vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana velkých šelem

Přehled realizovaných projektů 

 

 Projekty realizované v roce 2008

 

 

02110108, Hnutí Duha Olomouc – Ochrana a monitoring velkých šelem v CHKO Beskydy
Zpráva nás informuje o druhu šelmy, kdy a kde byla nalezena stopa, dráha, rozměry, jaké bylo počasí a kdo byl pozorovatelem. Poměrně velké množství kvalitních údajů z rozsáhlé oblasti je podmíněno velkým množstvím účastníků, kteří monitoring provádějí. Bylo shromážděno 43 záznamů do podzimu, ale v monitoringu velkých šelem se pokračuje i v listopadu a prosinci, kdy jsou už vhodné sněhové podmínky.

 

02110408, ČSOP Radhošť - Monitoring velkých šelem v Beskydech
Projekt se věnuje oblasti, kde jsou z minulosti známy pouze sporadické údaje o výskytu šelem. Nyní jde o místa, kde se již trvale usadil rys ostrovid a často se zde vyskytuje i medvěd hnědý a vlk.


52115107 – ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Potvrzení výskytu kočky divoké (Felis silvestris SHREBER 1777) v CHKO Beskydy pomocí fotografických pastí
Monitoring pomocí fotopastí v polohách nad 800 m.

 

52115207 – ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Monitoring velkých šelem v centrální části CHKO Beskydy
Proveden průzkum Čuplu a Čertova mlýna. Monitoring pomocí získávání chlupů a instalací pachových pastí.

 

52110107 – ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Soustavné působení na veřejnost prostřednictvím médií a pořádání besed s mysliveckým hospodářem
Realizátor má velmi dobré kontakty s teelvizí a zpravodajstvím a snad ze všech pracovníků ČSOP v regionu má nejvíce vstupů v tomto médiu.

 

52110108 – ZO ČSOP SMRS - Propagace ochrany šelem na území LS Luhačovice
Uspořádání velké řady propagačních besed a výstav. Projekt je zaměřen také na přírodovědnou olympiádu středních škol týkající se velkých šelem.

 

52110208 – ZO ČSOP SMRS - Monitoring velkých šelem ve Vsetínských a Vizovických vrších
Zjišťování tahových cest velkých šelem z Javorníků a Vizovických vrchů – potvrzení přítomnosti rysa a medvěda, méně už vlka.

 

52110308 – ZO ČSOP Radhošť -  Velké šelmy v Beskydech
Vytvoření jedinečné výstavy nazvané Medvěd hnědý s mezinárodním dosahem.
 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

 02110107, ZO ČSOP Radhošť – Velké šelmy a veřejnost
V rámci projektu byl realizován aktualizovaný letáček Medvěd hnědý, ve kterém je popsán život medvěda a rady, jak se v okolí jeho výskytu chovat. Dále byl vydán letáček Poskytování náhrad škod, který je vztažen k zákonu o náhradě škod, způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, mezi které patří i rys, vlk a medvěd. Je to souhrn informací pro chovatele, pracovníky státní správy, samospráv i pro laickou veřejnost.

 

02110207, ZO ČSOP Radhošť – Mapování výskytu velkých šelem a jejich ochrana v CHKO Beskydy
Realizátoři mapovali výskyt velkých šelem na území CHKO Beskydy a v přilehlých oblastech. Dle pobytových znaků byl v dané oblasti zaznamenán jak pobyt rysů, tak vlků a medvědů. Nedílnou součástí projektu byly i osvětové akce pro odbornou i laickou veřejnost a prezentace v různých médiích.

 

02110507, ZO ČSOP Orchidea Valašsko – Monitoring velkých šelem v centrální části CHKO Beskydy
Organizace se zabývala sledováním velkých šelem na území masivu Smrk, Kněhyně a Čertův Mlýn. Během celého roku byly prováděny kontroly sledováním pobytových znaků šelem. U rysa byly provedeny analýzy stopních charakteristik a byla tak zjištěna přítomnost minimálně pěti různých jedinců. Dále byla vyhodnocována data pro výpočet využívané oblasti.
V průběhu terénních kontrol bylo nalezeno 49 známek přítomnosti šelem, z čehož 45 zjištění patřilo rysovi, vlk a medvěd byli na území zjištěni 2x. 

