vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Alcedo

Přehled realizovaných projektů

 

 Projekty realizované v roce 2008

 

02050108, Nepomucký ornitologický spolek - N.O.S. – ALCEDO – výzkum a monitorin populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách
Cíle stanovené pro rok 2008 v přihlášce projektu byly splněny. Lokality hnízdění obou sledovaných druhů jsou popsány, proměřeny, zaneseny do map a fotograficky zdokumentovány. Realizátoři projektu rozšířili hnízdní příležitosti ledňáčků pomocí umělých nor a vhodnou úpravou břehů. Při ochraně hnízdišť spolupracovali řešitelé projektu se správci toků, představiteli obcí a odbory životního prostředí. Podle možností byli na hnízdištích pozorováni a odchyceni hnízdící ptáci. Údaje o průběhu hnízdění, počtu vyvedených mláďat a somatických parametrech kontrolovaných jedinců jsou zaznamenány do tabulek. Na vybraném hnízdišti byla sledována hnízdní biologie páru během celé hnízdní sezóny. Řešitelé projektu postupovali při sběru informací podle jednotné mezinárodní metodiky.Výsledky jejich šetření se staly součástí dat, která byla vyhodnocována na II. mezinárodním semináři k ochraně a výzkumu ledňáčka říčního. Pro veřejnost připravili členové Nepomuckého ornitologického spolku osvětové akce.

 

02050208, ZO ČSOP ARON – Alcedo Českolipska
Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního a skorce vodního na 10 tocích a přilehlých rybnících zájmové oblasti. Zastižení jedinců obou druhů a hnízdících párů je přesně datováno. Problematika hnízdních podmínek a somatometrie ledňáčka říčního je charakterizována v tabulkách. Podobně je popsán průběh hnízdění sledovaných párů. Řešitelé projektu posílili hnízdní podmínky ledňáčků vybudováním nových hnízdních nor. Poznatky o konstrukci umělé nory a výsledcích hnízdění v ní budou předneseny na mezinárodním semináři „Ledňáček říční, jeho ochrana a výzkum“. Projekt byl popularizován na výstavě ke „Dni ptactva“ a v regionálním tisku. Realizátoři projektu se dlouhodobě podílí na ochraně hnízdišť obou sledovaných druhů. Výsledky projektu předávají orgánům ochrany přírody v Liberecké kraji, Českolipskému muzeu a Povodí Ohře.

 

02050308, ČSOP Radhošť - Sledování výskytu ledňáčka říčního na Horním Vsacku a Rožnovsku
Řešitelé projektu prověřili 12 toků o celkové délce 100 km. Při vyhledávání obsazených nor ledňáčka říčního využili, vzhledem k podmínkám břehového zázemí sledovaných vod, adekvátní metodu – průzkum procházením korytem toku. Současný stav hnízdních příležitostí ledňáčka říčního na kontrolované oblasti je v závěrečné zprávě podrobně popsán. V charakteristice biotopových podmínek ledňáčků jsou uvedeny potenciální možnosti jejich ohrožení a výčet perspektivních lokalit, které by mohly sloužit jako hnízdiště ledňáčků v budoucím období. Průběh hnízdění sledovaných párů je zanesen do tabulky podle dohodnuté mezinárodní metodiky. U odchycených jedinců byly proměřeny jejich tělesné partie. Tyto údaje se staly součástí příspěvku, který na II. mezinárodním semináři k ochraně a výzkumu ledňáčka říčního srovnával morfologii tohoto druhu v ČR a Polsku. Příkladná je práce  členů ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm s mládeží, propagace cílů projektů mezi veřejností a spolupráce se studenty PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl popularizován v regionálním tisku, na vývěskách a webových stránkách organizace.

 

02050408, ČSOP Alcedo - Výzkum hnízdní biologie ledňáčka říčního
Projekt byl realizován od února do září na těchto tocích – řeky - Blanice, Sázava, Vltava - ÚN Slapy a Orlík, Želivka, potoky – Benešovský, Brejlovský, Brodec, Bystrý, Čestínský, Hodkovský, Chotýšanka, Janovický, Jevanský, Kocába, Křešický, Losinský, Martinický, Mastník, Ostrovský, Rokytka, Štěpánovský, Vavřinecký, Zátišský. Celkem bylo prověřeno 308 km toků a přilehlých nádrží. Při práci bylo kromě přímého pozorování z krytu použito metody odchytu a kroužkování a foto- a videodokumentace na hnízdišti i v noře. Výsledky projektu jsou prezentovány v následujících bodech: kontrola obsazenosti hnízdišť známých z minulých let, identifikace hnízdící populace ledňáčka v zájmovém území, sledování průběhu hnízdění na obsazených hnízdištích, sběr tělesných parametrů kontrolovaných ptáků, sledování stability a migrace populace ledňáčka na tocích Blanické brázdy a středního Povltaví, sledování frekvence krmení a složení potravy, sběr dat charakterizujících stálé hnízdiště, ochrana hnízdišť ledňáčka ve spolupráci se Správou toků a propagace projektu a programu. V roce 2008 v zájmovém území zahnízdilo celkem 15 párů ledňáčků (30 hnízdění). 328 ptáků bylo okroužkováno (27 kontrolních odchytů). Tabulka prezentuje nálezy mláďat kroužkovaných v zájmovém území v posledních 17 letech. U 36 adultních ptáků byla získána somatometrická data. Vše je shrnuto v přehledných tabulkách a grafech.

 

02050508, ČSOP Alcedo - Mezinárodní seminář „Ledňáček říční, jeho ochrana a výzkum“
Seminář významnou měrou přispělo k výměně zkušeností mezi jednotlivými spolupracovníky programu Alcedo a dalšími ornitology a ochránci přírody, kteří se ledňáčkovi v ČR a Polsku věnují. Setkání navštívilo celkem 31 účastníků - zástupci šesti ZO ČSOP, vedení ČSO, pracovníci AOPK, ČIŽP, členové KS NM Praha, České a slovenské etologické společnosti, Nepomuckého ornitologického spolku, studenti VŠ, představitelé Wdeckeho Parku Krajobrazoweho a KS v Polsku. Program byl rozdělen do několika hlavních tématických bloků: Zahájení a úvodní přednáška, Etoekologie a ochrana ledňáčka říčního, Výzkum biologie ledňáčka říčního, Metodika výzkumu ledňáčka říčního, Zhodnocení a závěr semináře. Výsledky semináře jednoznačně dokládají, že ledňáček zasluhuje i nadále přísnou ochranu. Jedině ta zajistí dlouhodobé přežívání životaschopných populací v naší přírodě.

 

02050608, ČSOP Makov - Ochrana a podpora hnízdišť ledňáčka říčního a skorce vodního
V závěrečné zprávě jsou podány informace o průběhu hnízdění a stavu hnízdních podmínek obou sledovaných druhů na vytipovaném území. Lokality s potvrzeným hnízděním jsou označeny v přiložených mapách, hnízdní prostředí dokumentují přiložené fotografie. Vzhledem k tomu, že ledňáčci (podobně jako skorci) využili k hnízdění stálá hnízdiště, nebylo nutné provádět umělé vylepšení hnízdních možností. Řešitel projektu zabezpečil jednáním s odpovědnými osobami hladký průběh hnízdění ledňáčků v místě dětského tábora.

 

02050708, ČSOP Ciconia – Ledňáček říční 2008
Závěrečná zpráva projektu je tradičně velmi dobře zpracovaná. Podává aktuální informace o vývoji hnízdních podmínek a stavu místní populace ledňáčků říčních v hnízdní sezóně 2008 na Labi (H. Počáply – Litoměřice) a Ohři (od Křešína po soutok s Labem) – celkem monitorováno 70 km toků. Výsledky mapování jsou popsány v textu, zaneseny do tabulek a zaznamenány do map. Bylo potvrzeno hnízdění 4 párů ledňáčků říčních. Nedílnou součástí zprávy je hodnocení dlouhodobého vývoje hnízdních možností ledňáčků, stavu jejich potravního zázemí a příčin ohrožení jejich výskytu. Na příkladné úrovni je spolupráce s vedením Povodí Labe, s.p. (závod Dolní Labe) při obnově hnízdišť a budování umělých nor pro ledňáčky v místech, kde přirozené břehové podmínky chybí. Díky této aktivitě mohou ledňáčci hnízdit v prostředí, kde přirozená hnízdiště zanikla díky regulacím a přirozené degradaci břehů vlivem každoročních vysokých stavů vody Labe po velkých srážkách nebo tání sněhu.  Závěrečná zpráva podává také informace o rozsáhlé výchovné a vzdělávací činnosti Stanice ekologické výchovy Ciconia mezi školní mládeží i veřejností – 22 přednášek a besed, účast 486 osob. Náplň, podobně jako výsledky projektu a programu Alcedo, byla dále prezentována v regionálním tisku,ve vývěsní skřínce organizace a na panelu k mezinárodnímu sčítání vodního ptactva.

 

02050808, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině
Realizátoři projektu vyrobili 30 polobudek pro skorce vodní. Po revizi stavu polobudek instalovaných v minulých letech provedli na vybraných lokalitách jejich instalaci. Rozmístění nových polobudek proběhlo na 16 tocích zájmového území. Umístění některých polobudek je dokladováno na přiložených fotografiích. V tabulce je pozice nově vytvořených hnízdních příležitostí pro skorce charakterizována pojmenováním toku, katastrálním územím, umístěním v kvadrátu. Místa s polobudkami jsou také zakreslena do přiložené mapy.Vzhledem k dlouhodobému monitorování skorce vodního na vybraném území a znalostem jeho hnízdních nároků je zřejmé, že při umístění polobudek nedošlo k pochybení.

 

02050908, ČSOP Olza - Další sledování výskytu a hnízdění ledňáčka říčního v povodí řeky Olše
Monitoring výskytu ledňáčka říčního byl zahájen již během zimního období. Výzkum byl zaměřen především na řeku Olši a přítok Petrůvku. Realizátoři projektu v závěrečné zprávě popisují proměnlivost výskytu ledňáčka říčního na sledovaném území po celou dobu pozorování. V hnízdní sezóně byly pravidelně kontrolovány známé lokality jeho hnízdění z minulých let a zaznamenávány nové. Na Petrůvce byl zkoumán také stav rybí obsádky po opakovaných otravách během roku 2007. Hnízdní příležitosti ledňáčků jsou popsány v textu. Spolu s počtem hnízdících párů a charakteristikou průběhu hnízdění jsou  zaznamenány v tabulkách. Mimo projekt bylo členy ZO v roce 2008 na řece Olši, říčce Petrůvce a na potoce Dětmarovická mlýnka rozmístěno šest umělých hnízdních nor. Tyto nory byly instalovány jako součást kompenzačních opatření s ohledem na zásahy do toku řeky Olše a jejích přítoků, v souvislosti s výstavbou dálnice D47 – úsek Bohumín – státní hranice ČR/PL. 

