vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Rak

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

01060108, Sdružení Lacerta – Rak říční na Jesenicku - 2008
Na vybraném území byla podrobně prozkoumána velká řada lokalit (některé opakovaně) na Jesenicku se speciálním zaměřením na další potoky a stojaté vody (rybníky, lomy). Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využtelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovány byly vybrané lokality se záměrem výskytu raků a jiných parametrů prostředí.

 

01060208, ČSOP Alcedo - Mapování výskytu introdukovaných druhů raků v ÚN Slapy a přítocích III
Na území přehrady Slapy (a přítocích) bylo podrobně prozkoumáno 16 lokalit se zaměřením na výskyt nepůvodních druhů. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Studován byl i výskyt a rozšíření našich raků. Nepůvodní rod raka (Orconectes) nebyl v roce 2008 nalezen.

 

01060308, ČSOP Astacus - Prvotní hodnocení výskytu raků v přítoku zvaném „Lobník“ do nádrže Kužberk
Cílem projektu bylo detailní posouzení výskytu raků v přítoku nádrže Kružberk "Lobník" popř. zhodnocení jejich druhového složení. Navíc zpracovatelé do zprávy zařadily výsledky monitoringu v Lestovecké zátoce nádrže Slezká Harta. Na obou lokalitách zpracovatelé potvrdily výskyt raka říčního, přičemž na druhé lokalitě zjistili katastrofální úbytek raků a zhoršení stavu lokality. Tato oblast by si zasloužila jistě důkladnější studii s vyhodnocením negativních vlivů na populaci raka říčního.

 

01060408, ČSOP Astacus – Ochrana raků v ČR
Předložená závěrečná zpráva stručně hodnotí průběh projektu, který je již dlouhodobě realizován a klade si za cíl sjednotit a rozvinout aktivity v ochraně raků na území ČR v rámci aktivit ČSOP. Závěrečná zpráva je logicky rozčleněna do jednotlivých kapitol podle dlouhodobých plánovaných cílů projektu. Pozitivní je komplexnost projektu, která dává předpoklad účelné a účinné ochrany raků. V roce 2008 nebyly rozvíjeny žádné aktivity týkající se umělého odchovu raků. Tato aktivita také hrála velmi významnou roli v propagaci jak ochrany raků, tak aktivit ČSOP. Z hlediska propagace a konzultací je přínos nesporný. Realizátor v závěru projektu navrhuje rozšíření aktivit projektu na vyzkoušení různých metod eliminace nepůvodních druhů.

 

01060508, ZO ČSOP Radhošť – Mapování výskytu raka říčního (Astacus astacus) na Studeném potoce
Na vybraném Studeném potoce byla podrobně a opakovaně prozkoumána přítomnost raků říčních. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovány byly vybrané lokality se záměrem zajištění výskytu raků a jiných parametrů vodního prostředí. Zjištěno bylo 87 kusů raků, kteří byli změřeni a znovu ihned vypuštěni do vodního prostředí toku.

 

01060608, ČSOP Havířov - Mapování výskytu raků v toku řeky Lučiny v přírodní památce Meandry řeky Lučiny
Na vybraném území PP byla podrobně a opakovaně prozkoumána přítomnost raků říčních. Výsledky průzkumů jsou jednoznačné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovány byly vybrané lokality se záměrem zjištění výskytu raků a jiných parametrů vodního prostředí. Raci se na lokalitě vyskytují, i když jen v malém množství.

 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

01060107, Sdružení Lacerta – Rak říční na Jesenicku - 2007
Zaslaná zpráva i celý průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Na vybraném území byla podrobně prozkoumána velká řada lokalit na Jesenicku se speciálním zaměřením na další stojaté vody (rybníky). Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Sledovány byly vybrané lokality se záměrem zjištění výskytu raků a jiných parametrů vodního prostředí.

 

01060207, ZO ČSOP Astacus – Projekt ochrany raků u nás
V roce 2007 bylo provedeno zviditelnění projektu na řadě ochranářských akcí. Při průzkumech toků i vod stojatých bylo posouzeno velké množství lokalit. Byla provedena řada terénních průzkumů na nových vhodných lokalitách. Kvalitní voda je na stále více místech, i když se projevuje také zhoršení některých úseků řek. Průzkumné a opakované hydrobiologické práce na tocích i stojatých vodách probíhaly v průběhu celého roku.
Nejdůležitější je však aktivní ochrana biotopů kriticky ohroženého raka říčního. Cenná je záchrana raků, kde by mohlo dojít k jejich ohrožení. Je nutné zkoušet různé metody na odstranění raků původních a zabránit jejich dalšímu šetření.

