sýců rousných. V zimě byla provedena důkladná údržba stávajících budek, současný stav je 63 ks. Z tohoto počtu bylo 6 budek obsazeno hnízdními páry sýce rousného.


02062308, ČSOP SLŠ Šluknov - Mapování výskytu dravců a sov na Šluknovsku

Projekt navázal na práci studentů SLŠ z minulých let.V roce 2008 se do projektu celkem zapojilo 6 studentů. Cílem bylo prověřit hnízdní výskyt 11 druhů dravců a 5 druhů sov.

 


52060308 - ZO ČSOP Břeclav - Sledování a ochrana dravců a sov v lesích LZ Židlochovice v roce 2008

Jde o významný dlouhodobý projekt, který je realizován velmi zkušeným ornitologem panem Františkem Krausem a jeho kolegy.  Projekt řeší kontrolu a monitoring vybudovaného souboru hnízdních boxů na území LAS Lanžhot a Valtice. Dále se zabývá bionomií, mapováním hnízd, faunistikou a sběrem dalších dat z hnízdění, fotodokumentací, ale i osvětovou prací. Je zkontrolováno 105 budek. Letošní výsledky ukazují, že jde o průměrný rok s udržujícími se stavy kalousů a nižším stavem poštolek. Populace puštíků byla vyhodnocena jako stabilní. Vyvěšená kolekce hnízdních boxů je funkční, dle potřeby je přemísťována ( zpravidla kvůli těžbě ). Závěrečná zpráva je na velmi dobré úrovni a obsahuje všechny podklady.

 

52060208 - ZO ČSOP Luscinia - Podpora dravců a sov v lesích
Projekt je několikaletý, zabývá se monitoringem a ochranou hnízdišť dravců a sov na Významném ptačím území Východní Krušné hory.  Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v oblasti hnízdí sedm druhů sov a sedm druhů dravců. Jeden druh sovy hnízdí nepravidelně a nepravidelně zde hnízdí také tři druhy dravců. Zajímavostí je opětovné pozorování puštíka bělavého v tomto prostoru, pozitivní je také potvrzené hnízdění sýčka obecného. Závěrečná zpráva je dobře zpracovaná.

 

52060408 - ZO ČSOP Sezimovo Ústí II - Sovy Přírodního parku Polánka 2008
Také tento projekt navazuje na práci této organizace z minulých let. Řeší mapování hnízdního výskytu a monitoring sov v zájmovém území, ochranu hnízdních biotopů a podporu hnízdních možností. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že se podařilo prokázat hnízdění 4 druhů sov (kulíšek nejmenší, puštík obecný, kalous ušatý a sýc rousný). Zkontrolováno bylo také 20 budek vyvěšených v předchozích letech. Závěrečná zpráva je dobře zpracovaná, obsáhlá a obsahuje kvalitní mapové přílohy.

 

52060108 - ZO ČSOP Plzeňsko – Sokol
Projekt byl zaměřen na ochranu tradičního hnízdiště,  na dohledávání dalších hnízdních teritorií  sokola stěhovavého na území NP a SCHKO Šumava.   Střežení bezesporu přispělo k úspěšnému vyvedení mláďat v uvedené lokalitě. Spoluprací s profesionálními strážci, pracovníky Správy NP a CHKO Šumava NP Šumava a pracovníky LČR ve zmíněných oblastech bylo dosaženo aktivního zájmu o sokola stěhovavého na území Šumavy, což je kladný předpoklad pro ochranářská opatření a úspěšné pokračování projektu do dalších let.V průběhu projektu byly získány cenné poznatky z biologie uvedeného druhu, ze třech lokalit byly získány také  zbytky potravy, která budou specialisty v oboru determinovány. Aktivním monitoringem v roce 2008 bylo prokázáno celkem pět hnízdění sokola stěhovavého v oblasti Šumavy. Jde o významný ochranářský projekt, závěrečná zpráva je kvalitní.

 

52065107 – ZO ČSOP Buchlovice - Rozšíření a biologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) v Chřibech
Projekt byl zaměřen na studium hnízdního rosšíření jestřába lesního a tím zjistit jeho populační hustotu, líhnivost a počty vyváděných mláďat. Současně také na zjištění potravního spektra tohoto dravce.

 

52065207 - ZO ČSOP Olza - Podpora hnízdění a studium potravy puštíka obecného a sýce rousného na území LZ Jablunkov
Cílem tohoto projektu byla výroba a vyvěšení 7 budek pro puštíky obecné a 5 budek pro sýce rousné, v případě jejich obsazení pak získat vývržky k potravním rozborům. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že výroba i instalace budek byla realizována v plném rozsahu. Budky však v letošním roce nebyly obsazeny a tudíž nemohla být uskutečněna další část projektu a to rozbor potravy. Také tato závěrečná zpráva je přehledná, je zpracována odpovídajícím způsobem a obsahuje všechny požadované přílohy.
 


 

Projekty realizované v roce 2007


02062607, ZO ČSOP Rokycany – Monitorujeme sovu pálenou
Projekt řeší monitoring sovy pálené na Rokycansku, kontrolu a údržbu dříve vyvěšených budek. Odchov tohoto druhu v zajetí v záchranné stanici v Rokycanech a přípravu na vypuštění a vlastní vypuštění odchovaných mláďat do volné přírody. Projekt je řešen několik let a má pozitivní výsledky.     
 

02062507, 70/02 Nový Jičín -  Monitoring a praktická ochrana vybraných druhů dravců a sov v Moravskoslezském kraji
Projekt se zabývá monitoringem a praktickou ochranou motáka lužního na Opavsku a Novojičínsku, řeší regionální záchranné programy sýčka obecného a sovy pálené. V případě sýčka obecného a především sovy pálené jsou zaznamenány pozitivní výsledky. Dále jde o monitoring raroha velkého a sokola stěhovavého. O údržbu a podrobnou evidenci obsazenosti sítě budek a hnízdních plošin vyvěšených pro výše uvedené druhy, resp. pro poštolku obecnou, kalouse ušatého a sýce rousného.
 

Projekt č. 02062307, Manner – Sovy a dravci – střední Vyškovsko
Tato organizace předkládala do výběrového řízení projekt poprvé. Tento řešil monitoring sýčka obecného, sovy pálené a poštolky obecné. Součástí projektu byla také výrova 20ks budek pro poštolky. Výskyt sýčka potvrzen v dané oblasti nebyl, sovy pálené ano, poštolka je v daném regionu zastoupena stabilně.
 

02062207, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Monitoring dravců a sov v PPr Želechovické paseky
V rámci monitoringu bylo sledováno 5 druhů dravců ( krahujec obecný, poštolka obecná, káně lesní, včelojed lesní, a jestřáb lesní , ze sov to pak byl puštík obecný, kalous ušatý, a výr velký. Organizace podala projekt do tohoto programu poprvé. Závěrečná zpráva je vypovídající.
 

02062107, ZO ČSOP Ciconia – Káně lesní 2007
Projekt běží již řadu let, komplexně se zabývá především ochranou zimující populace káně lesních a kání rousných v regionu Podřipska. Součástí projektu je také monitoring hnízdní populace kání lesních a velmi obsáhlá environmentální osvěta tohoto projektu. Závěrečná zpráva je velmi podrobně a přehledně zpracovaná.
 

02062007, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana sov v CHKO Beskydy
Letošní průzkumy prokázaly výskyt 5 druhů sov ( puštík obecný, puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší a kalous ušatý). Závěrečná zpráva je hodnotí populace jednotlivých druhů sov, upozorňuje na zajímavá zjištění a výsledky monitoringu.
 

02061907, ZO ČSOP Šípek - Monitoring výskytu sov v CHKO Blanský les
V rámci tohoto projektu byl na území předmětné CHKO prokázán výskyt  sýce rousného. kulíška nejmenšího, puštíka obecného a kalouse ušatého. Závěrečná zpráva je odpovídající
 

02061807, ZO ČSOP Pomoraví -  Monitoring výra velkého v Nízkém Jeseníku
V rámci projektu bylo v zájmovém území celkem prověřeno 11 lokalit, na 5 místech nebyli výři zaznamenáni, na dalších 4 lokalitách byla přítomnost výra velkého zaznamenána ( hlasové a další pobytové znaky). Na dvou zbývajících lokalitách  byla vyvedena mláďata výra velkého ( 2 a 3 mláďata). Závěrečná zpráva je vypovídající.
 

02061707, ZO ČSOP Pomoraví - Monitoring a ochrana motáka pochopa v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví
Realizátorům projektu se podařilo ve sledovaném území prokázat celkem hnízdění 6 párů motáka pochopa. Celkem 2 páry opustily hnízda se snůškou, zřejmě v důsledku nedostatku potravy. Hnízdění 4 párů bylo úspěšné. Závěrečná zpráva obsahuje všechny náležitosti.
 

02061507, Holýšovský ornitologický klub – Sýc rousný v okolí Holýšova
Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v průběhu jara došlo ke zlepšení populací drobných zemních hlodavců v zájmovém území. Na tuto skutečnost také reagovali sýci rousní. Součástí projektu, mimo vlastního monitoringu sýce rousného, byla také údržba a oprav 60 budek vyvěšených v minulých  letech pro tento druh. Závěrečná zpráva je dobře vypracovaná.
 

02061407, ZO ČSOP Radhošť - Monitoring hnízdního výskytu puštíka obecného a poštolky obecné na Rožnovsku
V rámci projektu šlo o provedení kontroly všech vyvěšených budek. Podařilo se také přesunout termín rekonstrukce kostelní věže až po vyhnízdění poštolek. Celkem byly obsazeny 4 budky ze 13. Do projektu byly zapojeny také děti z oddílu mladých ochránců přírody „ledňáčci“. Zjištěné výsledky jsou dobře popsány v závěrečné zprávě.
 

02061307, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov - Sledování a ochrana dravců a sov na Šluknovsku
Na projektu úzce participovalo 9 studentů Střední Lesnické školy ve Šluknově.  V rámci monitoringu byl zaznamenán výskyt 11 druhů dravců a 5 druhů sov. Rozsah prací odpovídá zpracovanému projektu  a předložená závěrečná zpráva je dobře vypracovaná a obsahuje všechny požadované náležitosti a přílohy.
 

02061207, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov - Infopanel: Poranění dravců a sov vlivem lidské činnosti
V rámci tohoto projekt byl navržen a vytvořen  informační panel, který poukazuje na různá poranění, vzniklá u dravců a sov antropogenními vlivy. Panel je umístěn v areálu Střední lesnické školy ve Šluknově.
 

02061107, ZO ČSOP Rousínov - Podpora hnízdění a sledování dravců a sov
Cílem projektu byla výroba 6 budek, kontrola, čištění a opravy dříve vyvěšených budek, sledování jejich obsazenosti, sledování dalšího hnízdění a výskytu dravců a sov v zájmovém území atd. Závěrečná práva zaznamenává zjištěné výsledky a rozsah práce autorů projektu, je dobře a přehledně zpracovaná.
 

02060907, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Kontroly a údržba sítě vyvěšených budek pro sovy, monitoring vybraných druhů
Jde o projekt zaměřený na praktickou ochranu sov- puštíka obecného,   na podporu hnízdních možností zájmového druhu. Zkontrolováno a vyčištěno v terénu pak bylo touto organizací 64 ks dřevěných a plastových budek dříve vyvěšených.Součástí závěrečné zprávě jsou pak uvedeny zjištěné údaje z hlediska obsazenosti budek a údaje o hnízdní puštíků obecných a řada údajů z monitoringu  dravců a sov v okrese Vsetín a pohoří Beskyd. Závěrečná zpráva je dobře a přehledně vypracovaná.
 

02060807, TYTO - Ochrana genofondu motáka lužního na Prostějovsku
Projekt byl věnován intenzivnímu monitoringu v širší oblasti kolem Prostějova až po Nezamyslice. Hnízdění motáka lužního se nepodařilo prokázat. Pouze v oblasti Prostějovska byl opakovaně pozorován 1 nehnízdící subadultní samec. Závěrečná zpráva je odpovídající.
  

02060707, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Prostějovsku
Na Prostějovsku bylo zjištěno 14 hnízdních párů, které při obou hnízděních odchovali a vyvedli 80 mláďat. V rámci projektu došlo k opravám a vyčištění budek od vývržkové hmoty. Některé budky byl také přemístěny na vhodnější místa. Závěrečná zpráva je dobře a zodpovědně vypracována.

02060607, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Olomoucku
Na Olomoucku bylo zjištěno 11 hnízdících párů a tyto vyvedly celkem z obou hnízdění 95 mláďat. V rámci projektu došlo k opravám a vyčištění budek od vývržkové hmoty. Některé budky byl také přemístěny na vhodnější místa. Závěrečná zpráva je dobře a zodpovědně vypracována.
 

02060507, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Přerovsku
Na Přerovsku bylo v roce 2007 zjištěno celkem 8 hnízdících párů sovy pálené, do přírody bylo vyvedeno v prvním i ve druhém hnízdění 45 mláďat sovy pálené. V rámci projektu došlo k opravám a vyčištění budek od vývržkové hmoty. Některé budky byl také přemístěny na vhodnější místa. Závěrečná zpráva je dobře a zodpovědně vypracována.
 

02060407, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Uherskohradišťsku
Na Uherskohradišťsku bylo zaznamenáno 10 hnízdních párů, které vyvedly v 1. i 2. hnízdění 71 mláďat. V rámci projektu došlo k opravám a vyčištění budek od vývržkové hmoty. Některé budky byl také přemístěny na vhodnější místa. Závěrečná zpráva je dobře a zodpovědně vypracována.
 

02060307, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Pardubicku
Na Pardubicku bylo zjištěno celkem 7 hnízdících párů sovy pálené. Do přírody bylo vyvedeno v prvním i ve druhém celkem 49 mláďat sovy pálené. V rámci projektu došlo k opravám a vyčištění budek od vývržkové hmoty. Některé budky byl také přemístěny na vhodnější místa. Závěrečná zpráva je dobře a zodpovědně vypracována.
 

