vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo

Ohrožené druhy bylin v lesích

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

53020207 - OV ČSOP Vsetín - Záchrana šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus) na Vařákových pasekách
Jedná se o dvouletý projekt, v jehož rámci bylo v letošním roce provedeno sčítání kvetoucích šafránů bělokvětých, loučka byla dvakrát pokosena a byla zrekonstruována kolová ohrada, která zabraňuje poškození lokality černou zvěří. Byla opravena informační tabule v těsné blízkosti lokality, která je součástí NS Vařákovy paseky. Dlouhodobou péčí (od roku 1998) se podařilo zachránit lokalitu zdecimovanou předchozí intenzivní pastvou. Nárůst kvetoucích rostlin je o dva řády, v roce 2008 celkem 620 kvetoucích jedinců.


53025107 - ZO ČSOP Salamandr - Ochrana oměje tuhého moravského na hřebeni Radhoště

V rámci realizace projektu bylo pokoseno cca 2,1 ha porostu na hřebenové části Radhoště. Kosení bylo provedeno v termínu dle projektu a po posouzení botanikem CHKO Beskydy. Byl brán ohled na další chráněné druhy v lokalitě. Veškerá hmota byla odstraněna. Jednalo se v podstatě o náhradní management po ukončení pastvy ovcí. Managementový zásah byl proveden křovinořezy, což bylo potřebné zejména vzhledem  k náletu dřevin a množství stařiny.

 

53025207 - ZO ČSOP Salamandr - Záchrana lokality rosnatky okrouhlolisté v Zubří
V rámci realizace projektu byl proveden výřez náletu a odstraněny polámané stromy v lokalitě rosnatky okrouhlolisté u Zubří. Část materiálu byla zpracována na částečné ohrazení lokality (omezení vjezdu techniky), zbytek odstraněn mimo lokalitu. Staré pletivo odvezeno do sběrného dvora.

 

53025307 - ZO ČSOP Dalečín - Management lokality s výskytem prstnatce Fuchsova pravého
V rámci projektu byla provedena evidence kvetoucích jedinců v lokalitě „V Kamenci“ v k.ú. Rovečné, LS Nové město na Moravě. Zjištěno 150 kvetoucích a cca 100 sterilních jedinců V měsíci září pak byla celá lokalit a pokosena a biomasa odvezena ke zkompostování. Termín seče byl volen s ohledem na dozrání semen prstnatců.
Předpokladem stabilizace populace prstnatce Fuchsova je trvalá péče o lokalitu, které se ZO hodlá i v příštích letech věnovat

 

53025407 - ZO ČSOP Onyx - Mapování ohrožených druhů bylin v Chrbovském a Bachořském lese
V rámci realizace projektu byly zmapovány lesní porosty v okolí řeky Moravy od jejího soutoku s Bečvou po železniční trať Brno-Přerov. Mapování bylo zaměřeno zejména na ladoňku dvoulistou, lilii zlatohlávek, sněženku předjarní, žebratku bahenní, vstavač bledý a pryšec bahenní. Druhé tři druhy se nepodařilo v zájmovém území potvrdit, naopak nalezeny byly lýkovec jedovatý, hvězdnatec zubatý a dymnivka plná. Vyplněno sedmnáct mapovacích karet, lokality zakresleny ve třech listech map, fotodokumentace pořízena.

 

53020208 - ZO ČSOP Salamandr - Vzácné druhy bylin v údolí říčky Černá Ostravice
Cílem projektu bylo zmapování podmáčených lokalit s výskytem vzácných druhů bylin v údolí říčky Černá Ostravice, dále návrh managementu a následně postupné jeho zajištění. Bylo zmapováno celkem 11 lokalit s výskytem chráněných a vzácných druhů (Calla palustris, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza fuchsii ssp. sooana, Gentiana asclepiadea, Veratrum album ssp. lobelianum, Doronicum austriacum, Lycopodium annotinum, Epipactis helleborine, Listera ovata, Aruncus vulgaris, Eriophorum vaginatum). Populace jednotlivých druhů jsou kvantifikovány, pořízena fotodokumentace, proveden zákres do lesnických obrysových map. Mapovací karty jsou náležitě vyplněny vč. GPS souřadnic. Realizace managementu bude následovat v příštím roce.

