vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Orchideje

Přehled realizovaných projektů

 

 Projekty realizované v roce 2008

 

03010308, EC Meluzína RCAB - Mapování prstnatce májového
Byly získány aktuální informace o výskytu prstnatce májového v Přírodním parku Stráž nad Ohří. Bylo navštíveno celkem 28 lokalit. U 12 z nich byla k dispozici informace o historickém výskytu od spolehlivých pamětníků. Bylo zjištěno, že z těchto 12 lokalit je již  dnes 6 neobsazených a na 3 dalších jsou dožívající populace. Tyto lokality nejsou nijak udržovány a dochází k jejich obohacování živinami. Pouze 3 lokality jsou v dobrém stavu.

 

03010408, ČSOP Hořepník – Sledování populací tořiče včelonosného (Ophrys apifera) v delším časovém horizontu
Monitoring populací rostlin v PP Zouvalka u Vyškova a na lokalitě severně od Ždánic.

Na obou lokalitách byla provedena kontrola všech štítky označených rostlin, na lokalitě Ždánice bylo nalezeno 311 sterilních a 227 kvetoucích rostlin, na lokalitě Zouvala 65 sterilních, 76 kvetoucích a 1 zkousaná rostlina.

 

03010508, ČSOP Hořepník - Mapování výskytu populací silně ohroženého druhu Orchis pallens
Byl zmapován výskyt vstavače bledého na 5 lokalitách Jižní Moravy: Hlubočanský hájek – Terešov (30 kvetoucích, 10 sterilních rostlin), Litenčice – Kleštěnec (68 kvetoucích a 151 sterilních rostlin), Strabišov – Oulehla (6 kvetoucích a 184 sterilních rostlin, Střílky (60 kvetoucích a 280 sterilních rostlin), Stará Hráz (38 kvetoucích a 24 sterilních rostlin). Na každé lokalitě byl zapsán fytocenologickáý snímek.

 

03010608, ČSOP Zelená Šumava – Monitoring orchidejí na Sušicku
Proběhla kontrola 7 VKP, při které byl zhodnocen probíhající management a nalezeno 7 druhů orchidejí a 3 druhy hořečků. Do databáze bylo zpracováno 21 údajů.

 

03010708, ČSOP Levrekův Ostrov – Mapování výskytu orchidejí na Hlučínsku
Při průzkumu Hlučínska bylo v roce 2008 vyhodnoceno 27 lokalit a ověřen výskyt pěti druhů vstavačovitých: prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý a kruštík polabský. Oproti literárním údajům z let 1993 až 2003 o výskytech a početnosti jednotlivých druhů orchidejí došlo k výraznému poklesu počtu lokalit v rámci Hlučínska, např. u nejvíce rozšířené orchideje prstnatce májového bylo zjištěno snížení počtu lokalit ze 12 evidovaných v letech 1994–1996 na 8 lokalit.

 

03010808, ČSOP Vimperk  - Orchideje Vimperska
Byl ověřen výskyt orchidejí na Vimpersku. Pro databázi bylo zpracováno 26 údajů o 6 druzích ze 17 lokalit.  Informace o probíhajícím projektu byla uvedena i v tiskové zprávě, která byla zveřejněna ve Vimperských novinách a na webových stránkách www.prachatickonews.cz.

 

03010908, Sagittaria – Monitoring vybraných druhů vstavačovitých na moravských lokalitách
Sledování populační dynamiky vstavače bledého na lokalitě Slavkov a vstavače kukačky na 4 lokalitách, monitoring 24 lesních populací střevičníku pantoflíčku včetně fytocenologických snímků a odběru půdních vzorků. Kontrola vstavače bahenního v PR Písečný rybník, která však byla neúspěšná.

 

03011008, ČSOP Silvatica – Orchideje Manětínska
Byl ověřen výskyt vstavačovitých na historických  lokalitách, průzkum nových lokalit v širším okolí Manětínska, vzdělávací akce a propagace projektu. Na 58 lokalitách bylo zmapováno14 druhů, které byly zapsány do databáze. Dále byla uspořádána exkurze do prostoru Vladaře, do NPP Pastviště u Fínů, floristický kurs pro středoškoláky v Bílichově, přednáška pro studenty gymnázia Rakovník. Loni podaný návrh na vyhlášení EVL na kopci Háj u Líského byl akceptován a vyhlášen jako EVL. Nejvýznamnější nové nálezy se připravují k publikování ve zpravodaji Calluna.

 

03011108, ČSOP Launensia - Orchideje okolí Lukova v CHKO České středohoří
Byly zmapovány orchideje v okolí Lukova, Štěpánova, Milešova, Skalice u Třebívlic a Leské v CHKO České středohoří. Celkem bylo nalezeno 16 druhů orchidejí na 32 lokalitách. Nejcennější je v dané oblasti vrch Houžetín s 9 druhy orchidejí, dále úpatí Štěpánovské hory kde je s přilehlými loukami u Lukova 8 druhů orchidejí. Do databáze bylo zapsáno 66 údajů.

