vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Založení pozemkového spolku

Pokud jste si již odpověděli na otázku „proč pozemkový spolek zakládat“, můžete se pustit do realizace konkrétních kroků k jeho založení.

Založení spolku

Pozemkový spolek u nás není (na rozdíl od některých západních zemí) formou právnické osoby, ale pouze funkcí, ”titulem” neziskové organizace. Prvním krokem ke zřízení pozemkového spolku je tedy zřízení takovéto organizace (za předpokladu, že již neexistuje). Zájemce má dvě základní možnosti:

Co vlastně chceme

Péče pozemkového spolku o cenné pozemky či stavby je dlouhodobým závazkem. Pozemkový spolek je jejich vlastníkem, případně má s vlastníky uzavřené různé smlouvy, ze kterých vyplývají určité povinnosti. Nedodržení těchto povinností a špatná péče o tyto nemovitosti mohou vést nejen ke ztrátě důvěry veřejnosti a partnerů, ale v mnoha případech i ke střetu se zákonem. Z těchto důvodů by si měl každý pozemkový spolek předem rozmyslet, jaké nemovitosti a v jaké oblasti budou předmětem jeho zájmu, jaká práva se k nim bude snažit získat a jakým způsobem bude financovat jejich údržbu, aby nepřecenil své síly a možnosti.

Blíže se touto problematikou zabývá publikace Pozemkové spolky – spolupráce s vlastníky při ochraně přírodního a kulturního dědictví, podrobně metody práce pozemkového spolku rozebírají Standardy a postupy pozemkových spolků. Na tomto místě shrneme pouze několik základních rad:

  • Zvažujte vždy finanční a časovou náročnost péče o danou nemovitost. Berte v úvahu vaše kapacity a zdroje. Dokážete dlouhodobě zajistit údržbu svěřených lokalit? Je lepší začínat na malém prostoru a později případně svoji působnost rozšiřovat.
  • Činnost pozemkového spolku by nikdy neměla stát výhradně na jednom člověku či jedné rodině. Je nutné zajistit kontinuitu péče i v případě, že se konkrétní člověk dostane do osobních problémů, odstěhuje se či mu jiné okolnosti znemožní práci pro pozemkový spolek.
  • Činnost pozemkového spolku by měla být prospěšná veřejnosti. Ta by si toho měla být vědoma. Podpora okolí je pro činnost pozemkového spolku důležitá. Proto byste od počátku měli prezentovat svoji činnost jako službu ostatním občanům - chcete něco cenného zachránit, zabránit zničení určitých hodnot, obnovit něco v minulosti zničeného, zpřístupnit veřejnosti nějakou lokalitu, být příkladem okolním hospodářům - a samozřejmě tento cíl důsledně plnit.

Právní vztah k nemovitostem

Aby se organizace mohla považovat za pozemkový spolek, musí mít k nemovitosti svého zájmu nějaký právní vztah.

Akreditace

O akreditaci můžete požádat,
  • pokud jste zaregistrováni jako organizační složka ČSOP, spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost,
  • pokud již držíte nějaká dlouhodobá práva (vlastnictví, věcné břemeno, pronájem, výpůjčka) k pozemkům či stavbám, o něž chcete ve veřejném zájmu pečovat a
  • pokud jste ochotni se zavázat k dodržování pravidel pro činnost pozemkových spolků, stanovených Radou Národního pozemkového spolku.

Jak požádat o akreditaci

Povinnosti akreditovaného pozemkového spolku

Proč usilovat o akreditaci

Publikaci Zakládáme pozemkový spolek, shrnující základní informace (avšak ještě před nabytí účinnosti nového občanského zákoníku 1.1.2014; změny jsou však pouze v názvech právních subjektů, jež mohou žádat o akreditaci), si můžete stáhnout zde (pdf - 1,8 MB), případně vám ji na požádání zašleme. S řešením jakýchkoliv problémů či vysvětlením vašich nejsasnostech kolem zřízení pozemkového spolku a jeho akreditace rádi pomůžeme.

aktualizace 2.1.2014 | nahoru | tisk print