vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Norské fondy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na následující druhy zařazené v příslušných kategoriích Červených seznamů:

černucha rolní Nigella arvensis CR --˃ kriticky ohrožený druh
štěničník paprskující Bifora radians CR --˃ kriticky ohrožený druh
zběhovec trojklaný pravý Ajuga chamaepitys CR --˃ kriticky ohrožený druh
bourovec jetelový Lasiocampa trifolii EN --˃ ohrožený druh
bourovec ovocný Gastropacha quercifolia EN --˃ ohrožený druh
čistec německý Stachys germanica EN --˃ ohrožený druh
hojník chlumní Sideritis montana EN --˃ ohrožený druh
krasec třešňový Anthaxia candens EN --˃ ohrožený druh
lněnka Dollinerova Thesium dollineri EN --˃ ohrožený druh
mandelinka obilní Chrysolina cerealis cerealis EN --˃ ohrožený druh
modrásek černoskvrnný Phengaris arion EN --˃ ohrožený druh
pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea EN --˃ ohrožený druh
smil písečný Helichrysum arenarium EN --˃ ohrožený druh
vřetenuška čtverotečná Zygaena punctum EN --˃ ohrožený druh
vřetenuška pozdní Zygaena laeta EN --˃ ohrožený druh
zednice rohatá Osmia cornuta EN --˃ ohrožený druh
zelenáček trnkový Rhagades pruni EN --˃ ohrožený druh
černýš rolní Melampyrum arvense VU --˃ zranitelný druh
dlouhozobka zimolezová Hemaris fuciformis VU --˃ zranitelný druh
hořec brvitý Gentianopsis ciliata VU --˃ zranitelný druh
hranostajník jívový Furcula furcula VU --˃ zranitelný druh
hranostajník osikový Furcula bifida VU --˃ zranitelný druh
hřbetozubec stříbroskvrnný Spatalia argentina VU --˃ zranitelný druh
hřbetozubec topolový Notodonta tritophus VU --˃ zranitelný druh
koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis VU --˃ zranitelný druh
kruštík bahenní Epipactis palustris VU --˃ zranitelný druh
kudlanka nábožná Mantis religiosa VU --˃ zranitelný druh
majka obecná Meloe proscarabaeus VU --˃ zranitelný druh
modrásek jetelový Polyommatus bellargus VU --˃ zranitelný druh
modrásek kozincový Glaucopsyche alexis VU --˃ zranitelný druh
modrásek nejmenší Cupido minimus VU --˃ zranitelný druh
modrásek rozchodníkový Scolitantides orion VU --˃ zranitelný druh
modrásek vikvicový Polyommatus coridon VU --˃ zranitelný druh
okáč kostřavový Arethusana arethusa VU --˃ zranitelný druh
okáč ovsový Minois dryas VU --˃ zranitelný druh
ostruháček trnkový Satyrium spini VU --˃ zranitelný druh
růže bedrníkolistá Rosa spinossisima VU --˃ zranitelný druh
růže galská Rosa gallica VU --˃ zranitelný druh
růže malokvětá Rosa micrantha VU --˃ zranitelný druh
soumračník čárkovaný Hesperia comma VU --˃ zranitelný druh
soumračník skořicový Spialia sertorius VU --˃ zranitelný druh
stužkonoska vzácná Catocala puerpera VU --˃ zranitelný druh
užovka hladká Coronella austriaca VU --˃ zranitelný druh
vemeník dvoulistý Platanthera bifolia VU --˃ zranitelný druh
žluťásek jižní Colias alfacariensis VU --˃ zranitelný druh
bělásek hrachorový Leptidea sinapis NT --˃ téměř ohrožený druh
bělopásek dvouřadý Limenitis camilla NT --˃ téměř ohrožený druh
běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea NT --˃ téměř ohrožený druh
bourovec zejkovaný Phyllodesma tremulifolia NT --˃ téměř ohrožený druh
česnek hranatý Allium angulosum NT --˃ téměř ohrožený druh
dub pýřitý Quercus pubescens NT --˃ téměř ohrožený druh
hrušeň polnička Pyrus pyraster NT --˃ téměř ohrožený druh
hvězdnice chlumní Aster amellus NT --˃ téměř ohrožený druh
hvězdnice zlatovlásek Aster linosyris NT --˃ téměř ohrožený druh
len tenkolistý Linum tenuifolium NT --˃ téměř ohrožený druh
můřice dvojtečná Inula ensifolia NT --˃ téměř ohrožený druh
ostruháček jilmový Satyrium w-album NT --˃ téměř ohrožený druh
ostruháček ostružinový Callophrys rubi NT --˃ téměř ohrožený druh
otakárek ovocný Iphiclides podalirius NT --˃ téměř ohrožený druh
pcháč bezlodyžný Cirsium acaule NT --˃ téměř ohrožený druh
saranče vlašská Calliptamus italicus NT --˃ téměř ohrožený druh
šerokřídlec trnkový Odontognophos dumetata NT --˃ téměř ohrožený druh
vítod větší Polygala major NT --˃ téměř ohrožený druh
vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica NT --˃ téměř ohrožený druh
dřín obecný Cornus mas LC --˃ málo dotčený druh
sesel sivý Seseli osseum LC --˃ málo dotčený druh

Cílem projektu je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin.