 

01060307, ZO ČSOP Astacus – Prvotní hodnocení výskytu raků v Kružberku a detailní průzkum na Slezské Hartě
    V nádržích Kružberk a Slezská Harta – lokalita „Leskovecká zátoka“ bylo provedeno posouzení výskytu raků a jijich druhového složení. V nádrži Kružberk byly provedeny 3 pokusné odchyty a byla prokázána přítomnost raka říčního ( Astacus astacus) – jedinci stáří 3 – 5 let. V nádrži Slezská Harta bylo provedeno 5 pokusných odchytů a byla potvrzena přítomnost raka říčního (Astacus astacus). Za alarmující lze považovat to, že byl odloven pouze jeden samec stáří 3 let. Při srovnání výsledků pěti let práce v Leskovecké zátoce nádrže Slezská Harta, bylo tak potvrzeno kritické snížení početních stavů raků říčních, což lze přičítat tzv. procesu stárnutí nádrže, vývoji společenstva ryb v nádrži a rybářskému hospodaření.

 

01060407, ZO ČSOP Alcedo – Mapování výskytu introdukovaných raků v ÚN Slapy
Zaslaná zpráva i celý průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Na území přehrady Slapy bylo podrobně prozkoumáno 14 lokalit a 11 lokalit na potocích se zaměřením na výskyt nepůvodních druhů raků. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Studován byl i výskyt a rozšíření našich raků. Pouze 1x byl nalezen  (Županovice) nepůvodní rod raka (Orconectes).

 

01060507, ZO ČSOP Radhošť – Mapování výskytu raka říčního (Astacus astacus) na Studeném potoce
Zaslaná zpráva i celý průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Na vybraném Studeném potoce byla podrobně prozkoumána řada lokalit  se speciálním zaměřením na výskyt raků říčních. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Sledovány byly tedy vybrané lokality se záměrem zjištění výskytu raků a jiných parametrů vodního prostředí. Zjištěno bylo na 50 kusů raků, kteří byli změřeni a znovu ihned vypuštěni do vodního prostředí toku.

 

01060607, OV ČSOP Vsetín – Terénní průzkum potoka Račanského a bezejmenného v katastru obce Lidečko
Zaslaná zpráva i celý průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Oba vybrané toky se nachází v blízkosti obce Lidečko v Beskydech. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Oba vybrané toky byly hodnoceny se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních na této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.

 

01060707, 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí – Terénní průzkum potoka Spina a bezejmenného potoka pramenícího pod vrcholem Krajčice
Zaslaná zpráva i celý průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Oba vybrané toky byly zpracovány vhodně. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Oba vybrané toky byly hodnoceny se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních na této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.
 

 


 

Projekty realizované v roce 2006


1060106, Sdružení Lacerta - Rak říční na Jesenicku - 2006
V roce 2006 bylo podrobně prozkoumáno několik potoků a zatopených lomů na Jesenicku. Projekt přinesl další množství cenných informací o rozšíření raků v starých lomech a tocích daného území, ale také řadu jiných poznatků a oživení nových úseků toků. Výsledky průzkumů jsou mimořádně rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Potvrzen byl výskyt raků na několika lokalitách, ale mimo vlastní pozorování raků bylo také podrobně studováno vodní prostředí pro výskyt raků, které přineslo rozsáhlé a využitelné poznatky.

1060206, ZO ČSOP Radhošť - Mapování výskytu raka říčního (Astacus astacus) na Studeném potoce
Sledován byl opět výskyt raků ve Studeném potoce a zabýval se i sledováním dalších přírodních prvků. Jedná se o dobře odvedený projekt s kvalitními přilohami a objevují se také nové poznatky, které rozšiřují poznatky o toku.

1060306, Rybářský svaz Moravských Kopanic - Raci v povodí Drietomice
Nový projekt, kterému bylo přiděleno málo finančních prostředků. Za tuto cenu bylo provedeno odpovídající pracovní úsilí. Zásadním přinosem projektu bylo zajištění lokalit s výskytem raků říčních, ale především rozšíření -Akce rak- do nového regionu.