 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

03010207, ZO ČSOP Hořepník – Sledování populací tořiče včelonosného (Ophrys apifera) v delším časovém horizontu
Monitoring a porovnání populací rostlin na kosených plochách v ZCHÚ PP Zouvalka u Vyškova s nekosenou lokalitou severně od Ždánic.
Na obou lokalitách byly označeny všechny rostliny štítky, na lokalitě Ždánice bylo nalezeno 171 sterilních a 72 kvetoucích rostlin, na lokalitě Zouvala 26 sterilních, 48 kvetoucích a 3 zkousané rostliny. Na obou lokalitách byly pořízeny fytocenologické snímky a soupisy druhů.

 

03010507, 13/17 Rak Rakovník – Mapování výskytu orchidejí v lokalitách přírodního parku Jesenicko
Cílem projektu bylo zmapování orchidejí v  části přírodního parku Jesenicko, spadajícího do povodí Ohře a povodí Javornice. Na 9 lokalitách bylo nalezeno 949 prstnatců májových, přičemž bylo zjištěno, že 5 lokalit je bez údržby, jedna je kosena jen zčásti, další 3 jsou udržovány pravidelně.

 

03010707, ZO ČSOP APOLLO – Mapování lokalit s výskytem orchidejí, fotodokumentace a údržba biotopu „Vstavačová louka“
Cílem projektu je několikaletá péče o lokalitu vstavače mužského v lokalitě "Vstavačová louka" u Štramberka. V letošním roce zde bylo odpracováno 95 hodin. Zmapováno bylo 5 nových lokalit a celkem navštíveno 89 lokalit, na řadě z nich byla pořízena fotodokumentace. Projekt byl propagován formou dvou veřejných vycházek.

 

03010907, Sagittaria – Monitoring vybraných druhů vstavačovitých na moravských lokalitách
Pokračování monitoringu vstavače bledého a vstavače kukačky na celkem 7 trvalých plochách. Dále bylo zinventarizováno 15 populací střevíčníku pantoflíčku, 2 populace bradáčku srdčitého a jediná populace vstavače bahenního v ČR.
Výsledky byly zpracovány do přehledných tabulek a databáze.

 

03011007, 13/18 ZO ČSOP Silvatica – Orchideje Kladenska
Ověření výskytu vstavačovitých na historických  lokalitách, průzkum nových lokalit v širším okolí Kladenska, vzdělávací akce a propagace projektu.
Během mapování bylo zjištěno 25 nových lokalit 9 druhů, které byly zapsány do databáze.
Dále byla uspořádána exkurze do NPP Pastviště u Fínů, floristický kurs pro středoškoláky v Bílichově, přednáška pro studenty gymnázia Rakovník. Byl podán návrh na vyhlášení EVL na kopci Háj u Líského. Nejvýznamnější nálezy byly připraveny k publikování ve Zprávách ČBS.

 

03011107, ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová – Orchideje Českotřebovska
Cílem projektu bylo ověření výskytu a následné sledování četnosti a stavu populací na Českotřebovsku. Celkem bylo sledováno 34 lokalit (+ dalších 21 mikrolokalit), zmapováno a ověřeno bylo 14 druhů orchidejí.  Proběhla údržba lokality Orchideová louka a přednáška pro veřejnost s názvem “Orchideje naší přírody”.

 

03011307, ZO ČSOP Žďársko - Mapování výskytu orchidejí na horním toku Fryšávky
Cílem projektu bylo provést mapování orchidejí v území kolem toku Fryšávka na rozloze 10 km2. Bohužel byla nalezena pouze 1 populace čítající 55 jedinců prstnatce májového na ladem ležící a zarůstající lokalitě.

 

03011507, Ekocentrum Říčany – Orchideje na Říčansku
Bylo provedeno mapování orchidejí na území Říčanska a získané výsledky zpracovány do databáze. Z historických údajů o výskytu 9 druhů orchidejí se podařilo potvrdit pouze 4 druhy (Dactylorhiza majalis, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine, Listera ovata) na 26 lokalitách, na kterých je také komentován stav a management. Navíc byla pokosena louka u Vojkova s výskytem Dactylorhiza majalis.

 

03011707, ZO ČSOP 59/10 Vysočina – Orchideje Vysočina a České Kanady
Projekt navázal na činnost v předcházejících 2 letech. Na 12 lokalitách bylo nalezeno 227 jedinců  prstnatce májového a 1 lokalita s vemeníkem dvoulistým.
Většina zmapovaných lokalit je neudržovaných, proto si myslím, že na mapování by bezprostředně měla navázat snaha o údržbu lokalit, příp. jejich ochranu formou VKP či MZCHÚ.


