vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Cíle projektu

Cíle projektu

Předkládaný projekt má několik rovin. Primárním cílem je pomoci zastavit fragmentaci mokřadních a xerotermních (resp. subxerotermních) biotopů. K tomu slouží realizace praktických opatřená na  padesáti vybraných lokalitách, která udrží či obnoví jejich biologickou hodnotu, a zprostředkovaně i získávání dalších podrobných informací o těchto lokalitách a biotopech, směřující ke stanovení optimálního managementu lokalit v dlouhodobějším horizontu. Sekundárním cílem je představení problematiky ochrany a ohrožení mokřadních a stepních lokalit veřejnosti. Jak již bylo uvedeno, podpora veřejnosti je pro ochranu takovýchto lokalit klíčovou, jinak zůstávají jakékoli snahy o záchranu těchto společenstev sysyfovskou prací úzkého okruhu nadšenců. Posledním, avšak rozhodně ne nevýznamným cílem tohoto projektu je vzájemná výměna zkušeností s péčí o mokřadní a stepní jak mezi neziskovými organizacemi navzájem, tak mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou a vlastníky dotčených pozemků. Do výměny zkušeností je zapojena i norská nezisková organizace Naturverbundet i Buskerud.

Očekávaný přínos

  • Zajištění péče o vybrané evropsky významné lokality, zvláště chráněná území i přírodovědně cenné nechráněné lokality v péči pozemkových spolků;
  • Obnova biotopů suchých trávníků a mokřadních biotopů;
  • Podpora a zvyšování heterogenity (diverzity) stanovišť a ekosystému na lokalitách;
  • Podpora a zvyšování početnosti druhů (biodiverzity) záchranou ekosystémů a vytvářením vhodných podmínek pro jejich další existenci;
  • Likvidace populací geograficky nepůvodních a invazivních druhů rostlin a živočichů;
  • Nastavení optimálního managementu v budoucnosti na základě podrobných aktuálních dat o lokalitách;
  • Motivace široké veřejnosti k návštěvě lokalit s cílem změny vnímání významu těchto biotopů;
  • Výměna praktických informací a zkušeností s péčí o mokřadní a xerotermní (subxerotermní) lokality mezi všemi zainteresovanými stranami.
  • Posílení role nestátních neziskových organizací v ochraně přírody

 

aktualizace 5.3.2015 | nahoru | tisk print