vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Krajové odrůdy ovocných dřevin

Přehled realizovaných projektů

 

 Projekty realizované v roce 2008

 

03060108, ČSOP  Hasina Louny - Péče o krajové odrůdy ovocných dřevin a jejich mapování na Žatecku
Řešitelská organizace v rámci řešení problematiky starých a krajových odrůd, zahájila inventarizaci regionu Lounska a Žatecka, historicky významných ovocnářských oblastí regionu, ale celého Česka. V roce 2008 byla provedena inventarizace a determinace na k.ú obce Lipenec. Celkem bylo zaevidováno 78 druhů (jabloň - 22, hrušeň - 46, třešeň – 9, slivoň - 1) . Výsledky byly zpracovány a předány v požadované struktuře pro databázi.
Během roku 2008 byly provedeny základní agrotechnická opatření:
-    udržovací řez
-    údržba trvalého travního porostu

 


03060208, EC Meluzína RCAB - Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu zaměřeného na celkovou historickou rekonstrukci ovocnářské problematiky – inventarizace, determinace, školkařská výroba ve sledovaném zájmovém území – severozápadní Čechy – již od roku 1998. V roce 2008 byl projekt zaměřena na další etapu pomologické determinace ve zvolené oblasti Sokolovské pánve – Ostrov a okolí  (viz závěrečná zpráva). V minulosti patřila tato oblast k významným ovocnářským regionům severních Čech. V rámci řešení projektu byla provedena kontrola již zaevidovaných a vysázených stromů z období 2001 – 2006 současně s odbornými zásahy k udržení zdravotní kondice. Řešitelská organizace také v rámci popularizace programu C – Krajové odrůdy ovocných dřevin uspořádala odborný seminář pro pracovníky CHKO Labské pískovce, České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory. Celkem bylo zaevidováno 25 jednotlivých ovocných stromů 25 jabloní. Pomologicky se podařilo determinovat celkem 25 ovocných druhů: 25 jabloní a formou požadované struktury databáze předány 3 odrůd (viz závěrečná zpráva).

 

03060308, ČSOP Nové Hrady - Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku
Řešitelská organizace se problematikou Starých a krajových odrůd ovocných dřevin zabývá již 13 let. V zájmovém území Novohradských hor a Soběchovské vrchovině bylo nalezeno 827 ks ovocných stromů vysázených před II. světovou válkou. V roce 2008 je projekt zaměřen na další část inventarizace v podhůří Soběchovské vrchoviny – Slepičí hory (lokality viz závěrečná zpráva), odběr roubového materiálu a ošetřování výsadeb založených v minulých letech.
Celkem bylo zaevidováno 66 druhů (jabloň - 51, hrušeň - 11, třešeň – 3, slivoň - 1) starých a krajových odrůd ovocných dřevin a determinováno 13 odrůd. Výsledky byly zpracovány a předány v požadované struktuře pro databázi. Dalším z výstupů projektu byl odběr roubového materiálu a vlastní školkařská výroba zaměřená na roubování 34 stromků. Dále byly  realizovány další propagační a prezentační akce řešené problematiky v zájmovém regionu (viz. závěrečná zpráva).

 

03060408, ČSOP Orlice - Podorlický skanzen Krňovice – krajové odrůdy ovocných dřevin
Projekt navazuje na řešenou problematiku let minulých, kdy se na základě dlouholeté inventarizace (od 1997)  postupně v rámci spolupráce se skanzenem v Krňovicích (okres Hradec Králové) jsou zakládány ovocné výsadby starých a krajových odrůd ovocných dřevin. V  roce 2008  byly zajištěna základní agrotechnická opatření v podnožové a  ovocné školce  včetně školkařských prací – výsadba podnoží.  V areálu  bylo vysazeno 10 ks nových ovocných stromů (vysokokmeny starých a krajových odrůd z vlastní produkce, původ odrůd na základě mnohaleté inventarizace) do alejí podél cest a sadů kolem staveb. V rámci prezentace využití starých a krajových odrůd ovoce, byla v roce 2008 ve skanzenu uspořádán II. ročník výstavy Starých a krajových odrůd se 70-ti vzorky ovoce.

 

03060508, ČSOP Nová Ves pod Pleší - Záchrana a uchování genofondu starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve sbírce extenzivního sadu
ZO ČSOP Nová Ves pod Pleší se řešením problematiky starých a krajových odrůd ovocných dřevin zabývá již několik let.  Zájmová oblast se nachází v podhůří Brdské vrchoviny na pomezí příbramského regionu a Prahy-západ v katastru obce Nová Ves pod Pleší. Sad byl vysazen na mírně svažitém pozemku o rozloze 1 ha s orientací na jihozápad a jeho vznik doprovázel i rozvoj včelníku. V extenzivně obhospodařované výsadbě je evidováno 170 ovocných stromů. Jedná se především o jabloně, jejichž stáří se pohybuje převážně kolem 60-ti let, ale také hrušně, slivoně, třešně a višně. Řešitelský tým pracoval podle metodiky programu pro inventarizaci a determinaci. Byla také navázána spolupráce s odborným pracovištěm VŠUO Holovousy (Josef Kloutvor), které zabezpečuje pomologickou determinaci odrůd. Celkem bylo odesláno k determinaci 45 vzorků, po třech typických plodech od každého vzorku.Dále pak bylo vysazeno 5 jabloní, 1 hrušeň a 1 slivoň.

 

03060608, ČSOP Vlašim - Údržba sadu krajových odrůd ovocných dřevin
Jedná se o dlouhodobý projekt zaměřený na údržbu ovocného sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin (200 stromů) Benešovského regionu. Během vegetačního období byly realizovány základní ochranářské a agrotechnické operace s cílem udržet zdravotní kondici ovocného sadu. Současně s tímto byl proveden výchovný řez vysazeného materiálu z podzimu roku 2007, dále opravy opěrných tyčí a kůlů oplocení.

 

03060708, ČSOP Vlašim - Údržba sadu krajových odrůd ovocných dřevin
Cílem projektu byla podrobná inventarizace a determinace  starých a krajových odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov - až 12 katastrálních území (Žinice, Týnec nad Sázavou, Netvořice, viz stručný popis projektu). Jednalo se o  starší výsadby podél silnic a cest 2 – 3 kategorie, dále staré ovocné sady a solitérní stromy v krajině (viz. závěrečná zpráva). Součásti projektu byla kontrola determinace na starších zmapovaných lokalitách a provedení kontrolní determinace u některých sporných vzorků. Celkem bylo odebráno 115 vzorků k pomologické determinaci a databáze byla předána v předepsané podobě. 

 

03060808, 1. ČSOP Valašské Meziříčí - Obnova sadu starých krajových odrůd na území obce Francova Lhota - Pulčín.
Předložený projekt je zaměřen na celkovou obnovu a postupnou rekonstrukci ovocného sadu z přelomu 30. až 40. let minulého století. Sad se nachází na k.ú. obce Francova Lhota – Pulčín (jižní Valašsko). V minulosti zde byl velký výskyt slivoně Špendlík katalónský, který v současné době již zcela vymizel na celém území Valašska. Během roku byl proveden základní pomologicko determinační průzkum součástí , kterého byl návrh na další agrotechnická opatření k podpoře a zvýšení celkového zdravotního stavu extenzivní výsadby. Současně s tímto proběhla další výsadby nových roubovanců na volná sponová místa v původní výsadbě. Projekt byl řešen na základě schválené metodiky pro program „Krajové odrůdy ovocných dřevin“. Dosažené výsledky odpovídají stanoveným cílům a výstupům projektu. Řešitelský tým obohatil databázi starých a krajových odrůd o další položky.