 

Projekty realizované v roce 2006

 

3010106, ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské Hory - Mapování lesních orchidejí na Ještědském hřebeni
Mapování lesních orchidejí ve vytypovaných vápnomilných bučinách se zaměřením na druhy Epipactis microphylla a Corallorhiza trifida. Celkem bylo zjištěno 170 jedinců druhu Epipactis microphylla , 6 jedinců druhu Epipactis atrorubens, 3 jedici Cephalanthera rubra, 72 jedinců Corallorhiza trifida, hojný výskyt měly druhy Cephalanthera damasonium a Neottia nidus avis. Získané údaje byly zpracovány do databáze a zakresleny do porostní mapy. Součástí zprávy jsou i doporučení pro management.3010206, ZO ČSOP Launensia - Mapování orchidejí v okolí Dobkovic a Malšova u Děčína
Bylo provedeno mapování orchidejí v okolí Malšovic a Dobkovic u Děčína. Celkem bylo na 17 lokalitách nalezeno 13 druhů orchidejí, které byly zpracovány do databáze a byl komentován stav jejich lokalit.3010306, 13/17 Rak Rakovník - Mapování výskytu orchidejí v lokalitách přírodního parku Jesenicko
Cílem projektu bylo zmapování orchidejí v  části přírodního parku Jesenicko, spadajícícho do povodí Ohře. Na 6 lokalitách bylo nalezeno 833 prstnatců májových, přičemž bylo zjištěno, že 3 lokality jsou bez údržby, jedna je kosena jen zčásti, další 2 jsou udržovány pravidelně.3010506, ZO ČSOP při SLŠ Šluknov - Mapování orchidejí ve Šluknovském výběžku
Cílem projektu bylo zmapovat známe lokality orchidejí ve Šluknovském výběžku (i historické) a vhodnou formou zjistit nové. Celkem se podařilo zmapovat všechny předem vytyčené lokality, na kterých byl předpokládán výskyt orchidejí. K jednotlivým populacím byli získány základní informace (početnost, nadmořská výška, lokalizace, výměre a ohrožení). Bylo nalezeno 76 lokalit 8 druhů orchidejí, z toho bylo 22 již historicky známo. Získané údaje byly zpracovány do databáze. Projekt byl propagován na nástěnce a formou exkurzí a přednášek, kterých se zúčastnilo přes 100 lidí.3010706, ZO ČSOP APOLLO - Mapování lokalit s výskytem orchidejí, fotodokumentace a údržba biotopů Vstavačová louka
Cílem projektu je několikaletá péče o lokalitu vstavače mužského v lokalitě -Vstavačová louka- u Štramberka. Zmapováno bylo 5 nových lokalit a celkem navštíveno 84 lokalit, na řadě z nich byla pořízena fotodokumentace . Projekt byl propagován formou přednášek a exkurzí.3010806, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování výskytu orchydejí ve východní části CHKO Beskyd
y
Cílem projektu bylo zmapovat dosud neprozkoumané nebo nedostatečně prozkoumané části zejména v oblasti Morávky, Řeky a Tyry a provést kontrolu vybraných stávajících lokalit, na nichž docházelo ke změně způsobu hospodaření, především obnovu kosení. Během průzkumu bylo zaznamenáno celkem 12 druhů orchidejí na 40 lokalitách, které byly zpracovány do databáze. Projekt byl prezentován na několika akcích ZO.3011106, VYSOČINA - Orchideje Vysočiny a České Kanady
Projek navázal na činnost v loňském roce. Bylo nalezeno 16 lokalit prstnatce májového (765 jedinců), 9 lokalit kruštíku širolistého (214 jedinců), 1 lokalita hlístníku hnízdáku (33 jedinců) a 1 lokalita kruštíku bahenního (25 sterilních jedinců).3011206, ZO ČSOP - ARON - Orchideje Českolipska
Cílem projektu bylo pokračování mapování na Českolipsku – ověření výskytu na dříve zmapovaných lokalitách a nové mapování v kvadrátu 5454. Celkem bylo na 60 lokalitách potvrzeno 24 druhů, 6 lokalit bylo nalezeno nově. Mimo to byla pořízena fotodokumentace, která byla využita při několika výstavách a dalších propagačních akcích.3011306, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA - Orchideje Slánska

Závěrečná zpráva splňuje všechny body zadání projektu a jeho cíle: Ověření výskytu vstavačovitých na historických lokalitách, průzkum nových lokalit v širším okolí Slánska. Během mapování bylo zjištěno 43 nových lokalit 8 druhů, které byly zapsány do databáze. Dále byla uspořádána exkurze do NPP Pastviště u Fínů, přednáška pro studenty gymnázia Rakovník a nejvýznamnějš nálezy byly připraveny k publikování ve Zprávách ČBS.3011506, ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem - Rašelinná loučka Na Pasekách 2006
Management 2 lokalit s výskytem orchidejí. Od konce července do poloviny října byly postupně pokoseny travinobylinné porosty a seno vyhrabáno. Sledován byl také vliv obnoveného managementu na populace chráněných druhů rostlin, jejichž početnosti se kromě prstnatce májového zvýšily (prstnatec Fuchsův, bradáček vejčitý, vemeník bílý aj.).3011606, Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy - Monitoring vybraných vstavačovitých (Orchidaceae) v Olomouckém kraji