02060207, 21/12 Sezimovo Ústí - Praktická ochrana dravců a sov Mladovožicka 2007
Projekt běží již od roku 2005, je zaměřen na mapování a monitoring hnízdního výskytu  vybraných druhů dravců a sov. Na údržbu 40 ks poštolníků a budek pro pušťíka obecného. Závěrečná zprávě je obsahově i graficky velmi kvalitně zpracovaná a vypovídající.
 

02060107, Nepomucký ornitologický spolek – Dravci a sovy 2007
Obsahem projektu je realizace monitoringu hnízdního výskytu dravců a sov na již několik let sledovaném území, kroužkování mláďat, kontrola a údržba stávajících dřevěných budek, umělohmotných barelů a provádění osvětové činnosti. Závěrečná zpráva je kvalitně zpracovaná, obsahuje všechny náležitosti a požadované přílohy.

 

52060407: Dravci a sovy Zvoníčkovy, ZO ČSOP Rokycany
Jedná se o dlouholetý projekt zabývající se monitoringem dravců a sov a zvyšováním hnízdních možností pomocí vyvěšování budek . Výsledky monitoringu zájmových druhů jsou zpracovány za léta 2001 až 2006 a podávají žádoucí přehled o hnízdní populaci dravců a sov v lokalitě Zvoníčkova.
 

52060307: Sledování a ochrana dravců a sov v lesích LZ Židlochovice,  ZO ČSOP Břeclav
Jde o dlouholetý projekt, který řeší z hlediska ochrany přírody velmi atraktivní území. Cíle projektu jsou poměrně rozsáhlé a řeší je kolektiv zkušených ornitologů. Výsledky obsažené v závěrečné zprávě jsou vypovídající, mají velký význam právě z hlediska dlouhodobého sledování dané lokality.
 

52060207: Podpora dravců a sov v lesích, 39/01 ZO ČSOP Luscinia
Projekt řeší praktickou ochranu dravců a sov lesích, jejich monitoring, ochranu hnízdišť a dokumentaci. Organizace se problematikou ochrany dravců a sov dlouhodobě zabývá.
 

52060107: Sovy přírodního parku Polánka 2007, 21/12  Sezimovo Ústí II
Standardní projekt, který byl zahájen v roce 2006, zabývá se  mapováním hnízdního výskytu  v zájmovém území, údržbou a monitoringem sítě budek pro puštíky a řeší i další praktická ochranářská opatření na ochranu a podporu hnízdních populací sov vyskytujících v Přírodním parku Polánka.

 

 Projekty realizované v roce 2006

 

2060106, Nepomucký ornitologický spolek - N.O.S. - Dravci a sovy 2006
V daném projetu šlo opět o monitoring dravců a sov, sledování jejich hnízdění, kroužkování mláďat, kontroly budek a barelů a jejich čištění a v neposlední řadě o osvětu. Současně bylo vyvěšeno 33 nových barelů. Závěrečná zpráva je vypracována velmi podrobně.

2060206, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Znojemsku
V roce 2006 bylo v rámci daného projektu zjištěno hnízdění 34 párů sovy pálené. Do přírody, z obou hnízdění, bylo vyvedeno celkem 72 mláďat. V rámci projektu byla provedena základní údržba budek a intenzivně probíhala také osvětová a informační činnost.

2060306, TYTO - Ochrana a monitoring sýčka obecného(Athene noctua) na Prostějovsku
V rámci projektu probíhal monitoring formou provokace hlasovou nahrávkou. V hnízdním období byla provedena kontrola a údržba 30 budek, instalovaných v minulosti. Přítomnost sledovaného druhu se nepodařilo potvrdit.

2060406, TYTO - Ochrana genofondu motáka lužního (Circus pygargus) na Znojemsku.
Výsledky projektu shrnuté v závěrečné zprávě podrobně dokumentují zjištění o hnízdění 10 párů motáků lužních v daném území. Osm párů pak prokazatelně vyvedlo úspěšně mláďata.

2060506, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Hodonínsku
Na Hodonínsku bylo zjištěno 29 hnízdících párů sovy pálené. Do přírody bylo vyvedeno v prvním i ve druhém hnízdění celkem 97 mláďat sovy pálené. V rámci projektu byla provedena základní údržba budek a intenzivně probíhala také osvětová činnost.

2060606, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Vyškovsku
V dané oblasti bylo zjištěno 11 hnízdících párů sovy pálené, Do přírody bylo vyvedeno z prvního i druhého hnízdění celkem 56 mláďat. Provedena byla také základní údržba budek a realizátor projektu se rovněž soustředil na osvětu a informační činnost.

2060706, TYTO - Ochrana sovy pálené (Tyto alba) na Olomoucku
Na daném území bylo zjištěno 14 hnízdních párů sovy pálené, vyvedeno v 1. i 2. hnízdění bylo celkem 65 mláďat. V rámci projektu byla prováděna základní údržba budek a probíhala osvětová činnost.

2060806, ZO ČSOP Radhošť - Monitoring hnízdního výskytu a hnízdní podpora puštíka obecného a poštolky obecné na Rožnovsku
Z hlediska praktické ochrany dravců a sov jde o bezesporu velmi prospěšný projekt. Bylo vyrobeno a instalováno 6 budek pro puštíky a 3 pro poštolky. Dále byla provedena kontrola a opravy budek vyvěšených v minulých letech. Celkem bylo zkontrolováno 9 budek puštíka. Dvě budky byly puštíkem obsazené a jedna byla obsazena poštolkou, všechna mláďata byla okroužkována. Pozornost je také věnována potravě a to analýzou vývržků.

2060906, ZO ČSOP ROUSÍNOV - Podpora hnízdění a sledování dravců a sov
Také v tomto projektu šlo o praktickou ochranu dravců a sov v zájmovém území. Zkontrolováno bylo 41 budek a 6 dalších bylo v roce 2006 vyvěšeno. Dvě budky byly obsazeny puštíkem obecným. Monitoring se soustředil dále na výra velkého, jestřába lesního, poštolku obecnou a sýčka obecného.

2061006, ZO ČSOP Ciconia - Monitoring kání lesních na Podřipsku, pomoc zimující populaci
Jde o dlouholetý projekt, řešící jak monitoring hnízdní populace, tak populace zimující. V rámci projektu byla také realizována praktická pomoc zimujícím káním a jejich přikrmováním a rozmístěním tzv. berliček. Součástí projektu je také rozsáhlé osvětové působení na veřejnost, majitele pozemků a členy mysliveckých sdružení.

2061106, 21/12 Sezimovo Ústí - Mapování výskytu hnízdního rozšíření a praktická ochrana dravců a sov Mladovožicka 2006
Závěrečná zpráva k danému projektu je zpracována velmi podrobně, realizátoři projektu již druhým rokem mapují hnízdní rozšíření sov a dravců v daném regionu. Prokázané hnízdění je u 5 druhů sov a 7 druhů dravců.

2061206, ZO 18/02 ČSOP MAKOV - Monitoring a podpora hnízdění sov na Českokrumlovsku
Cílem daného projektu bylo zmapování hnízdního výskytu sov v oblasti Českokrumlovska a podpoření jejich hnízdních podmínek , resp. provést kontrolu celé soustavy budek vyvěšených v předchozích letech. Výskyt kulíška nejmenšího byl zjištěn na 6 ti lokalitách, hnízdění puštíka obecného na 3 lokalitách, hnízdění sýce rousného v roce 2006 nebylo prokázáno.

2061306, ZO ČSOP ROKYCANY - Rozšiřujeme sovu Pálenou
Projekt je již realizován několik let, jeho smyslem je monitoring tohoto druhu na Rokycansku, odchov v zajetí a následné vypouštění odchovaných mláďat. V roce 2006 to bylo 10 mláďat, celkem od zahájení projektu v roce 2000 to bylo 55 mláďat.

2061406, ZO 18/02 ČSOP MAKOV - Sovy Písecka v průběhu století
Cílem daného projektu byl výzkum populace sov na Písecku v roce 2006, shrnutí výsledků pozorování sov na tomto území v posledních desetiletích a porovnání těchto dat s údaji z přelomu 19. a 20. století. Získané údaje jsou velmi zajímavé a poskytují obraz vývoje populace sov ve sledovaném území.

2061506, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana sov v CHKO Beskydy
Výsledky projektu přinesli další poznatky o rozšíření, biotopových nárocích a změnách početnosti některých druhů sov žijících na území CHKO Beskydy. Všechny informace jsou použitelné při praktické ochraně jednotlivých druhů a jejich biotopů.

2061806, ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ - Záchranný program sovy pálené na spálenopoříčsku 2006
Cílem projektu je obnova hnízdní populace sov pálených v zájmovém území. Realizátorům se podařilo odchovat 3 mláďata sovy pálené, tato byla vypuštěna na vybrané lokalitě v obci Hořice.

2061906, Holýšovský ornitologický klub - Stabilizace a podpora populace sýce rousného v okolí Holýšova
Projekt řeší aktivními opatřeními podporu a stabilizaci populace sýce rousného v okolí Holešova. V roce 2006 bylo vyvěšeno 60 budek, jenom jedna z nich byla obsazena zájmovým druhem. Při jarním monitoringu bylo zaregistrováno mnohem více volajících samců.

2062006, 11/11 Zvoneček - Mapování rozšíření sov v okolí Vraného nad Vltavou
Autoři projektu se soustředili na monitoring sov v daném území,. Nepodařilo se prokázat výskyt sýčka obecného ani sovy pálené. Potvrzen byl výskyt puštíka obecného, kulíška obecného a kalouse ušatého. V rámci projektu bylo vyrobeno a instalováno celkem 9 budek pro sovy.

2062106, NOVÝ JIČÍN 70/02 - Monitoring a praktická ochrana vybraných druhů dravců a sov v Moravskoslezském kraji
Autoři projektu zaměřili své úsilí na monitoring a praktickou ochranu vybraných druhů dravců a sov – sokol stěhovavý, raroh velký, moták lužní, sova pálená, sýček obecný. Jde o celý komplex opatření od vyvěšování a pravidelné kontroly budek, hnízdních plošin, vypouštění odchovaných mláďat, osvěty atd.

2062306, Klub ochrany dravců a sov sdružení Děti Země - Akce Falco
Jde o tradiční akci na ochranu hnízd ohrožených dravců, v roce 2006 bylo stráženo jedno hnízdo sokolů stěhovavých na území CHKO Broumovsko.

2062406, Klub ochrany dravců a sov sdružení Děti Země - Budou žít?
Projekt dlouhodobě řeší praktickou ochranu sovy pálené na okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Kutná Hora. Bylo celkem zkontrolováno 212 hnízdních budek, prokázáno bylo hnízdění jednoho páru, tento pár úspěšně vyvedl 4 mláďata.

2062506, Klub ochrany dravců a sov sdružení Děti Země - Rytíři nebes
Jde o projekt zabývající se potřebnou osvětou a propagací dravých ptáků ve vztahu k laické veřejnosti a to formou pořádání putovních výstav předních fotografů dravců ve volné přírodě, panů Josefa Ptáčka a Oldřicha Mikulici. Výstava seznamuje na desíti panelech s příběhy dravých ptáků.

2062606, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Kontroly a údržba sítě vyvěšených budek pro sovy, monitoring vybraných druhů
V rámci projektu bylo zkontrolováno 64 budek instalovaných v minulých letech pro puštíky a poštolky. V roce 2006 bylo obsazeno 13 budek ( v roce 2005 10 budek) puštíkem obecným. Součástí projektu je i výzkum potravy, jde o sběr vývržků a jejich následný rozbor. Monitorovány byly také další druhy a to výr velký, puštík bělavý, moták pochop, káně rousná, včelojed lesní, jestřáb lesní, sokol stěhovavý atd.

2062906, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Čištění budek sovy pálené (Tyto alba) a jejich monitoring na okrese Nymburk
Na území okresu Nymburk bylo v rámci tohoto projektu zjištěno hnízdění čtyř párů sovy pálené, resp. obsazeny byly čtyři budky z 50-ti. Oproti roku 2005 tak došlo k mírnému nárůstu sledované hnízdní populace. V rámci projektu byla také provedena základní údržba všech budek.

2063006, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Čištění budek sýčka obecného (Athene noctua) a jejich monitoring na okrese Nymburk
Projekt řešil údržbu stávající sítě budek vyvěšených pro sýčka obecného, jedna budka byla sýčky v roce 2006 obsazena, dále se podařilo prokázat hnízdění na dalších čtyřech lokalitách.

2065106, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Pohled ptáci Polabí - sovy
V rámci tohoto projektu byla vydána zdařilá pohlednice s tématikou výra velkého.

52060106, 39/01 ZO ČSOP Luscinia - Podpora dravců a sov
Řešitelé tohoto projektu realizují monitoring hnízdišť dravců a sov na úpatí a návrší Krušných hor, Mostecké pánve a Českého Středohoří okresu Most. Jde tedy o rozsáhlé území. V tomto prostoru jsou sledována hnízdiště zájmových druhů a v rámci praktické ochrany dravců a sov jsou vytvářeny další hnízdní možností.A to formou dřevěných budek, plastových barelů i hnízdních podložek. Ze zprávy vyplývá, že na sledovaném území pravidelně hnízdí sedm druhů sov a sedm druhů dravců. Dále zde nepravidelně hnízdí ostříž lesní, moták lužní a luňák hnědý, ze sov pak nepravidelně nebo vzácně zahnízdí kalous pustovka, puštík bělavý a doklady jsou i o zahnízdění sovice krahujové, což je poměrně významná informace. Závěrečná zpráva je vypracována velmi podrobně, je kvalitní, výsledky projektu jsou důležité a použitelné i pro státní ochranu přírody.

52060206, 56/02 ZO ČSOP Břeclav - Podpora dravců a sov v lesích LZ Židlochovice/ BR Dolní Morava
Autoři předmětného projektu dlouhodobě sledují významná ptačí území – Oboru Soutok, LS Lanžhot v okrese Břeclav a Biosférickou rezervaci Dolní Morava. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že rok 2006 přinesl klimaticky mimořádně nepříznivé podmínky ( rozsáhlé záplavy), které výrazně ovlivnili veškerý život v zájmovém území. Výsledky monitoringu hnízdění dravců a sov v letošním roce jsou tak výrazně nižší než v předchozích letech.