1060506, 02/19 ZO ČSOP Alcedo - Mapování výskytu introdukovaných raků v ÚN Slapy
Na vybraném území přehrady Slapy bylo podrobně prozkoumáno 13 lokalit a 8 lokalit na potocích se zaměřením na výskyt nepůvodních druhů raků. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Studován byl i výskyt a rozšíření našich raků.

1060606, 18/01 ZO ČSOP DECAPODA Protivín - Monitoring výskytu a stanovení populační charakteristiky nepůvodního raka pruhovaného Orconectes limosus
Velmi dobře odvedený a potřebný projekt. Zabýval se výskytem a početností nepůvodních raků v přítocích Orlické přehrady. Jedná se o jednu z nejlépe odvedených prací na projektu. Zvláště pak kvalitní bylo celoroční pozorování všech poměrů na toku.

1060806, 71/09 ZO ČSOP Astacus - Ochrana raků v ČR
Jednalo se o pilotní projekt. Bez jeho realizace není možné celou -Akci rak- zajistit. Projekt garanta. Jedná se o celostátní koordinaci celé problematiky ochrany raků u nás.

1061106, ČSOP - RS Iris - Průzkum a návrat raků do říčky Hloučely
Proběhl projekt spíše ekologicko-výchovného charakteru, který byl zaměřen na výskyt raků bez průzkumného charakteru. Projekt byl odveden vhodnou formou.

1061206, ZO ČSOP Oharka - Průzkum Hornohradského a Osvinovského potoka
Projekt studoval dva toky s možností výskytu raků event. vhodnost toků pro vysazení raků. Jednalo se tedy o klasicky vysoce prospěšný projekt. Jsou tedy známé charaktery dvou nových toků, ale i další parametry pro event. vysazení populace raků.

1065106, 71/09 ZO ČSOP Astacus - Odborné posudky na projekty v oboru -A- Rak
Jednalo se o nový projekt garanta – odborné průzkumy různých vodních prostředí.

 

  

Projekty realizované v roce 2005


170105, Sdružení Lacerta - Rak říční na Jesenicku - 2005
Na vybraném území bylo podrobně prozkoumáno několik potoků a také má projekt rozšířit znalosti o území zatopených lomů na Jesenicku. Projekt přinesl další množství cenných informací o rozšíření raků ve starých lomech a tocích daného území, ale také řadu jiných poznatků a oživení nových úseků toků. Výsledky průzkumů jsou mimořádně rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Potvrzen byl výskyt raků na několika lokalitách, ale mimo vlastní pozorování raků bylo také podrobně studováno vodní prostředí pro výskyt raků, které přineslo rozsáhlé a využitelné poznatky.

170205, ZO ČSOP - Mapování vodního toku - Studený potok
Sledoval výskyt raka ve Studeném potoce a zabýval se s sledováním dalších ukazatelů. Jedná se o dobře odvedený projekt s kvalitními přílohami.

170305, ZO ČSOP ASTACUS - Ochrana raků v ČR
Jednalo se o pilotní projekt. Bez jeho realizace není možné celou „Akci rak“ zajistit. Nejcennější součástí je vlastní odchov raků říčních, vyhledávání vhodných lokalit pro vysazení a celostátní koordinace celé problematiky ochrany raků u nás.

170405, ZO ČSOP ASTACUS - Detailní hodnocení druhového složení raků v nádrži Slezská Harta - lokalita Leskovecká zátoka
Pokračování projektu na Slezské Hartě v Leskovecké zátoce. Zjišťována byla příčina úbytku raků, denní aktivita raků, mezidruhové křížení atd. Bylo využíváno nových speciálních pastí na raky, které se velmi osvědčily.

170505, ZO ČSOP ASTACUS - Prvotní hodnocení oživení úseku toku pod nádrží Slezská Harta se zaměřením na výskyt raků
Jednalo se o klasický, prvotní a vhodný mapovací projekt na mimořádně specifické lokalitě pod vyústěním přehrady Slezská Harta. Byla zjištěna obsádka ryb a další oživení. Získaly se potřebné informace pro event. vysazení raků na lokalitě.

