vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

EHP_Chvojnov.jpg
 
logo_eea.gif
Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v období březen 2015 - duben 2016 realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

Projekt v hodnotě 10 275 623 Kč je podpořen částkou 9 248 060 Kč. 

Na těchto stránkách budou postupně zveřejňovány podrobnosti o tomto projektu a jeho výstupy

 

Protection of our Most Vulnerable Biotopes – Wetlands and Steppes – via Land Trusts

 

Wetland and “steppe” (or rather xerothermic and subxerothermic) biotopes are among some of the most species – remarkable, but also the most endangered communities of Central Europe. A number of these biotopes are currently in care or even in ownership of land trusts. Such sites are targeted by a project funded by The EEA Grant. The project will be implemented in the period of March 2015 – April 2016 by the Czech Union for Nature Conservation along with thirteen partners including eleven land trusts, T. G. Masaryk Water Research Institute and colleagues from Norwegian NGO Naturvernforbundet i Buskerud. The main focus of this project is the management of fifty selected sites, the project also includes research activities, exchange of experience with the Norwegian partner and will conclude with an expert conference.

The project worth CZK 10,275,623 has been supported by the amount of CZK 9,248,060.

The timely details about this project along with its outcomes will be posted on this website.

aktualizace 29.8.2016 | nahoru | tisk print