Cílem projektu bylo zkontrolovat všechna dosud známá naleziště rodu Orchis v Olomouckém kraji, pokračovat v monitoringu populační dynamiky druhů Orchis mascula, O. morio, O. pallens, O. tridenatata. Letošní projekt navazuje na loňské výsledky. Bylo navštíveno 30 lokalit 12 sledovaných druhů, přičemž na 3 lokalitách nebyl hledaný druh nalezen. Výsledky jsou zpracovány do databáze. Pokračovalo studium populační dynamiky výše uvedených druhů rodu Orchis (vstavače trojzubého, vstavače kukačky, vstavače bledého a vstavače mužského) na vybraných 17 lokalitách.3011706, ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová - Orchideje Českotřebovska

Cílem projektu bylo ověření výskytu a následné sledování četnosti a stavu populací na Českotřebovsku. Celkem bylo sledováno 43 lokalit (+ dalších 34 mikrolokalit), zmapováno a ověřeno bylo 15 druhů orchidejí. O výskytu orchidejí byli také informování vlastníci pozemků a státní ochrana přírody.3011906, ZO ČSOP Žďársko - Mapování orchidejí v k. ú. Mníšek pod Brdy a Kytín
Cílem projektu bylo ověřit a následně ošetřit lokality s výskytem orchidejí v k.ú. Mníšek pod Brdy a Kytín. Při mapování v letech 1990 – 1995 byly nalezeny 4 lokality, které však nebyly udržovány ani sledovány. Na území Kytínska byly ověřeny 2 lokality prstnatce májového. Na Mníšecku byly také potvrzeny lokality, které je nutné kosit a navíc likvidovat bolševník velkolepý. Celkem bylo zmapováno 268 jedinců prstnatce májového.3012006, Ekocentrum Říčany - Orchideje na Říčansku
Bylo provedeno mapování orchidejí na území Říčanska a získané výsledky zpracovány do databáze. Z historických údajů o výskytu 9 druhů orchidejí se stejně jako v loňském roce podařilo potvrdit pouze 3 druhy (Dactylorhiza majalis, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine) na 24 lokalitách, na kterých je také komentován stav a management. Navíc byla pokosena louka u Vojkova s výskytem Dactylorhiza majalis.3015106, 66/07 ZO ČSOP Dalečín - Management lokality se zachráněnou populací prstnatce májového
Cílem projektu bylo pokosení lokality o výměře 0,6 ha s výskytem prstnatce májového, jejíž údržba byla zahájena v roce 2004. Z původních 10 jedinců v roce 2003 došlo k nárůstu populace na 65 jedinců v tomto roce.3015206, 03/01 ZO ČSOP Alkazar - Pastevní údržba rudohlávku jehlancového U soudného dubu v CHKO Český kras
Cílem projektu byla je údržba lokality s populací rudohlávku (Anacamptis pyramidalis) na výměře 0,75 ha pastvou ovcí a koz a botanické sledování stavu populace tohoto druhu. V tomto roce spásání lokality 7 kozami a 4 ovcemi trvalo 2 měsíce, podařilo se také zredukovat výmladky křovin a nálet lesních dřevin. Byl založen pokus botanického sledování - hliníkovými plíšky bylo označeno 75 párů rudohlávku v pasené a nepasené ploše.3015306, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Pohledy orchideje Polabí
Cílem projektu bylo vytištění 1500 kusů pohledu vstavače nachového. Připomínky garanta byly respektovány - pohled byl doplněn komentářem k rozšíření a ohroženosti druhu. 

Projekty realizované v roce 2005

120105, ČSOP - RS Iris - Mapování orchideovitých rostlin v katastru obcí Malínky, Brankovice a v prostoru přírodního parku Ždánický les
Zmapování orchidejí v nelesních ekosystémech v katastru obcí Malínky (341 ha), Brankovice (1215 ha) a v severní části Ždánického lesa (28 km2) mimo chráněná území. Celkem bylo zaznamenáno 19 druhů orchidejí na 22 lokalitách, které byly zpracovány do databáze. Organizace pracuje na výborné odborné úrovni včetně zahraniční spolupráce (návštěva významného orchideáře Pierre Delforga).120305, ZO ČSOP ARON - Orchideje Českolipska
Cílem projektu bylo pokračování mapování na Českolipsku – ověření výskytu na 50 dříve zmapovaných lokalitách a nové mapování v kvadrátu 5353. Bylo nalezeno 18 nových lokalit.120505, ZO ČSOP APOLLO - Mapování výskytu lokalit s výskytem orchidejí, podrobná fotodokumentace a ochrana biotopu, Vstavačová louka.