52060306, 21/12 ZO ČSOP Sezimovo Ústí II - Sovy přírodního parku Polánka 2006
Projekt řešil mapování hnízdního výskytu sov v přírodním parku Polánka. Je to projekt, který byl v roce 2006 zahájen, nicméně volně navázal na činnost ornitologů působících v dané oblasti. Výměra mapovaného území je cca 25 km2 . Prokázáno bylo hnízdění 4 druhů sov, z vzácnějších druhů je to kulíšek nejmenší a sýc rousný. Instalováno bylo 20 dřevěných budek pro sýce rousné. Projekt naplnil očekávání.

52060406, 29/01 ZO ČSOP Rokycany - Dravci a sovy Zvoníčkovny
V daném případě jde o projekt, který tato organizace realizuje již několik let. Jde o monitoring výskytu a hnízdění dravců a sov v přírodní rezervaci Zvoníčkova a v navazujícím okolí. Z předložené závěrečné zprávy vyplývá, že výsledky z roku 2006 odpovídají zjištěním v předcházejících letech. Odpovídají pozornost je také v rámci tohoto projektu věnována propagaci a osvětě ve vztahu k veřejnosti.

52065106, 70/02 ZO Nový Jičín - Znovuzaložení populace orla skalního v Moravskoslezských Beskydách
Jde o náročný projekt jehož příprava sahá do poloviny 90. let minulého století, intenzivně se něm pak začalo pracovat v roce 2000. Cílem projektu je obnovení hnízdní populace orla skalního po více jak 100 letech v Beskydách, resp. Českých zemích. Projekt probíhá v úzké spolupráci se Štátnou ochranou prírody SR, AOPK - Správou CHKO Beskydy, LČR s.p. - Lesní správou Frenštát pod Radhoštěm, Zoologickou zahradou v Ostravě a s řadou dalších partnerů. V roce 2006 bylo poprvé přistoupeno k vypuštění orlů skalních, šlo o tři samice a jednoho samce, tato mláďata byla jako několikadenní odebrána z hnízd na Slovensku. Ve všech případech šlo o mladší, slabší mláďata, která by v rámci vrozeného kainismu zahynula. Dosavadní průběh repatriace lze hodnotit úspěšně, tři měsíce po vypuštění zatím všechna mláďata v přírodě přežívají. Tato jsou sledována pomocí radiotelemetrie. Velká pozornost byla věnována propagaci a osvětě projektu, mimo řady jiných výstupů byl pořízen krátký DVD dokument zachycující první rok realizace projektu. Manažerem projektu je garant programu ČSOP - Monitoring a praktická ochrana dravců a sov.


Projekty realizované v roce 2005

 

220105, TYTO - Ochrana genofondu motáka lužníhjo (Circus pygargus) v okrese Znojmo
Projekt řeší praktickou ochranu tohoto druhu na jedné z nejvýznamnějších hnízdních lokalit v ČR , na Znojemsku. V zájmovém území bylo celkem nalezeno 14 hnízdních párů. Z těchto 14 hnízd bylo vyvedení mláďat zjištěno u 12, vyvedeno bylo 33 mláďat. Průměr 3,3 mláďat na produktivní hnízdo a 2,75 mláďat na hnízdící pár. Počet 6 vyvedených mláďat byl zaznamenán u hnízdního páru č. 4, tento počet doposud nebyl v ČR zaznamenán. Všechny mláďata byla označena kroužky NM Praha.

220205, TYTO - Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) na Olomoucku
Jde o dlouholetý, komplexně pojatý projekt, realizátor projektu se zabývá na Olomoucku tímto druhem od roku 1996. Projekt spočíval především v kontrole a údržbě 50 hnízdních budek, případně v jejich přemístění do vhodnějších objektů. Obsazených budek sovou pálenou bylo v roce 2005 13, v 11 bylo zjištěno hnízdění. Autor projektu v závěrečné zprávě dále uvádí počet vajec ve snůškách z 1. i 2.

220305, ZO ČSOP - Zvýšení hnízdních možností pro sovy a dravce v Zašové
Cílem tohoto projektu bylo zvýšení hnízdních příležitostí pro sovy, především pak pro puštíka obecného. Realizátory projektu bylo vyrobeno a nainstalováno 6 budek pro puštíky a 2 polobudky pro poštolku obecnou.

220405, ZO ČSOP Sezimovo Ústí - Mapování výskytu rozšíření a praktická ochrana dravců a sov Mladovožicka.
Závěrečná zpráva k tomuto projektu je velmi detailně zpracovaná. Obsahuje podrobné vyhodnocení mapování hnízdního rozšíření dravců a sov v zájmovém území. V oblasti byl prokázán hnízdní výskyt pěti druhů sov osmi druhů dravců. V rámci projektu byla také kontrolována soustava budek vyvěšených v minulých letech, prováděny odchyty ptáků za účelem kroužkování. Dále byla realizována praktická ochrana hnízdních biotopů dravců a sov při hnízdění a stranou nezůstala ani propagace projektu.

220505, ZO ČSOP - Monitoring hnízdního výskytu puštíka obecného (Stricx aluco) na Rožnovsku

Projekt se zabýval hnízdním výskytem puštíka obecného na Rožnovsku. V rámci projektu byla zkontrolována soustava, v minulosti vyvěšených budek. Zpráva obsahuje výsledky těchto kontrol a zabývá se také potravou tohoto druhu, která byla zkoumána z vývržků a zbytků z kořistí.

220605, ZO ČSOP ARON - Dravci a sovy Českolipska
Zpráva obsahuje velmi podrobné výsledky pozorování dravců a sov na Českolipsku. Podrobně je autory zmapováno hnízdění motáka pochopa, zajímavý je nález tří hnízd luňáků červených a potvrzené vyhnízdění motáka lužního. Pozornost byla věnována také propagaci projektu a ochrany dravců a sov.

220705, ZO ČSOP JARO Jaroměř - Mapování a hnízdní podpora sýčka obecného (Athene noctua) a sovy pálené ( Tyto alba)
V rámci projektu byla provedena kontrola 32 budek vyvěšených autory projektu v minulých letech pro zájmové druhy. Bylo provedeno poslechové mapování tokajících párů sov na vybraných lokalitách.

220805, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana sov v CHKO Beskydy
Cílem projektu bylo zmapování současného stavu populací jednotlivých druhů sov vyskytujících se v CHKO Beskydy. Letošní výsledky prokázaly hnízdní výskyt 5 druhů sov (puštík obecný, puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší a kalous ušatý). Závěrečná zpráva analyzuje výsledky průzkumu jednotlivých druhů, její součástí je také podrobný přehled pozorování.

220905, ZO ČSOP Luscinia - Sledování a ochrana dravců a sov

Autoři projektu se zabývali územím „Mostecka“, monitoringem zjistili 10 druhů sov, sedm druhů zde pravidelně hnízdí. Dále zjistili 15 druhů dravců z toho 8 hnízdících v zájmovém území. Zajímavé je hnízdní pozorování luňáka hnědého a motáka lužního a zahnízdění motáka pilicha (vyvedeny 4 pull.). U sov je to pak pozorování puštíka bělavého, sovice krahujové a zjištěné a potvrzené hnízdění sýčka obecného.

221005, ZO ČSOP MAKOV - Monitoring a podpora hnízdění na Českokrumlovsku

Cílem projektu bylo zmapování hnízdního výskytu sýce rousného, kulíška nejmenšího a puštíka obecného. Byla provedena kontrola všech 71 budek v oblasti , z toho 66 pro sýce rousného 5 pro puštíka obecného. Autor hodnotí rok 2005 z hlediska obsazenosti budek jako podprůměrný (součástí zprávy je podrobný přehled kontrol). Výskyt kulíška nejmenšího byl potvrzen na 13 lokalitách. Hnízdění sýce rousného bylo prokázáno pouze na jedné lokalitě, u puštíka předpokládá realizátor projektu 10 hnízdních párů.

221105, ZO ČSOP Ciconia - Káně lesní 2005

Jde o dlouholetý projekt zabývající se praktickou ochranou káně lesní. Spočívá v monitoringu hnízdící i zimující populace tohoto druhu na Podřipsku. V rámci projektu byl vyhodnocen nidobiologický, etologický a ekologický výzkum života kání lesních. Realizovány byla praktická pomoc zimujícím káním a to jejich přikrmování a rozmístěním „berliček“. Hodně úsilí bylo věnováno výchovnému působení a propagaci projektu.

221205, ZO ČSOP Javorníček - Kontroly a údržba sítě vyvěšených budek pro sovy a poštolky, monitoring vybraných druhů

Smyslem projektu bylo provést kontrolu, nutnou údržbu a vyčištění celkem 62 ks vyvěšených dřevěných budek pro puštíky a 40 dřevěných poštolníků. Současně byla provedena evidence obsazenosti, kroužkování mláďat a sběr vývržků. V případě budek pro puštíky bylo 10 budek obsazeno ( v roce 2004 20! ), sneseno bylo celkem 33 vajec a kroužkováno bylo 19 mláďat. Budky pro poštolky nebyly obsazeny. Dále se autoři projektu zabývali monitoringem dravců a sov v zájmovém území.

221305, ZO ČSOP ROUSÍNOV - Podpora hnízdění a sledování dravců a sov

Cílem projektu byla výroba 8 budek, kontrola a čištění dříve vyvěšených budek, sledování jejich obsazenosti, monitoring dalšího hnízdění dravců a sov v krajině. Závěrečná zpráva obsahuje samozřejmě údaje o obsazenosti budek. Zjištěno bylo dále hnízdění jestřába lesního. Zpráva také obsahuje srovnání s hnízděním dravců a sov v minulých letech. Velká pozornost byla věnována informování místní veřejnosti o průběhu projektu.

221405, Klub ochrany dravců a sov při sdružení Dětí Země - Akce Falco

V roce 2005 bylo provedeno strážení hnízd sokolů stěhovavých na dvou lokalitách.

221505, Klub ochrany dravců a sov při sdružení Dětí Země - Realizace náborových tiskovin a webových stránek pro Akci Falco
V rámci projektu byly vytištěny náborové tiskoviny a upraveny webové stránky pro akci „Falco“, tj. praktická ochrana hnízd kriticky ohrožených druhů dravců.

221605, Klub ochrany dravců a sov při sdružení Dětí Země - Budou žít
Projekt se zabývá praktickou ochranou sovy pálené na Vysočině. Šlo o kontrolu a údržbu budek (celkem 242 budek). Prokázáno však bylo hnízdění pouze jednoho páru, z tohoto hnízdění bylo vyvedeno 5 mláďat. Z umělého odchovu bylo do volné přírody vypuštěno celkem 23 sov pálených.

221705, Holýšovský ornitologický klub - Populace sýce rousného v okolí Holýšova

Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v roce 2005 se podařilo ustálit počet obsazených budek sýcem rousným a tím přispět ke stabilizaci jeho populace v okolí Holýšova. Autoři projektu hodnotí hnízdní sezónu jako velmi slabou. Přes velkou snahu bylo získáno malé množství dat o hnízdní biologii, okroužkováno bylo 7 mláďat (pull.) a dvě adultní samice.

221805, ZO ČSOP KŘIŽÁNKY - Záchranný odchov sovy pálené ve stanici Libštát

Projekt řešil odchov sovy pálené v záchranné stanici Libštát. V tomto zařízení mají povolený chov jednoho páru tohoto silně ohroženého druhu sovy. Podařil se jim odchov 3 mláďat. Mláďata byla po přípravě vypuštěná na k.ú. Bohuslav.

221905, ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ - Podpora hnízdních možností Sovy pálené ve Spáleném Poříčí

Také tento projekt řeší odchov sovy pálené v zajetí, v záchranné stanici ve Spáleném Poříčí. Zde se podařil odchov 4 ks mláďat, tato mláďata byla po přípravě vypuštěna „volným letem“ na k.ú. Borovno.

222005, ZO ČSOP MAKOV - Sýček obecný v západní části Písecka

Na ploše cca 380 km čtverečních byl v západní části Písecka zjišťován stav populace sýčka obecného. Nebylo zjištěno žádné zahnízdění ani potvrzen výskyt. V rámci projektu byla také provedena kontrola a údržba již instalovaných budek pro sýčka obecného.

222105, ZO ČSOP MAKOV - Sovy Píseckých hor

Smyslem a cílem projektu bylo zjistit aktuální stav populace sov na ploše cca 40 km2 lesních porostů komplexu Písecké hory. Zaznamenány byly čtyři druhy (výr velký, kulíšek nejmenší, puštík obecný a kalous ušatý), výskyt dalšího druhu ( sýc rousný) lze v tomto území předpokládat. Bylo vyrobeno a nainstalováno 10 ks budek pro puštíka obecného.

222305, ZO ČSOP BŘECLAV - Monitoring výskytu vybraných druhů dravců a sov na jižní Moravě

Závěrečná zpráva poskytuje informace o početnosti a populačním trendu vybraných druhů dravců a sov (poštolka obecná, kalous ušatý, puštík obecný, sova pálená, a sýček obecný). Tyto údaje byly zjištěny na základě terénních prací prováděných na vybraném území. Provedena byla současně kontrola všech budek. Výsledky doplnily aktuální informace o avifauně Biosferické rezervace Dolní Morava (UNESCO). Zpráva je velmi podrobná a má vypovídající hodnotu.

222405, ZO ČSOP ROKYCANY - Rozšiřujeme sovu pálenou

Také tento projekt řeší praktickou ochranu sovy pálené na vybraném území, včetně odchovu tohoto druhu v zajetí a následné vypouštění odchovaných mláďat. Realizátoři projektu v roce 2005 odchovali a vypustili 5 mláďat, provedli kontrolu a údržbu všech budek.

222505, Nepomucký ornitologický spolek - Dravci a sovy 2005

V rámci projektu bylo v roce 2005 evidováno ve sledované oblasti 62 prokázaných hnízdění dravců a sov a 90 hnízdění předpokládaných. Závěrečná zpráva obsahuje velmi podrobné údaje, dále se uvádí ve zprávě okroužkování 64 ks poštolek obecných, 6 kání lesních, 5 kalousů ušatých, 13 motáků pochopů a 5 motáků lužních.

