vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana krajiny:
Blíž přírodě

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Podmínky zařazení do programu

Program je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. Cílem programu je řešit komplexně ucelené území. Projekty musejí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány mnohakilometrové naučné stezky a rozhledny.

Z programu je možné získat příspěvek také na vydání tiskoviny a rekonstrukci stezky. Nově jsou v rámci programu podporována i managementovová opatření obnovního charakteru (viz. info na konci stránky). 

 

Nové lokality

Program je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. Cílem programu je zpřístupňování přírodně zajímavých a cenných míst veřejnosti zábavnou a poučnou formou. Program řeší komplexně ucelené území. Projekty musejí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány mnohakilometrové naučné stezky a rozhledny. Na lokalitách jsou ale vítány kromě infotabulí i další interaktivní prvky, které by mohly zaujmout návštěvníky. Projekt musí být naplánován tak, aby mohl být dokončen nejpozději do konce října 2021!

Žádost

Jako žádost o podporu z programu použijte tento formulář: Bliz_prirode_vr_nove_lokality_2021_1.

Vyplněný formulář pošlete elektronicky do 14. 2. 2021 na e-mailovou adresu blizprirode@csop.cz.

Schvalování projektu

Poskytnutí příspěvku schvaluje Ústřední výkonná rada ČSOP. Pro realizaci těchto projektů nebyl stanoven žádný povinný podíl vlastních prostředků. Uhrazeno tedy může být sto procent nákladů. Ne všechny náklady ale musí být uznány.

Smlouva

Pokud bude projekt schválen bude uzavřena smlouva o propagaci. Ze smlouvy o propagaci vyplývají odlišné podmínky pro zdanění než z obvyklejší smlouvy o dílo. Každý žadatel by se měl s těmito podmínkami ještě před uzavřením smlouvy seznámit.

vzor smlouvy (v PDF)

Další podklady, které musí realizátor předložit

Pokud bude projekt schválen musí realizátor dále doložit:

  • seznam dotčených pozemků a jejich katastrálních území
  • souhlasy vlastníků dotčených pozemků
  • souhlasy orgánů ochrany přírody (CHKO, krajský úřad apod.) a stavebního úřadu (v případě, že jich je k realizaci třeba)
  • mapičku se zakreslením všech prvků

Podmínky, které musí realizátor respektovat

  1. Na všech informačních panelech musí být logo ČSOP (kytkopták) a logo NET4GAS spolu s větou, že NET4GAS je generálním partnerem ČSOP.
  2. Texty i grafika podléhají schválení Kanceláří ÚVR ČSOP a NET4GAS. Stejně tak cokoliv, kde se objeví logo nebo jméno NET4GAS.
  3. Ve smlouvě bude uveden závazný termín otevření realizovaných úprav veřejnosti. K otevření bude vždy vydána tisková zpráva, kterou připraví realizátor ve spolupráci s Kanceláří ÚVR. U vybraných projektů bude u příležitosti otevření uspořádána větší akce za účasti veřejnosti a novinářů.
  4. Pokud bude poskytnuta podpora na vydání brožurky, musí být v brožurce jedna strana věnována reklamě NET4GAS. Pokud je předmětem podpory vydání letáčku, bude na něm banner s logem NET4GAS a informace o generálním partnerství.
  5. Pokud vastní webové stránky je povinen na ně umístit stanovený banner s logem NET4GAS Blíž přírodě.

 

Rekonstrukce 

Na již existujících lokalitách se realizátor smluvně zavázal o ně v budoucnu pečovat a udržovat je funkční. Mělo by tedy docházet ze strany realizátora k pravidelným kontrolám. U lokalit starších pěti let je možné zažádat o finanční příspěvek na rekonstrukci. Formulář je k nalezení zde: Bliz_prirode_vr_rekonstrukce_2021.

 

Tiskoviny

(publikace, letáky, průvodce lokalitou, elektronické zpravodaje) jsou posuzovány zvlášť. Výše příspěvku závisí na typu tiskoviny, jejím rozsahu a velikosti nákladu. U tiskovin nejsou náklady hrazeny v plné výši. Přislíbená částka bude vyplacena po předložení vytištěné publikace a faktury. Jako žádost slouží excelová tabulka - ke stažení zde: bliz_prirode-formular_inzerce_2021

 

Managementy 

I v roce 2021 se ČSOP rozhodl v rámci programu Blíž přírodě otevřít výběrové řízení zaměřené na podporu jednorázových managementových projektů obnovního charakteru.

Podporovány budou projekty zaměřené na tyto druhy aktivit:

- obnova vodního režimu v krajině - budování tůní, revitalizace drobných vodních toků, zadržování vody v krajině
- výsadby dřevin mimo intravilány obcí - především výsadby solitérních stromů (na význačných místech v krajině) či stromořadí; výhradně domácí dřeviny či staré a krajové odrůdy ovocných dřevin (není určeno na zalesňování!)
- obnova travinobylinných biotopů - výřezy náletových dřevin, obnova lučních společenstev na orné půdě za pomoci místního osiva apod. (není určeno na průběžný management - kosení či pastvu)
- obnova či vytvoření přírodních úkrytových možností živočichů (není určeno na instalaci budek a dalších umělých úkrytů)
- ošetření významných stromů

Jako žádost o podporu z programu použijte tento formulář: Bliz_prirode_vr_managementy_2021

Vyplněný formulář pošlete elektronicky do 14. 2. 2021 na e-mailovou adresu blizprirode@csop.cz.

 

 

aktualizace 18.12.2020 | nahoru | tisk print