 

02051008, ČSOP Javorníček - Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního na řece Bečvě a některých přítocích
Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního na vybraných lokalitách v celkové délce 60 km. Sledované úseky toků a přilehlých nádrží jsou zaneseny do mapového podkladu. Každé nalezené hnízdiště je fotograficky zdokumentováno a jeho poloha je vyznačena v přiložených mapách. Parametry hnízdišť jsou uvedeny v tabulce. Realizátor projektu jednal s OŽP MěU Valašské Meziříčí a SCHKO Beskydy o možnostech ochrany hnízdišť ledňáčka říčního při plánovaných úpravách nátrží. Členové organizace ZO Javorníček se podíleli na vyklízení divoké skládky z bývalého hnízdiště ledňáčka. Na návrh garanta projektu byla na místě regulací zničeného přirozeného hnízdiště v Zubří vytvořena umělá hnízdní stěna.

 

02051108, ČSOP SLŠ Šluknov - Mapování výskytu ledňáčka říčního na Šuknovsku
Řešitelé projektu mapovali na zájmovém území výskyt ledňáčka říčního během celého roku. V hnízdní sezóně vyhodnotili stav místní hnízdící populace. Terénním průzkumem byla zaznamenána místa obvyklého pobytu ledňáčka a jeho případné hnízdění. Výsledky práce jsou dokladovány v mapovém podkladu. Do řešení problematiky byli zapojeni studenti Střední lesnické školy. Projekt je propagován na Střední lesnické škole.

 


 

 

Projekty realizované v roce 2007

 

02050107, Nepomucký ornitologický spolek - N.O.S. – ALCEDO – výzkum a monitorin populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách
Cíle stanovené pro rok 2007 v přihlášce projektu do výběrového řízení byly splněny. Kladně hodnotím důkladné prověření hnízdních příležitostí ledňáčka říčního a skorce vodního v kontrolované oblasti a zdokumentování současného stavu biotopových podmínek. Vhodné lokality pro zahnízdění byly podrobně popsány, proměřeny, zaneseny do map a fotograficky zdokumentovány. Součástí charakteristiky je i uvedení potenciálních možností jejich ohrožení a navržení možných úprav. Při ochraně hnízdišť spolupracovali řešitelé projektu se správci toků, představiteli obcí a odbory životního prostředí. Podle možností byli na hnízdištích pozorováni a odchyceni hnízdící ptáci. Údaje o průběhu hnízdění, počtu vyvedených mláďat a somatických parametrech kontrolovaných jedinců jsou zaznamenány v tabulkách. Na vybraném hnízdišti byla sledována hnízdní biologie páru během celé jeho hnízdní sezóny. Řešitelé projektu postupovali podle domluvené metodiky na mezinárodním semináři o ochraně a výzkumu ledňáčka říčního. Získané výsledky jsou dobrým podkladem pro dlouhodobé sledování vývoje lokálních populací obou druhů a jejich biotopového zázemí. Řešitelům projektu doporučuji pokračovat v řešení nastolené problematiky i v dalších letech, a podle možností kroužky označit ptáky místní zimující a hnízdící populace ledňáčka říčního a skorce vodního.
Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a splňuje všechny požadavky stanovené programem. Přináší aktuální informace o současném stavu hnízdních podmínek a hustotě regionální populace ledňáčka říčního a skorce vodního.

 

 

02050207, ZO ČSOP ARON – Alcedo na Českolipsku
Monitoring vybraných druhů byl zahájen již na začátku roku 2007. Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního a skorce vodního na vybraných lokalitách v celkové délce 40 km. Zastižení jedinců obou druhů na jednotlivých tocích je přesně datováno. Problematika hnízdních podmínek, somatometrie ledňáčka říčního a průběh hnízdění je charakterizována v tabulkách. Vedle sledování hnízdní biologie obou druhů byla, pomocí kroužkování a kontrolních odchytů, vyhodnocována migrace ledňáčků místní populace. Řešitelé projektu posílili hnízdní podmínky ledňáčků vybudováním nových hnízdních nor. Ve dvou ledňáčci vyhnízdili. Poskytnuté informace o konstrukci umělé nory byly použity v Metodice ČSOP „Ledňáček říční, jeho ochrana a výzkum“. Projekt byl popularizován na výstavách „Den Země, “Den zvířat“, „30 dní pro neziskový sektor“. Realizátoři projektu se dlouhodobě podílí na ochraně hnízdišť obou sledovaných druhů. Výsledky projektu budou předány orgánům ochrany přírody v Liberecké kraji, Českolipskému muzeu a Povodí Ohře.
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny v celém rozsahu. Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a přináší cenné informace o současném stavu hustoty místní populace ledňáčka říčního a skorce vodního. Výsledky monitoringu ledňáčka říčního budou použity v mezinárodním výzkumu jeho hnízdní biologie a somatometrie. Kladně hodnotím dlouhodobé sledování místních populací obou zájmových druhů, popularizaci ČSOP a programu Alcedo.

02050307, ZO ČSOP ALCEDO – Metodika Českého svazu ochránců přírody „Ochrana a výzkum ledňáčka říčního“
Metodika ČSOP č. 34 - „Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum“ (108 stran textu, 16 stran barevné přílohy) vyšla koncem října. Cílem projekt bylo shrnutí poznatků o ledňáčku říčním za posledních 13 let – bionomie současných populací na území ČR, rozšíření, hustota, biotopové nároky, změny jeho životního prostředí v současné krajině, příčiny ohrožení výskytu, potravní zázemí a specializace. Využití cílů a výsledků programu Alcedo v environmentální výchově, možnosti spolupráce s orgány ochrany životního prostředí a správci toku, právní ochrana druhu, ochrana rybochovů, vytváření umělých hnízdních možností a jejich úspěšnost, metodické pokyny k ošetřování ledňáčka říčního ve stanicích pro handicapované živočichy. Metodika monitorování výskytu ledňáčka říčního na území ČR pro soustavu NATURA 2000 ve spolupráci s ČSO. Možnosti mezinárodní spolupráce v ochraně a výzkumu druhu.

02050407, ZO ČSOP ALCEDO – Výzkum hnízdní biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis)
V rámci projektu bylo realizováno sledování hnízdní etologie ledňáčka říčního, rozšíření databáze o hnízdní biologii ledňáčka říčního pro účely ČSOP, AOPK, ČSO,  studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, sběr dat charakterizující stálá hnízdiště, sledování dynamiky populace ledňáčka říčního na Podblanisku, měření somatických vlastností kontrolovaných ptáků, realizace metodiky domluvené v rámci mezinárodní spolupráce, rozbor potravy lovené ledňáčky v hnízdním období,  návrhy chovatelům ryb jak zabezpečit chovy před ledňáčkem říčním bez provinění proti jeho zákonné ochraně, sledování životních projevů ledňáčků, jejich dokumentace a prezentace na přednáškách, exkurzích a v médiích.
    Byly provedeny návrhy správcům toků, jak postupovat při úpravě břehů vzhledem k ochraně hnízdních biotopů ledňáčka říčního.

02050507, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov – Mapování výskytu ledňáčka říčního v oblasti Šluknovska
Řešitelé projektu během hnízdní sezóny vyhodnotili stav hnízdící populace ledňáčka říčního na vybraném území. Terénním průzkumem byla zaznamenána také místa obvyklého pobytu sledovaného druhu. Do řešení problematiky byli zapojeni  studenti Střední lesnické školy. Projekt a práce ZO ČSOP je propagován na střední škole a mezi veřejností pomocí informačního panelu.
Cíl stanovený projektem v přihlášce do programu Ochrana biodiverzity byl splněn. V roce 2007 byly vytvořeny předpoklady pro pokračování sledování rozšíření, hnízdní biologie a případnou ochranu hnízdišť ledňáčka říčního v oblasti, která nebyla z tohoto hlediska monitorována.

 

02050607, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov – Infopanel: Mapování výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis)
Informační panel vytvořili pod odborným dohledem studenti Střední lesnické školy Šluknov. Vedle obecných informací z biologie ledňáčka říčního je propagována ochrana druhu a jeho přirozeného životního prostředí. Spolu s podobnými panely, zaměřenými na přírodovědnou tematiku, které jsou vystavené v budově Střední lesnické školy, bude sloužit k vzdělávání studentů a environmentální výchově návštěvníků školního informačního střediska.
Cíl stanovený projektem v přihlášce do programu Ochrana biodiverzity byl splněn. Kladně hodnotím zapojení studentů školy do řešení a realizace projektu.

02050707, ZO ČSOP Radhošť – Sledování výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Horním Vsacku a Rožnovsku
Řešitelé projektu prověřili 11 toků o celkové délce 100 km. Při vyhledávání obsazených nor ledňáčka říčního využili, vzhledem k podmínkám břehového zázemí sledovaných vod, adekvátní metodu – průzkum procházením korytem toku. Současný stav hnízdních podmínek ledňáčka říčního na kontrolované oblasti je v závěrečné zprávě podrobně popsán. V charakteristice biotopových podmínek ledňáčků jsou uvedeny potenciální možnosti jejich ohrožení a výčet perspektivních lokalit, které by mohly sloužit jako hnízdiště ledňáčků v budoucím období. Průběh hnízdění sledovaných párů je zanesen do tabulky podle dohodnuté metodiky mezinárodním výzkumu. U odchycených jedinců byly proměřeny jejich tělesné partie. Příkladná je práce s mládeží, propagace cílů projektů mezi veřejností a spolupráce se studenty PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl popularizován na vývěskách organizace a v regionálním tisku. Výsledky terénní práce vytvořily dobrý předpoklad pro monitoring ledňáčka říčního v následující hnízdní sezóně. Doporučuji pokračovat v podobném projektu i v dalších letech.
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny. Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a přináší aktuální informace o současném stavu hnízdních podmínek a hustotě regionální populace ledňáčka říčního a skorce vodního.

02050807, ZO ČSOP Pomoraví – Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví – informační brožurka
Informační brožura je dobře zpracovaná. Text je sestaven na základě rešerše literatury a vlastních terénních výsledků. Prostřednictvím brožury se široké veřejnosti dostávají informace o významu ptačích oblastí, biologii a ochraně ledňáčka říčního. Podstatná část tiskoviny je věnovaná jedinečnostem Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. Brožura bude využita při environmentální výchově a vzdělávání prostřednictvím ČSOP v Olomouckém kraji, Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Centra ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou a  Ornitologické stanice ORNIS Muzea Komenského v Přerově.
Cíl stanovený projektem v přihlášce do programu Ochrana biodiverzity byl splněn.