Plánované aktivity:

 • kosení travní porostů
 • pastva
 • výřez náletových dřevin
 • následné odstranění výmladků
 • odstranění invazních druhů rostlin (trnovník akát, topol kanadský, celík kanadský, trnka)
 • výsadba dřevin
 • narušení drnu
 • vybudování úkrytů pro živočichy (broukoviště, hmyzí domky)
 • udržování políčka vzácných plevelů

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu:

ZO ČSOP Arion

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

ZO ČSOP Kněžice

Role partnerů je zajištění péče o lokality v jejich dlouhodobé péči.

Výstupy a publicita projektu:

 • tisková zpráva k zahájení projektu
 • 8. dubna 2022 proběhl odborný seminář zaměřený především na pozemkové spolky a další subjekty provádějící praktickou péči o lokality stepního charakteru. Cílem semináře byla prezentace zajímavých zkušeností s údržbou stepních lokalit a následná diskuze. 
 • Na lokalitě Radiměř proběhla 4. června komentovaná exkurze pro veřejnost.

Práce v terénu

Aktivity které zajišťuje ČSOP

 • Hořečková stráň
  • v termínu od prosince 2021 do konce února 2022 zde probíhal výřez náletových dřevin
  • v březnu a na přelomu května a června 2022 proběhlo kosení travních porostů.
  • Fotodokumentace 
 • Ještěrčí ráj
  • od prosince 2021 do konce února 2022 se zde pracovalo na vybudování pastevní zázemí a od března zde probíhá celoroční pastva smíšeného stáda
  • Fotodokumentace

ZO ČSOP Arion

 • Radiměř - obnova pastvin
  • v průběhu června a července 2021 došlo k vybudování pastevního zázemí, v červenci 2021 zde byla zahájena pastva, která probíhá doposud.
  • Fotodokumentace
 • Radiměř - obnova sadu
  • v rámci obnovy sadu probíhal v Radiměři od října 2021 do konce února 2022 výřez náletových dřevin (byla provedena cca polovina z plánovaných výřezů)
  • v návaznosti na výřez náletových dřevin probíhají i přípravné práce na vytvoření broukoviště (zpřístupnění lokality, vytipování stromů ke kácení)
  • od června do října 2021 probíhalo také kosení travního porostu (cca 0,8 ha)
  • 1. května 2022 zde bylo vysazeno 30 druhů ovocných dřevin 
  • Fotodokumentace

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

 • Hády - Etážový lom - od července do prosince 2021 zde probíhala likvidace topolů kanadských (do 3 m výšky, nad 3 m), v lednu 2022 probíhaly ještě dokončovací práce (likvidace biomasy), od července do prosince 2021 probíhala také likvidace celíku kanadského. Odstraňování invazních druhů rostlin probíhá také v průběhu roku 2022.
 • Hády - Růženin lom - od ledna 2022 do konce února 2022 zde probíhala redukce bříz a borovic. Od července do prosince 2021 byl odstraňován celík kanadský a trnovník akát (akát likvidován ještě příležitostně v lednu a v únoru 2022 společně s břízami). Likvidace invazních druhů rostlin a náletových dřevin probíhá i v průběhu roku 2022.
 • Hády - lom Džungle - od července do prosince 2021 se zde pracovalo na odstraňování trnovníku akátu a to pokračuje i v letošním roce.
 • Hády - úhory a navážka na jižním úpatí - zde probíhalo od července do záři 2021 mozaikové kosení travních porostů a likvidací biomasy a dále od ledna do konce února 2022 byly redukovány náletové dřeviny. Stejný management se opakuje i letos. 
 • Hády - pole vzácných plevelů - v srpnu 2021 zde proběhlo kosení travních porostů a v říjnu 2021 orba, stejný management proběhl i v roce 2022.
 • Hády - od ledna do dubna 2022 se pracpvalo na vytvoření speciálních hmyzích domků. Na lokalitu jich bylo rozmístěno celekm šest kusů. Jejich instalace by měla podpořit populaci samotářské včely zednice rohaté ale i jiné druhy hmyzu.   
 • Fotodokumentace aktivit probíhajících na lokalitě Hády