222605, ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN - Moniroting a praktická ochrana vybraných druhů dravců a sov v Moravskoslezském kraji

V rámci tohoto obsáhlého projektu se realizátoři projektu zabývali monitoringem vybraných druhů dravců a sov v Moravskoslezském kraji. Proběhla kontrola a údržba 140 budek vyvěšených v minulosti pro sokoly stěhovavé, sovy pálené a sýčky obecné. Sledované bylo známé hnízdiště rarohů velkých na Osoblažsku. Hnízdní výskyt sovy pálené byl potvrzen na pěti lokalitách v okrese Nový Jičín. Vypuštěno bylo 40 mláďat sovy pálené z odchovu a 13 mláďat sýčka obecného. Výskyt sýčka byl lokalizován na čtyřech místech, hnízdění potvrzeno nebylo. Velká pozornost byla věnována praktické ochraně hnízdní populace motáků lužních na Opavsku. Závěrečná zpráva obsahuje o této činnosti podrobné údaje. V rámci projektu byly také vyvěšena umělá hnízda pro kalouse ušaté na Ostravsku.

222705, ZO ČSOP Polabí - Monitoring sýčka obecného v Polabí

Projekt řešil kontrolu, údržbu a čištění soustavy budek pro sýčky vyvěšených v minulých letech (40 ks) a poslechový monitoring. Z výsledků vyplývá, že byly obsazeny dvě budky, zaznamenáno bylo hnízdění na dalších 6 lokalitách, což je velmi pozoruhodný výsledek. Důraz byl také kladen na propagaci projektu.

222805, ZO ČSOP Polabí - Čištění budek sovy pálené (Tyto alba) a jejich monitoring na okrese Nymburk

Při kontrolách budek bylo zjištěno obsazení tří, opraveny byly tři budky a v rámci monitoringu byl zjištěno hnízdění na dalších deseti lokalitách. Rok 2005 je možno považovat pro sovu pálenou v této oblasti za velmi úspěšný.

222905, ZO ČSOP Polabí - Pohled ptáci Polabí - sovy
V rámci projektu byla vydán pohled s puštíkem obecným, který slouží především propagaci práce Polabského ekocentra ČSOP.

223005, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Ekoetologie výra velkého (Bubo bubo). Sledování prostorové aktivity, využívání biotopů a hnízdní biologie a potravní základny pro zajištění ochrany druhu.

Projekt řešil sledování prostorové aktivity, využívání biotopů a hnízdní biologie a potravní základny pro zajištění praktické ochrany výra velkého. Tři výři byli sledování radiotelemetrickou metodou. Zjištěné údaje jsou velmi cenné a jsou využitelné pro praktickou ochranu tohoto druhu. V závěrečné zprávě je řada dalších údajů, např. týkající se potravy.

223105, ZO ČSOP VLAŠIM - Monitorování hnízdního výskytu a ochrana hnízdište výra velkého na Podblanicku
Monitoring druhu zajišťoval autor projektu poslechovou metodou. Přítomnost výrů byla prokázána celkem na 7 místech, hnízdění pak bylo potvrzeno na 6 lokalitách. Na hnízdech bylo během kontrol pozorováno 5 mláďat.

223305, TYTO - Ochrana a podpora genofondu sýce rousného (Aegolius funereus) v Jeseníkách

Při podrobném monitoringu vybraného území, resp. při kontrole 75 budek vyvěšených v minulosti pro tento druh bylo zjištěno 10 hnízdních párů, v 9 případech šlo o páry produktivní. Sneseno bylo 39 vajec, průměr 4,33 vajec/hnízdo. 29 mláďat bylo okroužkováno. Pozornost byla věnována také obsazenosti budek pro sýce jinými druhy ptáků.

225105, ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN - Znovuzaložení populace orla sklaního (Aquila chrysaetos) v Moravských beskydech.

Cílem projektu bylo vydání 2000 ks plakátu formátu A2 ( 4/4 (barvotisk), 135 g, křída lesk). Projekt byl v plné míře realizován.

570105, 56/02 ZO ČSOP Břeclav - Sledování a ochrana dravců a sov v lesích LZ Židlochovice (BR Dolní Morava)

Závěrečná zpráva je dobře a výstižně zpracovaná, tato organizace se předmětným územím zabývá z hlediska dravců a sov dlouhodobě ( Obora Soutok, Kančí obora, Dubič – čtverce 72/67 a 73/67, Boří les – čtverec 72/67 a 72/66 ). Jejich práce spočívá v jarním monitoringu, v kontrole v minulosti vyvěšených sovníků a poštolníků ( 101 ks). Zpráva obsahuje všechny potřebné - zjištěné faunistické údaje. Podle jejich zjištění se v zájmovém území vyskytuje cca 5 párů puštíků, 6 párů poštolek obecných obsadilo budky, hnízdění kalouse ušatého bylo potvrzeno pouze v jednom případě. Dále ze zprávy vyplývá, že opuštěné a nevylíhlé vejce ze snůšek byla předána k rozborům k zjištění obsahu těžkých kovů a to na specializované pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Zpráva je doplněna přehlednou mapovou přílohou.

570205, 71/17 ZO ČSOP Pomoraví - Monitoring dravců v CHKO Litovelské Pomoraví

Autor projektu a předložené závěrečné zprávy je dlouholetý a zkušený ornitolog. Předložená závěrečná zpráva je kvalitně zpracovaná a podává přehled zjištěných dravců v Chráněné krajinné oblasti Pomoraví. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2005 byl v předmětném území sledován luňák červený (Milvus milvus), a je velmi pravděpodobné, že zde i hnízdil. U káně lesní ( Buteo buteo) bylo zjištěno 28 obsazených hnízd, přímá kontrola byla pak provedena u 19 těchto hnízd a bylo potvrzeno vyvedení 31 mláďat. Nalezeno bylo jedno hnízdo jestřába lesního (Accipiter gentilis), hnízdění krahujce obecného ( Accipiter nisus) nebylo prokázáno, nalezeno nebylo ani hnízdo včelojeda lesního ( Pernis apivorus). Projekt přinesl další poznatky z hnízdní biologie a abundace zmíněných druhů. Součástí závěrečné zprávy je také odpovídající mapová příloha.

570305, 29/01 ZO ČSOP Rokycany - Dravci a sovy na Zvoníčkově

Závěrečná zpráva k tomuto projektu poskytuje podrobný přehled monitoringu dravců a sov v zájmovém území. Zaznamenáno bylo pozorování včelojeda lesního, krahujce obecného, jestřába lesního, káně lesní, luňáka červeného, motáka pilicha, poštolky obecné, ze sov pak kulíška nejmenšího, puštíka obecného, kalouse ušatého, sovy pálené a výra velkého. Zpráva obsahuje také přehled zjištěných zahnízdění u jednotlivých druhů, data pozorování a další ornitologické údaje. Velkou pozornost tato organizace trvale věnuje propagaci a osvětě.

570405, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Ptačí predátoři v lesních komplexech Lužických hor a jejich podhůří. Mapování a monitoring populací dravců a sov a jejich biotopů.

Tato závěrečná zpráva má vědeckou úroveň, její zpracování je přehledné a velmi podrobné. Autorka ve zprávě hodnotí monitoring a početnost hnízdících populací jednotlivých druhů. Zjistila výskyt 11 druhů dravců, včetně např. sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Dále zaznamenala výskyt sedmi druhů sov. V tomto případě je pak zajímavý další ojedinělý výskyt puštíka bělavého (Strix uralensis) v tomto území, poprvé ho zde autorka zaznamenala v roce 2003. V další části zprávy se podrobně zabývá výrem velkým (Bubo bubo), zmapováním jeho hnízdišť, charakteristikou prostředí, výsledky hnízdění, potravou, ornitocenózou a zoologii. Sledovala celkem 13 lokalit. Ze zprávy dále vyplývá, že na 8 teritoriích byl výr velký potvrzen, hnízdění však bylo prokázáno pouze na třech lokalitách. Zpráva hodnotí také nejvážnější faktory, které rozhodují o úspěšnosti hnízdění výra velkého. Jako jeden z nejváženějších důvodů pak uvádí těžbu a svoz dřeva v blízkosti hnízdní lokality.Projekty realizované v roce 2004

 

221204, Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země - „Budou žít“
Projekt řešil kontrolu a údržbu hnízdních budek vyvěšených v minulých letech pro sovu pálenou a reintrodukci mláďat z voliérového chovu do vybraných lokalit. Na okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Kutná Hora bylo celkem zkontrolováno 250 dřevěných sovníků vyvěšených pro sovu pálenou. Z výsledků těchto kontrol vyplývá, že hnízdění sovy pálené bylo prokázáno na jediné lokalitě v okrese Havlíčkův Brod. Z tohoto hnízda byla vyvedena 4 mláďata. Z umělého chovu pak bylo do volné přírody vypuštěno celkem 10 sov pálených. Autoři projektu připisují negativní zjištění především nedostatku drobných zemních hlodavců (zhroucení populace hrabošů polních) a změnách ve využívání objektů, které dříve sloužily jako hnízdiště sov pálených.

220804, ZO ČSOP 26/02 Město Touškov, - „Praktická ochrana ohrožených a vzácných dravců a sov“

Zpráva shrnuje výsledky programu praktické ochrany nejohroženějších druhů dravců a sov v západních Čechách, tj. sokola stěhovavého, sýčka obecného, sovy pálené a některých dalších druhů. Cílem projektu bylo zjištění početnosti populace jednotlivých zájmových druhů, zajištění praktické ochrany nalezených hnízdišť, vytváření nových hnízdních příležitostí, výzkum bionomie a hnízdní biologie a v neposlední řadě také propagace významu dravců a sov ve vztahu k veřejnosti. Ze zprávy vyplývá prokázané hnízdění 2 párů sokolů stěhovavých. Zaznamenán byl výskyt motáka lužního. Hnízdní výskyt sýčka obecného byl zjištěn ve 4 obcích, vyvedeno bylo 8 mláďat. U sovy pálené bylo potvrzeno hnízdění 6 párů, zkontrolováno bylo 13 mláďat, zaznamenáno bylo v jednom případě i druhé hnízdění, ze kterého bylo vyvedeno 5 mláďat. Pravidelně sledován byl také pár luňáků červených, hnízdo však nalezeno nebylo.

220304, ZO ČSOP 60/13 Koryčany - „Domov sovám“

Projekt byl realizován na území přírodního parku Chřiby. Zhotoveno a nainstalováno bylo celkem 20 dřevěných budek ( sovníků ) pro kalouse ušatého, puštíka obecného a sýčka obecného.Veškeré práce byly prováděny v součinnosti s kroužkem mladých ochránců přírody.

222804, ZO ČSOP 45/06 Křižánky, - „Sledování hnízdního výskytu motáka pochopa a motáka pilicha na Jičínsku“

V rámci tohoto projektu bylo provedeno zmapování hnízdního výskytu motáka pochopa na Jičínsku , monitorováno bylo 31 vodních ploch. Zaevidováno bylo 17 hnízdících párů, z toho úspěšné hnízdění bylo zaznamenáno na 8 lokalitách. 3 hnízda byla zničena a osud 6-ti hnízd zůstal neznámý. Ke zničení hnízd došlo pravděpodobně černou zvěří a to vždy v souvislosti s poklesem hladiny vody v období poměrně velkého sucha. Hnízdní výskyt motáka pilicha nebyl v sledovaném území zjištěn.

225404, Ochrana fauny ČR - „Projekt CIRCUS – monitoring a ochrana motáka lužního a motáka pochopa v zemědělské krajině“

Jde o projekt podpořený v 2. kole výběrového řízení. Smyslem projektu bylo systematické sledování hnízdních populací motáka lužního a motáka pochopa na území pověřených úřadů Benešov, Votice, Sedlčany, Příbram a Dobříš. V rámci projektu byla sledována populační dynamika, potrava, hnízdní biologie a negativní vlivy působící na hnízdní populaci. V roce 2004 bylo zmapováno 34 hnízd motáka pochopa, ze kterých bylo vyvedeno 109 mláďat. U motáka lužního bylo prokázáno hnízdění čtyř párů. Vyvedena mláďata byla pouze z jednoho hnízda. Dvě hnízda byla zničena divokými prasaty a u jednoho hnízdění nebyla zjištěna příčina neúspěchu.

222404, ZO ČSOP 37/01 Roudnice nad Labem, - „Káně lesní 2004“

Jde o dlouholetý projekt zabývající se komplexně monitoringem a praktickou ochranou káně lesní v oblasti Roudnicka. Realizátoři se zabývají rozmísťováním „berliček“, přikrmováním zimujících populací, environmentální osvětou a mapováním hnízdní populace. V roce 2004 zjistili hnízdění 10 párů, v závěrečné zprávě jsou zaznamenány údaje z hnízdní bionomie tohoto druhu, zjištěné příčiny ztrát (vystřelení hnízda), popis jednotlivých hnízd a složení potravy z rozboru vývržků.

222504, ZO ČSOP 18/02 Makov - „Mapování výskytu a podpora hnízdění kalouse ušatého“

Cílem projektu bylo zjištění současného stavu populace kalouse ušatého na Písecku, zmapování a ochrana obsazených hnízdišť a hnízd a zvýšení hnízdní nabídky instalací 30 kusů podložek. Sledované území má rozlohu cca 60 km 2. Hnízdění kalouse ušatého bylo prokázáno na třech lokalitách. Na vybraných lokalitách bylo vyvěšeno 30 ks hnízdních podložek o rozměrech 40x40 cm. Tím byl také splněn hlavní smysl projektu a to navýšení možností zahnízdění tohoto druhu v otevřené, zemědělské krajině.

221804, Holýšovský ornitologický klub - „Stabilizace a vývoj populace sýce rousného v okolí Holýšova“

Populace sýce rousného v daném území je autory projektu sledována již od roku 1998, v tomto prostoru bylo také vyvěšeno 60 budek s vletovým otvorem 70-80mm. V roce 2004 bylo 8 budek prokazatelně obsazeno sýcem rousným. V závěrečné zprávě jsou uvedeny údaje z hnízdní bionomie, rozvedeny ztráty na hnízdech, přičemž jako hlavní negativní faktor je uváděna kuna lesní. Podrobně je také rozvedena zjištěná potrava, kde jednoznačně převládá myšice. Jde o projekt stabilizující populaci sýce rousného v okolí Holýšova.