170605, 9. ZO ČSOP - Průzkum hydrobiologické kvality vody pěti přítoků v okolí soutoku obou Bečev
Proběhl projekt průzkumného charakteru, který je v Beskydech realizován již po delší období. Připravuje vhodné lokality pro návrat našich původních raků na tradiční místa. Projekt byl odveden vhodnou formou a přinesl rozsáhlé informace o uváděných tocích a jejich oživení.

170805, ZO ČSOP Decapoda Protivín - Monitoring a odhad početnosti nepůvodního raka signálního v řece Blanici
Velmi dobře odvedený a potřebný projekt. Zabýval se výskytem a početností nepůvodních raků v Blanici. Jedná se o jednu z nejlépe odvedených prací na projektu. Zvláště pak kvalitní bylo celoroční pozorování všech poměrů na toku.

170905, ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ - Průzkum výskytu raků na podhrázském potoce
Projekt provedl mapování Podhrázského potoka od pramene až po soutok. Zásadním přínosem projektu bylo zjištění lokalit s výskytem raků říčních a kamenáčů na vybraných tocích. Ukazuje se, že může být na jednom toku i více druhů raků.

171105, ZO ČSOP NEURAZY - Návrat raka do povodí horní Úslavy
Projekt vytipoval vhodné toky pro vysazení raků na povodí Úslavy. Jednalo se tedy o klasicky vysoce prospěšný projekt. Je znám charakter toku, ale i další parametry pro event. vysazení populace raků.

171205, ZO ČSOP VLAŠIM - Mapování výskytu raků na podblanicku
Velmi dobře přichystaný a odvedený projekt mapovacího a průzkumného charakteru, který přinesl cenné výsledky na dvou vybraných tocích na podblanicku

171405, ČSOP - Severomoravské RS - Seminář RAK
Seminář RAK. Velmi profesionálně odvedený projekt. Pro ochranu raků potřebný a důležitý projekt školícího charakteru. Pozorní účastníci se dozvěděli vše o racích a jejich poznatky byly zúročeny při terénních exkurzích.

171505, ČSOP - Severomoravské RS - Pruzkum hydrobiologické kvality vody a posílení račích populací
Dobře odvedený projekt, který v souladu s cílem letošního programu, zjistil stav řady vybraných toků a rozšíření původních druhů raků v povodí řeky Bečvy. Bylo zjištěno podrobné oživení jednotlivých toků, jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a jiné poznatky.


 

Projekty realizované v roce 2004


170104, Sdružení Lacerta Písečná – Rak říční na Jesenicku
Na vybraném území bylo podrobně prozkoumáno 5 lokalit zatopených lomů. Výsledky průzkumů jsou mimořádně rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Potvrzen byl výskyt raků na lokalitách, ale mimo vlastní pozorování raků bylo také podrobně studováno vodní prostředí pro výskyt raků, které přineslo rozsáhlé a využitelné poznatky.

170204, ZO ČSOP 71/09 Astacus – Projekt záchrany raků v ČR
Projekt na záchranu raku v České republice se zabýval celkovou koordinací všech aktivit, které se týkají problematiky ochrany raku u nás. Hlavní náplní práce v ZO vsak byl odchov malých ráčku v umělých podmínkách a průzkumy lokalit pro vysazení odchovaných ráčku. Bylo odchováno, tradičně prakticky bez úhynu, na pět tisíc jedinců. Ti byli vysazováni na dlouhodobě pozorované lokality. Kladně hodnotím provádění záchranných transferu raku z ohrozených lokalit. Přirozenou součástí projektu je propagace a popularizace ochrany vod vůbec a vodních živočichů zvláště.

170304, ZO ČSOP 71/09 Astacus - Podrobné hodnocení druhového složení raků na Slezské Hartě
Projekt napomáhá průzkumu rozšíření kriticky ohrožených raků říčních, ale i raků jiných druhů na sledovaných lokalitách severní Moravy. Přináší velmi důležitý základní průzkum vodní nádrže ve vztahu k výskytu raků. Na sledované lokalitě byli nalezeni pouze zástupci raků říčních. Nebyl zde zachycen žádný nepůvodní druh raků ani žádný kříženec. Na lokalitě byla, mimo vlastní výskyt raků, také sledována hydrobiologická situace a byly získávány i další velmi cenné a aktuální informace.