ZO ČSOP Kněžice

 • Skály nad tratí - v průběhu listopadu 2021 zde došlo k vytrhání semenáčů a výmladků akátu (0,1 ha), v průběhu prosince 2021 k redukci porostů trnky (0,2 ha) a v letním období (červenec) 2021 k pokosení a důkladnému vyhrabání ploch s nahromaděnou stařinou (0,4 ha). Kosení pokračovalo i letos v červnu.
 • Stráně nad hřištěm - během listopadu 2021 zde došlo k důkladnému pokosení a vyhrabání ploch s nahromaděnou stařinou (1 ha) a k výřezu náletových dřevin (0,1 ha). Kosení travních porostů probíhalo i letos v červnu. 
 • Stráně pod hřištěm - během října 2021 zde proběhlo důkladné pokosení a vyhrabání stařiny (0,4 ha). V březnu 2022 zde proběhlo narušení drnu ručním nářadím na pěti plochcáh, celkem 20 m2 a odstranění invazních druhů rostlin (mladých akátů). V srpnu 2022 proběhlo na ploše 0,5 ha kosení travních porostů. 
 • Lesostep pod koželužnou - během prosince 2021 zde došlo k důkladnému pokosení ploch s nahromaděnou stařinou (0,5 ha) a k výřezu náletových dřevin (0,1 ha). V srpnu 2022 proběhlo kosení travních porostů a odvoz biomasy mimo lokalitu. 
 • Skála nad zastávkou - během listopadu 2021  zde proběhl výřez akátu (0,2 ha). V březnu 2022 byl odstraněn porost akátu na ploše 0,2 ha. V červnu letošního roku proběhlo kosení travních porostů včetně odstranění výmladků akátu a materiál byl z lokality odvezen.
 • Fotodokumentace

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024 

Číslo projektu: 3201200014

Rozpočet projektu: 3 344 699 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 558 694,73 Kč

Výše dotace SFŽP: 451 534,37 Kč

 

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org 

 

Support for biodiversity of steppe localities through land trusts 

Goal and purpose of the project:

The project focuses on the following species included in the relevant categories of the Red Lists:

Nigella arvensis CR --˃ critically endangered species
Bifora radians CR --˃ critically endangered species
Ajuga chamaepitys CR --˃ critically endangered species
Lasiocampa trifolii EN --˃ endangered species
Gastropacha quercifolia EN --˃ endangered species
Stachys germanica EN --˃ endangered species
Sideritis montana EN --˃ endangered species
Anthaxia candens EN --˃ endangered species
Thesium dollineri EN --˃ endangered species
Chrysolina cerealis cerealis EN --˃ endangered species
Phengaris arion EN --˃ endangered species
Gymnadenia conopsea EN --˃ endangered species
Helichrysum arenarium EN --˃ endangered species
Zygaena punctum EN --˃ endangered species
Zygaena laeta EN --˃ endangered species
Osmia cornuta EN --˃ endangered species
Rhagades pruni EN --˃ endangered species
Melampyrum arvense VU --˃ vulnerable species
Hemaris fuciformis VU --˃ vulnerable species
Gentianopsis ciliata VU --˃ vulnerable species
Furcula furcula VU --˃ vulnerable species
Furcula bifida VU --˃ vulnerable species
Spatalia argentina VU --˃ vulnerable species
Notodonta tritophus VU --˃ vulnerable species
Pulsatilla grandis VU --˃ vulnerable species
Epipactis palustris VU --˃ vulnerable species
Mantis religiosa VU --˃ vulnerable species
Meloe proscarabaeus VU --˃ vulnerable species
Polyommatus bellargus VU --˃ vulnerable species
Glaucopsyche alexis VU --˃ vulnerable species
Cupido minimus VU --˃ vulnerable species
Scolitantides orion VU --˃ vulnerable species
Polyommatus coridon VU --˃ vulnerable species
Arethusana arethusa VU --˃ vulnerable species
Minois dryas VU --˃ vulnerable species
Satyrium spini VU --˃ vulnerable species
Rosa spinossisima VU --˃ vulnerable species
Rosa gallica VU --˃ vulnerable species
Rosa micrantha VU --˃ vulnerable species
Hesperia comma VU --˃ vulnerable species
Spialia sertorius VU --˃ vulnerable species
Catocala puerpera VU --˃ vulnerable species
Coronella austriaca VU --˃ vulnerable species
Platanthera bifolia VU --˃ vulnerable species
Colias alfacariensis VU --˃ vulnerable species
Leptidea sinapis NT --˃ near threatened species
Limenitis camilla NT --˃ near threatened species
Amata phegea NT --˃ near threatened species
Phyllodesma tremulifolia NT --˃ near threatened species
Allium angulosum NT --˃ near threatened species
Quercus pubescens NT --˃ near threatened species
Pyrus pyraster NT --˃ near threatened species
Aster amellus NT --˃ near threatened species
Aster linosyris NT --˃ near threatened species
Linum tenuifolium NT --˃ near threatened species
Inula ensifolia NT --˃ near threatened species
Satyrium w-album NT --˃ near threatened species
Callophrys rubi NT --˃ near threatened species
Iphiclides podalirius NT --˃ near threatened species
Cirsium acaule NT --˃ near threatened species
Calliptamus italicus NT --˃ near threatened species
Odontognophos dumetata NT --˃ near threatened species
Polygala major NT --˃ near threatened species
Zygaena carniolica NT --˃ near threatened species
Cornus mas LC --˃ near threatened species
Seseli osseum LC --˃ least concern species

The goal of the project is to ensure optimal conditions for the survival of rare species of plants and animals in 12 "steppe" localities in the care of land trusts. The way to this is a set of measures, including in particular the maintenance or restoration of forestless areas and bright sparse woodland.

aktualizace 6.10.2022 | nahoru | tisk print