53020308 - ZO ČSOP Salamandr . Management lokalit s výskytem oměje tuhého moravského
V rámci projektu bylo pokoseno 8 lokalit s výskytem oměje tuhého moravského, pokosená hmota byla odstraněna. Z důvodu rozšíření lokalit byla pokosena plocha cca o 25% větší. Zvětšení lokalit způsobilo komplikaci s umístěním značek (původně byly uvažovány na stromy, nově by se pro ně musela udělat zvláštní instalace, což by v důsledku mohlo být kontraproduktivní, a tak od označení bylo po diskusi upuštěno. V objemu prací plocha pokosená navíc převažuje nad instalací značek.  Zpracovány mapové přílohy a fotodokumentace.

 

53025108 - ZO ČSOP při SCHKO JH - Mapování lesních orchidejí na Ještědském hřebeni
V rámci realizace projektu byla provedena inventarizace kvetoucích jedinců Epipactis microphylla a E. atrorubens v oblasti Karlovských bučin, Kryštofova údolí a Solvayova lomu, dále Dactylorhiza fuchsii v Panském lomu a Cephalanthera rubra v prostoru Karlovských bučin. Jedná se o pokračování monitoringu lokalit vymapovaných v rámci stejnojmenného projektu v předchozích letech.
Dále byl připraven a proveden managementový zásah v lokalitě Epipactis atrorubens v Solvayově lomu, který spočíval v prosvětlení lokality.
Pořízeny zákresy jednotlivých mikrolokalit do obrysových map a fotodokumentace lokality v Solvayově lomu před a po provedeném managementovém zásahu.

 


Projekty realizované v roce 2007


53020307 - Monitorování stavu a drobné managementové úpravy lokalit kuřičky hadcové, ZO ČSOP Vlašim

V rámci projektu byl proveden monitoring osmi lokalit kuřičky hadcové včetně zpracování fytocenologických snímků. Mapovací karty jsou vyplněny podrobně, přílohou jsou dále mapové zákresy. Byla odstraněna černá skládka na jedné lokalitě a provedena likvidace náletu dřevin a ostružiníku na dvou lokalitách.
 

53020207 - Záchrana šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus) na Vařákových pasekách, OV ČSOP Vsetín
Jedná se o dvouletý projekt, v jehož rámci byla v letošním roce odstraněna pobouraná ohrada plochy s výskytem šafránu, pořízen materiál na novou ohradu, dále lokalita dvakrát pokosena a opravena informační tabule. Instalace ohrady bude provedena příští rok před vegetační sezonou.
 

53020107 - Mapování lesních orchidejí na Ještědském hřebeni, ZO ČSOP při SCHKO Jizerské Hory
Celkem bylo nalezeno 118 jedinců Epipactis microphylla, na 25 mikrolokalitách, 53 jedinců Coralorhiza trifida na 2 mikrolokalitách a dále Cephalanthera rubra, Dactolyrhiza fuchsii. Mapování navazuje na předchozí, prováděné v posledních dvou letech a do budoucna bude vhodné v něm pokračovat. 

 


Projekty realizované v roce 2006

 

53020206, 18/08 ZO ČSOP Písek II - Management dvou lesních louček severně od obce Čížová
I v letošním roce se podařilo ZO ČSOP provést nezbytný managementový zásah na 1 lokalitě. Druhá lokalita byla posekána pravděpodobně majitelem dříve než organizace se stačila domluvit. Jedná se o drobný managementový zásah na lokalitách bezlesí s výskytem ohrožených druhů rostlin – Pneumonanthe vulgaris, Iris sibirica a Trollius altissimus. Zásah na podporu populace hořce byl proveden po konzultaci s AOPK ČR. Pozitivní je výsledek, oproti záměru se na lokalitě potvrdil výskyt hořce hořepníku (autor v předloženém projektu předpokládal, že hořec se na lokalitě již neobjevuje, v závěr. zprávě však hodnotí, že se stav populace zvýšil). Velmi pozitivní je i návrat a zvýšení druhové rozmanitosti motýlů.