170404, ZO ČSOP 73/05 Olza – Mapování horního toku řeky Olše a některých jejich přítoků
Projekt napomáhá průzkumu mapování rozšíření kriticky ohrožených raků říčních, ale i raků jiných druhů na sledovaných tocích severní Moravy. Přináší velmi důležitý základní průzkum vodního systému v dané oblasti ve vztahu k výskytu raků. Na celém sledovaném území (54 úseků na 20 tocích) byli nalezeni pouze zástupci raků říčních. Obsazeno bylo 11 úseků 7 toků. Na jednotlivých lokalitách byla, mimo vlastní výskyt raků, také sledována hydrobiologická situace a byly získávány i další velmi cenné a aktuální informace.

170504, ZO ČSOP 18/01 Decapoda – Monitoring výskytu nepůvodního raka pruhovaného Orconectes limosus Raf. v Orlické přehradě a na vybraných přítocích Orlické přehrady
Projekt se zabývá mapováním výskytu raků na sledovaném území okolí Orlické přehrady. Průzkum přináší důležitý a základní průzkum rozšíření raků v dané oblasti. Bylo sledováno neuvěřitelných 95 lokalit, ale byly získány velmi smutné informace. Raci se vyskytovali pouze na 11 lokalitách a jednalo se výhradně o nepůvodní raky pruhované!!! Takové výsledky jsou pro celé území ČR velmi důležité, přínosné a aktuální. Okamžitě je však nutné tento stav řešit! Další dosažené výsledky a informace o tocích jsou velmi kvalitní a využitelné i v jiných oblastech obecných poznatků z ochranářské praxe.

170604, ZO ČSOP 14/09 Nové Hrady – Mapování raků ve vhodných tocích na novohradsku
Projekt napomáhá průzkumu mapovaní rozšíření kriticky ohrožených raků říčních, ale i jiných druhů na sledovaných tocích Novohradska. Na celém území byla mimo vlastní výskyt raků, také sledována ekologická situace na jednotlivých profilech a byla získána celá řada cenných a aktuálních informací.

170704, ZOČSOP 02/09 Vlašim – Mapování raků na Podblanicku a jeho okolí
Projekt napomáhá průzkumu mapování rozšíření kriticky ohrožených raků říčních, ale i raků jiných druhů na sledovaných tocích Podblanicka. Přináší velmi důležitý základní průzkum vodního systému v dané oblasti ve vztahu k výskytu raků. Na celém sledovaném území bylo nalezeno několik lokalit s výskytem různých druhů raků. Na celém území byla, mimo vlastní výskyt raků, také sledována hydrobiologická situace na jednotlivých profilech a byla získána celá řada velmi cenných, důležitých a aktuálních informací.

170804, ZO ČSOP 29/01 Rokycany – Mapování vhodných lokalit raků
Projekt napomáhá průzkumu mapování rozšíření kriticky ohrožených raků říčních, ale i raků jiných druhů na sledovaných tocích bývalého okresu Plzeň-sever. Přináší velmi důležitý základní průzkum vodního systému v dané oblasti ve vztahu k výskytu raků. Na celém sledovaném území (46 úseků) nebyl nalezen žádný zástupce raků. Na jednotlivých lokalitách byla, mimo vlastní výskyt raků, také sledována hydrobiologická situace a byly získávány i další velmi cenné a aktuální informace.

171004, SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Terénní průzkumy vybraných přítoků Bečvy za účelem reintrodukce raka říčního na Vsetínsku
Projekt napomáhá průzkumu a návratu kriticky ohrožených raků říčních na původní lokality přítoků Bečvy. Přináší velmi důležitý základní průzkum vodního systému v dané oblasti ve vztahu k výskytu raků. Na celém sledovaném území bylo nalezeno a vytipováno několik vhodných lokalit pro vysazení raků. Na celém území byla, mimo vlastní výskyt raků, také sledována hydrobiologická situace na jednotlivých profilech a byla získána celá řada velmi cenných, důležitých a aktuálních informací.

171104, ZO ČSOP 27/04 Spálené Poříčí - Sledování výskytu raků v Bradavě a Kornatickém potoce
Projekt napomáhá průzkumu mapování rozšíření kriticky ohrožených raků říčních a kamenáčů na sledovaných tocích v okolí Brd. Přináší velmi důležitý základní průzkum vodního systému v dané oblasti. Na celém sledovaném území bylo nalezeno několik lokalit s výskytem raků kamenáčů a jedna s výskytem raka říčního. Na celém území ČR jsou stále vzácné nálezy lokalit s rakem kamenáčem. Jejich přísná ochrana je velmi důležitá a aktuální.