 

02050907, ZO ČSOP Pomoraví – Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví – terénní průzkum a propagace ochrany druhu
Závěrečná zpráva projektu je přehledně zpracovaná, doplněná mapami, tabulkou a fotografiemi. Podává informace o biotopové charakteristice sledovaného území, jeho ochraně, významu pro ptačí populace, přirozeném vývoji, a také o použité metodice monitoringu. Ve výsledcích práce jsou popsány negativní vlivy ovlivňující hnízdní podmínky ledňáčků říčních v CHKO Litovelské Pomoraví. Autoři závěrečné zprávy uvádějí faktory, které podmiňují výskyt ledňáčků na této části řeky Moravy a jejího doprovodného zázemí. Na základě tohoto rozboru je stanoven výčet těch faktorů, které jsou v podmínkách Litovelského Pomoraví málo známé, a na jejichž výzkum by měla být zaměřena pozornost v dalším monitorovacím období.  Výsledky šetření stavu biotopového zázemí ledňáčků říčních na sledovaném území budou sloužit jako podklad pro návrh Správě CHKO Litovelské Pomoraví, jak postupovat v aktivní ochraně jejich hnízdišť. Autoři závěrečné zprávy počítají s využitím  zjištěných poznatků v environmentální výchově žáků a veřejnosti.
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny v celém rozsahu. Závěrečná zpráva přináší cenné informace o současném stavu hustoty místní populace ledňáčka říčního. Kladně hodnotím také zapojení studentů biologie UP v Olomouci a dobrovolných členů Stráže přírody do terénní práce.

 

02051007, 02/09 ZO ČSOP Vlašim – Populační dynamika a hnízdní biologie skorce vodního v Dolním Posázaví
Realizátor projektu na vybraném území prověřil aktuální stav hnízdící populace skorce vodního. Průběh hnízdění skorců, s charakteristikou hnízdiště, je popsán v textu a přiložené tabulce závěrečné zprávy. Místa zastižení hnízdících párů jsou zanesena do přiložených map. Práce navazuje na výzkum  výskytu, migrace a hnízdní biologie skorce vodního prováděný na stejném území řadu let. Kladně hodnotím dlouhodobé sledování skorců v hnízdním období na zájmovém území,  vyhodnocování zjištěných dat vzhledem k stálosti a hustotě regionální populace, hnízdní etologii,  k popisu využití terénních prvků a staveb k zahnízdění. Na Jevanském potoce posílil realizátor projektu hnízdní příležitosti skorců vyvěšením polobudky. Během sledování skorců byl orientačně zaznamenáván také hnízdní výskyt ledňáčka říčního.
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny. Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a přináší důležité informace o současném stavu a vývoji hustoty regionální populace skorce vodního.


02051107, ZO ČSOP Ciconia – Ledňáček říční 2007
Závěrečná zpráva projektu je tradičně velmi dobře zpracovaná. Podává aktuální informace o vývoji hnízdních podmínek a stavu místní populace ledňáčků říčních v hnízdní sezóně 2007 na Labi (H. Počáply – Litoměřice) a Ohři (od Křešína po soutok s Labem). Výsledky mapování  jsou popsány v textu, zaneseny do tabulek a zaznamenány do map. Nedílnou součástí zprávy je hodnocení dlouhodobého vývoje hnízdních možností ledňáčků a stavu jejich potravního zázemí. Na příkladné úrovni je spolupráce s vedením Povodí Labe, s.p. (závod Dolní Labe) při obnově hnízdišť a budování umělých nor pro ledňáčky v místech, kde přirozené břehové podmínky chybí. Díky této aktivitě mohou ledňáčci hnízdit v prostředí, kde přirozená hnízdiště zanikla díky regulacím, a uměle vytvořená z minulých sezón zanikají vlivem každoročních vysokých stavů vody Labe po velkých srážkách nebo tání sněhu. Závěrečná zpráva podává také informace o rozsáhlé výchovné a vzdělávací činnosti Stanice ekologické výchovy Ciconia mezi školní mládeží i veřejností. Vedle hojné přednáškové činnosti a besed byla problematika projektu a programu Alcedo prezentována v regionálním tisku a na panelové propagaci organizace. Řešitelům projektu doporučuji pokračovat v podobném plnění stanovených cílů i v příštím roce.
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny. Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a přináší důležité informace o současném stavu hnízdních podmínek a vývoji hustoty regionální populace ledňáčka říčního


02051207, ZO ČSOP Olza – Další sledování populace ledňáčka říčního v povodí řeky Olše
Monitoring vybraných druhů byl zahájen již na začátku roku 2007. Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního na dlouhodobě sledovaném úseku řeky Olše s přítoky Petrůvkou a Stonávkou. Namátkou byla pozorována přítomnost skorce vodního. Zastižení párů ledňáčka říčního na jednotlivých tocích je přesně datováno. Problematika hnízdních podmínek, somatometrie odchycených ptáků a průběh hnízdění, je charakterizována v tabulkách. Kladně hodnotím důkladné prověření hnízdních příležitostí ledňáčka říčního v kontrolované oblasti, zdokumentování současného stavu biotopových podmínek, sledování kvality vody a spolupráci s místní organizací ČRS. Získané výsledky jsou dobrým podkladem pro dlouhodobé sledování vývoje lokální populace ledňáčka říčního a jeho biotopového zázemí. Řešitelům projektu doporučuji pokračovat v řešení nastolené problematiky i v dalších letech a podle možností kroužky označit jedince místní hnízdící populace,  v mimohnízdním období také případné migranty.   
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny v celém rozsahu. Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a přináší cenné informace o současném stavu hustoty místní populace ledňáčka říčního. Výsledky monitoringu budou použity v mezinárodním výzkumu jeho hnízdní biologie a somatometrie. Kladně hodnotím dlouhodobé sledování ledňáčka říčního na tocích, které jsou součástí ptačí oblasti Natura 2000 “Heřmanský stav – Odra – Poolší“, a kde je ledňáček předmětem ochrany.

02051307, ZO ČSOP Rokycany – Monitoring ledňáčků a skorců
Realizátoři projektu se na vybraném toku dlouhodobě věnují sledování výskytu a vývoje biotopových podmínek obou zájmových druhů. Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního a skorce vodního na sledovaných tocích v celkové délce 30 km. Problematika hnízdních podmínek a průběh hnízdění ledňáčka říčního, podobně jako skorce vodního, je charakterizována v tabulkách. Podle potřeb byly podpořeny hnízdní podmínky obou druhů. Projekt byl popularizován v Českém rozhlase.
Cíle stanovené projektem pro rok 2007 byly splněny v celém rozsahu. Závěrečná zpráva je přehledně zpracovaná a přináší cenné informace o současném stavu hustoty místní populace ledňáčka říčního a skorce vodního. Výsledky monitoringu ledňáčka říčního budou použity v mezinárodním výzkumu jeho hnízdní biologie. Kladně hodnotím dlouhodobé sledování místních populací obou zájmových druhů, popularizaci ČSOP a programu Alcedo.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

2050106, Nepomucký ornitologický spolek - N.O.S. - Alcedo - výzkum a monitoring populací ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách
Cíle stanovené pro rok 2006 v přihlášce projektu do výběrového řízení byly splněny. Kladně hodnotím důkladné prověření hnízdních příležitostí ledňáčka říčního a skorce vodního v kontrolované oblasti a zdokumentování současného stavu biotopových podmínek. Vhodné lokality pro zahnízdění byly podrobně popsány, proměřeny, zaneseny do map a fotograficky zdokumentovány. Součástí charakteristiky je i uvedení potenciálních možností jejich ohrožení. Podle možností byli na hnízdištích pozorováni a odchyceni hnízdící ptáci. Řešitelé projektu postupovali podle domluvené metodiky na mezinárodním semináři o ochraně a výzkumu ledňáčka říčního. Hnízdní příležitosti ledňáčka říčního byly posíleny úpravou pobřežní vegetace a instalací umělých nor. Při ochraně hnízdišť spolupracovali řešitelé projektu se správci toků, představiteli obcí a odbory životního prostředí. Získané výsledky jsou dobrým podkladem pro dlouhodobé sledování vývoje lokálních populací obou druhů a jejich biotopového zázemí. Řešitelům projektu doporučuji pokračovat v řešení nastolené problematiky i v dalších letech a podle možností kroužky označit ptáky místní zimující populace.

2050206, ZO ČSOP Radhošť - Sledování výskytu ledňáčka říčního (alcedo atthis) na Horním Vsacku a Rožnovsku
Cíle stanovené pro rok 2006 v přihlášce projektu do výběrového řízení byly splněny. Kladně hodnotím prověřování možného výskytu zájmových druhů po celou hnízdní sezónu. Přínosem pro práci v dalších letech je zdokumentování současného stavu biotopových podmínek ledňáčka říčního v kontrolované oblasti. Vhodné lokality pro jeho zahnízdění byly podrobně popsány, součástí charakteristiky je i uvedení potenciálních možností jejich ohrožení. Příkladná je práce s mládeží, propagace cílů projektů mezi veřejností a spolupráce se studenty PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl popularizován na vývěskách organizace a v regionálním tisku. Jeho výsledky budou poskytnuty SCHKO Beskydy pro potřeby správní činnosti. I když nebyl v letošním roce zastižen na zájmovém území žádný hnízdící pár ledňáčka říčního, doporučuji pokračovat v podobném projektu i v dalších letech.

2050306, ZO ČSOP Ciconia - Ledňáček říční 2006
Závěrečná zpráva podává informaci o stavu hnízdící populace ledňáčků říčních v hnízdní sezóně 2006 na Labi (H. Počáply – Litoměřice) a Ohři (od Křešína po soutok s Labem). Výsledky mapování hnízdišť ledňáčka říčního jsou zaneseny do tabulek, popsány v textu a zaznamenány do map. Nedílnou součástí zprávy je hodnocení vývoje hnízdních možností ledňáčků před hnízdní sezónou a stavu jejich potravního zázemí. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s vedením Povodí Labe, s.p. (závod Dolní Labe) při obnově hnízdišť a budování umělých nor pro ledňáčky v místech, kde přirozené podmínky chybí. Díky této aktivitě mohou ledňáčci hnízdit v prostředí, kde hnízdiště z minulých sezón zanikají vlivem každoročním vysokým stavům vody  Labe. Tradičně příkladná je výchovná a vzdělávací činnost Stanice ekologické výchovy Ciconia mezi školní mládeží i veřejností. Vedle hojné přednáškové činnosti a besed byla problematika projektu a programu Alcedo prezentována v regionálním tisku a na panelové propagaci činnosti organizace.

2050406, ZO 18/02 ČSOP MAKOV - Ochrana a podpora hnízdišť ledňáčka říčního a skorce vodního
V závěrečné zprávě jsou podány údaje o průběhu hnízdění obou sledovaných druhů na vytipovaném území. Kladně hodnotím průběžné kontroly stavu hnízdišť a výskytu zájmových druhů během celé hnízdní sezóny. Lokality s potvrzeným hnízděním jsou označeny v přiložených mapách, hnízdní prostředí dokumentují přiložené fotografie. Vzhledem k nízké hustotě ledňáčků říčních po dlouhé a kruté zimě na sledovaném území, převyšovaly hnízdní příležitosti počty hnízdících párů. Proto nebylo nutné provádět úpravy břehů jako vylepšení hnízdních podmínek.