 

02110607, Hnutí DUHA, m.sk. Olomouc – Ochrana a monitoring velkých šelem v CHKO Beskydy
Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v sezoně 2006/2007 zorganizovalo Hnutí Duha Olomouc celkem 27 akcí zaměřených na sledování přítomnosti velkých šelem. Mimo tento počet prováděli průzkum někteří členové vlčích hlídek individuálně. Díky velkému počtu dobrovolníku tak mohlo Hnutí Duha dosáhnout významného úspěchu. Dokladem je 180 terénních pochůzek, kde bylo získáno 80 pobytových znaků přítomnosti vlka, rysa a medvěda a 2 nelegálních masitých návnad. Každým rokem se koná školení nových dobrovolníků.

 

02110707, Hnutí DUHA, m.sk. Olomouc – Osvěta návštěvníků Beskyd o velkých šelmách
V rámci projektu byl vydán informační letáček Vlk a rys chrání naše lesy v nákladu 8000 kusů. Letáček představuje obě šelmy, jejich život a to, jakou úlohu v lese mají. Informuje také o nelegálních odstřelech obou šelem. Zmíněn je také dopad na majitele ovcí a jiného domácího zvířectva, včetně možnost náhrady škod. Letáček byl distribuován prostřednictvím Kanceláře ÚVR ČSOP základním organizacím ČSOP a prostřednictvím Hnutí Duha do informačních center a horských chat v Beskydech a na přednáškách a besedách pro odbornou i laickou veřejnost. 


52110107 - Soustavné působení na veřejnost prostřednictvím médií a pořádání besed s mysliveckým hospodářem, 76/01 ZO Valašské Meziříčí

Realizátor zorganizoval celou řadu besed a přednášek určených široké veřejnosti a rovněž i myslivcům. Některé tyto přednášky byly konány ve Valašském Meziříčí dále Francově Lhotě, na Pulčíně a byl o ně velký zájem. Cílem projektu bylo soustavné působení na veřejnost prostřednictvím médií a pořádání besed s mysliveckými hospodáři. Dobrá byla spolupráce s Českým rozhlasem Zlín, dále Valašským deníkem, Mladou frontou DNES, Právem a Bleskem. Myslivečtí hospodáři v oblasti jsou průběžně obesíláni pozvánkami na veškeré akce.

 

52110207 - Mapování a ochrana velkých šelem v CHKO Beskydy, 76/08 ZO ČSOP Radhošť
Cenným výsledkem projektu byla příprava a zhotovení výstavy Rys ostrovid. Realizátor spolupracoval s Ludvíkem Kuncem, ale i Povážským muzeem v Žilině a muzeem v Hodoníně. Tam byla instalována výstava kreseb, zaměřená na biologii velkých šelem a uskutečnilo se zde 8 besed pro školy a gymnázia. Další dvě výstavy podobně zaměřené byly instalovány ve výtvarném centru galerie Viridian v květnu a září. Výstavu kreseb v galerii muzea v Třinci také doprovázela řada přednášek.

 

 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

2110106, 02/19 ZO ČSOP Alcedo - Mapování výskytu rysa ostrovida na území Podblanicka III
Závěrečná zpráva projektu č. 02110106 ,, Mapování výskytu rysa ostrovida na Podblanicku- vykazuje kvalitní a velmi cenné výsledky. Už tradičně dosahuje tato ZO ČSOP vynikajících výsledků v oblasti vzdělávací a ochranářské. Má i velmi kvalitní výsledky z terénu. ZO ČSOP Alcedo může být příkladem, jak spojit terénní výzkum s oblastí výzkumu vzdělání a osvěty. Výsledky jsou velmi cenné a jedinečné.