220704, Česká společnost ornitologická - „Monitoring a ochrana volně žijící populace sokola stěhovavého a raroha velkého v ČR“

Ze závěrečné zprávy vyplývá, že na území ČR bylo v případě sokola stěhovavého kontrolováno 32 lokalit, z toho 26 bylo obsazených a na 20 alespoň započalo hnízdění. V případě raroha velkého bylo kontrolováno 22 mapových čtverců, přítomnost byla zjištěna celkem v 9-ti mapovacích čtvercích, v 7-mi pak bylo zjištěno hnízdění. Ze závěrečné zprávy vyplývají další zjištěné údaje jako je počet vajec, mláďat, zjištěné příčiny ztrát atd. Součástí závěrečné zprávy jsou také doporučení pro následující roky ve vztahu k další ochraně těchto velkých sokolovitých dravců.

222104, ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko - „Mapování a ochrana sov na Vsetínsku“

Smyslem projektu bylo zmapování současného stavu populací jednotlivých druhů sov vyskytujících se v zájmovém území, získání co největšího množství poznatků o ekologii a etologii těchto druhů a zajištění ochrany nalezených hnízd. Průzkum prokázal výskyt pěti druhů sov a to: puštíka obecného, puštíka bělavého, sýce rousného, kulíška nejmenšího a kalouse ušatého. Výskyt kulíška nejmenšího byl v roce 2004 zaznamenán na dvou lokalitách, sýce rousného na šesti lokalitách, u puštíka bělavého byl zaznamenám první výskyt mimo Moravskoslezské Beskydy, puštík obecný na 42 lokalitách a kalous ušatý na 10 místech. Projekt přinesl další poznatky využitelné pro praktickou ochranu dravců a sov.

222304, ZO ČSOP 33/05 SLŠ Šluknov - „Sledování a ochrana dravců a sov ve Šluknovském výběžku“

Jde o projekt pokračující v daném území již třetím rokem, zabývající se monitoringem dravců a sov. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že ve sledovaném území byly pozorovány tyto druhy: káně lesní, káně rousná, jestřáb lesní, krahujec obecný, luňák červený, orel mořský, orlovec říční, moták pochop, moták pilich, poštolka obecná, sokol stěhovavý, puštík obecný, kalous ušatý, sýc rousný, výr velký a kulíšek nejmenší. V rámci projektu bylo také zhotoveno a nainstalováno 5 dřevěných sovníků pro puštíka obecného a 7 hnízdních podložek.

223304, ZO ČSOP 31/01 Tachov - „ Zimní sčítání kání v ČR- Akce Buteo“

Projekt běží již od roku 1981, jde o vůbec nejstarší projekt ČSOP v oblasti monitoringu dravců. Autoři projektu koordinují aktiv dobrovolných spolupracovníků, kteří ve třech termínech na liniových transektech provádějí sčítání obou druhů kání.

221004, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - „ Kontroly a údržba sítě vyvěšených budek pro sovy a poštolky, monitoring vybraných druhů“

Cíle tohoto poměrně rozsáhlého projektu byly splněny, v roce 2004 bylo zkontrolováno 104 budek, 20 budek bylo obsazeno puštíky obecnými. Velmi zajímavé je zjištění, že nebyla obsazena ani jedna ze 42 budek vyvěšených v minulých letech pro poštolky obecné. Závěrečná zpráva obsahuje řadu údajů z hnízdní bionomie puštíka obecného. Z výsledků monitoringu vyplývá hnízdní výskyt výra velkého, sýce rousného, motáka pochopa, včelojeda lesního, jestřába lesního, ostříže lesního, zajímavá jsou pozorování luňáka hnědého, orlovce říčního a orla mořského.

220104, Nepomucký ornitologický spolek - „Dravci a sovy 2004“

Projekt byl zaměřen na monitoring dravců a sov na velké části okresů Plzeň-jih a Klatovy a v menší míře i na okres Strakonice. Mapování bylo soustředěno na zjištění výskytu vzácnějších druhů sov – sýčka obecného a sovy pálené. Výsledky z této terénní práce jsou negativní. Dále se realizátoři zaměřili na kontroly budek, kroužkování a osvětové akce. Ze vzácnějších druhů sledovali luňáky červené, orla mořského a motáka lužního.

223204, ZO ČSOP 09/07 Pátek - „Mapování hnízdišť, monitoring výskytu a managementu podpory hnízdění dravců a sov na území města Brandýs nad Labem“

V rámci daného projektu se podařilo zjistit hnízdní výskyt 5 druhů dravců a 2 druhů sov. Monitorována byla dvě hnízda včelojeda lesního, 3 hnízda krahujce obecného, 2 hnízda jestřába lesního, 9 hnízd káně lesní, 9 hnízd motáka pochopa a 4 hnízda poštolky obecné. U sov bylo zaznamenáno trojí hnízdění puštíka obecného a kalouse ušatého. Sledovány byly také ztráty zájmových druhů na sloupech VVN.

223104, ZO ČSOP 09/07 Pátek „Čištění budek sovy pálené v kulturní krajině okresu Nymburk“

Smyslem projektu bylo zkontroloval, vyčistit, případně opravit 50 ks budek vyvěšených v minulých letech na okrese Nymburk. Také v tomto případě byla hnízdním párem obsazena pouze jediná budka.

221504, ZO ČSOP 02/09 Vlašim - „ Monitorování hnízdního výskytu a ochrana hnízdišť výra velkého na Podblanicku“

V rámci řešení tohoto projektu se podařilo zmapovat současný hnízdní výskyt výra velkého na Podblanicku, zabezpečit ochranu jeho hnízdišť a zajistit propagaci programu a projektu v regionu. Závěrečná zpráva obsahuje podrobné údaje o zjištěném hnízdění, resp. o ztrátách a jejich příčinách. Zaznamenáno bylo celkem hnízdění 6 párů.

221904, ZO ČSOP 27/04 Spálené Poříčí - „Podpora hnízdních možností sovy pálené ve Spáleném Poříčí a jeho okolí“

Součástí projektu bylo především prověření historických hnízdišť sovy pálené ve vymezeném území. Dále výroba a instalace 4 ks dřevěných budek určených pro tento druh sovy, zabezpečených oplechováním proti vniknutí kun. V rámci projektu bylo také vypuštěno 7 mláďat sovy pálené z vlastního voliérového chovu.

221304, DZ Klub ochrany dravců a sov - „Akce Falco“

Projekt řešil zabezpečení ostrahy ohrožených hnízd vzácných dravců a náborovou kampaň na získání dostatečného počtu dobrovolných strážců. V konečné fázi šlo o ostrahu tří hnízd sokola stěhovavého. Na první lokalitě se jednalo o ohrožení ze strany horolezců- rušení průběhu hnízdění, v druhém případě šlo především o usměrňování pohybu pěších turistů a ve třetím případě se jednalo o zasahování proti neukázněným turistům. Z předmětných hnízd bylo úspěšně vyvedeno 6 mláďat.

222004, ZO ČSOP 32/04 Gáia - „Ptačí predátoři v lesních komplexech Lužických hor a podhůří“

Projekt řešil monitoring dravců a sov na poměrně velikém území, v lesích Lužických hor bylo zaznamenáno šest druhů sov, pět z těchto druhů tvoří stálé populace. V případě dravců šlo o 11 druhů. Zajímavé je opakované zjištění puštíka bělavého a sokola stěhovavého. V případě výra velkého bylo sledováno 13 oblastí, ve kterých byla přítomnost tohoto druhu v posledních letech zjištěna. V roce 2004 byl zaznamenán na sedmi lokalitách. Závěrečná zpráva je zpracována velmi podrobně a na velmi dobré úrovni.

221704, ZO ČSOP 28/01 Rokycany - „Rozšiřujeme sovu pálenou“

Projekt je řešen touto organizací již od roku 2000. V roce 2004 byly ochranářské práce soustředěny na reintrodukci mláďat odchovaných v zajetí. Celkem bylo na vybraných lokalitách vypuštěno 8 exemplářů, všechna mláďata jsou označena ornitologickými kroužky. Zkontrolovány, opraveny a dle potřeby také vyčištěny byly také všechny dřevěné budky vyvěšené pro sovu pálenou na Rokycansku v minulých letech. Žádná z těchto budek nebyla sovou pálenou obsazena co se týká zahnízdění, nicméně pobytové znaky byly zaznamenány častěji než v letech minulých.

220504, ZO ČSOP 18/08 Písek II - „Sledování výskytu a ochrana sov severně od Písku“

Sledované území zaujímá výměru cca 2000 ha, z toho je 1500 hektarů lesních porostů. Zjištěn byl hnízdní výskyt sýce rousného, puštíka obecného, výra velkého ( ze 7 hnízdění byly jenom tři úspěšné ) a kulíška nejmenšího. Zaznamenána byla také přítomnost kalouse ušatého a sýčka obecného. V závěrečné zprávě k tomuto projektu jsou blíže rozvedeny některé biotopové nároky kulíška nejmenšího.

221104, ZO ČSOP 32/06 Aron - „Dravci a sovy Českolipska“

Již pátým rokem se tato organizace zapojuje do průzkumu a monitoringu dravců a sov na Českolipsku. V rámci projektu je prováděn poměrně podrobný monitoring. Hnízdění bylo prokázáno u sedmi druhů dravců ( káně lesní, včelojed lesní, krahujec obecný, jestřáb lesní, luňák červený, moták pochop (20 hnízd), sokol stěhovavý a poštolka obecná.U sov pak u tří druhů a to výra velkého, kalouse ušatého a kulíška nejmenšího. Závěrečná zpráva je vypracována velmi podrobně.

221403, Klub ochrany dravců a sov Děti Země - „Ohrožené královny noci“

Projekt řešil zpracování odborného textu k výstavě o životě, příčinách ohrožení a ochraně našich sov. Text byl vypracován na dobré úrovni a v příštím roce by měla být výstava plně funkční a použitelná jako putovní.

220604, ZO ČSOP 70/02 Nový Jičín - „Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana“

V daném případě šlo o projekt, který si kladl za cíl zpracování a vydání metodické příručky ČSOP týkající se ochrany dravců a sov. Úkol se podařilo v plném rozsahu splnit, metodika byla vydána v nákladu 1100 ks a shrnuje současné znalosti o praktické ochraně hnízdních druhů dravců a sov v ČR. Pozitivně je hodnoceno také grafické zpracování této publikace.

222904, ZO ČSOP 70/02 Nový Jičín - „Monitoring a praktická ochrana vybraných druhů dravců a sov v Moravskoslezském kraji“

Monitoring vybraných druhů dravců a sov provádí tato organizace intenzivně již od roku 1992. Projekt řešil monitoring sokola stěhovavého (negativní zjištění), raroha velkého (pozitivní zjištění), sovy pálené a sýčka obecného. Výsledky jsou rozvedeny v závěrečné zprávě. Již druhý rok nebylo zaznamenáno zahnízdění sovy pálené (pouze poměrně hodně pobytových stop, ale i hlasových projevů). V případě sýčka obecného je pozitivní zjištění přežívání vypuštěných mláďat z vlastního odchovu. Nově bylo nainstalováno 40 ks speciálních hnízdních podložek a barelových budek na stožárech VVN 110 kV. Intenzivně byla také řešena praktická ochrana hnízd motáka lužního v zemědělské krajině.

220204, A ROCHA o.s. Česká Skalice - „Hledání sovího skřítka – sýčka obecného“

Projekt je realizován již třetím rokem a to v oblasti okresů Rychnov na Kněžnou a Náchod, včetně Broumovského výběžku. V rámci tohoto projektu proběhlo i v roce 2004 poměrně rozsáhlé monitorování za pomocí hlasové nahrávky teritoriálního hlasu samce sýčka obecného. Prověřováno bylo několik desítek lokalit, ale z negativním výsledkem. Zkontrolovány byly také dřevěné budky vyvěšené pro tento druh v minulých letech.

223004, ZO ČSOP 09/07 Pátek - „Čištění budek sýčky obecného v kulturní krajině okresu Nymburk“

V rámci projektu bylo zkontrolováno, dle potřeby opraveno a vyčištěno 40 ks budek pro sýčky obecné. Tímto zájmovým druhem byla obsazena pouze jedna budka.

222604, ZO ČSOP 18/02 Makov - „Sýček obecný v západní části Písecka“

Cílem projektu bylo zjištění stavu populace sýčka obecného v západní části Písecka v roce 2004, zajištění ochrany obsazených hnízdišť a údržba budek nainstalovaných v minulých letech. Stav populace sýčka byl zjišťován sledováním hlasových projevů a to na 116 místech. Výskyt byl prokázán pouze na jediné lokalitě, hnízdo však nalezeno nebylo.

221604, ZO ČSOP 46/04 JARO Jaroměř - „Hnízdění a podpora sýčka obecného a sovy pálené“

Projekt byl zaměřen na mapování výskytu sýčka obecného a sovy pálené, mimo samotné mapování realizátoři vyvěsili několik budek typu pálenkovník a sýčkovník pro výše zmíněné druhy ptáků.

570104, RS ČSOP 61/00 Iris Prostějov - „Monitoring a ochrana hnízd dravců v CHKO Litovelské Pomoraví“

Projekt probíhal v severní části CHKO Pomoraví v oblasti Doubravy. Zjištěno bylo 15 hnízdících párů káně lesní, v sedmi případech bylo vyvedeno pouze jedno mládě, ve čtyřech případech 2 mláďata a pouze ve dvou případech 3 mláďata. Autor tento výsledek připisuje nedostatku potravy (hrabošů). Hnízdění jiných druhů prokázáno nebylo, na základě pozorování adultních jedinců jestřába lesního, krahujce obecného a včelojeda lesního je však pravděpodobné

570604, ZO ČSOP 23/08 KLADSKÁ - „Mapování hnízdního výskytu Bubo bubo v jižní části CHKO Slavskovský les“

Monitoring hnízdění výra velkého byl prováděn v prostoru mezi Mariánskými Lázněmi a Bečovem nad Teplou. V minulosti v tomto prostoru bylo evidováno celkem 8 hnízd této sovy. V roce 2004 nebylo žádné z historických hnízdišť obsazeno, bylo nalezeno jedno nové hnízdiště výra velkého.

