vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana krajiny:
Blíž přírodě

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Podmínky zařazení do programu

V rámci programu Blíž přírodě je možné podat žádost o podporu do některého ze čtyř podprogramů. Těmi jsou Nové lokality, Managementy, Rekonstrukce a Tiskoviny. Každý z těchto podprogramů je určen pro jiný typ projektu, a to podle povahy Vašeho záměru. Podrobnější informace k jednotlivým podprogramům naleznete níže.

Program Blíž přírodě je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. V případě projektů realizovaných na lokalitách vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu může o podporu žádat i organizace mimo ČSOP.

 

Nové lokality

Cílem programu je zpřístupňování přírodně zajímavých a cenných míst veřejnosti naučnou formou. Program řeší komplexně ucelené území a jeho přírodní hodnotu. Nejsou podporovány mnohakilometrové samoúčelné naučné stezky a rozhledny. Na lokalitách jsou ale vítány kromě info tabulí i další interaktivní prvky, které by mohly zaujmout návštěvníky. Projekt musí být naplánován tak, aby mohl být dokončen nejpozději do konce října 2022!

NOVINKA

Prioritu mají projekty, jež se podaří dokončit a zpřístupnit veřejnosti již na jaře 2022. Projekty, které budou otevřeny veřejnosti do 15. června 2022, budou finančně zvýhodněny bonusem 10 % z celkové schválené částky.

Žádost

Jako žádost o podporu z programu použijte tento formulář: FORMULÁŘ nové lokality

Vyplněný formulář spolu s povinnými přílohami pošlete elektronicky do 30. 11. 2021 na e-mailovou adresu blizprirode@csop.cz.

Schvalování projektu

Poskytnutí příspěvku schvaluje Ústřední výkonná rada ČSOP. Pro realizaci těchto projektů nebyl stanoven žádný povinný podíl vlastních prostředků. Uhrazeno tedy může být sto procent nákladů. Ne všechny náklady ale musí být uznány.

Smlouva

Pokud bude projekt schválen, bude uzavřena smlouva o propagaci. Ze smlouvy o propagaci vyplývají odlišné podmínky pro zdanění než z obvyklejší smlouvy o dílo. Každý žadatel by se měl s těmito podmínkami ještě před uzavřením smlouvy seznámit.

VZOR SMLOUVY nové lokality (v PDF)

Platba

Záloha ve výši 50 % smluvní ceny bude poskytovateli zaslána na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem po podepsání smlouvy oběma stranami. Doplatek bude poskytovateli vyplacen na základě faktury vystavené poskytovatelem po dokončení realizace projektu.

 

Rekonstrukce

Na lokalitách již dříve zpřístupněných v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě se realizátor smluvně zavázal o ně v budoucnu pečovat a udržovat je funkční. Mělo by tedy docházet ze strany realizátora k pravidelným kontrolám. U lokalit starších pěti let je možné zažádat o finanční příspěvek na rekonstrukci. Žádat o finanční prostředky na rekonstrukci je možné kdykoli během roku. Projekt musí být naplánován tak, aby mohl být dokončen nejpozději do konce roku 2022.

Jako žádost využijte formulář ke stažení zde: FORMULÁŘ rekonstrukce

Povinnosti realizátora a objednatele naleznete ve vzoru smlouvy o propagaci zde: VZOR SMLOUVY rekonstrukce (v PDF)

 

Tiskoviny

Tento podprogram zahrnuje vydání tiskovin, jako jsou publikace, letáky, průvodce lokalitou, elektronické zpravodaje apod. Také vydání letáků k nové lokalitě Blíž přírodě spadá do tohoto podprogramu a je posuzováno zvlášť! Výše příspěvku závisí na typu tiskoviny, jejím rozsahu a velikosti nákladu. U tiskovin nejsou náklady hrazeny v plné výši. Přislíbená částka bude vyplacena po předložení vytištěné publikace a faktury. Tiskovina musí být vydána nejpozději do konce roku 2022.

Jako žádost využijte formulář ke stažení zde: FORMULÁŘ tiskoviny

Vyplněný formulář pošlete elektronicky do 30. 11. 2021 na e-mailovou adresu blizprirode@csop.cz.

Po schválení žádosti bude ze strany objednatele (kancelář ÚVR) zaslána objednávka na schválenou tiskovinu.

 

Managementy

Cílem podprogramu je podporovat jednorázové managementové projekty obnovního charakteru.

Podporovány budou zejména projekty zaměřené na tyto druhy aktivit:

  • obnova vodního režimu v krajině - budování tůní, revitalizace drobných vodních toků, zadržování vody v krajině;
  • výsadby dřevin mimo intravilány obcí - především výsadby solitérních stromů (na význačných místech v krajině) či stromořadí; výhradně domácí dřeviny či staré a krajové odrůdy ovocných dřevin (není určeno na zalesňování!);
  • obnova travino-bylinných biotopů - výřezy náletových dřevin, obnova lučních společenstev na orné půdě za pomoci místního osiva apod. (není určeno na průběžný management - kosení či pastvu);
  • obnova či vytvoření přírodních úkrytových možností živočichů;
  • ošetření významných stromů;

Podmínkou je předběžný průzkum lokality, ze kterého bude zřejmé, že opatřením nedojde ke zničení cenného biotopu (např. mokřadu).

Podmínkou je také závazek zajištění péče v dalších minimálně deseti letech (v případě výsadeb jejich ošetřování, případně dosadby, v případě obnovy travino-bylinných společenstev jejich pastva, kosení či další vhodný management).

Maximální požadovaná částka je 150 000 Kč na projekt.

Publicita u tohoto typu projektu není povinná, pokud je však součástí opatření např. instalace informační tabule, musí být text tabule doplněn o logo a informaci o podpoře NET4GAS. Text a grafika vždy podléhá schválení kanceláří ÚVR.

Projekt musí být naplánován tak, aby mohl být dokončen nejpozději do konce roku 2022.

Žádost

Jako žádost o podporu z programu použijte tento formulář: FORMULÁŘ managementy

Vyplněný formulář spolu s povinnými přílohami pošlete elektronicky do 30. 11. 2021 na e-mailovou adresu blizprirode@csop.cz.

Schvalování projektu

Poskytnutí příspěvku schvaluje Ústřední výkonná rada ČSOP. Pro realizaci těchto projektů nebyl stanoven žádný povinný podíl vlastních prostředků. Uhrazeno tedy může být sto procent nákladů. Ne všechny náklady ale musí být uznány.

Smlouva

Pokud bude projekt schválen, bude uzavřena smlouva o propagaci. Ze smlouvy o propagaci vyplývají odlišné podmínky pro zdanění než z obvyklejší smlouvy o dílo. Každý žadatel by se měl s těmito podmínkami ještě před uzavřením smlouvy seznámit.

VZOR SMLOUVY managementy (v PDF)

Platba

Záloha ve výši 50 % smluvní ceny bude poskytovateli zaslána na základě zálohové faktury vystavené poskytovatelem po podepsání smlouvy oběma stranami. Doplatek bude poskytovateli vyplacen na základě faktury vystavené poskytovatelem po dokončení realizace projektu.

aktualizace 6.10.2021 | nahoru | tisk print