2050506, ZO ČSOP ROKYCANY - Mapování ledňáčků a skorců

Řešitelé projektu prověřili stav hnízdící populace obou zájmových druhů na Padrťském potoce. Zjištěná data vztahující se k průběhu hnízdění a charakteristice hnízdiště zanesli do přiložených tabulek. Za účelem posílení hnízdních možností skorců vyvěsili na vybraných místech polobudky a hnízdní podložky. Cíle a výsledky projektu byly prezentovány v pravidelných relacích Českého rozhlasu, kde 29/01 ZO ČSOP Rokycany aktualizuje svoji činnost. Problematiky postavení obou sledovaných ptačích druhů ve vodních ekosystémech a možnosti jejich ochrany byly řešeny při exkurzích a přírodovědných vycházkách.

2050606, ZO 18/02 ČSOP MAKOV - Ledňáček říční v západní části Písecka

Výskyt ledňáčka říčního na zájmovém území o ploše cca 280 km2 byl realizátorem projektu sledován během zimy 2005/2006 a v následném hnízdním období. Výsledky zjištěných hnízdících párů jsou srovnány se stavem v roce 2005. Problematika hnízdních podmínek a průběhu hnízdění je charakterizována v textové části závěrečné zprávy a dotazníku. Lokality s prokázaným hnízděním ledňáčka říčního jsou zaneseny do přiložené mapy. K zabezpečení zdárného průběhu hnízdění ledňáčků byly podle potřeby provedeny drobné úpravy hnízdišť.

2050706, Písek II 18/08 - Monitoring hnízdního výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a úprava jeho přirozených hnízdišť s vytvořením podmínek pro hnízdění v oblasti Veselí nad Lužnicí

Cíle stanovené v přihlášce projektu byly splněny. Jednotlivé úseky sledovaných toků a přilehlých lokalit jsou v textu podrobně charakterizovány a fotograficky zdokumentovány. Sledované území, spolu s výskytem hnízdících ledňáčků, je zaneseno do mapového podkladu. Průběh hnízdění, podobně jako charakteristika hnízdiště, je zaznamenán do požadovaných tabulek a dotazníku. Kladně hodnotím důkladné prověření hnízdních možností ledňáčků říčních ve sledované oblasti a úpravu místních podmínek pro zdárné zahnízdění. Příkladné je uspořádání závěrečné zprávy a její celková úprava. Terénní prací byly vytvořeny předpoklady pro posílení hustoty regionální populace ledňáčků říčních v dalších letech.

2050806, ZO ČSOP - ARON - Alcedo na Českolipsku

Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního a skorce vodního na vybraných lokalitách v celkové délce 83 km. Výsledky zjištěných hnízdících párů jsou srovnány se stavem v roce 2005. Problematika hnízdních podmínek, somatometrie ledňáčka říčního a průběh hnízdění je charakterizován v tabulce a vyplněných dotaznících. Projekt byl popularizován na výstavách -Den Země,-Den zvířat-, -30 dní pro neziskový sektor-. Realizátoři projektu se dlouhodobě podílí na ochraně hnízdišť obou sledovaných druhů. Výsledky projektu budou předány orgánům ochrany přírody regionu, Českolipskému muzeu a Povodí Ohře.

2050906, JARO Jaroměř - Mapování a ochrana ledňáčka říčního a skorce vodního

Řešitelé projektu zmapovali hnízdící populaci ledňáčka říčního a skorce vodního v širokém  okolí Jaroměře na tocích o celkové délce 351 km. Při řešení projektu věnuje řešitelský tým již tradičně pozornost hnízdním možnostem obou druhů. Výsledky pozorování hnízdních příležitostí ledňáčků jsou zaneseny do tabulek a mapy zájmového území. Aby se předešlo likvidaci hnízdišť při úpravách břehů, byly mapy s jejich nálezy, fotografickou dokumentací, popisem historie lokality, předpokládaných škod na majetku a možným řešením problému předány pracovníkům Povodí Labe a Krajského úřadu Hradeckého kraje. Vzhledem k povodni v předjaří, která vytvořila řadu přirozených svislých břehových stěn vhodných k hnízdění ledňáčků, nebyly prováděný práce na vytváření umělých hnízdních možností. Poškozené polobudky, v kterých v minulých letech skorci hnízdili, byly nahrazeny novými. Tradičně dobrá a různorodá byla prezentace projektu při ekologické výchově mládeže a dospělé veřejnosti.

2051006, 02/19 ZO ČSOP Alcedo - Sborník referátů z mezinárodního semináře -Ochrana a výzkum ledňáčka říčního-

Cíle projektu: shrnutí poznatků o ledňáčku říčním získaných terénní prací řešitelů programu Alcedo – rozšíření, hustota, biotopové nároky, změny jeho životního prostředí v současné krajině, příčiny ohrožení výskytu, potravní zázemí a specializace, vytváření umělých hnízdních možností a jejich úspěšnost, somatické parametry a bionomie současných populací na území ČR, právní ochrana druhu, možnosti spolupráce s orgány ochrany životního prostředí a správci toku, využití cílů a výsledků programu v environmentální výchově. Využití a srovnání poznatků výzkumu ledňáčka říčního v Polsku. Rozvoj mezinárodní spolupráce v ochraně a výzkumu druhu. Příprava na monitorování výskytu ledňáčka říčního na území ČR v roce 2007 pro soustavu NATURA 2000 ve spolupráci s ČSO.

2051406, ZO ČSOP Olza - Další sledování aktuálního stavu populace ledňáčka říčního v okolí řeky Olše

Během hnízdní sezóny realizační tým prověřil hnízdní podmínky a aktuální stav ledňáčků říčních na vybraných tocích. Vedle terénního průzkumu byly provedeny opakované pokusy o odchyt a kroužkování obou zájmových druhů – ledňáčků a skorců. Výsledky pozorování jsou zaneseny do přiložených dotazníků, tabulky a mapového podkladu. Kladně hodnotím důkladné prověření hnízdních příležitostí ledňáčka říčního v kontrolované oblasti, zdokumentování současného stavu biotopových podmínek, účast na správních řízeních týkajících se zásahů do hnízdních podmínek ledňáčků. Získané výsledky jsou dobrým podkladem pro dlouhodobé sledování vývoje lokální populace ledňáčka říčního a jeho biotopového zázemí. Řešitelům projektu doporučuji pokračovat v řešení nastolené problematiky i v dalších letech a podle možností kroužky označit a proměřit ptáky místní zimující populace.

2051506, ZO ČSOP Oharka - Sledování a ochrana ledňáčka říčního na Ohři

Ŕešitelé projektu zdokumentovali na vybraném úseku řeky Ohře výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního. U ledňáčka říčního byla pozornost zaměřena také na výskyt hnízdních příležitostí a potravní biologii. Projekt byl podle možností realizátorů propagován mezi veřejností. Pro případ nutnosti ochrany hnízdišť a vytváření umělých hnízdních příležitostí pro ledňáčka říčního, byl navázán kontakt se Správou Povodí Ohře.

2051606, ZO ČSOP 76/17 Javorníček - Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního v okrese Vsetín

Během hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního a skorce vodního na vybraných lokalitách v celkové délce 52 km. Sledované úseky toků jsou zaneseny do mapového podkladu. Problematika hnízdních podmínek a somatometrie ledňáčka říčního je charakterizována v tabulce. Realizátor projektu se zúčastnil správních řízení, při kterých se jednalo o ochranu hnízdišť ledňáčka říčního - Rožnovská a Vsetínská Bečva – opravy nátrží. Projekt byl propagován v relaci Českého rozhlasu Brno - Radiožurnál.

2051806, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Populační dynamika a hnízdní biologie skorce vodního v Dolním Posázaví

Realizátor projektu na vybraném území prověřil aktuální stav hnízdící populace skorce vodního. Místa zastižení hnízdících párů jsou zanesena do přiložených map. Průběh hnízdění skorců s charakteristikou hnízdiště je popsán v přiložené tabulce a textu závěrečné zprávy. Práce navazuje na výzkum výskytu, migrace a hnízdní biologie skorce vodního prováděný na stejném území řadu let. Kladně hodnotím dlouhodobé sledování skorců v hnízdním období na zájmovém území,  vyhodnocování zjištěných dat vzhledem k stálosti a hustotě regionální populace, hnízdní etologii, migraci, k popisu využití terénních prvků a staveb k zahnízdění. Na vytypovaných lokalitách byly řešitelem projektu vytvořeny pro skorce nové hnízdní příležitosti pomocí polobudek. Hnízdní výskyt ledňáčka říčního byl zaznamenáván pouze orientačně, během sledování skorců.

2055106, 76/08 ZO ČSOP Radhošť - Výroba propagačního letáčku o ledňáčku říčním

Cíle stanovené v přihlášce projektu pod body 1-4 byly splněné. V průběhu listopadu 2006 plánuje realizátor distribuci letáku k zájmovým skupinám (body 5,6). Leták stručně charakterizuje biologii ledňáčka říčního, zmiňuje současné problémy jeho existence a možné postupy při řešení ochrany druhu a jeho stanovišť výskytu. Je vhodným doplňkem ekologické výchovy, kterou základní organizace ČSOP Radhošť ve svém regionu působnosti úspěšně praktikuje.

2055306, 02/19 ZO ČSOP Alcedo - Výzkum biologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis)

Hnízdní biologie ledňáčků říčních byla sledována v oblasti Podblanicka na těchto tocích – řeky - Blanice, Sázava, Vltava, Želivka, potoky – Benešovský, Brejlovský, Bystrý, Chotýšanka, Janovický, Křešický, Losinský, Martinický, Mastník, Musík, Ostrovský, Štěpánovský – celkem 231 km. Mimo Podblanicko byl průběh hnízdění kontrolován na Vltavě – Praha, Malá Strana - Kampa, Jihlavě – Třebíč – ÚN Dalešice potocích Hejlovka, Rokytka, Vavřinecký, Zátišský. Vyhodnocení ontogenetického vývoje jedinců, sestavení párů, obsazení hnízdišť a migrace v této oblasti bylo provedeno na základě dat získaných odchytem ledňáčků do nárazových sítí a jejich kroužkováním. Za účelem sledování hnízdní biologie ledňáčka říčního na Podblanicku bylo, mimo pěších pochůzek a vodáckých průzkumů, uskutečněno 58 výjezdů automobilem, s celkovou délkou 2988 km.Projekty realizované v roce 2005

 

210105, ZO ČSOP - Sledování a ochrana výskytu ledňáčka říčního (Alcedo athis) na Horním Vsacku a Rožnovsku
V rámci projektu bylo provedeno důkladné prověření hnízdních příležitostí a podchycení hnízdících párů ledňáčků říčních na vybraných tocích. Přínosem pro práci v dalších letech je zdokumentování současného stavu biotopových podmínek ledňáčka říčního v zájmové oblasti. Součástí závěrečné zprávy je také charakteristika hnízdišť a potenciálních možností jejich ohrožení. Výsledky projektu budou poskytnuty SCHKO Beskydy pro potřeby jejich správní činnosti.