Cílem projektu je péče o lokalitu vstavače mužského v lokalitě "Vstavačová louka" u Štramberka, kde v roce 2005 kvetlo 124 jedinců, mapování dalších lokalit, (celkem bylo navštíveno 79 lokalit, získáno bylo 74 údajů o výskytu 16 druhů), propagace projektu formou přednášek a exkurzí (veřejná vycházka, odborná vycházka, 2 přednášky).120605, ZO ČSOP při SCHKO JIZERSKÉ HORY - Mapování lesních orchidejí na Ještědském hřebeni

Mapování lesních orchidejí ve vytypovaných vápnomilných bučinách se zaměřením na druhy Epipactis microphylla a Corallorhiza trifida. Celkem bylo zjištěno 121 jedinců druhu Epipactis microphylla, 5 jedinců druhu Epipactis atrorubens, 6 jediců Cephalanthera rubra, 64 jedinců Corallorhiza trifida, hojný výskyt měly druhy Cephalanthera damasonium a Neottia nidus avis. Do databáze bylo zpracováno 13 údajů o 4 druzích, údaje byly i zakresleny do map. Součástí zprávy jsou i doporučení pro management.120705, ZO ČSOP "VYSOČINA" - Orchideje vysočiny a České kanady

Cílem projektu bylo mapování orchidejí v území 1980 km2 ohraničeném městy Jihlava, Brtnice, Jemnice, Slavonice, Staré Město, Kunžak. Bylo nalezeno 29 lokalit prstnatce májového a 2 lokality prstnatce bezového s 25 exempláři.120805, ZO ČSOP Dalečín - Orchideje v severovýchodní části okresu Ždár n/ Sáz.

Vzhledem ke zkrácení finančních prostředků byl projekt omezen pouze na kosení lokality o výměře 0,6 ha s výskytem prstnatce májového.120905, 13/17 ZO Rak Rakovník - Mapování výskytu orchidejí v lokalitách přírodního parku Jesenicko

Cílem projektu bylo zmapování orchidejí v SZ části přírodního parku Jesenicko. Na 5 lokalitách bylo nalezeno 689 prstnatců májových, přičemž bylo zjištěno, že 2 lokality jsou bez údržby.121005, ZO ČSOP KŘIŽÁNKY - Orchideje Českého Ráje a Jičínska - Kalendář 2006
Byl vytištěn měsíční nástěnný kalendář se 14 vědeckými ilustracemi ak. mal. Vlasty Matoušové se zajímavými informacemi o jednotlivých druzích.121105, ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová - Orchideje Českotřebovska
Cílem projektu bylo ověření výskytu a následné sledování četnosti a stavu populací na Českotřebovsku. Celkem bylo sledováno 54 lokalit, přičemž orchideje byly nalezeny jen na 22 z nich, celkem 12 taxonů. Řešitelům projektu bylo doporučeno, aby lokality, kde opakovaně orchideje nebyly nalezeny, byly z mapování vyřazeny.121305, ZO ČSOP Launensia - Orchideje oblasti Klínovce v Krušných horách
Byly zmapovány orchideje na 10 vybraných lokalitách, z nichž byl výskyt orchidejí potvrzen na 6 z nich, ostatní 4 byly bez nálezů. Celkem bylo nalezeno 7 taxonů, které byly zpracovány do databáze a byl komentován stav jejich lokalit. Cenná je část věnovaná taxonomické problematice.121405, ZO ČSOP NEURAZY - Orchideje v okolí horního toku Úslavy
Cílem projektu bylo zmapování orchidejí v okolí působnosti ZO na místech, která nejsou vyhlášena za chráněná území. Na 9 lokalitách byly zmapovány 3 druhy orchidejí – prstnatec májový (6 lokalit), vemeník dvoulistý (2 lokality), vstavač kukačka (1 jedinec na 1 lokalitě), přičemž bylo zjištěno, že 2 lokality jsou bez údržby.121605, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA - Orchideje Džbánu
Cílem projektu bylo ověření výskytu vstavačovitých na historických lokalitách, průzkum nových lokalit, zmapování výskytu střevičníku pantoflíčku ve Džbánu, uspořádání floristického kursu v Bilíchově, návrhy na zvýšení ochrany u vybraných lokalit, zpracování výsledků do centrální databáze, propagace formou exkurzí a přednášek. Během mapování bylo zjištěno 17 druhů, nalezeno bylo 21 nových lokalit. Loni rozpracovaný návrh na chráněné území u obce Líský byl upřesněn – vymezení hranice, floristický průzkum, jednání s myslivci o zamezení přikrmování a stavění mysliveckých zařízení.121805, Sagittaria - Monitoring rodu Orchis v Olomouckém kraji
Cílem projektu bylo zkontrolovat všechna dosud známá naleziště rodu Orchis v Olomouckém kraji, pokračovat v monitoringu populační dynamiky druhů Orchis mascula, O. morio, O. pallens, O. tridenatata. Tímto projektem byl položen základ k vytvoření souhrnné databáze výskytu zástupců rodu Orchis v Olomouckém kraji. Tato databáze prozatím obsahuje 64 záznamů, v průběhu dalších let se počítá s jejím postupným doplňováním. Během projektu bylo navštíveno a zhodnoceno 25 lokalit. Pokračovalo studium populační dynamiky výše uvedených druhů rodu Orchis (vstavače trojzubého, vstavače kukačky, vstavače bledého a vstavače mužského) na vybraných 17 lokalitách. Výsledky ze všech těchto dílčích úkolů rozšířily znalosti o rozšíření a populační dynamice těchto taxonů .Velmi obsáhlá zpráva je zpracována na vysoké odborné úrovni.121905, ZO ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM - Pcháčová loučka u Síně tradic
Management lokalit s výskytem orchidejí. Od poloviny července byly postupně pokoseny travinobylinné porosty a seno vyhrabáno.122005, ZO ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM - Rašelinná loučka Na pasekách
Management lokalit s výskytem orchidejí. Od poloviny července byly postupně pokoseny travinobylinné porosty a seno vyhrabáno.122105, ZO ČSOP Ekocentrum Říčany - Orchideje na Říčansku
Bylo provedeno mapování orchidejí na území Říčanska a získané výsledky zpracovány do databáze. Z historických údajů o výskytu 9 druhů orchidejí se podařilo potvrdit 3 druhy (Dactylorhiza majalis, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine) na 9 lokalitách, na kterých je také komentován stav a management.125105, 66/07 ZO ČSOP Dalečín - Management lokalit s výskytem vemeníku dvoulistého
Projekt se týkal kosení okrajů luk s výskytem vemeníku dvoulistého na 6 lokalitách, které jsou vyploceny z pastevních areálů.