2110206, 1. ZO ČSOP - Seminář Velké šelmy v naší přírodě pro členy ČSOP, veřejnost a média
Seminář byl velmi kvalitní, bylo přítomno 45 osob a jeho odborná úroveň byla velmi vysoká. Přednášející, mezi kterými byl i Ludvík Kunc, byli ze tří zemí. Polské přednášky byly tlumočeny do češtiny. Část semináře se odehrála v okolí Ostravice v terénu. Náklady semináře byly hrazeny z prostředků ÚVR ČSOP i ESF.

2115106, Hnutí DUHA Olomouc - Monitoring a ochrana velkých šelem v CHKO Beskydy
Hnutí DUHA Olomouc si dalo za úkol monitoring a ochranu velkých šelem. Tento monitoring už provádí řadu let a zaměřilo se na pozorování. Tzv. vlčí hlídky mají za úkol nejen získávat pobytové znaky velkých šelem, ale i kontrolovat posedy, újediště a těm, kteří mají zájem na lovu šelem dávat najevo, že v terénu nejsou sami. Akce jsou cenné už proto, že se jich účastní několik desítek mladých ochranářů.

52110206, 76/08 ZO ČSOP Radhošť - Mapování výskytu velkých šelem a jejich ochrana v CHKO Beskydy
Projekt monitorování velkých šelem obsahuje 12 stran textu i barevných fotografií, které jsou často i unikátní. Bylo získáno mnoho informací charakteru pobytových známek z terénu, ZO ČSOP organizovala řadu přednášek a exkurzí, absolvovala mnoho konzultací a realizovala úkoly, které si vytkla.

52110406, 76/06 ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Monitoring velkých šelem ve střední části CHKO Beskydy
ZO ČSOP ORCHIDEA 76/06 si dala za úkol monitoring velkých šelem ve střední části Beskyd. Prvním realizátorem byla Bc. B. Telnarová, která z terénu získala mnoho unikátních informací, souhrn získaných poznatků je doplněn řadou fotografií a zvláště cenné jsou četné teritoriální mapy. Informace o pobytu vlků, medvědů jsou zvláště kvalitní v případě rysa ostrovida.

52115106, 76/08 ZO ČSOP Radhošť - Výroba letáku - -Ochrana velkých šelem v ČR-
Leták je velmi zdařilý, foto i text je na velmi dobré úrovni. Nepochybně splní své poslání - informace veřejnosti o velkých šelmách.


 

Projekty realizované v roce 2005

 

580305, 76/08 ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm - Ochrana velkých šelem v Beskdech
Projekt se zabývá terénním průzkumem velkých šelem, spoluprací s jinými organizacemi, s AOPK a fotodokumentací, přinesl velmi kvalitní výsledky a mnoho informací.

580405, 76/01 ZO ČSOP - Sledování výskytu velkých šelem na Vsetínsku a jejich popularizace v médiích
Cílem projektu bylo monitorovat velké šelmy na Vsetínsku, pomáhat chovatelům hospodářských zvířat, konat osvětu a popularizovat velké šelmy v médiích. Velké šelmy se na Vsetínsku vyskytují již po delší dobu a řešitelé projektu získali jejich sledováním značné zkušenosti.

580505, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Rys ostrovid (Lynx lynx) v oblasti Lužických hor a Ještědského hřbetu.
Projekt se zabývá monitoringem výskytu rysa ostrovida v zájmovém území Lužických hor a Ještědského hřebene. Rys se zde vyskytuje víceméně jako migrant.

580605, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Mapování výskytu rysa ostrovida na území podblanicka
Projekt se zabýval zjišťováním výskytu rysa v zájmovém území Podblanicka.