171304, ČSOP 46/04 Jaro Jaroměř - Toxické účinky některých fyzikálních a chemickcýh faktorů na raky
Projekt napomáhá průzkumu toxicity vybraných látek na kriticky ohrožené raky říční. Přináší velmi důležitý průzkum na zcela opomíjeném poli vlivů na raky. Byly získány mimořádně cenné a aktuální informace, které je možné využít k ochraně, ale i v jiných oborech (např. veterinární obory apod.).

171404, ZO ČSOP Neurazy – Mapování vodních toků v povodí řeky Úslavy
Na vybraném území bylo podrobně prozkoumáno 9 lokalit v povodí Úslavy. Výsledky průzkumů jsou cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody, i když nebyl potvrzen výskyt raků na sledovaných lokalitách. Vlastní pozorování raků nebylo úspěšné, ale bylo podrobně studováno vodní prostředí pro výskyt raků, které přineslo rozsáhlé a využitelné poznatky. Bude jich možné využít např. pro reintrodukci raků na vybraných lokalitách.

171504, ZO ČSOP 73/01 Ostrava - Mapování výskytu raků v povodí Odry
Projekt provedl průzkum a mapování rozšíření kriticky ohrožených raků říčních na sledovaných tocích v povodí Odry. Přináší velmi důležitý základní průzkum v dané oblasti, ale přináší i celou řadu dalších informací. Na celém sledovaném území (56 profilů) bylo nalezeno 8 lokalit s výskytem raků říčních, ale také bylo zaznamenáno celých 15 vyschlých úseků toků. Na celém území byla také sledována problematiky rozšíření potočnic rodu Branchiobdella.

171604, ZO ČSOP 09/07 Polabí – Monitoring výskytu raků na kolínsku a Nymbursku
Projekt spočíval v monitoringu výskytu raků podle metodiky AOPK na Kolínsku a Nymbursku. Personálně a organizačně byl zabezpečen členy ZO ČSOP Polabí.


 

Projekty realizované v roce 2003


ZO ČSOP Astacus - Průzkum druhového složení raků v nádrži Slezská Harta
Projekt přináší mimořádně zajímavé inventarizační informace o řadě odlovů ve vztahu k rozšíření raků ve Slezské Hartě. Dokonce zde byl proveden kontrolní odlov raků koncem listopadu.

ZO ČSOP Astacus - Záchrana raků v ČR
Klasický projekt, který zabezpečuje odchov a vysazení raků na vhodné lokality. V letošním roce byl nevídaný zájem médií a pro propagaci celé ČSOP projekt udělal moc práce.

ZO ČSOP Decapoda - Monitoring výskytu raka bahenního (Astacus leptodactylus) na vybraných lokalitách Jižních Čech
Na vybraném území bylo prozkoumáno 14 lokalit s těmito výsledky : 5x potvrzen rak bahenní, 1x společně bahenní a říční a 1x jen rak říční. Mimo vlastní pozorování raků bylo také podrobně studováno vodní prostředí pro výskyt raků.

ZO ČSOP C.R.A.B. Ostrava - Záchranný transfer kriticky ohroženého druhu raka říčního z důlního poklesu "Větrná jáma" (Karvinsko)
Na vybraném území bylo zachráněno 645 raků říčních a 10 ks raků bahenních. Přeneseni byli na vhodné lokality. Raci říční jsou zde v dobrém zdravotním stavu. Mimo vlastní pozorování raků bylo také podrobně studováno vodní prostředí pro výskyt raků a podrobně raci měřeni.

ZO ČSOP Vlašim - Mapování a ochrana raků na Podblanicku
Dobře odvedený projekt, který se zabýval výzkumu druhového složení raků na Podblanicku. Stanovuje také faktory ohrožení raků a zabývá se transfery raků z ohrožených lokalit.

ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Účinnost čpavku na potočnice r. Branchiobdella
Výrazně vybočující projekt vědeckého charakteru. Přináší naprosto unikátní poznatky o ektoparazitech raků a podává návod jak je odstranit.
Hodnocená práce velmi podrobně podává výsledky pokusů s účinností různých koncentrací čpavkové vody při odstraňování ektoparazitických potočnic na populacích raků říčních. Pokusy byla zjištěna jen malá účinnost na jmenované živočichy.

 

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print