 


 

Projekty realizované v roce 2004

 

121304, ZO ČSOP Podorlicko 52/01 - Orchideje Českotřebovska
Cílem projektu bylo ověření výskytu a následné sledování četnosti a stavu populací na Českotřebovsku a péče o  VKP Vstavačová louka u Skuhrova. Celkem bylo sledováno 51 lokalit, z toho 4 lokality byly objeveny nově. Na 19 lokalitách byly nálezy potvrzeny, na 28 lokalitách potvrzeny nebyly. Projekt byl prezentován v regionálním tisku, v loni vyrobený plakát byl vystavován na akcích ČSOP a byl poskytnut místním školám.121904, ZO ČSOP Dalečín - Orchideje v severovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou

Mapování lokalit v severní polovině čtverce 6463 a v jižní polovině čtverce 6363 a management lokality prstnatce májového. Nalezeno bylo 8 druhů vstavačovitých, z toho několik nových údajů o druzích i nové lokality. Údaje byly zpracovány do databáze, zakresleny do mapy i komentovány.125304, ZO ČSOP Dalečín - Management lokality se zanikající populací prstnatce májového
Tento projekt navazoval na výše uvedený, byl proveden management na lokalitě s výskytem prstnatce májového o výměře 0,6 ha.120304, ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov - Databáze orchidejí Pardubického kraje
Zadáním projektu bylo ověřit sporné údaje, které pocházejí z mapování Natura 2000, případně ověřit další pochybné a historické údaje. Organizace žádala i finance na lokalizaci údajů z Natury 2000, kterou provedla, přestože ji finance na to přiznány nebyly.
Organizace lokalizovala údaje o 18 druzích orchidejí ze 160 lokalit, bohužel v přiložené databázi chybí jakýkoliv údaj o provedené revizi.
Doplnění databáze o revidované lokality a datum revize doposud provedeno nebylo.121804, ZO ČSOP 38/02 Launensia - Orchideje chomutovské části Krušných hor

Cílem projektu bylo provést mapování orchidejí v chomutovské části Krušných hor mezi státní hranicí a silnicí Chomutov – Karlovy Vary.
Mapování přineslo 11 taxonů na 13 lokalitách, celkem 21 údajů. Na několika dalších lokalitách se nepodařilo žádnou orchidej nalézt.121004, ZO ČSOP 13/18 Silvatica - Orchideje Džbánu
Během mapování bylo zjištěno 15 druhů, ze 141 evidovaných lokalit bylo 35 nalezeno nově. Byl zpracován návrh na chráněné území u obce Líský a návrh pro zařazení vybraných lokalit do soustavy Natura 2000. Dále byl uspořádán floristický kurs v Bilíchově, přednáška pro studenty gymnázia a připraven příspěvek pro Muzeum a současnost.121704, ZO ČSOP 76/06 Orchidea - Záchrana orchidejí na Valašsku

Cílem projektu bylo nalézt nové lokality zejména lesních druhů a dokončit mapování na dalších lučních lokalitách, zejména v oblasti Dolní a Horní Lomné. Celkem bylo zjištěno 35 údajů o 15 druzích ze 17 lokalit. Projekt byl prezentován na několika akcích ZO.122004, ZO ČSOP Křižánky - Orchideje Jičínska a Českého ráje
Byl proveden základní management pramenišť s výskytem prstnatce fuchsova o výměře 0,5 ha, ověřeno bylo 14 druhů orchidejí na 19 lokalitách území okresu Jičín, CHKO Český ráj a SPA Rožďalovické rybníky. Projekt byl propagován na několika letácích.120404, Sagittaria -Monitoring výskytu vstavače kukačky (Orchis morio L.) na střední Moravě