210205, ZO ČSOP ARON - Alcedo Českolipska

Na sledovaném území byly během zimy a hnízdního období prověřeny toky sledované již šestým rokem. Nově byly zmapovány potoky Valdecký, Valkeřický, Vrbový, Melbortický. Všechna pozorování byla zanesena do tabulek a mapy. Projekt byl prezentován v tisku a na výstavě ke Dni Země v Českolipském muzeu. Pro výchovně – vzdělávací akce s mládeží byla pořízena fotodokumentace. Výsledky projektu budou předány orgánům ochrany přírody v Libereckém kraji pro správní činnost a Českolipskému muzeu.

210305, ZO ČSOP MAKOV - Ochrana a podpora hnízdišť ledňáčka říčního a skorce vodního

Cílem projektu bylo sledování a mapování hnízdních lokalit a úspěšnost hnízdění na Českokrumlovsku (řeka Malše, přítoky Vltavy) a umělé vytváření vhodných hnízdních podmínek pro oba druhy. V závěrečné zprávě jsou podány údaje o průběhu hnízdění obou sledovaných druhů na vytipovaném území. Kladně lze hodnotit průběžné kontroly hnízdišť a vytváření hnízdních podmínek pro ledňáčky říční přiměřenou úpravou břehů. Lokality s potvrzeným hnízděním jsou označeny v přiložených mapách, hnízdní prostředí dokumentují přiložené fotografie. Pozorování hnízdní biologie ledňáčka říčního a skorce vodního jsou zanesená do požadovaných dokumentů.

210405, ZO ČSOP Ciconia - Ledňáček říční 2005

Cílem projektu bylo zajištění hnízdních možností pro ledňáčky říční, monitoring, průzkum, inventarizace a dokumentace hnízdění ledňáčka říčního na Labi a Ohři. Celkem na 70 km toku řek. Dále zjištění potravního zázemí ledňáčka říčního a jeho predačního tlaku na ichtyofaunu sledovaného úseku řeky Labe a Ohře a v přilehlých ramenech a tůních, environmentální výchova a propagace ochrany ledňáčků říčních. Závěrečná zpráva podává cenné informace o stavu hnízdící populace ledňáčků říčních na Labi (H. Počáply – Litoměřice) a na Ohři (od Křešína po soutok s Labem). Nedílnou součástí zprávy je hodnocení vývoje hnízdních možností ledňáčků před hnízdní sezónou a stavu jejich potravního zázemí. Výsledky mapování hnízdišť ledňáčka říčního jsou zaneseny do tabulek, popsány v textu a zaznamenány do map. Na přiložených fotografiích je dokladována úprava břehů a zhotovování umělých hnízdních nor.

210505, ZO ČSOP "VYSOČINA" - Výskyt a početnost leďnáčka říčního (Alcedo athis) a skorce vodního (cinclus cinclus)

Řešitelé projektu zmapovali v zájmové oblasti vybraný úsek Moravské Dyje, její přítoky a sousední rybníky. Na hlavním toku byly prozkoumány hnízdní nabídky pro ledňáčky s pomocí lodě. Vedle pobřežních lokalit vodotečí a rybníků byly také prověřeny příhodné terénní prvky ležící v jejich sousedství do vzdálenosti 200 m. Řešitelé projektu se pokusili odchytit přítomné ledňáčky do nárazových sítí. Místa zastižení ledňáčků, spolu s nálezem jejich nory, zanesli do podkladové mapy.

210705, ZO ČSOP MAKOV - Ledňáček říční v západní časti Písecka

Cílem projektu bylo zjištění stavu populace ledňáčka říčního na vodních plochách západní části Písecka, kontrola hnízdišť, sledování průběhu hnízdění a ochrana obsazených hnízdních nor. Místa zastižení ledňáčka říčního v hnízdní době jsou zaznamenána do podkladové mapy. V textu je u jednotlivých hnízdních lokalit popsán pozorovaný průběh hnízdní biologie sledovaných párů a zaznamenán do přiložené tabulky. Na hnízdištích byly podle potřeby provedeny drobné úpravy břehu - odstranění převislé vegetace, napadaných větví apod.

210805, ZO ČSOP ROKYCANY - Sledujeme ledňáčky a skorce

Řešitelé projektu prověřili stav hnízdních příležitostí obou zájmových druhů na Padrťském potoce a Klabavce. Zmapovali výskyt hnízdících párů ledňáčků říčních a skorců vodních. Zjištěná data vztahující se k průběhu hnízdění a charakteristice hnízdiště zanesli do přiložených tabulek. Za účelem posílení hnízdních možností skorců vyvěsili na vybraných místech polobudky. Cíle a výsledky projektu byly prezentovány v Českém rozhlase. Problematika postavení obou sledovaných ptačích druhů ve vodních ekosystémech byla řešena s rybáři při využití videokazety.

210905, Nepomucký ornitologický spolek - Alcedo - Výzkum a monitoring populace ledňáčka říčního a skorce vodního v JZ Čechách

Řešitelé projektu zmapovali výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního se stavem jejich hnízdních příležitostí na tocích vybrané oblasti jihozápadních Čech. Výsledky jsou zaneseny do map a do přehledných tabulek. Součástí zprávy jsou také somatické údaje o kroužkovaných ptácích a charakteristiky hnízdišť obou druhů. Řešitelé projektu se aktivně zapojili do řízení, která chrání lokality s hnízdním výskytem ledňáčka. Rozsáhlá byla také osvětová a výchovná práce, při které organizace uspořádala řadu vzdělávacích a výchovných akcí s vysokou návštěvností.

211005, ZO ČSOP č. 1/97 ODYSEA - Ledňáček a skorec na Berounsku

V roce 2005 byl projekt realizován na Litavce a přítocích. Řešitel projektu se věnoval především skorci vodnímu. Na hnízdištích byly odchycení ptáci označeni barevnými kroužky pro snadnější sledování jejich další biologie. U příležitostně odchycených ledňáčků byly změřené požadované somatické parametry.Všechna pozorování byla zanesena do tabulek a mapy. Hnízdní příležitosti skorce vodního byly rozšířeny instalací podložek těžko přístupným predátorům. Příkladná byla různorodá propagace projektu - „Vítání ptačího zpěvu“ , přednášky pro mládež a dospělou veřejnost s využitím expozic v Muzeu Českého krasu, články v regionálním tisku.

211105, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Ledňáček říční (Alcedo athis) a skorec vodní (Cincluc cinclus) v oblasti Lužických hor.

Projekt měl za cíl pokračování v monitoringu biotopů a hnízdních populací obou cílových druhů v povodí řeky Svitávky a kvantitativní mapování populací ledňáčka říčního a skorce vodního v povodí Panenského potoka. V zájmové oblasti bylo prozkoumáno 27 toků a cca 36 vodních nádrží. Zjištěná data jsou zanesena do tabulek a mapových podkladů. Lokalizace domovských okrsků zjištěných párů byla charakterizována pomocí systému GPS. Vedle kvantitativního šetření hnízdících párů ledňáčků a skorců byla vyhodnocována také kvalita jejich biotopového zázemí.

211205, ZO ČSOP VLAŠIM - Populační dynamika a hnízdní biologie skorce vodního v dolním Posazaví

Řešitel projektu prověřil aktuální stav populace skorce vodního na dlouhodobě sledovaných lokalitách. Provedené šetření, při kterém byli kontrolováni ptáci dříve nezaměnitelně označení, přináší zajímavé poznatky týkající se charakteristik lokální populace skorců vodních. Údaje o průběhu hnízdní sezóny a umístění hnízd, jsou uvedeny v přiložené tabulce. V místech s nedostatkem hnízdních příležitostí realizátor projektu instaloval polobudky a hnízdní podložky. S jejich využitím v několika případech skorci vyhnízdili. Na prověřovaných vodách byl kontrolován také výskyt ledňáčka říčního.

211305, ZO ČSOP VLAŠIM - Projekt garanta programu Alcedo na komunikaci se státní správou a poradenskou činnost
V rámci projektu proběhla různá jednání s orgány státní správy, majiteli pozemků a správci toků. Bylo jednáno s dalšími nevládními organizacemi zabývající se danou problematikou u nás i v zahraničí. Během projektu byla poskytována poradenská činnost spolupracovníkům programu a koordinována práce řešitelů projektů.

211405, ZO ČSOP VLAŠIM - Ochrana a výzkum biologie ledňáčka říčního a skorce vodního

Na vytipovaném území bylo zmapováno 352 km toků a přehradních nádrží. Před hnízdní sezónou byla kontrolována všechna známá hnízdiště obou druhů. Byly odstraněny případné překážky zdárného zahnízdění. Počty zjištěných hnízdících párů ledňáčků a skorců, včetně dat k průběhu jejich hnízdní biologie, byly zaneseny do požadovaných tabulek. Na lokalitách, které jsou projektem pravidelně kontrolovány již 11 let ( 11 míst na 111 km toků), byl opět prověřen stav hustoty populace hnízdících ledňáčků a skorců. Kroužky bylo označeno 72 ledňáčků, 10 skorců vodních, kontrolováno bylo 5 ex. ledňáčků označených kroužky v roce 2004. Odchycení jedinci byli proměřeni v somatických znacích domluvených v rámci mezinárodního výzkumu. Nová zjištěná hnízdiště ledňáčků byla zanesena do map a fotograficky zdokumentována pro potřeby správních jednání k ochraně hnízdišť. Na základě dohody se správcem toku byla na vybraných místech provedena úprava břehu a instalovány 2 umělé nory. Průběh hnízdní biologie u páru hnízdícího v umělé noře byl po vylíhnutí mláďat dokumentován foto a video technikou. Po ukončení hnízdní sezóny ledňáčků byla zkontrolována známá hnízdiště, vyčištěny nory a odstraněny předměty poškozující stěny a nory. Program byl dále propagován při besedách a exkurzích středoškolských studentů, v časopisech - Zprávy ČSO, Rybářství, Minerální suroviny, Sborník vlastivědných prací Podblanicka, ABC, Zpravodaj Města Vlašimi. Možnosti zabezpečení potravy zimujícím ledňáčkům během silných mrazů byly veřejnosti ukázány prostřednictvím TV Prima.

211505, ZO ČSOP VLAŠIM - Mezinárodní seminář "Ledňáček říční, ohrožený druh"

V rámci projektu č. 211505 „Ledňáček říční, ohrožený ptačí druh“ byl uspořádán 1.října 2005 v Podblanickém ekocentru mezinárodní seminář s pracovním názvem „Ochrana a výzkum ledňáčka říčního“. Termín spolu s řešenou problematikou byl oznámen v Depeších ČSOP, Zprávách ČSO, pozvánkou spolupracovníkům programu Alcedo, ÚVR ČSOP, HBÚ AV ČR Č. Budějovice, správcům Povodí, zástupcům AOPK, SCHKO, PřF UK Praha, ČSO, ČRS a zainteresovaným organizacím nebo jednotlivců na Slovensku, v Polsku, Německu, Anglii. Semináře se zúčastnilo 28 osob.