571504, ZO ČSOP 18/02 Makov - „ Sledování a ochrana sov v lesním komplexu Čížová-Vráž“

Předmětný prostor je již autorem projektu sledován od roku 1982. Lokalita má velikost cca 15 km čtverečních. V rámci projektu byly prováděny kontroly hnízdišť a ve spolupráci s pracovníky LČR byla zajištěna ochrana hnízd sov před těžebními zásahy. V zájmovém území je předpoklad hnízdění 1 páru výra velkého, 10 párů kulíška nejmenšího, 10 až 12 párů puštíka obecného a 0 až 1 pár sýce rousného.

570404, ZO ČSOP 56/02 Břeclav - „Podpora dravců a sov v lesích LZ Židlochovice“

Projekt řešil jak monitoring, tak i instalaci dřevěných sovníků v přírodním parku Kančí obora, Boří les a obora Soutok. V rámci optimalizace hnízdišť byly některé budky přemístěny. U všech v minulosti naistalovaných hnízdních boxů proběhla kontrola, opravy a nutné výměny. Do všech plastových budek byly doplněny dřevěné podlahy k zajištění tepelné izolace při inkubaci. Dle možností byla sledována také potrava jednotlivých druhů. Zjištěn byl 1 pár kalouse ušatého a 4 páry poštolek obecných.

571604, ZO ČSOP 64/03 Rousínov - „Budky pro sovy“

Cílem tohoto projektu bylo vyhotovit 2 nové budky, vyčistit a zkontrolovat budky vyvěšené v minulých letech. Dále provést dodatečné oplechování starších budek, aby se tak zabránilo predátorům v ničení těchto hnízd.Celkem má tato organizace vyvěšeno 22 dřevěných budek pro sovy. V roce 2004 byly 4 budky obsazeny puštíkem obecným a vyvedeno bylo celkem 12 mláďat. Sledována byla také potrava puštíků obecných, ve které převažovali drobní zemní hlodavci.

571204, ZO ČSOP 1/97 Odysea - „ Budky pro sovy na Dobříšsku a Křivoklátsku“

Projekt předpokládal kontroly v minulosti vyvěšených budek pro sovy a dle potřeby doplnění zájmového území novými budkami pro sýce rousného a puštíka obecného. Tento záměr byl také plně realizován. V oblasti Dobříšska a Křivoklátska bylo celkem zkontrolováno 108 budek, obsazeno bylo 9 puštíkem obecným, 5 budek bylo navštěvováno sýcem rousným ( nebo kulíškem nejmenším). Ostatní budky byly obsazeny pěvci a hmyzem. Projekt přinesl také další poznantky z hnízdní biologie zájmových druhů.

571004, ZO ČSOP 36/08 Armillaria - „ Potravní ekologie sýce rousného v Jizerských a Lužických horách – výzkum predační strategie“

Projekt si kladl za cíl popsat synuzii drobných zemních savců ve dvou základních typech biotopů Jizerských hor a v lužickém lese a analyzovat z vývržků složení potravy sýce rousného v obou oblastech. Z výsledků vyplývá, že v lesním prostředí dominuje myšice lesní a norník rudý, na imisních holinách je nejdůležitějším druhem hraboš mokřadní a v obou typech prostředí se pravidelně vyskytuje myšice lesní. Z výsledků výzkumu potravní ekologie sýce rousného (2000- 2004) vyplývá, že v roce vrcholu populace hraboše mokřadního tvoří tento druh téměř 2/3 potravy. V období celkově nízkých stavů drobných zemních holdavců, lovil sýc rousný různorodou kořist. Dominantní pozici v potravě však stále má hraboš mokřadní.

571104, ZO ČSOP 36/08 Armillaria - „ Monitoring hnízdění sýce rousného v budkách v Jizerských a Lužických hor“

V rámci projektu bylo od května do července 2004 zkontrolováno 250 budek v Jizerských a 80 v Lužických horách. Byly zaznamenány veškeré hnízdní charakteristiky a okroužkována mláďata a samice na hnízdě. Získaná data jsou významná pro dlohodobější monitoring populace tohoto ohroženého druhu. V Jizerských horách byla v letošním roce obsazenost hnízdních budek sýcem rousným 12% a v Lužických horách 7,5 %. Z výsledků z této a z předchozích sezón vyplívá, že populace sýce rousného hnízdící v Jizerských horách je relativně stabilizovaná. Populace v Lužických horách je daleko méně početná a navíc využívá k hnízdění budky méně často, neboť je zde vyšší nabídka přirozených hnízdních dutin.

570504, ZO ČSOP 29/01 Rokycany - „ Dravci a sovy na Zvoníčkovně“

Projekt navazoval na minulá léta, cílem bylo monitorování výskytu dravců a sov v oblasti „Zvoníčkovna“. Z předložené závěrečné zprávy vyplývá hnízdní sledování včelojeda lesního, krahujce obecného, jestřába lesního, káně lesní, poštolky obecné, kulíška nejmenšího, puštíka obecného a kalouse ušatého. Zaznamenán byl dále výskyt výra velkého.

570804, ZO ČSOP 32/04 Gáia Mimoň - „Ekoetologie výra velkého (Bubo bubo)

V rámci tohoto projektu byly sledováni dva výři a to s pomocí radiotelemetrického signálu.Byly získány informace o celoroční prostorové aktivitě, využívání biotopů a o chování dospělé rezidentální samice. Velice cenné jsou rovněž poznatky o osamostatňování mladého samečka, jeho zimních potulkách i o založení vlastního teritoria. Jde o dosud nezjištěné, nepublikované informace. Výsledky projektu rozšiřují znalosti z bilogie i etologie druhu a bezesporu přispějí k lepšímu poznávání ekologických vazeb a k aktivní ochraně tohoto druhu.

571404, ZO ČSOP 33/05 SLŠ Šluknov - „ Sledování a ochrana dravců a sov v lesích Šluknovska“

Projekt navazoval na práci z předchozích dvou let. V roce 2004 bylo zhotoveno 5 budek pro puštíky obecné, 1 pro kulíška nejmenšího a 7 ks hnízdních podložek. Byla provedena kontrola a vyčištění budek vyvěšených v roce 2003. Z monitoringu vyplívá, že ve sledované oblasti byl sledován hnízdní výskyt káně lesní ( 7 párů), jestřába lesního (1 pár), krahujce obecného (2 ), puštíka obecného (4), kalouse ušatého (7), sýce rousného (1).

570704, ZO ČSOP 8/02 Makov - „Podpora hnízdění sov v lesích na území LČR Kaplice“

V rámci projektu bylo provedeno zmapování hnízdního výskytu sov ve vymezené oblasti. Byla provedena kontrola všech sovníků, které byly dle potřeby vyčištěny a opraveny. Součástí závěrečné zprávy je také podrobný přehled obsazenosti jednotlivých budek.

570304, ZO ČSOP 39/01 Lusciana - „ Podpora dravců a sov v lesích“

Předmětem projektu bylo provedení monitoringu hnízdišť dravců a sov na úpatí a návrší Krušných hor okresu Most. Prokázáno bylo hnízdění výra velkého, kalouse ušatého, puštíka obecného, sovy pálené, sýčka obecného, sýce rousného, kulíška nejmenšího, káně lesní, včelojeda lesního, luňáka hnědého, jestřába lesního, krahujce obecného, ostříže lesního, poštolky obecné, motáka pilicha a motáka pochopa.

571304, ZO ČSOP 46/04 JARO Jaroměř - „ Podpora puštíka obecného na Hořicku a Velkovřešťovsku“

V rámci projektu proběhla kontrola a vyčištění budek vyvěšených v roce 2003, sledována byla také přítomnost zbytků potravy v budkách . Prostor je monitorován realizátory projektu od roku 1996. Síť instalovaných budek čítá 60 ks. Při kontrolách budek bylo okroužkováno 36 pull. z celkového 37 prokazatelně vyvedených mláďat. Výsledky tohoto projektu jsou velmi uspokojivé.

570204, ZO ČSOP 70/02 Nový Jičín - „ Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana“

V daném případě šlo o projekt, který si kladl za cíl zpracování a vydání metodické příručky ČSOP týkající se ochrany dravců a sov. Úkol se podařilo splnit, metodika byla vydána v nákladu 1100 ks a shrnuje současné znalosti o praktické ochraně hnízdních druhů dravců a sov v ČR. Pozitivně lze hodnotit také grafické zpracování této publikace.Projekty realizované v roce 2003

PROJEKTY PODPOŘENÉ MŽP:

Holýšovský ornitologický klub - Vývoj a stabilizace populace sýce rousného v okolí Holýšova

Cílem předmětného projektu bylo stabilizování nově utvořené populace sýce rousného v okolí Holýšova, získání dalších údajů z hnízdní biologie a o složení potravy tohoto druhu sovy. Projekt navazuje na předchozí roky ( běží od roku 1999), kdy bylo v lesích v okolí Holýšova vyvěšeno celkem 60 budek pro sýce rousné . V roce 2003 bylo při kontrole předmětných budek zjištěno šest budek obsazených sýcem rousným. 31 budek bylo obsazeno jinými druhy ptáků, resp. hmyzem ( brhlík, sýkory, šoupálek, sršni ), 23 budek zůstalo neobsazeno. U zjištěných šesti párů bylo v průměru sneseno 4,50 vajec, vyvedeno bylo průměrně na jedno hnízdo 0,83 mláděte. Jako hlavní faktor ztrát jasně profiluje kuna lesní (Martes martes).V návaznosti na toto zjištění bude v roce 2004 bude část budek zabezpečena proti vybírání kunami ( mechanicky a chemicky) . V potravě převažují drobní zemní hlodavci ( myšice, norník rudý, rejsek obecný, hraboši) a drobní ptáci ( drozd zpěvný, kos černý). Projekt lze hodnotit velmi pozitivně a předpokládá se jeho další pokračování.

ZO ČSOP 26/02 - Praktická ochrana sokola stěhovavého

Smyslem projektu bylo zjištění početnosti populace sokola stěhovavého na sledovaném území, zajištění praktické ochrany nalezených hnízdišť a získat další bionomické údaje o tomto druhu. Autoři projektu, tak jako v minulých letech sledovali celkem 6 potencionálních hnízdišť sokola stěhovavého. Výskyt tohoto kriticky ohroženého dravce byl prokázán na 3 lokalitách, ve všech případech se jednalo o tradiční hnízdní lokality. Na dvou lokalitách pak bylo hnízdění prokázáno. Na území města Plzně k zahnízdění nedošlo a to z důvodu úhynu samce. Ze dvou hnízd ( na území NP a CHKO Šumava) bylo úspěšně vyvedeno 6 mláďat ( 2 x 3). V rámci projektu pak byla tato hnízda střežena ve spolupráci s pracovníky státní ochrany přírody.

ZO ČSOP 26/02 - Praktická ochrana ohrožených a vzácných druhů dravců a sov

Předmětný projekt řeší monitoring populace, praktickou ochranu, výzkum bionomie a propagaci vybraných druhů dravců a sov. V případě motáka lužního (Circus pygargus) nebyl v roce 2003 zaznamenán hnízdní výskyt a to ani na v minulosti obsazených lokalitách. V případě motáka pochopa (Circus aeroginosus) bylo zaznamenáno zničení tří hnízd neznámým vandalem (propíchaná vejce). Tento případ byl také medializován. Při monitoringu sýčka obecného (Athene noctua) bylo na katastrálních územích sedmi obcí zjištěn výskyt 9 samců ( v jedné obci byl zjištěn výskyt 3 samců). Celkem se podařilo nalézt 3 hnízda. Vyvedeno bylo 8 mláďat, která byla okroužkována. Hnízdění sovy pálené (Tyto alba) bylo zaznamenáno pouze na jedné lokalitě. Na hnízdě byla zkontrolována čtyři mláďata. V rámci projektu byla provedena také údržba všech dříve vytvořených hnízdních příležitostí. U luňáka červeného (Milvus milvus) bylo zjištěno jedno hnízdění, vyvedeno bylo jedno mládě a jedno hnízdění je pouze předpokládané. V roce 2003 bylo také zahájeno mapování hnízdního výskytu poštolky obecné (Falco tinnunculus) na území města Plzně. Přímá ochranářská opatření umožnila zjistit přítomnost a zajistit podmínky pro reprodukci vybraných druhů dravců a sov. Velký důraz byl kladen také na propagaci projektu. Díky mimořádné špatné potravní nabídce došlo k výraznému snížení počtu hnízdění u sledovaných druhů .

ZO ČSOP Rokycany - Rozšiřování sovy pálené na Rokycansku

Dlouhodobým cílem projektu je mapování výskytu sovy pálené na Rokycansku, podpora jejich hnízdních možností a repatriace v zajetí odchovaných mláďat. V rámci projektu byla v roce 2003 provedena kontrola v minulosti vyvěšených budek a dalších pět budek bylo vyrobeno a následně vyvěšeno. Hnízdění nebylo ani v letošním roce zaznamenáno, pouze byly zjištěny v několika případech pobytové stopy těchto sov (vývržky, peří). Vypuštěno metodou volného letu bylo pět mláďat z vlastního odchovu a z odchovu stanice v Pavlově. Další čtyři mláďata z vlastního chovu, z druhého hnízdění, se připravují na vypuštění. Také u tohoto projektu Byl kladen značný důraz na propagaci a osvětu.

ZO ČSOP Javorníček - Kontrola a údržba sítě vyvěšených budek pro sovy a poštolky, monitoring vybraných druhů

Projekt je realizován již několik let. Úkolem projektu bylo provést kontrolu, nutnou údržbu a vyčištění 62 ks vyvěšených dřevěných budek pro puštíky a 40 ks budek pro poštolky, současně zaevidovat obsazenost těchto umělých hnízdních příležitostí a okroužkovat mláďata. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že u budek pro puštíky bylo obsazeno pouze 8 budek (v roce 2002 20 budek), v pěti budkách bylo okroužkováno 13 odrostlých mláďat, ve dvou budkách byly zjištěny již vyvedená mláďata a v jedné budce byly v době kontroly 2 vejce. V případě poštolníků byly obsazeny 4 , při kontrole byly ještě snůšky.
Monitoring ostatních druhů dravců a sov byl ve sledovaném území zjištěn hnízdní výskyt motáka pochopa, včelojeda lesního a jestřába lesního.