 

03060908, 1. ČSOP Valašské Meziříčí - Bývalý vojenský sad a jeho obnova.
Předložený projekt je zaměřen na ošetření a obnovu sadu v bývalém vojenském prostoru posádky Valašské Meziříčí, založeném  v roce 1921. Během roku byl proveden základní pomologicko determinační průzkum součástí , kterého byl návrh na další agrotechnická opatření k podpoře a zvýšení celkového zdravotního stavu extenzivní výsadby. Cílem projektu je celkové ošetření a rekonstrukce sadu, který je součástí naučné stezky (viz. Mapové podklady projektu). Řešitelský tým pracoval dle standardních ovocnářských metodik a technologií. Dosažené výsledky odpovídají stanoveným cílům projektu. Doporučuji v pokračování projektu v dalších letech s cílem obnovy původní výsadby.

 

03061008, ČSOP Salamandr – Pracovní setkání řešitelů programu Krajové odrůdy ovocných dřevin
Pracovní setkání řešitelů programu – Krajové odrůdy ovocných dřevin a zájemců o řešenou problematiku z řad dalších státních a nestátních organizací se uskutečnilo ve dnech 16. – 18. října 2008 ve spolupráci ZO ČSOP Salamandr, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v brně – zahradnické fakulty – Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (podrobněji závěrečná zpráva projektu 03061008).
 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

03060207, ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem – Krajové odrůdy vysokokmenů v Podbeskydí
Předložená závěrečná zpráva projektu je volným pokračováním řešené problematiky z let 2004 – 2006,  kdy začal probíhat terénní průzkum v zájmové oblasti – sadech.
Stanovené cíle byly ve dvou rovinách. V první byla provedena částečná inventarizace sadů pana Romana Řezníčka (Pod Maralovým kopcem, Na žabáku, atd.). Dosažené výsledky byly předány v elektronické podobě v předepsané formě databáze. V druhé rovině byla prováděna další základní sanační (agrotechnická) ochranná opatření u již zaevidovaných stromů (ochranné nátěry, udržovací a zmlazovací řez, sežínání travního porostu, odstranění náletových dřevin, ochranné oplocení proti okusu atd.), současně bylo vysazeno 10 ks starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Odrůdová skladba byla určena na základě inventarizace a determinace z předešlých let.
V průběhu projektu se řešitelská organizace dostala v důsledku nepředvídatelných událostí do občansko – právního sporu, který má za následek snížení plochy zájmového území.
Řešitelský tým pracoval dle schválené metodiky pro program „Krajové odrůdy ovocných dřevin. Výsledky odpovídají stanoveným výstupům a cílům projektu.

 

03060407, ZO ČSOP Nové Hrady – Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku
Řešitelská organizace již několikátým rokem řeší problematiku záchrany starých a krajových odrůd ovocných dřevin na Novohradsku.
Předložená závěrečná zpráva se opírá o vytyčené cíle projektu, které byly stanoveny v rámci přihlášky do výběrového řízení. Byl proveden odběr roubů, výsadba školkařského materiálu z vlastní produkce na novém pozemku ZO a ošetření včetně monitoringu zdravotního stavu již dříve vysazených jedinců starých a krajových odrůd, a dále v podrobné determinaci na nových lokalitách Novohradsky (lokality Bedřichov, Šejky, Buková, Dlouhá Stropnice, Majolice, atd.
Celkem bylo zaevidováno 89 druhů (jabloň, hrušeň) starých a krajových odrůd ovocných dřevin a determinováno 12 odrůd. Výsledky byly zpracovány a předány v požadované struktuře pro centrální databázi.
Dalším z výstupů projektu byla výsadba školkařského materiálu z vlastní produkce a další roubování v ovocné školce z již evidovaných stromů v terénu. V rámci řešení projektu byly  realizovány další propagační a prezentační akce řešené problematiky v zájmovém regionu.

 

03060507, 02/09 ZO ČSOP Vlašim – Údržba sadu krajových odrůd ovocných dřevin
Jedná se především o dlouhodobý projekt zaměřený na celkovou údržbu ovocného sadu jehož stáří je odhadováno na 80 let. Již v minulosti byl sad vybrán řešitelským týmem pro tvorbu regionálního genofondového sadu, který bude prezentovat tradiční odrůdy ovocných dřevin pěstované v minulosti na zájmovém území.
Rozšířením sadu o další plochu s výskytem starých a krajových odrůd ovocných dřevin získává plocha na místním regionálním významu. Součástí projektu bylo kromě mapování také základní agrotechnické ošetření cca 200 ks stromů, vyskytujících se ve výsadbě - údržba pozemku a sadu, udržovací řez, odstranění náletových dřevin, udržovací řez vysazených podnoží pro budoucí roubování, sežínání trvalého travního porostu, atd.

 

03060607, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Mapování a záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov
Cílem projektu byla podrobná inventarizace a determinace  starých a krajových odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov. Jednalo se o  starší výsadby podél silnic a cest 2 – 3 kategorie, dále staré ovocné sady a solitérní stromy v krajině.  Růzkum probíhal na k.úí obcí Nespeky, Poříčí nad Sázavou, Mrač, Poměnice, V. Janovice, atd.
Součásti projektu byla kontrola starších zmapovaných lokalit a provedení kontrolní determinace u některých sporných vzorků. Celkem bylo odebráno 110 vzorků k pomologické determinaci.
Výsledky  projektu odpovídají stanoveným výstupům a cílům. Řešitelská organizace obohatila centrální databázi 87 pomologicky determinovaných stromů starých a krajových odrůd ovocných dřevin (jabloně) a determinovala celkem 14 starých a krajových odrůd ovocných dřevin.

 

03060707, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Obnova alejí ovocných dřevin pod Hradiskem u Rožnova p.R.
Projekt byl zaměřen na historickou rekonstrukci ovocných výsadeb na pozemcích bývalého školního statku SZeŠ Rožnov p. R.. Ovocné výsadby jsou z historického hlediska doloženy již na přelomu 19. a 20. století. Na základě historických archivních materiálů a znalostí daného regionu byly vysázeny další odrůdy místního samozásobitelského významu.
Řešitelská organizace provedla další rekonstrukci aleje a vysadila v rámci obnovy zástupce starých a krajových odrůd ovocných dřevin, převážně odrůd typické pro zájmovou oblast Valašska – ´Jadernička moravská´, ´Funtové´, z odrůd slivoní – již nevyskytující se odrůda ´Špendlík žlutý´, atd. 
Celkem bylo vysazeno 10 ovocných stromů v počtu 7 odrůd.
Řešitelský tým pracoval dle schválené metodiky pro program „Krajové odrůdy ovocných dřevin. Výsledky odpovídají stanoveným výstupům a cílům projektu.

 

03060807, EC Meluzína RCAB – Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska
Jedná se především o dlouhodobý projekt zaměřený na celkovou inventarizaci a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin rámci sledované oblasti – Karlovarsko, a dále na propagaci, návrat do krajiny a celkový management této problematiky.
V letošním roce proběhla další významná část terénního průzkumu ve zvolené lokalitě – Ostrov, Sokolovská pánev. Během vegetačního období probíhala údržba již zmapovaných stromů – udržovací řez, odstranění proschlých částí stromů, ochranné nátěry, atd., včetně kontroly označení jednotlivých stromů.
Problematiky byla dále prezentována na dalších významných akcích pro státní správu a širokou veřejnost (viz. závěrečná zpráva).
Dle předložené dílčí databáze v předepsané formě bylo celkem nově zaevidováno 22 jabloní / 12 odrůd a 3 hrušně/ 2 odrůdy.
Řešitelský kolektiv obohatil genofond starých a krajových odrůd ovocných dřevin v rámci ČSOP o další cenné položky. Dosažené výsledky odpovídají stanoveným výstupům a cílům projektu.