53020306, 13/18 ZO ČSOP Silvatica - Leucojum vernum

Závěrečná zpráva je zpracovaná opět kvalitně, přehledně, stručně, jasně a výstižně. Předkladatel provedl inventarizaci historických a potencionálních lokalit bledule jarní (Leucojum vernum) v lesích LS Lužná Džbán včetně rešerše literatury. Autorovi se podařilo potvrdit pouze 1 lokalitu. Mapovací kartu předložil. Výsledkem je potvrzení vzácnosti tohoto druhu na Rakovnicku.

53020406, 02/09 ZO ČSOP Vlašim - Záchrana endemitského druhu - kuřičky Smejkalovy

Předložená závěrečná zpráva je dobře a přehledně vypracovaná. Připomínky k letáku: grafika velmi dobrá


Projekty realizované v roce 2005

 

520105, 76/09 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Opatření pro zachování a rozšíření šafránu bělokvětého - jižní okraj lesa, k. ú. Pozděchov
Projekt byl již v rámci tohoto programu podpořen vícekrát. V r. 2005 byla lokalita šafránu bělokvětého 3x posečena a byla opravena oplocenka. V rámci projektu byla umístěna naučná cedule o lokalitě a tomto druhu. Šafrán bělokvětý (Crocus albiflorus) je kriticky ohroženým druhem a vyžaduje maximální ochranu. V r. 2005 jich na lokalitě bylo údajně na 400 ks, což svědčí o vhodném způsobu managementu. Informační panel je součástí NS Vařákovy paseky pod č. 9a a vhodnou formou informuje návštěvníky o lokalitě i spolupráci Lesů ČR a ČSOP.

520205, 13/18 ZO ČSOP Silvatica - Pyrola media

Předkladatel provedl inventarizaci lokalit hruštičky prostřední (Pyrola media) v lesích LS Lužná se zřetelem na lokalitu Džbán včetně rešerše literatury. Autor objevil a zdokumentoval 11 lokalit hruštičky prostřední, navrhl management lokalit a opatření proti jejich zničení při těžbě plně v souladu s programem (viz předložené karty). Součástí předložené zprávy je i velmi kvalitní soubor fotografií.

520305, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Ohrožené druhy bylin na Rožďalovicku

Jedná se o druhý projekt ZO v tomto programu. První se týkal mapování populace Arum maculatum. Tento projekt byl zaměřen na vymapování více ohrožených a chráněných druhů rostlin v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Jednalo se navíc o druhy Dictamnus albus, Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Gladiolus imbricatus, Melittis melissophyllum, Lithospermum purpuroaeruleum. Autor vymapoval 22 lokalit a odevzdal výsledky mapování. Projekt je velmi významný pro získání dat a fotografií pro informační materiály o ptačí oblasti Rožďalovické rybníky a především pro stanovení zájmů ochrany přírody v rámci ochrany státních lesů při těžbě (doba) a následné obnově (nepoužívání herbicidů, druhová skladba). Doporučuji data předat SCHKO Kokořínsko (výskyt silně ohroženého druhu Gladiolus imbricatus) a příslušnému krajskému úřadu (ohrožené druhy Lilium martagon, Dictamnus albus, Melittis melissophyllum)


Projekty realizované v roce 2004

 

520104, ZO ČSOP 18/08 - Inventarizace ohrožených bylin v lesním komplexu severně od obce Čížová a provedení managementu dvou bezlesí
Realizátor provedl management dvou louček Zadní Přeslaná a Lisová loučka. Byl odstraněn nálet a provedeno pokosení. Realizátor. Cíl projektu byl splněn.