Cílem projektu bylo zkontrolovat všechna dosud známá naleziště tohoto druhu v okresech Olomouc a Prostějov a pokračovat v monitoringu populace na lokalitě Malý Kosíř.
V roce 2004 bylo navštíveno 6 lokalit, z toho byl vstavač kukačka zaznamenán na 4 (Malý Kosíř, Plánivá u Dětkovic, Kašpárovec, Loupežník). Na lokalitě Kašpárovec to je potvrzení po 8 letech.120504, Sagittaria - Monitoring vybraných moravských a českých lokalit vstavače bledého (Orchis pallensL .)
V roce 2004 proběhl monitoring 5 vybraných moravských populací vstavače bledého (PR Drahy, Kadlečková, PP Bečevná, Nivka, Stráň), které navazuje na sledování z let 2001-2003.125604, Sagittaria - Monitoring vybraných severomoravských populací vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula (L.) subsp. signifera (Vest) Soó
Monitoring 3 vybraných moravských populací vstavače mužského (Leskovec, Jasenice – Velký Skalník, 2 populace). Získaná data by měla sloužit k doplnění údajů o populační dynamice vybraných druhů vstavačovitých. Na loklaitách byly zjištění základní biometrické charakteristiky a zaznamenán počet kvetoucích a sterilních jedinců, kteří byli označeni nerezovými štítky.122304, ZO ČSOP 09/0 Pátek - Orchideje na Rožďalovicku, Dymokursku, Městecku

Projekt navazuje na mapování v loňském roce na Rožďalovicku. Byly získány údaje o 8 druzích z 8 lokalit na Dymokursku a Městecku, celkem 17 údajů. Na jedné lokalitě (Holské rybníky – lesní) orchideje nebyly nalezeny a bylo zjištěno, že další dvě lokality (Bučice a Vinice) jsou zničeny. Na 3 lokalitách (Holské rybníky, Niva Hasinského potoka, Louka pod Pařízkem) byl proveden management z prostředků PPK.120604, RS ČSOP Iris Prostějov - Mapování orchidejovtých rostlin v prostoru přírodního parku Ždánický les
Na 22 lokalitách bylo nalezeno 14 druhů vstavačovitých a jeden hybrid. Údaje byly zpracovány do databáze, zakresleny do mapy i komentovány.

121604, ZO ČSOP 36/08 Armillaria – Doplnění informací o výskytu vybraných druhů orchidejí na Jablonecku a Semilsku
Organizace v rámci projektu zmapovala cca 28 lokalit v dané oblasti. Výsledkem mapování bylo zaznamenání výskytu celkem 5 druhů orchidejí na 9 lokalitách.122204, ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem - Rašelinná loučka “Na pasekách”
Koncem srpna a v září byly pokoseny travinobylinné porosty a zredukován nálet dřevin. Byl zpracován inventarizační průzkum lokality, který obsahuje seznam 30 druhů dřevin a 208 druhů bylin včetně 2 fytocenologických snímků a detailní mapky území se zaznamenaným výskytem 4 druhů orchidejí.120104, ZO ČSOP 58/06 Bílé Karpaty – Shromáždění dat o rozšíření orchidejí (historickém a současném) na území Čech
V roce 2004 byla excerpována data o výskytu orchidejí z 56 publikací, ze kterých bylo získáno 1350 údajů. Tyto údaje byly uloženy do JANITORU, stejně jako prvních 150 údajů z několikatisícové kartotéky F. Procházky. Dále byla hlavní pozornost zaměřena na tvorbu prostorové nálezové databáze, kterou zpracoval Vilém Pechanec.


 

Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Česká Třebová - Orchideje Českotřebovska
Cílem projektu bylo ověření výskytu a následné sledování četnosti a stavu populací na Českotřebovsku a péče o  VKP Vstavačová louka u Skuhrova. Celkem bylo ověřeno 38 lokalit a nalezeno 7 nových lokalit. Na 16 lokalitách byly nálezy potvrzeny, na 28 lokalitách potvrzeny nebyly. Pro veřejnost byla připravena přednáška, byl vyroben plakát a projekt byl prezentován v regionálním tisku i kabelové televizi. Tento projekt je zpracován na dobré odborné úrovní, se zákresy v mapách a zpracovanou databází.ZO ČSOP Aron – Orchideje Českolipska
Cílem projektu bylo mapování orchidejí na Českolipsku. Celkový počet ověřených druhů orchidejí byl 19, což bylo o jeden více než v roce 2002. Novým druhem je Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).ZO ČSOP Orchidea Vsetín - Záchrana orchidejí v Beskydech
Projekt se zabývá vyhledáním nových a aktualizací stávajících lokalit orchidejí v rámci Moravskoslezských Beskyd. V centrálních a východních partiích pohoří bylo zaznamenáno 13 druhů orchidejí, do databáze bylo uloženo 90 údajů. Proběhly 2 exkurze pro veřejnost, kterých se účastnilo 50 zájemců.ZO ČSOP Lipník nad Bečvou - Mapování orchidejí Moravské Brány II
Byly ověřeny historické a nalezeny nové lokality Do databáze bylo zpracováno 26 údajů o historickém výskytu (Oborny 1911), recentně byly nalezeny pouze 3 druhy na 5 lokalitách.ZO ČSOP 76/08 - Mapování orchidejí v katastru města Rožnov pod Radhoštěm