 

03060907, Sagittaria – Obnova sadu v Malém Košíři
Řešitelská organizace se programu Ochrana biodiverzity – Krajové odrůdy ovocných dřevin – účastní 1. rokem. V roce 2006 (viz charakteristika dosavadní činnosti) proběhla v rámci projektu CZ0714083 inventarizace a determinace zájmového území. Sledované zájmové území se nachází v oblasti střední Moravy, která je z hlediska mapování v současné době opomíjeným regionem.
Cílem projektu bylo pokračovat v péči o sad na Malém Kosíři (sečení podrostu, likvidace zmlazujících dřevin po vyřezání, prořezávka stromů a celková údržba sadu). Kladem celého projektu je mimo péči o sad a krajové odrůdy ovocných dřevin také  podpora druhové diverzity na lokalitách a prezentace dobrého příkladu péče o krajinu na veřejnosti.

 

03061207, 53/24 Ponikva - Mapování starších a krajových odrůd ovocných dřevin v Moravském krasu
Řešitelská organizace se programu Ochrana biodiverzity – Krajové odrůdy ovocných dřevin – účastní 1. rokem. Oblast zájmového území je z hlediska řešené problematiky nedotčená  jakoukoliv inventarizací. Zájmové území je z hlediska historického vývoje ovocnictví a ovocnářství velice zajímavou oblastí s výskytem starých a především krajových odrůd ovocných dřevin.
V roce 2007 probíhalo mapování včetně determinace v oblasti území Moravského krasu v k.ú. Latinky u Blanska, Vilémovice u Macochy a Ostrov u Macochy.
Součástí závěrečné zprávy jsou popisy jednotlivých zájmových území s přehledným seznamem nalezených odrůd. Dále je u každé sledované oblasti – k.ú. podrobný popis metodiky řešení projektu.
Celkem bylo zaevidováno 169 stromů (jabloně, hrušně, třešně, slivoně, ad.) starých a krajových odrůd ovocných dřevin a determinováno 95 odrůd.
Řešitelský kolektiv obohatil genofond starých a krajových odrůd ovocných dřevin v rámci ČSOP o další cenné položky.

 


03061307, ZO ČSOP Křižánky - Inventarizace a determinace odrůd starých ovocných stromů v CHKO Český ráj v oblasti Libošovicka

Jedná se o pokračování dlouhodobého záměru s cílem vytvořit přehled o výskytu starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zájmové oblasti řešitele – CHKO Český ráj.  V roce 2007 se uskutečnila další část inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin tentokrát na katastrálních územích obcí regionu Libošovicka – Libošovice, Dobšice, Nepřívět, Podkost, atd. Celkem se jedná o 7 k.ú.
Celkem bylo zaevidováno:
•    28 stromů třešní, determinováno 5 odrůd;
•    21 jabloní, determinováno 18 odrůd;
•    7 hrušní, determinováno 6 odrůd
Součástí závěrečné zprávy jsou také cenné poznámky z terénu, které vypovídají o bohaté druhové  skladbě ovoce  sledovaného regionu – nález již vymizelé odrůdy slivoně ´Špendlík katalónský´, výskyt staré „lískovny“, atd.
Řešitelský tým pracoval dle schválené metodiky pro program „Krajové odrůdy ovocných dřevin“, prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou na jejíž základě čerpal při řešení projektu.
Výsledky odpovídají stanoveným výstupům a cílům projektu. Řešitelská organizace obohatila centrální databázi o 56 stromů (jabloně, hrušně, třešně) a determinovala celkem 29 starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Databáze byla předána v předepsané podobě.

 

03061407, ZO ČSOP Křižánky – Založení genofondového sadu Libošovice
Projekt byl zaměřena na založení tzv. genofondového sadu, který bude reprezentovat zájmovou oblast ve které v minulých letech proběhla inventarizace a terminace starých a krajových odrůd ovocných dřevin.
Metodika projektu byla zaměřena  v jarním období na přípravné agrotechnické operace pro založení sadu na pronajatém pozemku, včetně výsevu luční směsí zajišťující vznik tzv. ovocného sadu s trvalým travním porostem (viz závěrečná zpráva projektu).
V podzimním období bylo přistoupeno k vlastní výsadbě roubovanců, jejichž odrůdová skladba odpovídá dosaženým inventarizačním výsledkům z let minulých (viz závěrečná zpráva projektu.
Celkem bylo vysázeno 10 odrůd a 11 podnoží určených pro roubování v dalším období.
Řešitelský tým pracoval dle schválené metodiky pro program „Krajové odrůdy ovocných dřevin“, prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou na jejíž základě čerpal při řešení projektu.

 

03061607, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Ovocné dřeviny v PPr Želechovické paseky
Projekt byl zaměřen na inventarizaci a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zájmovém území – v  Přírodním parku Želechovické paseky.
Celkově bylo zaevidováno 19 ocných stromů (jabloní) a celkem determinováno 14 drůd jabloní. Dosažené výsledky byly předány formou databáze v požadované struktuře v elektronické podobě. Mezi nejcennější nálezy patří odrůda - ´Clermontoiské´, ´Grimson Bramley´ a ´Coulonova reneta´.
Řešitelský tým pracoval dle metodiky pro řešenou problematiku a s pomocí pomologické literatury, především autora Ing. Václava Tetery – „Pomologie jednou větou“ .

 


03061707, ZO ČSOP Orlice - Podorlický skanzen Krňovice - krajové odrůdy ovocných dřevin

V rámci vznikajícího skanzenu lidových staveb se již několikátým rokem řeší podrobná inventarizace, determinace a vlastní školkařská problematika včetně výsadeb v rámci programu „krajové odrůdy ovocných dřevin, a také obsáhlá propagační a prezentační činnost celé problematiky.
V  roce 2007  byly zajištěna základní agrotechnická opatření v podnožové a  ovocné školce  včetně školkařských prací – výsadba podnoží.  V roce 2007 bylo v areálu vysazeno cca 70 ks nových ovocných stromů (vysokokmeny starých a krajových odrůd z vlastní produkce, původ odrůd na základě mnohaleté inventarizace) do alejí podél cest a sadů kolem staveb.
V rámci prezentace využití starých a krajových odrůd ovoce, byla v roce 2007 ve skanzenu postavena rekonstrukce dřevěné sušárny na ovoce. Během prezentačních aktivit ve skanzenu bylo usušeno  cca 250 kg jablek a hrušek.

 

03061807, Sdružení pro venkov – Hrušně z vedrovic
Řešitelská organizace se programu Ochrana biodiverzity – Krajové odrůdy ovocných dřevin – účastní 1. rokem. Projekt je zaměřen na inventarizaci a determinaci starých krajových odrůd ovoce - hrušeň. Zájmovým územím je k.ú.  obce Vydrovice, jenž mají ve znaku obce ovocný strom hrušně s plody. Jedním s dlouhodobých cílů projektu je obnova tzv. hrušňové tradice, obnovy uplatnění tohoto ovocného druhu v Moravskokrumlovském mikroregionu.
Celkem bylo zaevidováno 90 stromů hrušní starých a krajových odrůd a na 79 stromech byla provedena pomologická determinace. Mezi zajímavé nalezené odrůdy lze zařadit: ´Neliska zimní´, ´Virgule´, ´Kolomanova máslovka´, ad.

 

03061907, ZO ČSOP Kladská - Evidence výskytu dříve pěstovaných odrůd ovocných dřevin v severní části CHKO Český les
Evidence výskytu dříve pěstovaných odrůd ovocných dřevin byla zaměřena na oblast Českého lesa. Vlastní inventarizace ovocných dřevin byla zaměřena na ovocné druhy - jabloně a hrušně. Projekt navazuje na řešenou problematiku z let 2005 – mapování částí Tachovského okresu. V letošním roce se řešitelský tým soustředil na oblast  - severní část CHKO Český les a západní části Tachovského okresu - Hraničky - zaniklá obec, ovocné stromy u bývalého osídlení; Stará Knížecí Huť - skupina starých ovocných stromů v zahradě a skupina jabloní u zaniklého statku; Tachov - jabloně podél železniční tratě směr Domažlice, a další (viz. závěrečná zpráva).
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem ovocnářským v holovousých a mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou byla provedena determinace pomologických vzorků ovoce a výsledky zapsány do databáze v požadované struktuře.
Celkem bylo zaevidováno 143 jednotlivých ovocných stromů, 87 jabloní, 28 hrušní, 83 slivoní, 15 třešní, a pomologicky determinováno 23 odrůd (19 jabloní a 4 hrušně) na 58 evidovaných stromech.
Celkem bylo zaevidováno 10 jabloní a určeno 10 odrůd, z nichž  jsou 2 místního významu: ´Vinický libernáč´a odrůda ´Kámycké´.
Projekt byl řešen na základě schválené metodiky pro program „Krajové odrůdy ovocných dřevin“. Ze závěrečné zprávy dále vyplývá, že řešitelský tým procoval s množstvím odborné pomologické literatury.