211805, ZO ČSOP JARO Jaroměř - Mapování a ochrana ledňáčka říčního a skorce vodního

Řešitelé projektu zmapovali hnízdící populaci ledňáčka říčního a skorce vodního v širokém okolí Jaroměře na tocích o celkové délce 188 km. Při řešení projektu věnuje organizační tým již tradičně pozornost hnízdním možnostem obou druhů. V místech, kde došlo k sesunu přirozených stěn byla provedena jejich úprava. Poškozené polobudky, v kterých v minulých letech skorci hnízdili, byly nahrazeny novými. Výsledky pozorování hnízdících ledňáčků jsou zaneseny do tabulek a mapy zájmového území. Aby se předešlo likvidaci hnízdišť při úpravách břehů, byla mapa s jejich nálezy, fotografickou dokumentací, popisem historie lokality, předpokládaných škod na majetku a možným řešením problému, předána pracovníkům Povodí Labe a Krajského úřadu Hradeckého kraje. Tradičně dobrá a různorodá byla prezentace projektu při ekologické výchově mládeže a dospělé veřejnosti.

211905, ZO ČSOP Písek II - Revize hnízdního výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a úprava jeho přirozených hnízdišť s vytvořením podmínek pro hnízdění v oblasti Veselí nad Lužnicí

Jednotlivé úseky sledovaných toků a přilehlých lokalit s výskytem hnízdících ledňáčků byly v textu podrobně charakterizovány. Každé hnízdiště je fotograficky zdokumentováno a zaneseno do mapového podkladu. Průběh hnízdění, podobně jako charakteristika stěn, je zaznamenán do požadovaných tabulek. Bylo provedeno důkladné prověření hnízdních možností ledňáčků říčních ve sledované oblasti a případně upraveny místní podmínky pro zdárné zahnízdění. Touto terénní prací byly vytvořeny předpoklady pro posílení hustoty regionální populace ledňáčků říčních v dalších letech.

212005, ZO ČSOP Olza - Další zmapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního na toku řeky Olše a přítocích

Řešitelé projektu sledovali na zájmovém území hnízdní výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního po celou jejich hnízdní sezónu. Získaná data zanesli do požadovaných tabulek a mapy. Výsledky pozorování v letošním roce jsou konfrontovány v textu i mapovém podkladu s rokem 2004. Pozornost mapovatelů byla věnována také stavu biotopových podmínek ledňáčka říčního, možnostem jeho ohrožení, místní potravní nabídce a migraci. Na vybraných úsecích sledované vodoteče bylo popsáno hnízdění skorce vodního. Vzhledem ke kontaktu zájmové oblasti s Polskem byla navázána spolupráce s polskými ornitology.

215105, ZO ČSOP Javorníček - Mapování hnízdního výskytu leďňáčka říčního a jeho ochrana v okrese Vsetín

Během prvního hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního na vybraných lokalitách v celkové délce 58 km. Jednotlivé prošetřované lokality jsou v závěrečné zprávě popsány a sledované úseky toků zaneseny do mapy. Problematika hnízdění ledňáčka říčního je dále charakterizována v tabulkách. Realizátor projektu se zúčastnil odborného dozoru a jednání, při kterých se jednalo o ochranu hnízdišť ledňáčka říčního během úprav toku Loučky. Projekt byl propagován v tisku a rozhlase.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

210104, Nepomucký ornitologický spolek – Alcedo- výzkum a monitoring populace ledňáčka říčního a skorce vodního
Řešitelé projektu zmapovaly výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního na tocích vybrané oblasti jihozápadních Čech. Každý sledovaný tok byl stručně charakterizován s uvedením pozorovaného hnízdění a případných hnízdních možností pro oba druhy. Výsledky jsou zaneseny do map a do přehledných tabulek. Součástí závěrečné zprávy jsou také údaje o kroužkovaných ptácích. Řešitelé projektu se aktivně zapojili do řízení, která chrání lokality s hnízdním výskytem ledňáčka. Příkladná byla osvětová a výchovná činnost mezi veřejností.

 210204, ZO ČSOP 18/08 Písek II - Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v oblasti Veselí n. Lužnicí, se zaměřením na hnízdní výskyt na řece Lužnici, Nežárce, přilehlých rybničních stokách a rybnících.

Projekt podává základní informace o současném stavu hnízdících ledňáčků říčních a jejich hnízdních příležitostech v severní části CHKO Třeboňsko. Je dobrým východiskem pro monitorování v dalších letech.

210304, ZO ČSOP 59/10 Vysočina – Výskyt a početnost ledňáčka říčního (Alcedo atthis)a skorce vodního (Cinclus cinclus) na toku Moravské Dyje

Řešitelé projektu zmapovali v zájmové oblasti současný stav životních podmínek pro oba sledované druhy. Místa zastižení ledňáčků a skorců, spolu s nálezem jejich nor, nebo hnízd, zanesli do podkladové mapy.

210404, ZO ČSOP 73/05 Olza – Monitoring hnízdní populace ledňáčka říčního v navrhované Ptačí oblasti
Heřmanský stav –Odra – Poolzí se zaměřením na řeku Olši a její přítoky
Řešitelé projektu zmapovali v zájmové oblasti současný stav hnízdních podmínek pro oba sledované druhy. Zjištěné údaje zaznamenali do dotazníků a do podkladové mapy.

210504, ZO ČSOP 01/97 Odysea Beroun– Ledňáček a skorec na Berounsku

Cílem projektu bylo provedení revize hnízdišť skorců a ledňáčků ve sledovaném území, zjištění údajů z hnízdní biologie, označení několika skorců barevnými kroužky, navržení ochranářských opatření do další sezony a přiměřená propagace projektu na regionální úrovni.

210604, ZO ČSOP 76/17 Javorníček – Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního a jeho ochrana v okrese Vsetín

Během prvního hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdních párů ledňáčka říčního a skorce vodního na vybraných lokalitách v celkové délce 51,5 km, Lokality s pozorovaným hnízděním byly popsány v ZZ a sledované úseky toků byly zaneseny do map. Problematika mapování byla dále charakterizována ve vyplněných dotaznících. Realizátor se zúčastnil správních řízení a jednání, při kterých se jednalo o záchranu hnízdišť ledňáčka říčního. Na pozemku ČSOP byla pro ledňáčky zabudována 1 umělá nora.

210704, ZO ČSOP 32/06 Aron – Alcedo Českolipska

V rámci projektu byly na sledovaném území během zimy a hnízdního období prověřeny vybrané toky. Všechna pozorování byla zanesena do tabulek, mapy a dotazníků. Projekt byl prezentován v tisku a na výstavě ke dni Země. Pro výchovně – vzdělávací akce s mládeží byla pořízena fotodokumentace.

210804, A ROCHA Česká Skalice– Ledňáček pod křídly A ROCHA III aneb A ROCHA a ptačí potápěči

řešitelé projektu provedli průzkum 3 vybraných toků ve vytypované oblasti, zaměřený na mapování výskytu ledňáčka říčního a skorce vodního v místních podmínkách. Zjištěné údaje byly zaznamenány do přiložených dotazníků a mapy zájmového území. Terénní pozorování, budování umělé hnízdní stěny a zimní přikrmování ledňáčků, spolu s použitým tipem budek pro skorce, je zdokumentováno na přiložených fotografiích.

210904, ZO ČSOP 02/09 Vlašim – Ochrana a výzkum ledňáčka říčního a skorce vodního

Projekt byl zaměřen na mapování hnízdního výskytu ledňáčků říčních a skorců vodních na vybraných vodních plochách na Podblanicku a okolí. Hnízdní páry ledňáčků byly zaznamenány na 20 lokalitách. Dalším cílem bylo vyhodnocení vývoje hustoty populace ledňáčka říčního a skorce vodního na lokalitách sledovaných od roku 1995. Projekt byl doplněn osvětovou a propagační činností formou článků v různých periodikách.

211004, ZO ČSOP 02/09 Vlašim – Projekt garanta programu Alcedo na komunikaci se státní správou poradenskou činnost

Projekt byl změřen úkoly na související s jednáním s orgány státní správy, s poradenskou činností v rámci programu Alcedo, s poradenskou službou rybářským organizacím a na propagaci programu Alcedo.

211104, ZO ČSOP 02/09 Vlašim – Populační dynamika a hnízdní biologie skorce vodního v dolním Posázaví

Řešitel projektu prověřil aktuální stav populace skorce vodního na dlouhodobě sledovaných lokalitách dolního Posázaví a lokalitách nových, které logicky k vybranému hydrobiologickému regionu patří. Provedené šetření, při kterém byli kontrolovaní ptáci dříve nezaměnitelně označeni přináší zajímavé poznatky týkající se charakteristik lokální populace skorců vodních – hustoty, struktury, natality, migrace, věrnosti hnízdišti, partnerovi atd.

211204, ZO ČSOP 46/04 Jaroměř – Mapování a ochrana ledňáčka říčního a skorce vodního

Řešitelé projektu zmapovali hnízdící populaci ledňáčka říčního a skorce vodního v širokém okolí Jaroměře na tocích o celkové délce 135 km. Při řešení projektu věnuje organizační tým již tradičně pozornost obou druhům. Pro skorce vodního byly na vybraných lokalitách instalovány polobudky. V místech kde došlo k sesuvu přirozených stěn byla provedena úprava jejich zkolmením.

211304, ZO ČSOP 46/04 Jaroměř – Mapování a ochrana ledňáčka říčního

Realizátoři projektu zmapovali výskyt ledňáčka říčního na vytypovaném území. Všechny lokality zastižení ledňáčků říčních byly zaneseny do přiložených map a tabulky. Pozorování životních projevů ledňáčka říčního na mapovaném území je v tabulce chronologicky datováno. V průběhu hnízdní sezóny byly upraveny přirozené břehové stěny a instalovány 2 umělé.

211404, ZO ČSOP 29/01 Rokycany – Sledujeme ledňáčky a skorce

Řešitelé projektu prověřili stav hnízdních příležitostí obou zájmových druhů na Padrťském potoce a Klabavě. Zmapovali výskyt hnízdících ledňáčků říčních a skorců vodních. Zjištěná data o průběhu hnízdění a stavu hnízdních biotopů uvedli v dotaznících a tabulkách. Za účelem posílení hnízdních možností skorců vyvěsili na vybraných místech polobudky. Cíle a výsledky projektu byly prezentovány v Českém rozhlase. Problematika postavení obou sledovaných druhů ve vodních ekosystémech byla řešena s rybáři.

211504, ZO ČSOP 32/04 Gáia – Ledňáček říční (Alcedo atthis) v oblasti Lužických hor

Cíle projektu zahrnovali zjištění početních stavů hnízdících ledňáčků říčních a skorců vodních, vymezení nejdůležitějších hnízdních a pobytových úseků vodního toku a analyzování ohrožujících faktorů. Zjištěná data byla zanesena do dotazníků a mapových podkladů.