ZO ČSOP Aron - Dravci a sovy Českolipska

Řešitelé již pátým rokem mapují výskyt a hnízdění dravců a sov v okrese Česká Lípa. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že ve sledovaném území byl zaznamenán výskyt těchto druhů dravců a sov: orel mořský (Haliaeetus albicilla), včetně hnízdění, káně lesní ( Buteo buteo), hnízdící druh, káně rousná ( Buteo lagopus), včelojed lesní (Pernis apivorus), krahujec obecný (Accipiter nisus), jestřáb lesní (Accipite gentilis), luňák červený (Milvus milvus), moták pochop ( Circus aeroginosus), hnízdící druh, moták pilich (Cyrcus cyaneus), moták lužní (Cyrcus pygargus), orlovec říční (Pandion haliaetus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), včetně hnízdění jednoho páru, ostříž lesní (Falco subbuteo), výr velký (Bubo bubo), včetně hnízdění, kalous ušatý (Asio otus), sýček obecný ( Athene noctua), kulíšek nejmenší ( Glaucidium passerinum) a puštík obecný (Strix aluco).

Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země - Nevinní jako skřivánci

Projekt předmětného sdružení řešil rekonstrukci putovní výstavy fotografií a textů ze života dravých ptáků nazvané „Nevinní jako skřivánci“. Obnoveno je všech 10 panelů. Výstava bude zapůjčována zdarma po celém území České republiky.

Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země - Budou žít

Projekt navazuje na aktivity tohoto sdružení z let 1996 až 2000, kdy bylo na území tří okresů ( Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Kutná Hora) vyvěšeno celkem 275 budek pro sovy pálené (Tyto alba). Projekt v roce 2003 řešil jejich kontrolu, vyčištění a nutnou údržbu. Ze zprávy vyplývá, že pouze dvě budky byly tímto druhem obsazeny ( okres Kutná Hora). Pro znovu založení populace sov pálených bylo přistoupeno také v tomto roce k vypuštění 19 exemplářů mláďat tohoto druhu (z chovu stanic) na okrese Pelhřimov. Ze zprávy vyplývají dále zajímavé informace o výskytu sýčka obecného ve sledovaném území.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování a ochrana sov v Beskydech

Cílem projektu bylo zmapování současného stavu populací jednotlivých druhů sov vyskytujících se v podhorských a horských oblastech, získávání údajů o ekologii a etologii a zajištění ochrany hnízdišť u vzácných druhů. Průzkum prokázal výskyt 4 druhů sov (puštík obecný,puštík bělavý, sýc rousný a kulíšek nejmenší). Proběhla kontrola 20 budek (pro puštíky obecné-6 a 14 pro sýce rousné). U puštíků obecných byl prokázán výskyt 10 párů, na 15 lokalitách byl prokázán výskyt kulíška nejmenšího, na 7 lokalitách byl zjištěn výskyt sýce rousného. Podařilo se dále prokázat hnízdní výskyt 10 párů puštíků bělavých, 7 na nových lokalitách. U puštíka obecného bylo zaznamenáno 66 párů. U výra velkého hnízdění nebylo prokázáno, v podhůří Beskyd byl také zaznamenán výskyt kalouse ušatého. Je možno konstatovat, že projekt přinesl řadu nových, cenných poznatků o rozšíření a početnosti sov na území CHKO Beskydy.

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu dravců a sov v okolí toku řeky Olše

Tato nově vzniklá organizace v rámci tohoto projektu zhodnotila současný výskyt dravců a sov ve sledovaném území, tj. v okolí toku řeky Olše, cca 50 km toku na území ČR . V zájmovém prostoru byl zaznamenán výskyt, včetně hnízdního, pouze běžných druhů ( puštík obecný, kalous ušatý, moták pochop, krahujec obecný a ostříž lesní ). Zajímavé je pozorování orla mořského v tomto území. Za cenné informace je možno považovat také zpracování přehledu historických ornitologických pozorování dravců a sov v dané lokalitě.

o.s. Tyto - Ochrana genofondu motáka lužního (Circus pygargus) v okrese Znojmo v roce 2003

Projekt běží již od roku 1999 , v roce 2003 bylo zaznamenáno pouze hnízdění dvou párů motáka lužního v zájmovém území. Úspěšně vyvedena byla čtyři mláďata (2x2). Sledována byla dále jedna adultní samice, která v širším okolí průběžně lovila. Rok 2003 je autorem hodnocen jako velmi „špatný“, oproti roku 2002, kdy ve stejném území bylo sledováno 13 párů. Tento stav je důsledkem velmi špatné potravní nabídky (zhroucení populace hraboše polního).

o.s. Tyto - Ochrana a podpora genofondu sýce rousného (Aegolius funereus) v CHKO Jeseníky v roce 2003

Od roku 1980 bylo v CHKO Jeseníky vyvěšeno autorem projektu celkem 280 budek pro tento druh sovy. Vzhledem k nárokům sýce jsou budky instalovány do věkově starších porostů. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v roce 2003 bylo sýcem rousným obsazeno celkem 9 budek a u osmi párů bylo hnízdění úspěšné.

o.s. Tyto - Ochrana a podpora genofondu puštíka obecného (Strix aluco) na střední Moravě, řešitel

Projekt běží od roku 1998, na podporu hnízdních možností puštíka obecného bylo zpracovateli projektu vyvěšeno od výše uvedeného roku celkem 76 budek. V roce 2003 projekt řešil kontrolu a vyčištění všech v minulosti nainstalovaných budek. V návaznosti na zhroucení populace hrabošů polních v daném území, bylo zjištěno obsazení pouze tří budek hnízdními páry puštíků obecných. Okroužkována byla čtyři mláďata.

o.s. A ROCHA - Rozeznáme sovu od sovy

Projekt se zabývá monitoringem a ochranou sýčka obecného v oblasti Dobruška, Rychnovsko a částečně Česko-Skalicka. V roce 2003, projekt běží od roku 2002, bylo vyrobeno a následně nainstalováno dalších 7 ks rourovitých budek. Využity přitom byly nejnovější poznatky z výroby a umístění budek. Zkontrolovány byly také budky vyvěšené v minulém roce. Výskyt tohoto silně ohroženého druhu nebyl prokázán. V rámci tohoto projektu byla odpovídající pozornost věnována osvětě a výchově.

ZO ČSOP Rousínov - Podpora hnízdění dravců a sov

Cílem „drobného“ projektu bylo vyrobit a nainstalovat v terénu 5 nových budek – poštolníků, zkontrolovat a vyčistit budky vyvěšené v minulých letech. Budky byly kontrolovány 2x , v květnu a podruhé v průběhu září. Žádná z 11 budek nebyla obsazena cílovými druhy. Velká pozornost byla také v rámci tohoto projektu věnována propagaci a informování veřejnosti.

ČSO - Monitoring a ochrana volně žijící populace sokola stěhovavého a raroha velkého v ČR

Jde o obsáhlý projekt do jehož řešení je zapojena řada jednotlivců- členů ČSO, ale také řada dalších jednotlivců a organizací. Ze zprávy vyplývá, že sokol stěhovavý obsadil 18 lokalit a na 14 alespoň započalo hnízdění, vyvedeno bylo minimálně 24 mláďat. U rarohů velkých byla jejich hnízdní přítomnost zjištěna celkem na 8 lokalitách. Vyvedeno bylo 17 mláďat. V každém případě projekt opět posloužil ke kvalitnímu a objektivnímu podchycení hnízdící populace, bylo omezeno působení negativních jevů na hnízdění a podařilo nashromáždit další informace sloužící k efektivnější ochraně zájmových druhů velkých sokolů.

ZO ČSOP SLŠ Šluknov - Monitoring a praktická ochrana dravců a sov na Šluknovsku

Na poměrně rozsáhlém území byl v rámci tohoto projektu prováděn monitoring dravců a sov, tento prakticky provádělo 10 studentů SLŠ ve Šluknově. Zjištěny byly následující druhy: poštolka obecná (16 hnízdících párů), sokol stěhovavý ( pozorování), káně lesní (nejběžnější druh, odhad 15 až 20 hnízdících párů ), káně rousná ( občasné pozorování v zimním období), krahujec obecný ( nalezena pouze 2 hnízda ), jestřáb lesní ( hnízdění nebylo doloženo), luňák červený ( hnízdění nedoloženo ), orel mořský ( sporadické pozorování), orlovec říční ( 4 x pozorován), moták pochop ( nehnízdící druh), moták pilich ( pouze 1 pozorování + nález uhynulého jedince), kalous ušatý ( nalezeno jediné hnízdo), výr velký ( potvrzeno hnízdění 4 párů), puštík obecný ( nejběžnější druh sovy v dané oblasti, nalezeno 8 párů), sýc rousný ( lokalizován pouze na Ptačím vrchu v bukovém porostu), kulíšek nejmenší ( neověřený výskyt na jedné lokalitě). V rámci projektu byly v rámci praktické ochrany dravců a sov vyrobeno 55 budek pro sovy a 21 plastových budek- poštolníků. Zabezpečena byla rovněž 2 hnízdiště poštolek na budově SLŠ Šluknov. Dále bylo rozmístěno 30 berliček na trvalé travní porosty.

ZO ČSOP Libosváry - Accipiter

Projekt si kladl za cíl výrobu a odzkoušení 18 druhů různých plašidel, jejichž základem jsou kvalitní zrcadla. Jde o snahu řešení vážných problémů, kdy jestřáb lesní napadá domácí drůbež a vyvolává tak mezi chovateli velmi negativní reakce, na které velmi tento druh doplácí. Ze zprávy vyplývá, že nejdůležitější vlastností plašícího zařízení je jeho nápadnost v terénu. Ta je ovlivněna zejména velikostí odrazové plochy, rychlostí rotace a fazetou. Jsou navržena tak, aby při svém pohybu odrážela světlo do všech směrů. Celkem bylo vyrobeno 390 plašidel, která byla předána chovatelům. Vyvěšena byla na 37 místech, ve čtyřech případech byla neúčinná. Na jaře bude odzkoušení plašidel dále pokračovat. Projekt měl také potřebnou propagaci.

ZO ČSOP Roudnice - Káně lesní 2003

Dlouholetý projekt řešící monitoring a komplexní praktickou ochranu nejběžnějšího dravce v ČR na území širšího regionu Roudnicka. Vyhodnocena podrobně je jak zimující populace, tak i hnízdící populace. Již tradičně velká pozornost byla autory projektu věnována evironmentální osvětě, výchově a vydávání propagačních materiálů.

ZO ČSOP Makov - Sýček obecný v západní části Písecka

Cílem projektu bylo především aktuální zjištění stavu populace sýčka obecného v dané oblasti, zajištění ochrany obsazených lokalit a provést kontrolu a údržbu vyvěšených budek. Tyto cíle byly také zcela naplněny. Z prověřovaných 128 lokalit byl výskyt této sovy evidován na třech lokalitách, nicméně hnízdění nebylo potvrzeno ani v jednom případě.

ZO ČSOP Makov - Ochrana hnízdiště orla mořského

Projekt řešil praktickou ochranu hnízdiště kriticky ohroženého druhu – orla mořského. Bylo nalezeno jedno hnízdo, po jeho nálezu byla dohodnuta ochranná opatření se správci lesa (LČR s.p.) a hnízdo bylo z bezpečené vzdálenosti pravidelně monitorováno. Hnízdění však nebylo úspěšné, jednalo se o mladý, ne zcela pohlavně vyspělý pár.

ZO ČSOP Písek II - Sledování výskytu a ochrana sov severně od Písku

Autoři projektu sledovali populaci lesních druhů sov a ve spolupráci s majiteli a nájemci pozemků pak ochranu hnízd a hnízdních lokalit. Provedena byla také kontrola a údržba budek pro sovy. Sýc rousný byl zjištěn na dvou lokalitách, jedno hnízdo bylo zabezpečeno límcem proti kunám. kulíšek nejmenší byl monitorován na šesti lokalitách. Větší pozornost byla věnována výru velkému. Ze sedmi obsazených lokalit jen ve dvou bylo úspěšné hnízdění s vyvedením mláďat.

Woodcraft Chřiby - Budky pro sovy v oblasti Chřiby

Projekt menšího rozsahu řešící praktickou ochranu sov a to výrobou a vyvěšením 22 ks budek (20 pro puštíky obecné a kalouse ušaté a 2 pro sýčky obecného). Do projektu byly aktivně zapojeny děti.

ZO ČSOP Křižánky - Sledování hnízdního výskytu motáka pochopa a motáka pilicha na Jičínsku

Úkolem tohoto projektu, který je plánován na několik let, je zmapovat stávající populace hnízdišť obou druhů dravců na území okresu Jičín. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v případě motáka pochopa bylo kontrolováno 31 vodních ekosystémů. Přítomnost alespoň jednoho hnízdního páru byla zjištěna na 18 lokalitách. Celkem bylo zaevidováno 24 párů, úspěšné hnízdění je prokázáno na 9 hnízdech. V případě motáka pilicha bylo sledování neúspěšné, hnízdní výskyt tohoto dravce se nepodařilo prokázat. Evidovány na okresu Jičín jsou jeho tři poměrně významná zimoviště.