Projekty realizované v roce 2006

 

3060106, EC Meluzína RCAB - Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska
V letošním roce proběhla další významná část terénního průzkumu ve zvolené lokalitě (viz. závěrečná zpráva). Během vegetačního období probíhala údržba již zmapovaných stromů – udržovací řez, odstranění proschlých částí stromů, ochranné nátěry, atd., včetně kontroly označení jednotlivých stromů. V rámci odborného semináře konaného ve dnech 10. – 11- listopadu 2006 na zahradnické fakultě MZLU Brno, byla představena celá řešená problematika formou přednášky. Dle předložené dílčí databáze v předepsané formě bylo celkem nově zaevidováno 24 jabloní / 14 odrůd a 1 hrušeň/ 1 odrůda.3060206, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku

Byl proveden odběr roubů, výsadba školkařského materiálu z vlastní produkce na novém pozemku ZO a ošetření včetně monitoringu zdravotního stavu již dříve vysazených jedinců starých a krajových odrůd.3060306, ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem - Ovocné sady v podbeskydí

Předložená závěrečná zpráva projektu je volným pokračováním řešené problematiky z let 2004 a 2005 kdy začal probíhat terénní průzkum v zájmové oblasti a sadech (viz. závěrečná zpráva). Dosažené výsledky byly předány v elektronické podobě v předepsané formě databáze. Dále byla prováděna základní sanační ochranná opatření u již zaevidovaných stromů (ochranné nátěry, udržovací a zmlazovací řez atd.). Řešitelský tým v letošním roce propagoval řešenou problematiku na výstavách a dalších odborných akcích. Realizátor projektu představil řešenou problematiku na odborném semináři konaném ve dnech 10. – 11. listopadu 2006 na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici na Moravě.3060406, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Obnova alejí ovocných dřevin pod Hradiskem u Rožnova p. R

Jedná se o pokračování projektu z roku 2005, kdy byla započata realizace obnovy ovocných sadů a alejí ve sledované lokalitě. V letošním roce řešitelská organizace provedla další rekonstrukci aleje a vysadila v rámci obnovy další zástupce starých a krajových odrůd ovocných dřevin, převážně odrůd typických pro etnografický region centrálního Valašska (viz. závěrečná zpráva). Celkem bylo vysazeno 10 ovocných stromů v počtu 6 odrůd (viz. závěrečná zpráva)3060606, Společnost přátel Poodří - Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří - mapování (3.etapa)

Řešená problematika v v roce 2006 navazuje na výstupy 1. a 2. etapy projektu z roku 2004 a 2005. Cílem předloženého projektu byla inventarizace a determinace ve vybraných lokalitách obcí Hynčice a Emauzy (viz závěrečná zpráva). Dle předložené dílčí databáze v předepsané formě bylo celkem nově zaevidováno 45 jabloní / 21 odrůd a 14 hrušní/ 10 odrůd. Řešitelský kolektiv obohatil genofond starých a krajových odrůd ovocných dřevin v rámci ČSOP o další cenné položky.3060706, ČSOP - RS Iris - Obnovení sadů ovocných dřevin na Velkém Kosíři - inventarizace

Nosnou částí projektu je inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zájmové lokalitě – Velký Kosíř a přilehlé lokality – Čechy pod Kosířem, Malý kosíř, Bílá Lhota, Měník a další (viz přiložená databáze). Celkem bylo zaevidováno 52 ovocných stromů a determinováno na 20 odrůd. K významným nálezům z pohledu předložené databáze patří odrůdy hrušní ´Ovesnička´ a ´Krvavka´, které jsou v současné době řazeny mezi odrůdy pouze s lokálním výskytem v rámci ČR.3060806, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Inventarizace a determinace krajových odrůd v Přírodním parku Želechovické paseky
Projekt byl zaměřen na inventarizaci a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin v zájmovém území – v  Přírodním parku Želechovické paseky. Celkově bylo zaevidováno 36 ovocných stromů (jabloní) a celkem determinováno 17 odrůd jabloní. Dosažené výsledky byly předány formou databáze v požadované struktuře v elektronické podobě a obohatily genofond starých a krajových odrůd ovocných dřevin o další cenné informace.3060906, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou - Cesta k sousedům

V roce 2006 řešitelská organizace se na základě předložené závěrečné zprávy zaměřila na obnovu, údržbu a částečnou výsadbu hrušňové aleje v zájmovém území mezi obcemi Blahutovice a Polom. V rámci stanovených cílů a výstupů byla provedena základní agrotechnická údržba u 60 ovocných stromů hrušní v aleji – udržovací , popřípadě zmlazovací řez. Dále byl proveden pomologický průzkum z něhož vyplývá zastoupení pouze dvou odrůd hrušní - ´Pařížanka´, ´Madame Verté´. Je nutno zdůraznit, že v minulosti byly aleje podél cest tvořeny maximálně 3 – 4 odrůdami.V rámci obnovy aleje bylo vysazeno celkem 50 jedinců hrušní.3061006, ZO ČSOP ORLICE - Podorlický skanzen Krňovice - krajové odrůdy ovocných dřevin

V rámci vznikajícího skanzenu lidových staveb se již několikátým rokem řeší podrobná inventarizace, determinace a vlastní školkařská problematika včetně výsadeb v rámci programu -krajové odrůdy ovocných dřevin. V letošním roce probíhala základní agrotechnická a školkařská opatření v rámci údržby vlastní školy starých a krajových odrůd ovocných dřevin – genofondová zásobní školka. Proběhla další výsadby původních odrůd ze sledované oblasti na plochách skanzenu. A také proběhla inventarizace ve sledované lokalitě Třebechovicka.3061106, 76/13 ZO ČSOP Salamandr - Sad starých a krajových odrůd ovocných dřevin Velkých Karlovic - 2 etapa

V období let 2002 – 2005 byla provedena inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin na k.ú. obce Velké Karlovice. V roce 2005 byl založen na pozemku p. č. 4772/1 v k.ú. Velké Karlovice ovocný sad, který je v pronájmu našeho pozemkového spolku SIHLA. Z odebraných roubů v zimním období bylo provedeno ve spolupráci s ovocnou školkou Malenovice jarní roubování v ruce na typovou podnož Jadernička J – TE – 1. Celkem bylo naroubováno pět odrůd po třech kusech a jedna odrůda po dvou. Byly vysazeny tyto odrůdy jabloní: Boskoopské, Parkerovo, Jeptiška, Funtové sládě, Skalická hrabůvka, Rožnovské citrónové. Vysazené stromy byly zaneseny do centrální databáze v předepsané podobě.3061206, ZO ČSOP Oharka - Monitoring a údržba hornohradských vysokokmenných sadů

Řešitelská organizace se zaměřila na inventarizaci a determinaci starého 1 ha sadu v zájmové lokalitě Horní hrad – Hornohradské údolí. Během vegetačního období byla provedena celková údržba ovocného sadu, především celková sanace náletových dřevin a provedení udržovacího a zmlazovacího řezu (viz. závěrečná zpráva). Celkem bylo zaevidováno 10 jabloní a určeno 10 odrůd, z nichž jsou 2 místního významu: ´Vinický libernáč´a odrůda ´Kámycké´.