211604, ZO ČSOP 27/04 Spálené Poříčí – Podpora hnízdních možností ledňáčka říčního v povodí říčky Bradavy

Realizátoři projektu prošetřili stav přirozených příležitostí k zahnízdění ledňáčka říčního na říčce Bradavě a jejich přítocích. Na vytipovaném místě instalovali 2 umělé hnízdní nory. Současně probíhalo mapování hnízdních párů ledňáčků v přirozených stěnách a dříve instalovaných umělých norách. Výsledky terénní práce byly zaneseny do mapy, dotazníků a dokladovány fotografiemi.

211704, ZO ČSOP 18/02 Makov – Ochrana a podpora hnízdišť ledňáčka říčního a skorce vodního

Výstupy projektu obsahují přesné údaje o průběhu hnízdění obou sledovaných ptačích druhů na vytypovaném území. Byly provedeny kontroly hnízdišť a vytvářeny hnízdní podmínky pro ledňáčky říční před hnízdní sezónou (úpravy břehů). Lokality s potvrzeným hnízděním byly zaznamenány do map.

211804, ZO ČSOP 18/02 Makov - Ledňáček říční v západní části Písecka

V rámci projektu byla zaznamenávána do map místa zastižení ledňáčka říčního. U hnízdních párů byl popsán průběh hnízdění. Na hnízdištích byly podle potřeby provedeny drobné úpravy břehu, vegetace a odstranění naplavenin.

211904, ZO ČSOP 37/01 Roudnice n.L. – Ledňáček říční 2004

Projekt byl zaměřen na pomoc v hnízdění ledňáčkům říčním – budování 15 umělých hnízdních nor, na monitoring, inventarizaci a dokumentaci hnízdění na úsecích toku Labe a Ohře v celkové délce 70 km a na environmentální výchovu a osvětu, formou přednášek a článků v tisku.

212004, o. s. YMCA Husinec – Najdeme je u vody – 2004

Realizátoři projektu sledovali a mapovali hnízdní možnosti a výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního. V rámci projektu byly uspořádány také dvě osvětové přednášky, kterých se účastnilo celkem 45 osob.

212104, ZO ČSOP 76/08 Rožnov p.R. – Sledování výskytu ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Horním Vsacku a Rožnovsku

Cílem projektu bylo zkontrolovat hnízdiště z předchozích let a podchytit hnízdiště nově vzniklá na tocích Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva, Senice a přítoky. Celkem bylo zmapována na 75 km toků. V rámci projektu byli zjišťovány somatometrické údaje a provedeno kroužkování. Zjištěná data byla předána orgánům ochrany přírody. Projekt byl doplněn o propagační a osvětovou činnost formou exkurze a článku v tisku.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Spálené Poříčí - Obnova hnízdních nor a sledování výskytu ledňáčka říčního v povodí říčky Bradavy.
Cíl projektu stanovený pro rok 2003 : obnovením poničených hnízdních nor zvětšit možnosti hnízdění ledňáčka říčního v povodí říčky Bradavy a sledovat hnízdění tohoto druhu společně se skorcem vodním na přírodních hnízdištích.
Hodnocení závěrečné zprávy : řešitelé projektu prošetřili stav nově vzniklých přirozených biotopů vhodných pro zahnízdění ledňáčka říčního na Bradavě a jejích přítocích. Opravili původní umělé hnízdní nory, které zůstaly na svých místech po povodni v roce 2002. V lokalitě, kde byla jedna z umělých nor odplavena, instalovali noru novou. Výsledky terénní práce byly zaneseny do mapy a dokladovány fotografiemi.

ZO ČSOP Rokycany - Výskyt skorce na Rokycansku .

Cíle projektu stanovené pro rok 2003 : zmapování současného výskytu skorce vodního, zhotovení 25 polobudek pro možnost hnízdění a vydání pohlednice o problematice skorce v nákladu cca 1000 ks, s logem ČSOP a kontaktem na organizaci.
Hodnocení závěrečné zprávy : řešitelé projektu zmapovali výskyt hnízdících párů skorce na Padrťském potoce. Za účelem posílení hnízdních možností skorců vyvěsili na vybraných místech budky. .Na doporučení garanta programu rozšířili svůj projekt o pozorování ledňáčka říčního. Výsledky pozorování zanesli do přehledných tabulek. Cíle a výsledky projektu byly prezentovány v Českém rozhlase. Problematika postavení obou sledovaných ptačích druhů ve vodních ekosystémech byla řešena s rybáři. Díky pochopení vedení organizace nedošlo k výpadku z dlouhodobého sledování ledňáčka říčního v oblasti (po vystoupení z programu ze strany ZO Kulíšek). V následující sezóně by bylo vhodné pokračovat ve sledování ledňáčka a skorce na tocích, které kontrolovaly v minulých letech obě organizace.
ZO ČSOP Makov - Ochrana a podpora hnízdišť ledňáčka říčního a skorce vodního .
Cíle projektu stanovené na rok 2003 v přihlášce do výběrového řízení :

    * vylepšení stávajících hnízdních podmínek ledňáčka říčního a skorce vodního ve sledované oblasti (Malše, Vltava)
    * konkrétní zmapování výskytu a sledování populační dynamiky obou sledovaných druhů na Českokrumlovsku s možností využití získaných údajů v projektu - Hnízdní mapování ptáků v ČR 2001-2003.

Hodnocení závěrečné zprávy : úkoly stanovené v přihlášce pro rok 2003 byly splněny. V závěrečné zprávě jsou podány přesné údaje o průběhu hnízdění obou sledovaných druhů na vytipovaném území. Kladně hodnotím průběžné kontroly hnízdišť a vytváření hnízdních podmínek pro oba sledované druhy před hnízdní sezónou – úpravy břehů degradovaných povodní nebo vyvěšování polobudek.. Lokality s potvrzeným hnízděním jsou označeny v přiložených mapách. Původní stav hnízdišť, následující vývoj nebo úpravy dokumentují přiložené fotografie.

ZO ČSOP Javorníček Valašské Meziříčí - Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního a jeho ochrana v okrese Vsetín

Cíle projektu stanovené pro rok 2003 : Mapování hnízdního výskytu ledňáčka říčního a skorce vodního na vybraných úsecích Vsetínské, Rožnovské a Spojené Bečvy, říčky Juhyně,, Hamerského potoka a Meretky, štěrkopiskoven u Choryně a Hustopečí.  Výroba a instalace 1 umělé nory pro ledňáčky, evidence nalezených hnízd skorce vodního, účast na případných správních řízeních. Fotodokumentace a případná propagace v médiích.
Hodnocení závěrečné zprávy : během prvního hnízdního období byl zmapován výskyt hnízdících párů ledňáčka říčního a skorce vodního na vybraných lokalitách v celkové délce 65,5 km. Lokality s pozorovaným hnízděním jsou v závěrečné zprávě popsány a sledované úseky toků zaneseny do mapy. Celá problematika mapování je dále charakterizována ve vyplněných dotaznících. Realizátor projektu se zúčastnil všech správních řízení a jednání, která probíhala na území bývalého okresu Vsetín, při kterých se jednalo o ochranu hnízdišť ledňáčka říčního. Do vybrané lokality byla zabudována 1 umělá nora pro ledňáčky. Nutnost ochrany přirozených břehů vodních toků, kde hnízdí ledňáčci a žijí další druhy živočichů, propagovali realizátoři projektu v tisku, rozhlase a televizi.. Součástí závěrečné zprávy jsou fotografie dokumentující mapování hnízdišť, jednání ohledně úprav toku, kamennou regulaci a instalaci umělé hnízdní nory pro ledňáčky.

ZO ČSOP Aron Česká Lípa - Alcedo na Českolipsku

Cíl projektu pro rok 2003 : kontrola zimního a hnízdního výskytu ledňáčka říčního a skorce vodního na vytipovaných tocích okresu Česká Lípa. Kroužkování odchycených jedinců, fotodokumentace.
Hodnocení závěrečné zprávy : na sledovaném území byly během zimy a hnízdního období prověřeny vybrané toky. Všechna pozorování byla zanesena do tabulek, mapy a dotazníků. Projekt byl prezentován v tisku a na výstavě ke Dni Země. Pro výchovně – vzdělávací akce s mládeží byla pořízena fotodokumentace. Výsledky projektu budou předány orgánům ochrany přírody v Libereckém kraji pro správní činnost.
Sdružení Lacerta Písečná - Ledňáček říční na Jesenicku
Cíle projektu stanovené pro rok 2003 :

    * mapování výskytu ledňáčka říčního v podhůří Rychlebských hor, Žulovské pahorkatiny a okolí Zlatých hor,
    * předání výstupů projektu KrÚ Olomouckého kraje a MěÚ s pověřenou působností,
    * účastí ve správních řízeních pomáhat k udržení alespoň současného stavu ledňáčků na sledovaných lokalitách.

Hodnocení závěrečné zprávy : řešitelé projektu zmapovali výskyt ledňáčka říčního a skorce vodního na tocích a vodních plochách v oblasti severně od města Jeseník. V povodí Odry, Bělé a Vidnavky prověřili cca 110 km toků. Hnízdiště ledňáčků zaznamenaná v minulých letech zanesli do přiložených map. Jejich charakteristika je popsaná v textové dokumentaci a doložena také na CD. Závěrem zprávy autoři uvádí důvody, proč místní populace ledňáčků říčních toto území v roce 2003 opustila. Na základě zjištěného stavu navrhují ozdravné kroky, vedoucí k návratu ledňáčků do tohoto regionu severní Moravy.

ZO ČSOP Orchidea Vsetín - Ochrana ledňáčka v jižní části Beskyd
Cíle projektu stanovené na rok 2003 :
Vyhodnocení populace ledňáčka říčního v jihovýchodní části okresu ( v povodí Bečvy nad Vsetínem a nad Radhoštěm, tj. Horní Vsacko a část Rožnovska), zvýšení povědomí v ochraně ledňáčka u žáků a učitelů základních škol.
Hodnocení závěrečné zprávy : průzkum hnízdění byl proveden v období květen-srpen na 10 tocích vytipované oblasti o celkové délce 95 km. Vedle kontrol hnízdišť z roku 2002 a vyhledávání letošních hnízdících párů, byla pozornost věnována vývoji břehových lokalit sledovaných toků, průtokovým poměrům a rybí obsádce. Podrobně jsou udány charakteristiky lokalit s nalezenými norami ledňáčků. Popsaná je také morfologická stránka hnízdiště, umístění nor a jejich parametry. Výsledky projektu byly poskytnuty orgánům ochrany přírody působícím v okrese Vsetín. Projekt byl prezentován na akci Vítání ptačího zpěvu a na některých základních školách.

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu ledňáčka říčního na toku řeky Olše
Cíle projektu stanovené pro rok 2003:

    * mapování výskytu ledňáčka říčního a skorce vodního se zaměřením na hnízdní výskyt na toku řeky Olše,
    * poskytnutí údajů o výskytu pro potřeby celostátního mapování a jednání s orgány ochrany přírody,
    * srovnání výskytu ledňáčka na úsecích toku s přirozeným a upraveným (regulovaným) břehem,
    * fotodokumentace a videodokumentace samotného ledňáčka a lokalit jeho výskytu,
    * zakreslení všech zjištěných údajů (i negativní zjištění ) do podrobných map.