520204, ZO ĆSOP 13/18 Silvatica - Kýchavice černá ve Džbánu za rok 2004

Realizátoři odvedli tradičně kvalitní práci, plně odpovídající požadavkům a cílům projektu. Závěrečná zpráva je zpracována kvalitně, stručně a přehledně. mapovací karty jsou přehledně a jasně vyplněny. Projekt je přínosem pro Lesy ČR, podává informaci o výskytu chráněných a ohrožených druzích rostlin. Mapování jednoznačně může přispět k ochraně vybraného druhu. Na dvou lokalitách byl proveden drobný managementový zásah.

520504, ZO ČSOP 36/08 Armillaria - Mapování floristického složení lesní vegetace v CHKO Lužické hory s důrazem na chráněné a ohrožené druhy
Předložená závěrečná zpráva má vysokou tradiční úroveň. Jedná se o síťové mapování Lužických hor na území patřící Lesům ČR. Projekt má vedle svého zásadního významu i podstatný přínos pro vlastníka pozemků. Realizátoři plošně zmapovali území o rozloze 20 km 2 (11 čtverců). Výsledky projektů jsou využitelné pro řadu institucí (S CHKO Lužické hory, Lesy ČR, Botanický ústav, atd.) především ke stanovení optimálního způsobu hospodaření a tomu odpovídající ochraně území.

520304, ZO ČSOP 76/09 - Opatření pro zachování a rozšíření šafránu bělokvětého

Tento projekt byl již v rámci existence programu podpořen podruhé. V letošním roce se jednalo o kontrolu populace šafránu bělokvětého a provedení managementového opatření, které spočívalo v opravě oplocenky a dvojího pokosení lokality.

520404, ZO ČSOP 46/05 Křižánky – Prezentace a propagace programu Ohrožené druhy bylin v lesích

V rámci projektu byl vydán leták, který prezentuje program od jeho zahájení v roce 1999 až do roku 2004.

520404, ZO ČSOP 23/08 Kladská - Neznámá rašeliniště ve Slavkovském lese

Projekt se zabýval floristickým půzkumem 4 lokalit rašelinišť na území CHKO Slavkovský les a provedením jednoduchého managementového opatření, kde se jednalo o pokosení 0,2 ha plochy.


Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Launensia – Třemdava bílá na Džbánu
Předložený projekt splňuje záměr programu Ohrožené druhy lesních bylin. Autor zmapoval stávající výskyt ohrožené třemdavy bílé na lokalitě Džbán. Závěr kromě dat obsahuje i návrh managementu vhodný pro zařazení LHP.

ZO ČSOP Kosenka - Podrobný monitoring bylinného patra stoletého lesního porostu na zájmovém území Národního pozemkového spolku
Předložený projekt plně splňuje záměr programu. Závěrečná zpráva je kvalitní a na dostatečné úrovni. Splňuje metodiku. Cílem byla inventarizace byl. patra předmětné lokality.

ZO ČSOP Armillaria - Mapování floristického složení lesní vegetace v CHKO lužické hory s důrazem na chráněné a ohrožené druhy
Cílem práce je floristické mapování CHKO Lužické hory. Projekt odpovídá záměru programu a metodice. ZO ČSOP Launensia - Mapování výskytu epifytických druhů mechorostů v severozápadních Čechách.
Předložená závěrečná zpráva je na dobré odborné úrovni, Projekt rozšiřuje původní záměr programu a přináší podrobné mapování velmi významné skupiny mechorostů - epifytických druhů v severozápadních Čechách. Tyto druhy vypovídají o znečištění životního prostředí. Protože v posledních letech dochází k zlepšování stavu, bylo by vhodné s podobnými projekty pokračovati v příštích letech. Autorka navrhuje ochranu těchto druhů, kterou je zachování starých stromů v lesích, v alejích i osaměle rostoucích ovocných stromů.

ZO ČSOP Sluníčko - Ochrana aronu plamatého (Arum Maculatum) na lokalitě Hasina
Předložený projekt plně splňuje záměr programu. Závěrečná zpráva je kvalitní a na dostatečné úrovni. Splňuje metodiku. Cílem bylo zmapování výskytu árónu plamatého (Arum maculatum). Pro posílení populace byl proveden drobný management.


aktualizace 20.7.2009 | nahoru | tisk print