3061306, 45/06 ZO ČSOP Křižánky - Inventarizace a determinace odrůd starých stromů v území CHKO Český ráj

Předložený projekt je charakterizován především inventarizací a determinací starých a krajových odrůd ovocných dřevin v jižní části CHKO Český ráj v obcích Troskovice, Vyskeř, Vesec u Sobotky, atd. (viz. závěrečná zpráva). Řešitelská organizace obohatila centrální databázi o 52 stromů (jabloně, hrušně, slivoň) a determinovala celkem 31 odrůd starých a krajových odrůd ovocných dřevin.3061406, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Údržba sadu krajových odrůd ovocných dřevin

Jedná se především o dlouhodobý projekt zaměřený na celkovou údržbu ovocného sadu jehož stáří je odhadováno na 80 let. Již v minulosti byl sad vybrán pro tvorbu regionálního tzv. genofondového sadu, který bude prezentovat tradiční odrůdy ovocných dřevin pěstované v minulosti na zájmovém území řešené problematiky (viz. závěrečná zpráva). Projekt byl zaměřen na údržbu pozemku a sadu, který byl léta mimo jakoukoliv zahradnickou a ovocnářskou činnost. Byly zde prováděny hlavně především základní ovocnářské zásahy – udržovací řez, odstranění náletových dřevin, udržovací řez vysazených podnoží pro budoucí roubování , atd.


3061506, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Mapování a záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov
Předložený projekt je charakterizován především inventarizací a determinací starých a krajových odrůd ovocných dřevin v obcích Teplýšovice, Divišov, Struhařov, Dlouhé pole, Městečko, atd. (viz. závěrečná zpráva). Jedná se o dlouhodobý projekt jež počátky jsou v roce 2000. Součásti projektu byl návrat do starších zmapovaných lokalit a provedení kontrolní determinace u některých sporných vzorků. Celkem bylo odebráno 100 vzorků k pomologické determinaci.3061606, RADNICE - Mapování krajových odrůd ovocných dřevin v Mikroregionu Radnicko

Hlavní náplní předloženého projektu byla inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve zvolené zájmové oblasti Mikroregionu Radnicko (viz závěrečná zpráva). Dle předložené dílčí databáze v předepsané formě bylo celkem nově zaevidováno 12 jabloní / 3 hrušně/ 4 třešně. Řešitelský kolektiv obohatil genofond starých a krajových odrůd ovocných dřevin v rámci ČSOP o další cenné položky. zprávy. Např. úvod, metodika, výsledky, závěr, přílohy.3065106, Společnost přatel Poodří - Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří - popularizace

Předložený projekt je součástí řešené problematiky ZO ČSOP Jeseník nad Odrou. Projekt je zaměřen na celkovou prezentaci řešené problematiky ve zvolené zájmové oblasti – CHKO Poodří. Hlavním výstupem je publikace – brožura. Publikace je zpracována na celkem 24 stranách textu doplněného o barevné přílohy – fotografie, dokumentující řešenou problematiku (prezentační činnost, pomologickou determinaci, práci s veřejností, terénní činnost). Předložená publikace (elektronická podoba) má po obsahové stránce všechny náležitosti (úvod, význam krajových odrůd a jejich specifika, možnosti využití, historie ovocnářství ve sledovaném regionu, pomologické minimum a zvláštnosti názvosloví u jednotlivých odrůd, využití v rámci technologického zpracování - kuchyně.)3065306, Občanské sdružení Domácí tradice - Mapování starých a krajových odrůd v části území obce Staré Město pod Králickým Sněžníkem (okr. Šumperk)

Projekt byl zaměřen na inventarizaci a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin na k.ú. Malé Vrbno, Velké Vrbno, Staré město pod Kralickým Sněžníkem a Šléglov. Inventarizace probíhala ve vylidněných osadách na místech kde se nacházely ovocné výsadby – sady a zahrady. Celkově bylo nalezeno 21 ovocných stromů a celkem determinováno 7 odrůd jabloní. Ze zajímavých nálezů lze podtrhnout nález odrůdy ´Řehtáč soudkovitý´ a ´Parména zlatá zimní´, jedná se o odrůdy především tržního významu pro oblast jižní Moravy a ovocnářských oblastí okolí Brna.

 


 

Projekty realizované v roce 2005

 

270105, ZO ČSOP NOVÉ HRADY - Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku
V roce 2005 probíhalo další mapování v regionu Novohradska především v příhraničním pásmu bývalého okresu České Budějovice (lokalita Dobrá Voda, Dlouhá Stropnice, Jedlice, Veveří atd., viz závěrečná zpráva) dle metodiky a postupů pro inventarizaci. Celkem bylo zaevidováno a do centrální databáze zapsáno 55 ovocných druhů (11 hrušní, 38 jabloní, 3 třešně a 3 slivoní). Řešitelská organizace se dále zabývá školkařskou problematikou. V založené ovocné školce se pěstuje výsadbový materiál sortimentu odrůd ze zmapované lokality Jedlice. Výsledky řešené problematiky, dle závěrečné zprávy, jsou každoročně prezentovány na výstavách, odborných akcích a v místním tisku.270205, Společnost přátel Poodří - Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří - dokumentace 2. etapa

Projekt navazuje na 1. etapu, která byla řešena v roce 2004. Řešitelská organizace v letošním roce pokračovala v inventarizaci a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin na zvolených k.ú. v CHKO Poodří - obce Albrechtičky a Petřvaldík. Celkem bylo determinováno 38 jabloní (32 odrůd) a 10 hrušní (8 odrůd). Problematika řešeného projektu a programu č. 17 byla prezentována na výstavě dne 28. – 30. října 2005.270305, EC Meluzína RCAB - Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska

Řešitelská organizace se několik let zabývá problematikou starých a krajových odrůd ovocných dřevin v regionu Karlovarska. V roce 2005 byl projekt zaměřen především na inventarizaci v k.ú obce Jakubov. V rámci projektu bylo uskutečněno mezinárodní setkání zájemců o řešenou problematiku. Do centrální databáze bylo zaevidováno 50 jabloní (26 odrůd).270405, ZO ČSOP Meles - Mapování krajových odrůd ovocných dřevin v Lužických horách

Řešitelská organizace v roce 2005 provedla inventarizaci katastrálních území obcí Mařenice a Heřmanice v oblasti Lužických hor. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek na začátku vegetace (platí pro celou ČR), nebylo možno zaevidované ovocné dřeviny pomologicky determinovat – neplodnost z důvodů výskytu jarních mrazíků. Závěrečná zpráva obsahuje podrobné nákresy jednotlivých lokalit s výskytem starých a krajových odrůd ovocných dřevin, mapu sledované lokality, databázi a fotodokumentaci. Celkem bylo zaevidováno a do centrální databáze zapsáno 55 ovocných druhů (9 hrušní, 36 jabloní, 16 třešně a 5 slivoní, 2 ořešák).270505, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Obnova alejí ovocných dřevin pod Hradiskem u Rožnova p. R.

V roce 2005 řešitelská organizace provedla terénní průzkum lokality pod vrchem Hradisko, kde se nacházejí zbytky alejí ovocných stromů. V letošním roce byla provedena 1. část obnovy alejí. Celkem bylo vysazeno na 10 ks starých a krajových stromů ovocných dřevin, zastoupených regionálními odrůdami ovocných dřevin.270605, ZO ČSOP KŘIŽÁNKY - Inventarizace a determinace starých ovocných stromů na části území CHKO Český ráj a ve vybraných přírodních památkách.

