vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Záruky důvěryhodnosti pozemkovývh spolků

Pozemkové spolky jsou postavené na důvěře mezi vlastníky, občanskými sdruženími a dalšími partnery. Je naším prvořadým cílem, aby tato důvěra nebyla ničím narušena. Jelikož pojem „pozemkový spolek“ ani možnost prohlásit pozemek za nezcizitelný náš právní řád nezná, snažíme se tento nedostatek nahradit co největší transparentností naší činnosti a důkladným smluvním ošetřením veškerých vzájemných vztahů.

  • Garantem a organizátorem hnutí pozemkových spolků v naší republice je Český svaz ochránců přírody – organizace s téměř třicetiletou tradicí, mnohatisícovou členskou základnou a bohatými zkušenostmi v péči o cenné lokality. Český svaz ochránců přírody vykonává funkci Národního pozemkového spolku, zastřešuje činnost regionálních pozemkových spolků.
  • Program pozemkových spolků je otevřený – může se do něj zapojit jakákoliv nezisková organizace, která se ztotožňuje s myšlenkou pozemkových spolků, shrnutou v Etickém kodexu pozemkových spolků.
  • Na činnost pozemkových spolků po odborné i morální stránce dohlíží dvanáctičlenná Rada Národního pozemkového spolku, složená ze zástupců akreditovaných pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady ČSOP, Ministerstva životního prostředí a dalších partnerských organizací.
  • Rada Národního pozemkového spolku uděluje pozemkovým spolkům akreditaci, která je potvrzením pro partnery, že tento pozemkový spolek dodržuje a splňuje veškeré stanovené náležitosti. Akreditace se každý rok obnovuje.
  • Nejcennější nemovitosti v péči pozemkových spolků může Rada Národního pozemkového spolku navrhnout k certifikaci. Certifikací na sebe Ústřední výkonná rada ČSOP přebírá závazek o takovéto pozemky či stavby se postarat pro případ, že by péči nebyl schopný z jakéhokoliv důvodu vykonávat místní pozemkový spolek. V případě zániku pozemkového spolku na ní pak přechází veškerá práva a povinnosti k této nemovitosti.
  • Nezcizitelnost certifikovaných pozemků ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody je výslovně deklarovaná ve Stanovách ČSOP.

 

aktualizace 17.3.2022 | nahoru | tisk print