vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Natura 2000 v lesích

Projekty realizované v roce 2008

53075207 - ZO ČSOP Silvatica - Natura 2000 ve Džbánu
Projekt se skládal ze dvou částí, a to z drobných managementových zásahů na pěti lokalitách v navrhovaných EVL a z mapování výskytu střevíčníku pantoflíčku. Lze konstatovat, že projekt splnil beze zbytku deklarované cíle. Praktické zásahy byly dle doložené fotodokumentace provedeny dobře a úspěšně, v rámci mapování byly nejen ověřeny lokality již známé, ale též některé nové. U dosud známých lokalit byly provedena analýza vlastnických vztahů důležitých pro dlouhodobou ochranu, zejména v souvislosti s lesnickým hospodařením a jeho případnými úpravami.

53075107 - ZO ČSOP Ždánický les - Kurdějov - Ochrana a údržba lokalit na pozemcích Lesů České republiky
Předmětem projektu byla lokalita Lipiny. Na dvou třetinách plochy o celkové výměře 16ha (třetina je ponechána jako bezzásahová pro chov bažantů) proběhly managementové zásahy spočívající v pastvě pronajatými ovcemi, sečení, odstraňování náletových dřevin a vyřezávání, shrabávání a spalování stařiny.


53070108 - ZO ČSOP Berkut - Bečovské lesní rybníky

Předmětem projektu byl důkladný průzkum lokality a ve spolupráci se SCHKO Slavkovský les a LČR realizace managementových zásahů spočívajících v odstraňování náletu, kosení, čištění litorálu rybníků a drobných terénních úpravách na plochách poškozených pojezdem těžké techniky.
 

aktualizace 20.7.2009 | nahoru | tisk print