ZO ČSOP v roce 2005 prováděla inventarizaci a determinaci starých a krajových ovocných stromů v oblasti CHKO Český ráj a ve vybraných přírodních památkách – k.ú. Kacanosy, Troskovice, Sobotka, Zebín, ad. (viz. závěrečná zpráva). Výsledky mapování jsou vloženy do centrální databáze, kterou udržuje Český svaz ochránců přírody pro účely zachování genofondu. Celkem bylo zaevidováno, pomologicky determinováno a do centrální databáze zapsáno 81 ovocných druhů (35 jabloní – 24 odrůd, 31 hrušní – 17 odrůd, 1 slivoň – 1 odrůda, 6 třešní – 3 odrůdy, 1 višeň – 1 odrůda).270805, ZO ČSOP VLAŠIM - Mapování a záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin na okrese Benešov

Řešitelská organizace se několik let zabývá problematikou starých a krajových odrůd ovocných dřevin v regionu Benešovska. V roce 2005 projekt pokračoval mapováním dalších katastrálních území okresu Benešov – obce Dolní Karlovice, Blažejovice, Střítež, Loket ad. Do centrální databáze bylo zaevidováno 11 jabloní (9 odrůd) a 1 hrušeň (1 odrůda) nalezená odrůdová skladba ve vztahu k již získaným výsledkům ukazuje na bohatost sortimentu ve sledovaném území – okres Benešov.270905, ZO ČSOP VLAŠIM - Údržba sadu krajových odrůd ovocných dřevin

Řešitelská organizace se několik let zabývá problematikou starých a krajových odrůd ovocných dřevin v regionu Benešovska. Výsledky z inventarizací a determinací jsou přenášeny do již založeného sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin Benešovska. Během roku byly v sadu prováděny základní agrotechnické operace a ochranná opatření a v jarním období provedeno roubování 26 podnoží odrůdami (7 odrůd) uvedenými v závěrečné zprávě.271005, ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek - Inventarizace a determinace krajových odrůd v Přírodním parku Jaroslavické - Želechovické paseky

Problematikou starých a krajových odrůd ovocných dřevin se realizátoři projektu zabývají prvním rokem. V roce 2005 začala podrobná inventarizace a determinace v Přírodním parku Jaroslavické – Želechovické paseky. Do centrální databáze byly zaevidovány ovocné druhy: jeřáb, jabloň, slivoň (viz závěrečná zpráva) a celkem 7 odrůd.271105, ZO ČSOP Jihlava - Mapování regionálních a starých odrůd na Jihlavsku pro gen. sad kraje Vysočina

Řešitelská organizace se několik let zabývá problematikou starých a krajových odrůd ovocných dřevin v regionu Vysočiny. V roce 2005 byl projekt zaměřen především na inventarizaci a determinaci v dalších k.ú sledované oblasti – Rohozná, Hubenov ad. (viz závěrečná zpráva). V rámci projektu, jak vyplývá ze závěrečné zprávy, bylo uskutečněno několik doprovodných akcí, prezentující řešenou problematiku (viz závěrečná zpráva) Do centrální databáze bylo zaevidováno 16 jabloní (13 odrůd) a 4 hrušně (3 odrůdy).271305, ČSOP - Severomoravské RS - Záchrana starého vojenského sadu z 1. republiky

V roce 2005 byl v sadu (bývalý prostor voj. kasáren Valašské Meziříčí) proveden odborný pomologický průzkum, agrotechnická opatření a zhodnocení celkového zdravotního stavu s výsledkem – návrhy na ochranářská opatření v příštích letech (viz závěrečná zpráva). V rámci propagace byl zhotoven panel informující o problematice a významu starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Součástí závěrečné zprávy byla elektronická podoba databáze, do které bylo zaevidováno 32 stromů (jabloně 7 ks, hrušně 2 ks, třešně 1 ks, slivoně 22 ks).271405, 29/02, základní organizace RADNICE - Mapování krajových odrůd ovocných dřevin v Mikroregionu radnicko

Řešitelská organizace v roce 2005 prováděla pomologický průzkum na k.ú. obcí Němčovice, Hřešihlavy, Radnice (viz závěrečná zpráva), ve spolupráci s MěÚ a OÚ. Celkem bylo zaevidováno a do centrální databáze zapsáno 17 ovocných stromů (3 hrušně, 5 jabloní, 8 třešní a 1 slivoň) a celkem bylo determinováno 5 odrůd. součástí závěrečné zprávy je databáze v předepsané elektronické podobě.271505, Občanské sdružení Mladá - Mapování starých ovocných odrůd v oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá

Občanské sdružení v roce 2005 dokončilo inventarizaci starých a krajových ovocných stromů v oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá. Výsledky mapování jsou vloženy do centrální databáze, kterou udržuje Český svaz ochránců přírody pro účely zachování genofondu. Součástí projektu bylo také uspořádání výstavy a prezentace problematiky programu č. 17, včetně výstavy starých a krajových odrůd ovocných dřevin ze sledovaných lokalit. Celkem bylo zaevidováno, pomologicky determinováno a do centrální databáze zapsáno 15 ovocných druhů ( 6 hrušní, 6 jabloní, 3 slivoní).271605, ZO ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM - Krajové odrůdy ovocných dřevin v Podbeskydí

Řešitelská organizace se několik let zabývá problematikou starých a krajových odrůd ovocných dřevin. V roce 2005 byl projekt zaměřen především na prezentaci a propagaci programu č. 17 v regionu řešitelské organizace. Nad rámec stanovených cílů byl proveden další pomologický sběr a za pomoci pana Ladislava Tomčaly determinovány některé zaevidované stromy z let minulých. Na základě instruktážní přednášky byl proveden odborný agrotechnický zásah v sadech, o které se organizace stará (viz závěrečná zpráva). Propagace dané problematiky byla na základě předložené závěrečné zprávy z pohledu působnosti organizace široká.271705, ZO ČSOP KOSENKA - Sady Pozemkového spolku Kosenka

V roce 2005 byla věnována pozornost především údržbě v již založených ovocných sadech na pozemcích pozemkového spolku Kosenka. Zvolený postup prací odpovídá zásadám udržování a ochrany v extenzivních ovocnářských výsadbách. Nedílnou součástí projektu byla také školkařská výroba. V letošní roce ZO ČSOP Kosenka vysadila podnože pro vlastní produkci školkařského a výsadbového materiálu. V lokalitě Klobucká (k.ú. Brumov) bylo vysazeno dalších 50 ks roubovanců hrušní – odrůdová skladba odpovídá pomologickému průzkumu minulých let, současně s dalším pomologickým průzkumem sledované lokality.275105, 43/01ZO ČSOP Orlice - Skanzen Krňovice - krajové odrůdy

Cílem projektu bylo pokračování ve výsadbě sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin ve skanzenu Krňovice. Celkem bylo vysazeno 10 stromů – odrůdová skladba odpovídá dosavadním pomologickým průzkumům a dosaženým výsledkům ve sledované oblasti v minulých letech. Dále byly vysazeny jednotlivé stromy k určitým objektům skanzenu. Nedílnou součástí řešené problematiky je péče o již založené ovocné školky, ve kterých během roku probíhaly základní agrotechnické operace včetně dalšího roubování. Nad rámec výstupů projektu byl prováděn částečný pomologický průzkum. Řešená problematika je pravidelně prezentována v místním tisku, a dalších sdělovacích prostředcích.275305, ZO ČSOP SALAMANDR - Založení sadu starých a krajových odrůd Velkých Kralovic

V rámci projektu bylo vysazeno 18 kusů starých a krajových odrůd jabloní. Jadnalo se o roubovance s výškou podnože 185 cm. Stromky byly vysazeny ve čtvercovém sponu 8 x 8 m. Ovocný sad by měl přispět k zachování původní odrůdové skladby Karlovického regionu.