 

Projekty realizované v roce 2004

 

580604,ZO ČSOP 02/09 Vlašim - „Mapování výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) na území Středního Posázaví a Podblanicka“
Zpráva byla podrobně zpracována a poskytuje řadu informací a údajů o výskytu rysa v této oblasti. Z těchto informací vyplývá, že v této oblasti se zatím nevytvořila ani početně malá populace rysů, jde spíše o jedince, kteří se do této oblasti přesouvají buď z národního parku či CHKO Šumava. Zde zřejmě pobývají po určitou dobu až posléze opět migrují na jiná stanoviště. Aby zde vznikla populace rysů ostrovidů muselo by dojít k podstatnému zvýšení počtu rysů ostrovidů na území našeho státu.

580304,ZO ČSOP 76/06 Orchidea Valašsko – „Sledování výskytu a ochrana velkých šelem na Vsetínsku"
Projekt se zabýval terénními průzkumy ve státních lesích, v průběhu celého roku. Mapování výskytu bylo zaměřeno hlavně na období se sněhovou pokrývkou a na období s dešti, kdy je větší pravděpodobnost nalezení stop. V rámci projektu byla věnována také pozornost osvětové činnosti, zejména v osobním jednání s myslivci a při spolupráci s nevládními organizacemi.

580404, ZO ČSOP 76/08 Rožnov pod Radhoštěm - „ Ochrana velkých šelem v Beskydech“
Z této oblasti bylo získáno mnoho údajů o pobytových znacích velkých šelem. Projekt se zaměřil na zpracování a vydání příručky kapesního formátu, která se má stát cennou pomůckou pro každého, kdo chce v terénu určit kterému druhu velké šelmy patří stopy, trus a kořist. Příručka bude vybavena řadou kreseb, fotografií a příslušným textem.

 


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Ledňáček - Ochrana velkých šelem v Beskydách
Podařilo se jim realizovat výstavu „Rys ostrovid – nejkrásnější evropská šelma“, která byla určena jak školám, tak nejširší veřejnosti. Byla otevřena celý červen a dokonale splnila svůj účel. Domnívám se, že až dosud se nikomu nepodařilo realizovat výstavu o rysovi v takové kvalitě a rozsahu. Kromě uvedené ZO ČSOP se na realizaci výstavy podílely Správa CHKO Beskydy, TKA agentura a Městská knihovna v Rožnově p./R.
Musím velmi kladně ocenit i hluboké zaujetí členů této ZO pro ochranu velkých šelem a výsledky jejich sledování v terénu. Díky nim se podařilo získat nejen mnoho údajů o pobytových znacích, ale i množství dokladového materiálu, např. fotografií, odlitků stop, vzorků trusu. Členové ZO získaný materiál vyhodnocují, zpracovávají letáky,  úzce spolupracují se Správou CHKO Beskydy, sledují vývoj problematiky ochrany šelem v ČR a několikrát do roka uskutečňují exkurze do chráněných území na Slovensku, kde navštěvují lokality výskytu velkých šelem.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Sledování výskytu a ochrana šelem na Vsetínsku
Vzhledem k tomu, že v minulosti požadovali myslivci ze Vsetínska povolení odstřelu údajně velmi přemnoženého rysa, jsou i údaje, které poskytli členové této ZO, zvláště cenné. Celá oblast, v níž byl zjišťován výskyt rysa, vlka a medvěda, je velmi rozsáhlá, obtížně dostupná a sledování je tedy časově i fyzicky náročné. Byl by potřebný mnohem větší počet dobrovolníků (stopařů), kteří by se věnovali hledání pobytových znaků velkých šelem i po více dnů. Tak bychom získali ty nejcennější údaje. Nicméně je nutno ocenit, že řešitelé našli cestu k lesníkům a myslivcům a získali od nich data, ze kterých je možno vycházet při řešení dané problematiky. Takto získané informace je ale nutno korigovat terénním průzkumem i poznatky získanými v jiných územích – zvláště myslivci vysoce nadhodnocují reálné počty šelem. Personální zabezpečení skýtalo záruku, že získané informace jsou kvalitní a že byly pořízeny s velkou obětavostí.

 

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print