Hodnocení závěrečné zprávy: řešitelé projektu prověřili aktuální stav populace ledňáčka říčního a skorce vodního na řece Olši a jejím okolí. Při průzkumu byly vyhodnocovány nabídky hnízdění v přirozených podmínkách a případné možnosti využití umělých hnízdních staveb v následujících letech. Příkladná byla spolupráce se správcem toku při zachování klidových podmínek na jediném registrovaném hnízdišti ledňáčků. Mapování výskytu ledňáčka v zájmovém území poskytlo řešitelům cenné informace pro jednání s orgány ochrany přírody o podmínkách stabilizace druhu na řece Olši, jejíž část patří do navrhovaného významného ptačího území v rámci EU – SPA. Vybraná pozorování cílových druhů byla zanesena do tabulky s datem pozorování, počtem pozorovaných ex. a udáním lokality.
A ROCHA – křesťané chrání přírodu - Ledňáček pod křídly A ROCHA II
Cíle projektu stanovené pro rok 2003:

    * „dokončení“ monitorování v oblasti Rychnovska a Dobrušska (pozorování, kroužkování) – počet stávajících hnízdišť, určení početnosti populace
    * péče o hnízdiště – úprava břehů a jejich zpevnění, zabezpečení hnízd proti predátorům, dozor na hnízdišti, respektive jejich kontrola v hnízdní i mimohnízdní době
    * osvětová činnost – výukové programy pro ZŠ, přednášky pro veřejnost.

Hodnocení garanta programu: řešitelé projektu provedli průzkum 2 vybraných toků ve vytipované oblasti, zaměřený na mapování výskytu ledňáčka říčního v místních podmínkách, především na zjištění jeho letošních hnízdišť. Potvrzené hnízdění ledňáčků bylo zaneseno do map, spolu s místy vybudování nových hnízdních příležitostí. Na  vhodných lokalitách tak byly připraveny pomocí vrtáku základy hnízdních nor. V blízkosti budoucího centra sdružení A ROCHA byla instalována umělá hnízdní stěna. Při kontrolách vybraných toků a terénních prácích byla do projektu zapojena také mládež. Organizace vydala propagační leták s problematikou ochrany ledňáčka říčního, který byl předáván učitelům místních ZŠ. S cíli projektu byli seznámeni žáci škol na 11 přednáškách.
ZO ČSOP Roudnice n. Labem, Stanice ekologické výchovy Ciconia - Ledňáček říční 2003
Cíle projektu stanovené na rok 2003:

    * vybudování nových náhradních hnízdních možností pro ledňáčky říční. Celkem 15 umělých hnízdních nor,
    * monitoring - průzkum, inventarizace a dokumentace hnízdění ledňáčka říčního na Labi a Ohři. Celkem 70 km toku řek,
    * zjištění potravního zázemí ledňáčka říčního a jeho predačního tlaku na ichtyofaunu na sledovaném úseku řeky Labe a Ohře a v přilehlých ramenech a tůních,
    * environmentální osvěta a výchova - články v tisku, přednášky pro školy a veřejnost, distribuce letáčků, panelová propagace.

Hodnocení závěrečné zprávy: cíle projektu, stejně jako požadavky garanta programu byly splněny. Příkladná je spolupráce s vedením Povodí Labe (závod Dolní Labe) při obnově hnízdišť a budování umělých nor pro ledňáčky v místech, kde došlo k jejich zničení povodní v roce 2002. Závěrečná zpráva podává cenné informace o současném stavu hnízdící populace ledňáčků, jejich hnízdních možnostech a potravním zázemí na Labi (H. Počáply – Litoměřice) a dolním toku Ohře, po loňské povodňové kalamitě. Tradičně velmi dobrá je výchovná a vzdělávací činnost Stanice ekologické výchovy Ciconia mezi školní mládeží i veřejností. Vedle přednáškové činnosti byly aktivity projektu prezentovány v regionálním tisku.
Výsledky mapování hnízdišť ledňáčka říčního jsou zaneseny v dotaznících a zaznamenány do map. Na přiložených fotografiích je dokladována úprava břehů a zhotovování umělých hnízdních nor.
ZO ČSOP Makov - Ledňáček říční v západní části Písecka
Cíle projektu na rok 2003:

    * zjištění stavu populace ledňáčka říčního v západní části Písecka v roce 2003,
    * sledování, kontrola a ochrana hnízdišť a hnízdních nor,
    * drobné úpravy hnízdišť.

Hodnocení závěrečné zprávy : všechny úkoly stanovené v přihlášce projektu pro rok 2003 byly jeho realizátory splněny. Místa zastižení ledňáčka říčního v hnízdní době jsou zaznamenána do přiložené mapy. U hnízdících párů byl popsán průběh hnízdění. Na hnízdištích byly podle potřeby provedeny drobné úpravy břehu, vegetace a odstranění naplavenin. Současný stav hnízdních příležitostí a jejich využití ledňáčky po povodni v roce 2002 je popsán v přiloženém dotazníku.
Kladně hodnotím především sledování hnízdících párů ledňáčků po celou hnízdní sezónu a s tím spojenou případnou údržbu nebo ochranu jejich hnízdního prostředí.

ČSOP Armillaria Liberec - Zhodnocení kvality biotopů a mapování výskytu ledňáčka říčního v oblasti Lužických hor
Cíle stanovené pro rok 2003: v oblasti Lužických hor a jejich podhůří zmapovat a vyhodnotit stav biotopů příhodných pro výskyt ledňáčků říčních, v jednotlivých částech sledovaného území vyhodnotit jejich výskyt a zjistit populační hustoty. Analyzovat případné ohrožující faktory, vytvořit návrhy pro ochranu biotopů i populací.
Hodnocení závěrečné zprávy : ve vytipované oblasti bylo zmapováno 12 vodních toků o celkové délce 184 km. Sledované vodoteče byly zanesené do mapy, jejich charakteristické biotopy zdokumentovány fotograficky – vše na přiloženém CD. U každého toku je uvedena charakteristika koryta, břehů, výška vodního sloupce a proudění vody, spolu s převládajícím vegetačním krytem a odhadnutým trofickým zázemím ledňáčků. Dále byla popsána jeho ekologická hodnota, úseky s úpravou břehů a případné ohrožení. Závěrečná hodnocení uvádí úroveň podmínek pro výskyt ledňáčků z hlediska kvality břehů, trofické úrovně vodotečí a jejich doprovodného zázemí, přirozených úkrytů a možných negativních zásahů do jejich života Tím byl položen solidní základ pro sledování vývoje místních vodotečí a pobytových možností ledňáčků říčních v následujících letech a jejich případnou ochranu.
Jedním z cílů projektu č. 211403 pro rok 2003 bylo vyhodnocení výskytu ledňáčků a zjištění populační hustoty, v  popisu projektu také „ Výskyt ledňáčků bude zaznamenán kvantitativně, odhadnuty budou populační hustoty (počty párů) v jednotlivých částech sledovaného území“. Tento cíl splněn nebyl, což jinak velmi dobrou úroveň odvedené práce znehodnocuje. Zvláště, když sledování „popovodňového“ stavu populací ledňáčků na vybraném území bylo jedním s prioritních úkolů programu Alcedo pro tento rok! Zároveň tak schází, vzhledem k sledování vývoje populací ledňáčků na vybraných tocích v dalších letech, výchozí kriterium.

ZO ČSOP Vašim - Ochrana a výzkum biologie ledňáčka říčního a skorce vodního
Cíle projektu pro rok 2003:

    * mapování výskytu hnízdících párů ledňáčků říčních a skorců vodních na vybraných tocích,
    * sledování vývoje populací ledňáčků na vybraných územích – vytipování hlavních příčin ohrožení výskytu druhu,
    * posouzení vlivu povodní v roce 2002 na životní prostředí a hustotu hnízdících populací ledňáčků,
    * kontrola, údržba a ochrana hnízdišť ledňáčků na sledovaném území, ověřování využití umělých nor a stěn:
    * podle typu konstrukce,
    * umístění do biotopu,
    * zabezpečení hnízda před predátory (norek, vydra říční, liška ),
    * stanovení predačního tlaku ledňáčka říčního na ichtyofaunu různých typů vod,
    * vyhodnocení hustoty populace skorce vodního na Podblanicku,
    * poradenská a výchovná činnost, spolupráce s medii.

Hodnocení závěrečné zprávy: na základě pravidel stanovených Komisí ochrany přírody ÚVR ČSOP hodnotí závěrečné zprávy projektů garantů programů pověření členové Komise. Výsledky projektu 211 503 jsou součástí závěrečné zprávy programu ALCEDO pro rok 2003.
ZO ČSOP Vlašim - Projekt garanta programu Alcedo na komunikaci se státní správou a poradenskou činnost.
Cíle projektu pro rok 2003: .

    * průzkumná činnost a účast na správních řízeních,
    * poradenská činnost spolupracovníkům programu, koordinace práce s řešiteli projektů,
    * poradenská činnost pro veřejnost, propagace programu.

Hodnocení závěrečné zprávy : na základě pravidel stanovených Komisí ochrany přírody ÚVR ČSOP hodnotí závěrečné zprávy projektů garantů programů pověření členové Komise. Výsledky projektu 211 603 jsou součástí závěrečné zprávy programu ALCEDO pro rok 2003.

ZO ČSOP JARO Jaroměř - Mapování hnízdního rozšíření ledňáčka říčního a skorce vodního, problematika jejich ochrany na Velkém Jaroměřicku

Cíle projektu pro rok 2003: zmapování 136 km vodních toků s výskytem ledňáčka říčního a skorce vodního v oblasti Velkého Jaroměřska (tzn. i Českoskalicko, Náchodsko, Novoměstsko, Královédvorsko, Hořicko, část Královehradecka a Bělohradska). Vyhotovení dvou umělých nor pro ledňáčky, nainstalování 25 nových budek a hnízdních podložek pro skorce. Odkopání nejméně deseti přirozených stěn a předvrtání možných přirozených hnízdních nor pro ledňáčky.
Hodnocení závěrečné zprávy: řešitelé projektu zmapovali hnízdící populaci ledňáčka říčního a skorce vodního v širokém  okolí Jaroměře, na tocích o celkové délce 136 km. Při řešení projektu věnuje organizační tým již tradičně pozornost hnízdním možnostem obou druhů. Pro skorce jsou instalovány podložky nebo polobudky, pro ledňáčky osvědčené břehové stěny s umělou norou. V místech, kde došlo k sesunu přirozených stěn byla, provedena jejich úprava zkolmením ( 3 úspěšná hnízdění). Výsledky pozorování jsou zaneseny do přiložených tabulek. Fotografická příloha dokumentuje terénní práce, hnízdiště obou druhů, vývoj pobřežních podmínek sledovaných toků. Mapa s nálezy hnízdišť bude předána Povodí Labe, aby se předešlo jejich likvidaci při protierozních úpravách břehů.

 

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print