ZO ČSOP Armillaria Liberec - Ekoetologie výra velkého (Bubo bubo) v prostředí Lužických hor

Jde o jeden z velmi kvalitních projektů, který řešen od roku 2002. V roce 2003 byli sledováni celkem tři výři velcí (vysílače). Jeden mladý pták označený na hnízdě v roce 2002 a další dva ptáci, mladý samec a dospělá samice, označeni nově v roce 2003. Sledování potvrdilo, že mladí ptáci se zdržují v bezprostředním okolí hnízda minimálně do podzimu. Z analýzy potravních zbytků vyplývá, že rodiče pro zajištění hnízdění a uživení mláděte využívali jiné potravní zdroje než mláďata, která již byla nucena se samostatně živit. Potravní teritorium rodičů bylo podstatné rozsáhlejší a jeho centrum leželo mimo bezprostředního okolí hnízda. Naopak, osamocená mláďata nacházela v obou případech v okolí hnízda dostatek potravy. Ze závěrečné zprávy vyplývají další velmi zajímavé poznatky, např. že mladší mládě fyzicky zlikvidovalo staršího a silnějšího sourozence. Osudy mladého výra i dospělé samice označených v roce 2003 jsou nadále sledovány ( předpokládaná životnost vysílačky je 6 let) a lze předpokládat, že získané výsledky rozšíří základní znalosti z biologie a etologie tohoto druhu.

ZO ČSOP Vlašim - Monitorování výskytu a ochrana hnízdišť sokolovitých dravců a orlů na Podblanicku

Hlavními úkoly projektu bylo mapování výskytu sokola stěhovavého a ostříže lesního na území Podblanicka a v jeho blízkém okolí. Dále šlo o praktickou ochranu hnízdiště orla mořského. Pravidelné sledování několika vhodných hnízdních lokalit sokola stěhovavého nepotvrdilo jeho výskyt . Sledování hnízdění jednoho páru orla mořského bylo naopak úspěšné, pár vyvedl jedno mládě. V rámci projektu byly uskutečněny také praktické kroky k ochraně hnízdících poštolek na panelových domech pozornost byla věnována osvětové činnosti a propagaci programu.

ZO ČSOP Jaroměř - Monitoring a ochrana sýčka obecného a sovy pálené na Velkém Jaroměřsku

Projekt navazuje na předchozí rok, hlavním cílem bylo mapovaní zájmových druhů v daném území. Nainstalováno bylo 5 nových budek pro sovy pálené a tři budky pro sýčka obecného. Z praktických kroků, určených pro zlepšení hnízdních podmínek sýčka obecného, je možno uvést úpravu hlavových vrb. Ze zprávy dále vyplývá, že tři lokality jsou obsazeny sovou pálenou (hnízdění) a na třech místech byl také prokázán výskyt sýčka obecného.

ZO ČSOP Pátek-Poděbrady - Čištění budek sýčka obecného (Athene noctua) v kulturní krajině okresu Nymburk

Projekt řešil kontrolu, čištění a údržbu 40 kusů budek vyvěšených v minulých letech pro tento druh na vytipovaných lokalitách okresu Nymburk. Z výsledků kontroly v době hnízdění vyplývá, že tři budky byly sýčkem obecným obsazeny. Jde o stejné množství jako v roce 2002 a o dvě méně něž v roce 2001 .

ZO ČSOP Pátek- Poděbrady - Čištění budek sovy pálené (Tyto alba) v kulturní krajině okresu Nymburk

Tak jako u předchozího projektu šlo o kontrolu, vyčištění a provedení nezbytných obrav u 50 kusů budek vyvěšených pro sovu pálenou v roce 2000. Ze zprávy vyplývá, že obsazeno bylo v roce 2003 7 budek , ve všech případech hnízdění proběhlo pouze jedinkrát! Oproti roku 2002 došlo ke snížení pouze o jednu hnízdní lokalitu.

ZO ČSOP Nový Jičín - Monitoring a praktická ochrana vybraných druhů dravců a sov v Moravskoslezském kraji

Projekt se dlouhodobě zabývá monitoringem a praktickou ochranou vybraných druhů dravců a sov – sokol stěhovavý, raroh velký, sova pálená a sýček obecný. V letošním roce byly realizovány také praktické kroky k podpoře hnízdních možností u sýce rosného (budky v Beskydech), budky a hnízdní podložky pro puštíka obecného a kalouse ušatého v okolí Ostravy a na Opavsku. Projekt dále řešil kontrolu, vyčištění a opravy budek a polobudek vyvěšených pro zájmové druhy v minulých letech. Z kontrol vyplynulo, že v roce 2003 nebylo prokázáno ani jedno hnízdění sov pálených ani u sýčků obecných. Ojedinělý výskyt je zaznamenáván u raroha velkého a velmi nepravidelný u sokola stěhovavého. V koordinaci s Poradním sborem pro záchranu velkých sokolů bylo v roce 2003 zajištěno touto organizací vypuštění 4 mláďat raroha velkého z odchovu Stanice AOPK v Pavlově. Vypuštěno bylo také 6 mláďat sýčka obecného z vlastního odchovu a odchovu ZOO Ostrava. Projekt přinesl další poznatky z biologie, etologie a nové, cenné zkušenosti s přípravou mláďat odchovaných v zajetí na vypuštění do volné přírody.

PROJEKTY PODPOŘENÉ LČR, s.p.:

ZO ČSOP Armillaria Liberec - Mapování a monitoring populací dravých ptáků a sov jako vrcholových predátorů v
lesních komplexech
Předložená závěrečná zpráva shrnuje výsledky monitoringu populací sov v oblasti CHKO Lužické hory a několika přilehlých lokalitách v roce 2003. Zpráva je zpracována na velmi dobré úrovni a obsahuje všechny požadované údaje a informace. Výsledky inventarizačního průzkumu jsou velmi zajímavé a celkem byl zaznamenán výskyt pěti druhů sov a to: sýc rousný, kalous ušatý, výr velký, kulíšek nejmenší a puštík obecný. Novým druhem zjištěným ve výchovní části CHKO Lužické hory je puštík bělavý ( Strix uralensis) . V daném případě jde o velice zajímavé pozorování, jež má jistě nadregionální význam i když jde zatím o zcela ojedinělé pozorování.

ZO ČSOP Šluknov - Monitoring a praktická ochrana dravců a sov na Šluknovsku

Projekt řešil monitoring dravců a sov na území Šluknovského výběžku o rozloze cca 200 km 2 a jejich praktickou ochranu. Na realizaci projektu se podílelo především 10 studentů Střední lesnické školy ve Šluknově. Závěrečná zpráva je dobře a podrobně zpracována. V rámci tohoto projektu bylo vyrobeno a nainstalováno 55 budek pro sovy ( 20 budek pro puštíky obecné, 15 ks pro sýce rousné a 20 ks pro kalouse ušaté ), monitoring a populační údaje se dotýkaly těchto druhů : káně lesní, krahujec obecný, jestřáb lesní, kalous ušatý, výr velký, puštík obecný, sýc rousný a kulíšek nejmenší.

ZO ČSOP Odysea - Budky pro sovy na Dobříšsku a Křivoklátsku

V daném případě jde o stálý projekt na velmi dobré úrovni, který řešil především kontrolu a pravidelnou údržbu umělých hnízdišť pro sovy, sledoval hnízdní biologii puštíka obecného a sýce rousného. Celkem bylo autory projektu zkontrolováno 38 budek v oblasti Dobříšska a 70 sovníků na Křivoklátsku. Veškeré práce byly zdokumentovány a pozornost byla také věnována propagaci projektu a to formou přednášek a besed. Významným odborným a ornitologickým přínosem je prokázání hnízdění sýce rousného v polesí Višňová, LZ Dobříš.

ZO ČSOP Makov - Sledování a ochrana sov v lesním komplexu Čížová-Vráž

Sledování populace sov v lesním komplexu mezi obcemi Čížová a Vráž je prováděno autory projektu od roku 1982. Zájmové území má rozlohu 15 km 2 a je sledován pravidelný výskyt a hnízdění výra velkého, kulíška nejmenšího, puštíka obecného, sýce rousného a kalouse ušatého. Ve spolupráci s pracovníky LČR byla zajištěna ochrana hnízd sov před těžebními zásahy. V rámci projektu byla také provedena kontrola, údržba a vyčištění v minulosti instalovaných sovníků. Závěrečná zpráva je zpracována odpovídajícím způsobem a má dobře vypracované i požadované přílohy.

ZO ČSOP Nový Jičín - Záchranný program orla skalního v ČR

Projekt je připravován již od roku 1997. Na počátku roku 2001 byla zpracována první verze záchranného programu. Tento materiál prodělal řadu změn a doplňků, v letech 2001 a 2002 byla realizována také celá řada praktických kroků v terénu a to v CHKO Beskydy. V roce 2003 se autoři projektu soustředili na administrativní dořešení programu, na dotažení povolovacího řízení ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. V jarním a částečně i v letním období bylo mnoho času věnováno podrobnému monitoringu orla skalního na Slovensku a probíhal další průzkum vhodných lokalit na území Beskyd. V současné době se dopracovává závěrečná verze záchranného programu, která bude předána jednak k oponenturám a jednak k projednání a schválení na MŽP. Nová verze především přehodnocuje metodiku vypouštění. Velmi dobrá a vstřícná je nadále participace slovenské strany ( státní i dobrovolná ochrana přírody ). Navázána byla také spolupráce s Irskem, resp. realizátory obdobného projektu v této zemi. Projekt pokračuje v součinnosti s LČR, Lesní správou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve spolupráci s ní se v současnosti vybírá nové místo pro repatriaci mláďat orla skalního. Záměry realizátorů tohoto projektu byly v roce 2003 naplněny.

ZO ČSOP Falco - Ochrana biodiverzity v lesích

Projekt řešil klasický monitoring dravců a sov na vybraných lokalitách ( Sedlo, Soudný kámen, Litýš a Kalich) na území Lesní správy Litoměřice. Jde o projekt, který v dané oblasti probíhal prvním rokem, potvrzen byl výskyt všech běžných druhů dravců a sov. Za velmi pozitivní lze považovat zjištěné výsledky ve hnízdění sýčků obecných v daném regionu. Součástí projektu byla výroba a instalace 20 sovníků a 20 umělých dutin. V rámci projektu byla také velká pozornost věnována ekologické výchově na školách. Projekt, resp. jeho závěrečná zpráva je zpracována na dobré úrovni, včetně požadovaných příloh.

ZO ČSOP Rousínov - Budky pro sovy

Cílem předmětného projektu bylo v zimních měsících 2003 vyrobit a nainstalovat 5 budek pro sovy a následně tyto sovníky zkontrolovat, zda nedošlo k jejich obsazení. Dále bylo úkolem projektu zajistit kontrolu, údržbu a vyčištění 17 kusů dřevěných budek a dvou plastových budek vyvěšených v minulých letech. Celkem tato organizace spravuje 24 budek pro sovy. Z výsledků uveřejněných v závěrečné zprávě vyplývá, že projekt je mimořádně úspěšný, neboť 8 budek je obsazeno puštíky obecnými, 5 budek sýci rousnými a jedna budka kalousem ušatým.

ZO ČSOP 26/02 - Jestřáb

Autoři projektu se zabývali monitoringem populace jestřába lesního na Plzeňsku, praktickou ochranou hnízdišť, zjištěním hustoty populace na daném území a sledováním jejich populační dynamiky. V roce 2003 bylo sledováno celkem 19 hnízdišť na území celého okresu Plzeň – sever. Celkem na 11 lokalitách proběhlo hnízdění. V porovnání s rokem 2002 jde o mírný nárůst hnízdících párů i vyvedených mláďat. V roce 2003 bylo vyvedeno celkem 20 mláďat jestřábů lesních.

ZO ČSOP Břeclav - Podpora dravců a sov v lesích LZ Židlochovice

Projekt realizovala specializovaná skupina předmětné organizace, která se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany dravců a sov v lesích LZ Židlochovice a to od roku 1986. Cílem projektu je především udržení funkčnosti sítě budek pro sovy, rozmístěných v daném území v minulých letech. Tento úkol byl naplněn, byla provedena kontrola v době hnízdění a následně po období hnízdění údržba a vyčištění sovníků. V 95 budkách bylo zaznamenáno hnízdění dvou párů poštolek obecných a jednoho páru puštíka obecného. Budky jsou dále využívány řadou druhů pěvců a netopýry.

ZO ČSOP Luscinia - Podpora dravců a sov v lesích

Předmětná organizace již delší dobu provádí monitoring hnízdišť dravců a sov na úpatí a návrší Krušných hor v okrese Most. Celkem je v zájmovém území monitorováno osm druhů sov a stejné množství denních dravců ( výr velký, kalous ušatý, kalous pustovka, puštík obecný, sova pálená, sýček obecný, sýc rousný, kulíšek nejmenší, káně lesní, včelojed lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný, poštolka obecná, ostříž lesní, moták pilich a moták pochop). Velmi zajímavé a potěšitelné jsou zjištěné údaje o hnízdění sýčka obecného, o vyhnízdění kalouse pustovky a kulíška nejmenšího.

ZO ČSOP Makov - Podpora hnízdění sov v lesích na území LČR-Kaplice

Autor projektu provádí mapování hnízdišť a monitoring výskytu sov v zájmovém území již od roku 1990. V oblasti Kaplice je nainstalováno 17 sovníků ( 2 budky pro puštíka obecného a 15 pro sýce rousného ). V rámci projektu byla provedena kontrola budek a po období hnízdění jejich údržba a vyčištění. Z výsledku kontroly vyplývá, že obsazenost budek byla v letošním roce výrazně podprůměrná (obsazena pouze jedna budka). Monitoring potvrdil v daném prostoru výskyt kulíška nejmenšího, sýce rousného a puštíka obecného.

ZO ČSOP Rokycany - Dravci a sovy v lesích

Organizace se monitoringu dravců a sov věnuje již několik let. V rámci této činnosti byl v zájmovém území zaznamenán výskyt všech běžnějších druhů těchto predátorů. V porovnání s rokem 2002 nebyl zaznamenán výskyt luňáka červeného, motáka pilicha, sovy pálené a sýce rousného. Hnízdění bylo prokázáno u včelojeda lesního, krahujce obecného, jestřába lesního, káně lesní, poštolky obecné, výra velkého, puštíka obecného a kalouse ušatého. Projekt byl realizován v odpovídajícím rozsahu a na slušné úrovni.
ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Hnízdní podpora puštíka obecného
Cílem projektu bylo vyhodnocení zájmového území ( Hořicko a Velkovřešťovsko ) z hlediska výskytu puštíka obecného. Následně na vytipovaných místech, kde byly shledány pobytové stopy tohoto druhu, vyvěsit 25 upravených plastových budek. Tento základní úkol projektu byl bezezbytku naplněn


aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print