 Projekty realizované v roce 2004

 

270204, ZO ČSOP Jihlava - Inventarizace a determinace stromů na Jihlavsku a založení genofondového sadu
Tento projekt zahrnoval mapování a determinaci odrůd v regionu Jihlavska – lokalita Rohozná. Řešitelé v letošním roce determinovali 37 stromů jabloní a hrušní. celkem bylo pomologicky určeno 36 odrůd jabloní a 1 odrůda hrušní ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.
V rámci řešení projektu byly zahájeny přípravné práce se založením genofondového sadu starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Jak uvádí závěrečná zpráva, organizace a řešitelé spolupracují s různými organizacemi a jedinci z řad obyvatelstva se zájmem o danou problematiku. Postup řešení a výstupy projektu odpovídají stanoveným cílům.270304, ZO ČSOP Salamandr – Záchranná starých a krajových odrůd ovocných dřevin na Velkokarlovicku

V roce 2004 se zmapovala další část k.ú. Velké Karlovice. Byla navázána spolupráce s CHKO Beskydy ve vztahu k návratu starých odrůd do krajiny Beskyd. Průběžně byla aktualizována centrální databáze odrůd. Cílenou prezentací řešené problematiky (výstava) byl navázán kontakt s dalšími zájemci z řad jednotlivců, především s důrazem jak ošetřovat staré extenzivní sady a výsadby. Ve spolupráci s MZLU v Brně - Zahradnickou fakultou v Lednici byl uspořádán odborný seminář pro řešitele problematiky starých a krajových odrůd ovocných dřevin.270604, ZO ČSOP Velké Popovice - Krajové odrůdy ovocných dřevin Velkopopovicka a Kamenicka

Inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin v oblasti Velkopopovicka a Kamenicka probíhá již 4-tým rokem. V roce 2004 se organizace zaměřila na mapování polní cesty u obce Radimovice (k.ú. Petříkov) u Velkých Popovic. Alej kolem mapované polní cesty čítá 100 stromů.
Výsledkem inventarizace je určení 9 odrůd v mapované aleji. Během roku 2004 dále pokračovala údržba (průklest, zmlazovací řez).270704, ZO ČSOP Nové Hrady – Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku

V roce 2004 probíhalo další mapování v regionu Novohradska dle metodiky a postupů pro inventarizaci. Řešitelé pomologicky determinovali již dříve evidované stromy a na nových zájmových územích zaevidovali dalších 52 ovocných druhů (8 hrušní, 34, jabloní, 4 třešně a 6 slivoní).270804, ZO ČSOP Vlašim - Mapování a záchrana starých krajových odrůd na okrese Benešov

ZO ČSOP Vlašim na základě předloženého projektu provedla inventarizaci a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin v okrese Benešov.
Na základě spolupráce s OU, ČZS, jak uvádí závěrečná zpráva byly vybrány lokality Poříčí nad Sázavou, Bystřice, Neustupov a další. (viz závěrečná zpráva). V letošním roce bylo inventarizováno 38 stromů a pomologicky determinováno 10 odrůd ve spolupráci s p. Hrubantem a Ing. v. Teterou, seznam je uveden v závěrečné zprávě.
Výstupy projektu v dalších letech přispějí k obnově sadu starých krajových odrůd ovoce v Jetřichovicích, kde jak se uvádí v závěrečné zprávě bude také školka roubovanců pro potřeby řešitelské organizace.  271004, Občanské sdružení Mladá – Mapování starých ovocných stromů na území bývalé obce Mladá

Cílem projektu byla inventarizace a determinace ovocných stromů a odrůd v bývalém k.ú. obce Mladá u Milovic (vojenský prostor). Na základě historických údajů se předpokládá výskyt ovocných odrůd z dob C.K. Tomu odpovídají také dosažené výsledky projektu (determinované odrůdy jabloně a hrušní).  271104, Ekocentrum – RS ČSOP Nový Jičín - Ošetření Hücklových sadů

Jedná se o pokračování projektu z minulých let, kdy začala celková obnova Hücklových sadů v Novém Jičíně. Během roku bylo ošetřeno dalších 18 ks vysokokmenů jádrovin. Organizace v letošním roce prezentovala svou činnost na regionální výstavě starých a krajových odrůd na zámku v Bartošovicích.
Nad rámec projektu byla uskutečněna výsadba nových stromků ovocných dřevin (50 ks) ve spolupráci s MZLU ZF Brno.271304, ZO ČSOP 68/01 – Staré ovocné stromy a krajové odrůdy ovocných dřevin v Podbeskydí

Řešitelé se v roce 204 zaměřili na extenzivní sad na k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem v lokalitě „ Pod Maralovým kopcem.“ Sad dosahuje výměry cca 2,3 ha. V rámci řešené problematiky se řešitelům projektu podařilo zinventarizovat celý sad, ve kterém je v současnosti zastoupeno na 48 jabloní, 22 hrušní, 112 slivoní, 17 třešní, 7 višní a 4 ořešáky.


271404, EC Meluzína RCAB - Ovocné stromy Karlovarska

EC Meluzína RCAB již několikátým rokem řeší problematiku inventarizace a determinace starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Při mapování postupuje dle metodiky pro inventarizaci. V roce 2004 byla pozornost věnována Sokolovské podkrušnohorské pánvi o rozloze 1600 ha.
V rámci řešení projektu bylo opraveno starší značení stromů a základní ochranářská opatření (odstranění náletových dřevin, zmlazovací řez, odstranění poškozených kosterních větví) – viz závěrečná zpráva. Řešitelům se dále podařilo zmapovat 56 stromů (7 hrušní a 49 jabloní), z nichž bylo pomologicky determinováno: 5 hrušní a 28 jabloní (viz závěrečná zpráva).271604, Společnost přátel Poodří - Krajové odrůdy ovocných dřevin v Poodří (dokumentace a popularizace)

Řešitelská organizace ve spolupráci s ZO ČSOP Bartošovice, ZO ČSOP Studénka, ZO ČSOP Nový Jičín, ZO ČSOP Jeseník nad Odrou a Správou CHKO Poodří a Svazkem obcí Region Poodří prováděla mapování a determinaci starých a krajových odrůd ovocných dřevin v CHKO Poodří. Celkem bylo zaevidováno 111 stromů a ve spolupráci s externisty - Kamilou Nogolovou a Oldřichem Sobkem., jak uvádí závěrečná zpráva, detrminováno na 76 odrůd jabloní a 35 odrůd hrušní.
Řešená problematika byla prezentována dne 28. října 2004 na zámku v Bartošovicích výstavou ovoce v rámci Pooderských rybářských slavností a tématický příspěvek do vlastivědného časopisu POODŘÍ.271904, ZO ČSOP Salamandr – Prezentace programu Krajové odrůdy ovocných dřevin na 29 ročníku mezinárodního festivalu TSTTT.
V rámci 29. ročníku festivalu TSTTT byla uskutečněna propagační a osvětová akce s cílem prezentovat program Krajové odrůdy ovocných dřevin. Řešitelé uspořádali se přednášku o dané problematice, která byla doplněna o výstavku Ovoce starých a krajových odrůd ovocných dřevin formou posterové prezentace se zaměřením na historii a cíle programu a praktické výsledky záchrany krajových odrůd ve Zlínském kraji.275204 , ZO ČSOP Kosenka - Mapování krajových odrůd ovoce

Projekt byl zaměřen na přepracování databáze inventarizovaných a determinovaných odrůd z let 1997 – 2003. Bylo zmapováno13 k.ú. Valašskokloboucka (viz závěrečná zpráva) s počtem 265 jabloní, 16 hrušní. Podařilo se determinovat na 76 odrůd.
Součástí projektu byla také odborná péče o již založený genofondový sad. Databáze inventarizovaných odrůd a druhů a databáze vysázených stromů v sadu byla předána v požadované podobě.275304, ZO ČSOP Vlašim - Údržba sadu krajových odrůd ovocných dřevin

Cílem projektu bylo zachovat a postupně v rámci ochranářských opatření (řezové práce, sanační práce, obnova oplocení) obnovit sad v Jetřichovicích. Postupně vzniká na Benešovsku extenzivní sad starých krajových odrůd ovocných dřevin. Vysazené podnože se v budoucnu naroubují odrůdami, které jsou typické pro region okresu Benešov.
V rámci projektu proběhlo další mapování některých starých alejí, které v budoucnu mohou sloužit jako zdroj roubů pro již zakládaný sad.


Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Záchrana starých a krajových odrůd v CHKO Bílé Karpaty
Předložený projekt se během roku 2003 zabýval komplexní problematikou záchrany starých a krajových odrůd ovocných dřevin (sezónní práce v sadu, přípravou a sběrem roubového materiálu, obnovou starých sadů, alejí, semináře a v neposlední řadě inventarizací v terénu. Projekt navazuje na řešenou problematiku a výsledky z let minulých. V rámci inventarizace byly pomologicky determinovány (ověřeny) odrůdy vysazené na genofondových plochách a dalších lokalitách (jádroviny – jabloně, peckoviny – slivoně) v oblasti Horňácka, Střední Hané a Rozmezí.ZO ČSOP Bílé Karpaty - P omologie jednou větou

Předložený projekt navazuje na úspěšné řešení z roku 2002, kdy výstupem projektu bylo CD s 200 –sty pomologickými popisy, včetně fotodokumentace, odrůd jabloní. Po zdůvodnění, závěrečná zpráva za rok 2003, problémů, které vznikly během roku 2002, je předložené CD zpracováno kvalitněji a srozumitelněji ve vztahu k uživateli jako takovému. V předložené elektronické pomologii je vyobrazeno 250 odrůd jabloní.EC Meluzína RC AB - Ovocné stromy Krušných hor

Předložený projekt byl zaměřen na inventarizaci a determinaci dalších lokalit sledované oblasti Krušných hor – Damice, Krásný les, Horní hrad, Osvinov ad. (viz závěrečná zpráva). Na základě předložené zprávy a dosažených výsledků se podařilo řešitelům vytvořit formou předané databáze obraz o odrůdovém složení sledované oblasti před 2.světovou válkou. Do databáze bylo předáno 53 determinovaných stromů starých a krajových odrůd ovocných dřevin.EC Meluzína RC AB - Příprava plochy pro založení genofondového sadu na západních svazích Doupovských hor – v rámci ekologické farmy pana Lošťáka
Cílem projektu bylo založení a vlastní příprava výsadbové plochy pro budoucí genofondový sad regionálních odrůd ovocných dřevin. Záměr a stanovené cíle se podařilo splnit na základě předložené zprávy. Na ploše v lokalitě Jakubov je celkem vysazeno 12 odrůd hrušní a 20 odrůd jabloní, dále zpráva stručně charakterizuje další lokality s výsadbou regionálních (navrácených do krajiny) odrůd ovocných dřevin.EC Meluzína RC AB - Seminář Velké ovocné stromy a jejich ovoce

Nosným tématem a hlavním cílem projektu byla propagace problematiky starých a krajových odrůd ovocných dřevin v rámci třídenní výstavy Libverda 2003. V rámci výstavy řešitelská organizace propagovala staré a krajové odrůdy formou výstavy, na které bylo soustředěno na 350 vzorků plodů odrůd jádrovin, dále formou přednášky ve spolupráci s instruktorem Českého zahrádkářského svazu Ing. Eduardem Vilkusem a šlechtitelskou stanicí Těchobuzice Ing. Jiřím Boumou.ZO ČSOP Jeseník nad Odrou - Farská zahrada – ošetření starých ovocných stromů

Výstupem projektu je celková inventarizace a částečná determinace „farské“ zahrady v katastru obce Jeseník nad Odrou. Do projektu byly zapojeny také oddíly MOP, které se aktivně účastnily inventarizace v terénu. Dosažené výsledky projektu odpovídají stanoveným cílům a výstupům projektu. Součásti projektu je přiložená fotodokumentace a databáze inventarizovaných odrůd ovocných dřevin.ZO ČSOP Kladská - Mapování a záchrana původních odrůd ovocných dřevin Slavkovského lesa.

Celý předložený projekt byl postaven na inventarizaci a determinaci starých a krajový odrůd ovocných dřevin v lokalitách Dolní Žandov, Salajna, Jedlová, Vlkovice atd. (viz závěrečná zpráva – kapitola mapování starých stromů v krajině). K dalším výstupům projektu patří bohatá propagace řešené problematiky formou výstav, a formou propagačního výtisku „Staré ovocné odrůdy Manského dvora“. Souběžně s inventarizací řešitelský kolektiv úspěšně navrací formou výsadby původní odrůdy zpět do krajiny – lokality Manský dvůr, Pastviny (viz závěrečná zpráva).Občanské sdružení Hájenka - Kopřivnický kuželek – záchrana genofondu krajových odrůd ovocných dřevin

Organizace již několikátým rokem řeší problematiku programu číslo 17. V letošním roce probíhalo další mapování lokality Podbeskydské pahorkatiny v katastru Kopřivnice, Mniší, Štramberk atd. (viz. závěrečná zpráva). Pomocí dotazníkové metody a dalších pomologických metod se podařilo determinovat a doplnit databázi o dalších 20 odrůd (14 odrůd jabloní a 6 odrůd hrušní).ZO ČSOP Orlice - Mapování výskytu starých odrůd ovocných dřevin v lokalitě skanzenu Kapounka a založení genofondové plochy
Řešitelská organizace se programem č. 17 – krajové odrůdy ovocných dřevin zabývá již od roku 1998. V letošním roce byla převážně řešena problematiky přípravy jednotlivých vznikajících genofondových ploch s průběžným vysazováním a zapěstováním podnoží jádrovin pro budoucí roubování (štěpování) starými a krajovými odrůdami ovocných dřevin s předem vytipovaných a determinovaných stromů z let minulých.
Nedílnou součástí projektu byla inventarizace zaměřená především na modré ovoce – rod Prunus – slivoně. V rámci této aktivity byly nalezeny lokality v okolí Třebechovic pod Orebem (viz závěrečná zpráva), a lokalita v katastru Hradce Králové s výskytem odrůdy ´Katalónský špendlík´.ZO ČSOP Nové Hrady - Záchrana starých ovocných odrůd na Novohradsku

Problematikou starých krajových odrůd se tato organizace zabývá od roku 1998. Do letošního roku zaevidovali celkem 544 stromů ovocných dřevin, vysázených před 2. světovou válkou na celkem 29 sledovaných lokalitách. Z takto evidovaných stromů získávají pro potřeby ZO ČSOP vlastní výsadbový materiál. Organizace je známá také mezinárodní spoluprácí s Arche Noach (Dolní Rakousko).
V roce 2003 pokračovalo mapování a determinování v lokalitách Dobrá Voda, Jedlice, Mýtiny atd. (viz závěrečná zpráva). V průběhu roku se prováděla základní agrotechnická opatření v založených ovocných školkách a v měsíci říjnu proběhlo další vysazování ovocné sadby z vlastní produkce do lokalit “Za včelínem”.ZO ČSOP Velké Popovice - Krajové odrůdy ovocných dřevin okresu Praha – východ, oblast Velkopopovicka a Kamenicka
ZO ČSOP Velké Popovice se problematikou inventarizace zabývá tři roky. V roce 2003 probíhal průzkum dalších částí katastrů obcí Štiřín a Velké Popovice. Výsledkem jsou determinovány další odrůdy, které jsou zapsány do centrální databáze. Nad rámec projektu byly zahájeny přípravné práce pro založení ovocné školky včetně získání podnožového materiálu.ZO ČSOP Vlašim - Mapování a záchrany starých krajových odrůd na okrese Benešov

Cílem projektu bylo zmapování dalších lokalit okresu Benešov s možným výskytem starých a krajových odrůd ovocných dřevin (Skrýšov, Votice, Bedřichovice atd.). Řešitelský kolektiv navázal spolupráci s místními pomology, kteří jsou přínosem pro řešení problematiky především z pohledu znalosti terénu. Získané poznatky a především výsledky jsou součástí přílohy a byly předány do centrální databáze odrůd.

aktualizace 15.4.2010 | nahoru | tisk print