V katastru města Rožnov bylo zmapováno 10 druhů orchidejí, získáno bylo 68 údajů, které byly zpracovány do databáze.ZO ČSOP Kladská - Monitoring vzácnějších druhů vstavačovitých na území CHKO Slavkovský les
Byl zopakován základní monitoring 5 druhů vstavačovitých a porovnán se stavem v roce 2001.ZO ČSOP Nové Hrady - Mapování orchidejí na Novohradsku
Byly mapovány lokality na území přírodního parku Novohradské hory.
Bylo zjištěno 9 nových lokalit s druhy Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis atrorubens, Listera ovata, na 11 lokalitách orchideje zjištěny nebyly.ZO ČSOP Silvatica - Orchideje Džbánu
Cílem projektu bylo ověření výskytu vstavačovitých na historických lokalitách, průzkum nových lokalit, návrhy na zvýšení ochrany u vybraných lokalit, zpracování výsledků do centrální databáze, zaměření na lokality s výskytem střevičníku, propagace formou exkurzí. Během mapování bylo zjištěno 13 druhů na 106 lokalitách, byla uspořádána přednáška pro studenty gymnázia a napsán příspěvek do místního Muzejního věstníku.Sagittaria - Sledování výskytu vstavače kukačky (Orchis morio L.) na střední Moravě
Cílem projektu bylo zkontrolovat všechna dosud známá naleziště tohoto druhu v okresech Olomouc a Prostějov a pokračovat v monitoringu populace na lokalitě Malý Kosíř.
V roce 2003 bylo navštíveno 6 lokalit, z toho byl vstavač kukačka zaznamenán na 2 (Malý Kosíř, Plánivá u Dětkovic). Na těchto lokalitách byly provedeny i rozbory půdy. Významné je 10-leté sledování populační dynamiky na lokalitě PR Malý Kosíř, které je velmi důležité pro zachycení vlivu managementu, klimatu apod.Sagittaria - Revize vybraných moravských a českých lokalit vstavače bledého (Orchis pallens L .)
Cílem projektu bylo zaktualizovat stav vybraných moravských populací a všech českých, které se nestihly v roce 2002. Celkem bylo ověřeno 17 moravských lokalit a 3 české. Kromě ověření výskytu byl na každé lokalitě proveden fytocenologický snímek, odebrán půdní vzorek, sledován stav a velikost populace, zaznamenán poměr kvetoucích a sterilních jedinců, výsledky byly zpracovány do databáze.ZO ČSOP Apollo - Mapování lokalit s výskytem orchidejí, podrobná fotodokumentace a ochrana biotopu “ Vstavačová louka”
Cílem tohoto projektu byla údržba lokality vstavače mužského "Vstavačová louka" u Štramberka, mapování dalších lokalit, a propagace projektu formou přednášek a exkurzí.ZO ČSOP Launensia - Mapování orchidejí v centrální části CHKO České Středohoří

Cílem projektu bylo mapování lesních porostů v oblasti Sutomského vrchu, Košťálova, Borče a Ostrého vrchu u Milešova. Na 8 lokalitách bylo nalezeno 8 druhů orchidejí ( Cephalanthera damasonium, C. rubra, Epipactis distans, E. helleborine, E. purpurata, listera ovata, Neottia nidus-avis, Platanthera chlorantha ), do databáze bylo uloženo 13 údajů. Cenné jsou komentáře ke  stavu populací.ZO ČSOP Křižánky - Přivýšina – záchrana populace prstnatce Fuchsova
Byl proveden základní management pramenišť s výskytem prstnatce fuchsova o výměře 0,5 ha, monitoring stávající populace a detailní průzkum lokality, kontrola populací ostatních orchidejí na území okresu Jičín a Českého ráje (ověřeno 11 druhů orchidejí na 19 lokalitách), prezentace orchidejí další pohlednicí.ZO ČSOP Nymburk - Orchideje Rožďalovicka
Ověření stavu a četnosti populací na Rožďalovicku na 5 lokalitách a provedení údržby jedné lokality s výskytem 5 druhů orchidejí v k.ú. Rožďalovice. Louka byla pokosena a do centrální evidence byly poskytnuty údaje o výskytu 5 druhů na 4 lokalitách.


aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print