vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana druhů:
Norské fondy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na následující druhy zařazené v příslušných kategoriích Červených seznamů:

kuňka žlutobřichá Bombina variegata CR --˃ kriticky ohrožený druh
bekasina otavní Gallinago gallinago EN --˃ ohrožený druh
čolek velký Triturus cristatus EN --˃ ohrožený druh
kuňka obecná Bombina bombina EN --˃ ohrožený druh
ropucha zelená Bufotes viridis EN --˃ ohrožený druh
skokan ostronosý Rana arvalis EN --˃ ohrožený druh
vodouš kropenatý Tringa ochropus EN --˃ ohrožený druh
čolek horský Ichthyosaura alpestris VU --˃ zranitelný druh
čolek obecný Lissotriton vulgaris VU --˃ zranitelný druh
hnědásek rozrazilový Melitaea diamina VU --˃ zranitelný druh
chřástal vodní Rallus aquaticus VU --˃ zranitelný druh
ještěrka obecná Lacerta lagris VU --˃ zranitelný druh
jetel kaštanový Trifolium spadiceum VU --˃ zranitelný druh
ropucha obecná Bufo bufo VU --˃ zranitelný druh
skokan hnědý Rana temporaria VU --˃ zranitelný druh
skokan krátkonohý Pelophylax lessonae VU --˃ zranitelný druh
užovka hladká Coronella austriaca VU --˃ zranitelný druh
vrba plazivá Salis repens VU --˃ zranitelný druh
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus NT --˃ téměř ohrožený druh
ještěrka živorodá Zootoca vivipara NT --˃ téměř ohrožený druh
perleťovec dvanáctitečný Boloria selene NT --˃ téměř ohrožený druh
prstnatec májový Dactylorhiza majalis NT --˃ téměř ohrožený druh
rosnička zelená Hyla arborea NT --˃ téměř ohrožený druh
saranče mokřadní Stethophyma grossum NT --˃ téměř ohrožený druh
skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus NT --˃ téměř ohrožený druh
skokan štíhlý Rana dalmatina NT --˃ téměř ohrožený druh
slepýš křehký Anguis fragilis NT --˃ téměř ohrožený druh
šidélko kopovité Coenagrion hastulatum NT --˃ téměř ohrožený druh
ťuhýk obecný Lanius collurio NT --˃ téměř ohrožený druh
užovka obojková Natrix natrix NT --˃ téměř ohrožený druh
vrbovka bahenní Epilobium palustre NT --˃ téměř ohrožený druh
vrbovka tmavá Epilobium obscurum NT --˃ téměř ohrožený druh
zábělník bahenní Potentilla palustris NT --˃ téměř ohrožený druh
bramborníček hnědý Saxicola rubetra NT --˃ téměř ohrožený druh
hadí mord nízký Scorzonera humilis LC --˃ málo dotčený druh
kozlík dvoudomý Valeriana dioica LC --˃ málo dotčený druh
starček potoční Tephroseris crispa LC --˃ málo dotčený druh
sýkora babka Poecile palustris LC --˃ málo dotčený druh
žluva hajní Oriolus oriolus LC --˃ málo dotčený druh

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní.

Plánované aktivity:

 • budování tůní
 • vyřezání náletových dřevin
 • likvidace invazních druhů
 • kosení
 • pastva
 • výsadba dřevin
 • stržení drnu těžkou mechanizací
 • budování úkrytů pro organizmy (zimoviště pro obojživelníky a plazy)
 • založení a obnova zatravněných ploch

Organizační zajištění:

Organizační zajištění projektu má na starosti Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Andrékovics Milerová: petra.milerova@csop.cz

Finanční řízení projektu: Ing. Petr Stýblo: petr.styblo@csop.cz 

Partneři projektu:

Hamerský potok, z.s. - zajišťuje péči o lokalitu Čtyřicítka,

Pálečský statek, z.s. - zajišťuje péči o lokalitu Pálečské údolí, 

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině - zajišťuje péči o lokality Chvojnov, Nad Návozy, Pod Čertovým kamenem, Starohorský mokřad, U Farského lesa, V Krejdách,

ZO ČSOP Kněžice - zajišťuje péči o lokality Louka pod Vlčí horou, Pastviny pod Radonínem, Tůně pod Fišovcem,

ZO ČSOP Vlašim - zajišťuje péči o lokality Louky v Jinošovském údolí a Louky u Galilejského rybníka.

Výstupy a publicita projektu:

Práce v terénu

Hamerský potok, z.s.

 • Čtyřicítka
  • v září 2021 proběhl obnovní zásah (sečení křovinořezem, vyhrabání stařiny, odnos)
  • v listopadu 2021 došlo ke stržení drnu těžkou technikou na ploše 500 m2 a k vybudování tří tůní o velikosti 150 m2, 80 m2 a 20 m2

Pálečský statek, z.s.

 • Pálečské údolí
  • od června do září 2021 a v květnu a v červnu 2022 probíhala eliminace invazních druhů (křídlatky japonské);
  • od září do prosince 2021 probíhal výřez náletových dřevin v remízku se zachováním torz dřevin a doupných stromů, částečné ponechání kmenů, zpracování a ponechání větví v hromadách; 
  • od října 2021do dubna 2022 probíhala výsadba dřevin (50 ks jabloně lesní s dosadbou keřového patra - líska, muchovník, dřín, klokoč); 
  • postupně bylo vytvořeno líhniště a zimoviště pro plazy a obojživelníky a byla vytvořena zídka pro plazy;
  • v průběhu června 2022 probíhalo mozaikovité kosení travního porostu s likvidací biomasy;
  • fotodokumentace

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

ZO ČSOP Kněžice

 • Pastviny pod Radonínem
  • během listopadu 2021 byl pokosen 1 ha travního porostu;
  • během prosince 2021 byly vytvořeny tři tůně (každá o velikosti cca 30 m2), tři zimoviště pro obojživelníky a byly vyřezány náletové dřeviny na ploše 0,3 ha;
  • od dubna do června 2022 zde probíhala pastva, v červnu probíhalo kosení nedopasků;
 • Louka Pod Vlčí horou
  • během března 2022 zde byla vytvořena tůň o velikosti 8x5 m, bylo vybudováno zimoviště pro obojživelníky a došlo k pokosení a vyhrabání stařiny na ploše 0,45 ha;
 • Tůně Pod Fišovcem
  • během března 2022 byly vybudovány 2 tůně o velikosti 5x5 m, zimoviště pro obojživelníky a došlo k pokosení a vyhrabání stařiny.
 • fotodokumentace

ZO ČSOP Vlašim

 • na lokalitách Louky v Jinošovském údoí a Louky u Galilejského rybníka probíhalo v červnu 2021 kosení travního porostu. V letošním roce zde probíhá kosení od července. 

 

 

Projekt je podpořen grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech. 

 

Termín realizace: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024

Číslo projektu: 3201200018

Rozpočet projektu: 3 253 438,56 Kč

Výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč

Výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč

www.sfzp.cz/norskefondy   www.norskefondy.cz       www.eeagrants.org 

aktualizace 29.7.2022 | nahoru | tisk print